Nội dung ôn tập chính trị

Chia sẻ: Minh Van Thuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
137
lượt xem
26
download

Nội dung ôn tập chính trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung ôn tập chính trị gồm một số cấu hỏi ôn tập dạng trắc nghiệm. Tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm chính trị này giúp bạn củng cố và hệ thống kiến thức cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung ôn tập chính trị

 1. NỘI DUNG ÔN TẬP CHÍNH TRỊ C©u 1 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản từ khi nào? A. Năm 1920 B. Năm 1954 C. Năm 1945 D. Năm 1930 C©u 2 : Năm 2008, Lễ hội văn hoá nào của nước ta được nhà nước công nhận là quốc lễ và được nhân dân đồng tình ủng hộ? A. Lễ hội Chùa Hương B. Tế Nguyên Tiêu C. Giỗ Tổ Hùng Vương D. Cả 3 đều đúng C©u 3 : Hồ Chí Minh khẳng định: “chúng ta phải thực hiện ngay: làm cho … có ăn, làm cho … có mặc, làm cho .... có chỗ ở, làm cho .... được học hành, cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó” Điền vào chỗ trống A. Nhân dân B. Đồng bào C. Dân D. Mọi người C©u 4 : Những năm 1932 – 1935: A. Là thời kỳ cao trào cách mạng B. Là cuộc tổng diễn tập đầu tiên C. Là thời kỳ thoái trào, khôi phục phong trào D. Cả 3 đều đúng C©u 5 : Trung ương Cục miền Nam (R) được thành lập vào: A. Tháng 10/1960 B. Tháng 12/1961 C. Tháng 5/1965 D. Tháng 10/1961 C©u 6 : Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào? A. Tân Việt Cách mạng Đảng B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên C. Việt Nam Cách mạng đồng chí hội D. Cả A,B,C C©u 7 : Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI bàn về: A. Một số vấn đề cấp bách về chống tham B. Một số vấn đề chính sách xã hội hiện nay nhũng C. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng D. Một số vấn đề cấp bách về đất đai hiện nay hiện nay C©u 8 : ‘’Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng còn một số mặt chưa vững chắc‘’ được Đại hội nào của Đảng nhận định? A. VIII B. X C. IX D. VII C©u 9 : Giá trị của hàng hóa là: A. Số tiền dùng để mua hàng hóa đó B. Công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. C. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa D. Công dụng của hàng hóa kết tinh trong hàng hóa C©u 10 : Chủ nghĩa Mác –Lênin là hệ thống quan điển và học thuyết……… của C.Mác, Ph.Ăng ghen và sự phát triển của Lênin: A. Lý luận B. Khoa học C. Lý thuyết D. Kinh tế C©u 11 : Hoạt động thực tiễn có mấy hình thức cơ bản? A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 C©u 12 : Những người cho rằng vật chất, giới tự nhiên là cái có trước và quyết định ý thức của con người là các nhà: A. Duy vật B. Duy tâm chủ quan C. Duy tâm khách quan D. Nhị nguyên C©u 13 : ‘’Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tụ do‘’. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào? A. Đường cách mệnh B. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Tuyên ngôn độc lập (1945) D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến C©u 14 : Phân tích quy luật phát triển không đều của các nước đế quốc đầu thế kỷ XX, V.I. Lênin đã chỉ ra Trang 1
 2. rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể xảy ra và thành công ở đâu? A. Các nước tư bản phát triển cao B. Các nước tư bản trung bình thậm chí chưa qua tư bản chủ nghĩa C. Các nước tư bản ở Châu Âu D. Các nước thuộc địa ở Phương Đông C©u 15 : Trong các thành tố của hệ thống chính trị, tổ chức cốt yếu thực thi quyền lực của nhân dân là tổ chức nào: A. Đảng Cộng sản Việt Nam B. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D. Các đoàn thể chính trị- xã hội C©u 16 : Phát biểu nào đúng: A. Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định B. Sự tác động của ý thức đối với vật chất được nhưng ý thức có tác động to lớn đối với vật thể hiện qua sự định hướng của ý thức đối chất với hoạt động thực tiễn cải tạo tự nhiên và xã hội C. A và B đúng D. A và B sai C©u 17 : Từ viết tắt tiếng Anh cùa Ngân hàng phát triển Châu Á là: A. IDA B. ACB C. WB D. ADB C©u 18 : Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ II của Đảng được tổ chức tại: A. Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang B. Ma Cao – Trung Quốc C. Cửu Long – Trung Quốc D. Khuổi Nặm, Bắc Bó, Cao Bằng C©u 19 : Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào? A. Ra đời trước giai cấp tư sản B. Phần lớn xuất thân từ nông dân C. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc,phong D. Cả A,B,C đều đúng kiến và tư sản C©u 20 : Triết học Mác-Lênin quan niệm tiêu chuẩn của chân lý là gì? A. Lợi ích B. Nhận thức C. Ý kiến của số đông D. Thực tiễn C©u 21 : Sức lao động chỉ trở thành hàng hóa khi có hai điều kiện: Mệnh đề 1: Người lao động hoàn toàn tự do về thân thể và có quyền bán sức lao động của mình trong một thời gian nhất định. Mệnh đề 2: Người có sức lao động bị tước đoạt mọi tư liệu sản xuất, để sống họ buộc phải bán sức lao động của mình. A. Cả 2 mệnh đề đều đúng B. Cả 2 mệnh đề đều sai C. Mệnh đề 1 sai, mệnh đề 2 đúng D. Mệnh đề 1 đúng, mệnh đề 2 sai C©u 22 : Trước đổi mới, cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta là: A. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp B. Cơ chế thị trường C. Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ D. Tất cả đều sai nghĩa C©u 23 : Phương pháp luận là lý luận về: A. Nhận thức B. Hoạt động thực tiễn C. Phương pháp D. Nguyên tắc C©u 24 : Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá: “Ông là tiêu biểu cho chủ nghĩa quốc gia” Ông là ai? A. Vua Hàm Nghi B. Phan Chu Trinh C. Phan Bội Châu D. Nguyễn Thái Học C©u 25 : Lịch sử xã hội loài người đã trải qua mấy phương thức sản xuất? A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 C©u 26 : Đầu năm 1930, chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và soạn thảo đường lối của cách mạng, chủ trương: ‘’ Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội Cộng sản ‘’. Đoạn trên được trích trong văn kiện nào? A. Chương trình tóm tắt B. Điều lệ vắn tắt C. Chính cương vắn tắt D. Sách lược vắn tắt Trang 2
 3. C©u 27 : Trong mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, yếu tố nào giữ vai tò quyết định? A. Cơ sở hạ tầng B. Kiến trúc thượng tầng C. A và B đúng D. A và B sai C©u 28 : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng họp vào thời điểm nào: A. 3/1935 B. 2/1930 C. 5/1941 D. 10/1930 C©u 29 : Hồ Chí Minh được UNESCO ra nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào? A. 1969 B. 1987 C. 1990 D. 1975 C©u 30 : Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam A. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh B. Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân C. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, dậm đà bản D. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội sắc dân tộc C©u 31 : Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam vào ngày: A. 03/9/1858 B. 30/8/1858 C. 01/9/1858 D. 23/9/1858 C©u 32 : Trong các thuật ngữ chỉ vai trò lãnh đạo của Đảng mà Hồ Chí Minh thường dùng sau đây thì thuật ngữ nào phản ánh rõ nhất, chính xác nhất vai trò lãnh đạo của Đảng: A. Đảng nắm quyền B. Đảng lãnh đạo chính quyền C. Đảng cầm quyền D. Các thuật ngữ trên đều phản ánh vai trò của Đảng C©u 33 : Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “Là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử các mạng Việt Nam ta”? A. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời B. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp C. Vụ mưu sát toàn quyền Merlin của Phạm D. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh Hồng Thái niên C©u 34 : Điểm tấn công đầu tiên của thực dân Pháp ở Việt Nam là: A. Đồn An Hải và Điện Hải B. Cầu sông Hàn C. Bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng D. Toàn bộ Đà Nẵng C©u 35 : Mục tiêu cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì: A. Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân B. Giải phóng xã hội, giải phóng con người C. Xóa bỏ chế độ tư hữu D. Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa C©u 36 : Chủ nghĩa Mác-Lênin được cấu thành từ........ bộ phận lý luận cơ bản: A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 C©u 37 : Sự kiện lịch sử nào dưới đây là cách mạng xã hội ở Việt Nam? A. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa B. Cách mạng Tháng Tám 1945 Thám C. Cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng D. Chiến thắng biên giới Tây Nam 1979 C©u 38 : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) diễn ra ở đâu? A. Hà Nội B. Cao Bằng C. Tuyên Quang D. Lai Châu C©u 39 : Quy luật nào vạch ra khuynh hướng của sự vận động, phát triển: A. Quy luật mâu thuẫn B. Quy luật lượng-chất C. Quy luật phủ định của phủ định D. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất C©u 40 : “Dân tộc ta, non sông, đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta”. Câu trên trích từ: A. Nghị quyết đại hội VI của Đảng B. Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng C. Diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày sinh Hồ Chí D. Diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày sinh Hồ Chí Trang 3
 4. Minh Minh C©u 41 : Nắm vững ngọn cờ độc lập và chủ nghĩa xã hội là: A. Bài học lớn bao trùm, xuyên suốt đường lối B. Bài học đoàn kết toàn dân của Đảng cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh C. Kinh nghiệm xây dựng lực lượng cách mạng D. Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Đảng của Đảng C©u 42 : Quan điểm toàn diện được rút ra từ việc nghiên cứu nguyên lý nào: A. Mối liên hệ phổ biến B. Ý thức tác động trở lại vật chất C. Vật chất quyết định ý thức D. Sự phát triển C©u 43 : Mặt xã hội của phương thức sản xuất là: A. Quan hệ sản xuất B. Kiến trúc thượng tầng C. Lực lượng sản xuất D. Cơ sở hạ tầng C©u 44 : Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ chí Minh là đoàn kết với những thành phần nào? A. Giai cấp công nhân và nông dân B. Giai câp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức C. Đại đoàn kết toàn dân D. Cả 3 đều sai C©u 45 : Mở đầu tác phẩm “Đường kách mệnh”, Hồ Chí Minh viết: Cách mạng trước hết cần có cái gì? Trước hết phải …. Điền vào chỗ trống: A. Có lực lượng cách mạng B. Có Đảng cách mạng C. Đoàn kết toàn dân tộc D. Đoàn kết quốc tế C©u 46 : Theo V.I. Lênin, “Chính trị là biểu hiện tập trung của…….” A. Kinh tế B. Tư tưởng C. Văn hóa D. Mâu thuẫn giai cấp C©u 47 : Thời đại mới – thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, bắt đầu từ: A. Cách mạng tháng 8 năm 1945 B. Sau cách mạng tháng 10 năm 1917 C. Sau khi Liên Xô kết thúc thời ký quá độ D. Cách mạng tháng 11 năm 1917 C©u 48 : Ngày 27/5/1946, Hội đồng chính phủ đã quyết định chọn ai thay Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch nước trong thời gian Người đi vắng? A. Phạm Anh B. Phạm Văn Đồng C. Huỳnh Thúc Kháng D. Võ Nguyên Giáp C©u 49 : Quan điểm, tư tưởng của xã hội là yếu tố thuộc phạm trù nào: A. Cơ sở hạ tầng B. Kiến trúc thượng tầng C. Tồn tại xã hội D. Quan hệ xã hội C©u 50 : Trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, Hồ Chí Minh đã nêu lên bao nhiêu điều về tư cách của người chiến sĩ cách mạng? A. 19 điều B. 23 điều C. 21 điều D. 25 điều C©u 51 : Luận cương chính trị tháng 10/1930 do ai viết? A. Nguyễn Ái Quốc B. Lê Hồng Phong C. Hà Huy Tập D. Trần Phú C©u 52 : Hồ Chí Minh ký sắc lệnh lấy ngày nào làm “Ngày thương binh liệt sĩ”? A. 21/7/1947 B. 27/7/1947 C. 25/7/1947 D. 22/7/1947 C©u 53 : Hồ Chí Minh ký sắc lệnh lấy ngày nào làm “Ngày thương binh liệt sĩ”? A. 25/7/1947 B. 22/7/1947 C. 27/7/1947 D. 21/7/1947 C©u 54 : Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam A. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội B. Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân C. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh D. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, dậm đà bản sắc dân tộc C©u 55 : Tổ chức cộng sản nào tham dự Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng): Trang 4
 5. A. Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương B. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng cộng sản liên đoàn sản Đảng C. Đông Dương cộng sản, Đông Dương cộng D. Cả 3 đều sai sản liên đoàn và An Nam cộng sản Đảng C©u 56 : Sau thất bại ở chiến lược "Chiến tranh đơn phương‘’, Mỹ chuyển sang thực hiện: A. Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt‘’ B. Chiến lược "Đông Dương hóa chiến tranh‘’ C. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ‘’ D. Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh‘’ C©u 57 : Theo quan điểm Hồ Chí Minh, nền tảng của người cách mạng là gì? A. Tri thức B. Đạo đức C. Tài năng D. Năng lực tổ chức C©u 58 : Chọn đáp án sai trong những đáp án được rút ra từ mệnh đề sau: “ Đảng ta vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”: A. Là tận tâm, tận lực phụng vụ nhân dân B. Là khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ C. Là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, D. Là tôi tớ, theo đuôi quần chúng việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh C©u 59 : Đây là nguồn gốc chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh: A. Chủ nghĩa Mác-Lênin B. Các giá trị truyền thống của dân tộc C. Tinh hoa văn hóa nhân loại D. Chủ nghĩa yêu nước C©u 60 : Nhà triết học nào đã phát hiện ra quy luật phát triển của xã hội loài người: A. C. Mác B. Lê-nin C. Ph. Ăngghen D. Hêghen C©u 61 : Bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể là gì? A. Tổ hợp tác B. Nhóm hợp tác C. Hợp tác xã D. Tất cả đều sai C©u 62 : Lênin cho rằng: “Điểm chủ yếu trong học thuyết của…………. là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là ngườI xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa”. A. Mác B. Mác và Ăng ghen C. Ăng ghen D. Phoi ơ Bắc C©u 63 : Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu nói của Hồ Chí Minh về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi: “Chí khí … … … của anh hùng Trỗi rất xứng đáng để các cháu thanh niên học tập” A. Anh hùng B. Lẫm liệt C. Bất khuất D. Dũng cảm C©u 64 : “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam” được ký kết ở hội nghị Paris vào ngày: A. 21/1/1973 B. 23/1/1973 C. 25/1/1973 D. 27/1/1973 C©u 65 : Phép biện chứng duy vật bao gồm mấy quy luật cơ bản: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 66 : V.I. Lênin định nghĩa: “Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ …………….., được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác ” A. Sự vật, hiện tượng B. Thực tại khách quan C. Sự vật D. Hiện tượng C©u 67 : Luận điểm “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự nhân dân và Tổ quốc” là của ai: A. V.I. Lênin B. Hồ Chí Minh C. C. Mác D. Stalin C©u 68 : Trong các nhân tố tạo thành lực lượng sản xuất, nhân tố nào giữ vai trò quyết định: A. Người lao động B. Tư liệu sản xuất C. Công cụ lao động D. Đối tượng lao động C©u 69 : Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây? Trang 5
 6. A. Chánh cương vắn tắt B. Sách lược vắn tắt C. Điều lệ vắn tắt và chương trình tóm tắt D. Cả A,B,C C©u 70 : Chỉ thị ’’Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta’’ ra đời khi nào? A. 12/3/1945 B. 12/1944 C. 9/3/1945 D. 5/1945 C©u 71 : Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh viết: “Cách mệnh trước hết phải có………” A. Đảng cách mệnh B. Giai cấp vô sản C. Dân chúng D. Đường cách mệnh C©u 72 : Nguồn gốc………có ý nghĩa quyết định sự ra đời của ý thức: A. Tự nhiên B. Xã hội C. Tinh thần D. Cả 3 đều đúng C©u 73 : Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp…………toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc A. Giải phóng B. Đại đoàn kết C. Lãnh đạo D. Chăm lo lợi ích C©u 74 : Đây là chuẩn mực đạo đức trung tâm, điều chỉnh hành vi ứng xử hàng ngày của con người: A. Trung với nước, hiếu với dân B. Tinh thần quốc tế trong sáng C. Yêu thương con người D. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư C©u 75 : Những trở lực ngăn cản sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thường được Hồ Chí Minh gọi là giặc nội xâm. Đó là thứ giặc gì? A. Phản động trong nước B. Một số cán bộ, công chức và quần chúng “ bất mãn với sự nghiệp cách mạng của nhân dân” C. Tệ nạn tham ô, lãng phí, quan liêu D. Phản động trong nước cấu kết với bọn phản đông quốc tế C©u 76 : Nguồn gốc xã hội của ý thức do hai yếu tố: A. Bộ óc người và ngôn ngữ B. Bộ óc người và lao động C. Bộ óc người và thế giới khách quan D. Lao động và ngôn ngữ C©u 77 : Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” ra đời vào năm nào: A. 1926 B. 1925 C. 1924 D. 1927 C©u 78 : Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? A. 8/1929 B. 6/1928 C. 6/1927 D. 7/1929 C©u 79 : Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa: A. Giai cấp nông dân với địa chủ B. Giai cấp nông dân với giai cấp tư sản C. Toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp D. Giai cấp nông dân với thực dân Pháp C©u 80 : Hồ Chí Minh khẳng định: “nếu nước mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì ….. không có ý nghĩa lý gì” Điền vào chỗ trống: A. Hoà bình B. Giải phóng C. Độc lập D. Tự do C©u 81 : Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền từ khi nào? A. Đầu khế kỷ XIX B. Cuối thế kỷ XIX C. Cuối thế kỷ XX D. Đầu khế kỷ XX C©u 82 : Ý thức ra đời từ mấy nguồn gốc: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 83 : Tác Phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh được ra đời vào: A. 9/1945 B. 10/1947 Trang 6
 7. C. 03/02/1969 D. 02/9/1965 C©u 84 : Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng xã hội Pháp năm: A. 1917 B. 1918 C. 1919 D. 1920 C©u 85 : Nguồn gốc của mọi sự vận động, phát triển là do đâu: A. Tinh thần thế giới B. Đấu tranh của các mặt đối lập C. Ý niệm tuyệt đối D. Cả 3 đều sai C©u 86 : Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được bầu khi nào? A. 6/1/1946 B. 5/1/1946 C. 6/1/1945 D. 4/1/1946 C©u 87 : Theo quan điểm Hồ Chí Minh, nền tảng của người cách mạng là gì? A. Tri thức B. Năng lực tổ chức C. Tài năng D. Đạo đức C©u 88 : Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám diễn ra vào thời gian nào? A. 1813 - 1883 B. 1905 – 1913 C. 1884 – 1913 D. Cả 3 đều sai C©u 89 : Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển: A. Giúp chúng ta nhận thức sự vật, hiện tượng B. Là cơ sở khoa học để hình thành tư tưởng lạc theo xu hướng phát triển, tránh được cách quan trước những khó khăn, thất bại trong nhìn phiến diện với tư tưởng định kiến, bảo công việc và cuộc sống, vững tin vào tương thủ. lai. C. Cả 2 đều đúng D. Cả 2 đều sai C©u 90 : Động lực cơ bản, chủ yếu của cách ,ạng xã hội chủ nghĩa là: A. Giai cấp nông dân B. Giai cấp công nhân C. Giai cấp tư sản D. Cả 3 đều đúng C©u 91 : Đại Lễ Phật Đản Liên hiệp quốc 2008 tổ chức tại Việt Nam có tên gọi là gì? A. Sevak B. Vekas C. Sekav D. Vesak C©u 92 : Lịch sử xã hội loài người đã trải qua mấy phương thức sản xuất? A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 C©u 93 : Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ I diễn ra: A. Tháng 7/1935, Thẩm Quyến - Trung Quốc B. Tháng 2/1935, Cửu Long, Trung Quốc C. Tháng 1/1935, Hương Cảng, Trung Quốc D. Tháng 3/1935, MaCao - Trung Quốc C©u 94 : Trong các thuật ngữ chỉ vai trò lãnh đạo của Đảng mà Hồ Chí Minh thường dùng sau đây thì thuật ngữ nào phản ánh rõ nhất, chính xác nhất vai trò lãnh đạo của Đảng: A. Đảng nắm quyền B. Đảng lãnh đạo chính quyền C. Đảng cầm quyền D. Các thuật ngữ trên đều phản ánh vai trò của Đảng C©u 95 : Quá trình nhận thức gồm có mấy giai đoạn? A. 4 B. 3 C. 6 D. 2 C©u 96 : Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập ngày: A. 19/12/1959 B. 19/1/1960 C. 20/11/1960 D. 20/12/1960 C©u 97 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin ….. và …. ; Điền vào chỗ trống: A. Phong trào cộng sản quốc tế, phong trào yêu B. Phong trào công nhân Bason, phong trào yêu nước Việt Nam nước Việt Nam C. Phong trào công nhân, phong trào yêu nước D. Cả 3 đều sai Việt Nam C©u 98 : Đại hội lần thứ II (2/1951) đổi tên Đảng: A. Đảng Cộng sản Việt Nam B. Đảng Cộng sản Đông Dương Trang 7
 8. C. Đảng Lao động Việt Nam D. Cả 3 đều sai C©u 99 : Đặc điểm tình hình nước ta sau 1954 : A. Việt Nam tạm thời bị chia cắt B. Việt Nam đi lên xây dựng CNXH C. Đất nước hòa bình, thống nhất D. Quốc tế công nhận C©u 100 : Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “Là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử các mạng Việt Nam ta”? A. Vụ mưu sát toàn quyền Merlin của Phạm B. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh Hồng Thái niên C. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp D. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời C©u 101 : Đông Dương Cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào? A. 24/2/1930 B. 24/2/1931 C. 22/2/1930 D. 20/2/1931 C©u 102 : Mở đầu tác phẩm “Đường kách mệnh”, Hồ Chí Minh viết: Cách mạng trước hết cần có cái gì? Trước hết phải …. Điền vào chỗ trống: A. Có lực lượng cách mạng B. Đoàn kết quốc tế C. Đoàn kết toàn dân tộc D. Có Đảng cách mạng C©u 103 : Lênin đánh giá: “ Chủ nghĩa duy vật……………của Mác là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học” A. Biện chứng B. Lịch sử C. Siêu hình D. Cổ đại C©u 104 : Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? A. 6/1929 B. 6/1928 C. 6/1927 D. 5/1929 C©u 105 : Đây là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước, mọi người dân ở trong nước và ở nước ngoài… Hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ: A. Liên đoàn Lao động Việt Nam B. Công đoàn Việt Nam C. Mặt trận dân tộc thống nhất D. Cả 3 đều đúng C©u 106 : Kinh tế tư nhân có vai trò gì trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay? A. Giữ vai trò chủ đạo B. Nền tảng của nền kinh tế quốc dân C. Là một trong những động lực của nền kinh tế D. Tất cả đều sai C©u 107 : Phong trào Cần Vương diễn ra vào thời gian nào? A. 1885 - 1896 B. 1884 - 1913 C. 1885 – 1913 D. 1884 – 1896 C©u 108 : Quỹ tiền tệ quốc tế được viết tắt là: A. WB B. ADB C. IMF D. ID C©u 109 : Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua Đại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930, coi cuộc cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng: “… … … và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội công sản” Hãy điền vào chỗ trống: A. Xã hội chủ nghĩa B. Tư sản dân quyền C. Dân tộc dân chủ nhân dân D. cả 3 đều đúng C©u 110 : Trong một hệ thống chính trị bao gồm các nhân tố nào: A. Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội B. Các đảng chính trị hợp pháp và các tổ chức hợp pháp chính trị - xã hội hợp pháp C. Nhà nước, các đảng chính trị hợp pháp và các D. Các đảng chính trị hợp pháp và nhà nước tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp C©u 111 : Quy luật ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? A. Chủ nghĩa Mác – Lênin + phong trào yêu B. Chủ nghĩa Mác – Lênin + phong trào công nước nhân C. Chủ nghĩa Mác – Lênin + phong trào công D. Phong trào công nhân + phong trào yêu nhân + phong trào yêu nước Việt Nam nước Việt Nam C©u 112 : Từ viết tắt tiếng Anh cùa Quỹ tiền tệ quốc là: A. IMF B. WB Trang 8
 9. C. ADB D. IDM C©u 113 : Đây là phương pháp siêu hình: Mệnh đề 1: Xem xét từng sự vật , hiện tượng một cách cô lập, tĩnh tại, không vận động, không phát triển. Mệnh đề 2: Không thừa nhận mâu thuẫn bên trong là nguồn gốc của sự vận động, phát triển trong tự nhiên và xã hội. A. Mệnh đề 1 đúng, mệnh đề 2 sai B. Mệnh đề 1 sai, mệnh đề 2 đúng C. Cả 2 mệnh đề đều đúng D. Cả 2 mệnh đề đều sai C©u 114 : Chiến thắng “Núi Thành” Quảng Nam của nhân dân miền Nam vào: A. Tháng 4/1965 B. Tháng 6/1965 C. Tháng 5/1965 D. Tháng 3/1965 C©u 115 : Việt Nam gia nhập ASEAN từ khi nào: A. 11/1998 B. 7/1995 C. 7/1996 D. 3/1996 C©u 116 : Nguyên nhân dẫn đến việc thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam: A. Mục đích tôn giáo B. Sứ mệnh khai hoá văn minh C. Bành trướng xâm chiếm thị trường D. Cả 3 đều đúng C©u 117 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về lý tưởng cách mạng cao cả, đó là: A. Chân, thiện, mỹ B. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội C. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải D. Yêu thương con người phóng con người C©u 118 : Hồ Chí Minh khẳng định: Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ ….. Điền vào chỗ trống: A. Giặc ngoại xâm B. Tham ô C. Giặc nội phản D. Chủ nghĩa cá nhân C©u 119 : Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ngày: A. 25/7/1995 B. 31/7/1995 C. 30/7/1995 D. 28/7/1995 C©u 120 : Đại hội lần thứ II (2/1951) đổi tên Đảng: A. Đảng Cộng sản Việt Nam B. Đảng Cộng sản Đông Dương C. Đảng Lao động Việt Nam D. Cả 3 đều sai C©u 121 : Hình thức nào là hình thức đầu tiên của giai đoạn nhận thức cảm tính? A. Biểu tượng B. Khái niệm C. Tri giác D. Cảm giác C©u 122 : Động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? A. Khoa học và công nghệ B. Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế C. Đầu tư nước ngoài D. Phát triển kinh tế thị trường C©u 123 : Chích sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và cả Đông Dương là: A. Tự do nhân quyền B. Tạo điều kiện cho kinh tế, văn hoá C. Chuyên chế về chính trị, bóc lột về kinh tế, nô D. Tự do ngôn luận dịch và văn hoá C©u 124 : Quy luật nào chỉ ra khuynh hướng chung của mọi sự vận động, phát triển? A. Quy luật mâu thuẫn B. Quy luật lượng – chất C. Quy luật phủ định của phủ định D. Cả 3 đều sai C©u 125 : Viêt Nam gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á, Thái Bình Dương (APEC) vào năm nào: A. 1997 B. 2000 C. 1998 D. 1990 C©u 126 : Mác xây dựng học thuyết kinh tế bắt đầu từ việc phân tích: A. Hàng hóa B. Giá trị trao đổi C. Giá trị cá biệt D. Giá trị thặng dư C©u 127 : Quy luật nào vạch ra nguồn gốc của sự vận động, phát triển: A. Quy luật phủ định của phủ định B. Quy luật lượng-chất C. Quy luật mâu thuẫn D. Quy luật về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng Trang 9
 10. và kiến trúc thượng tầng C©u 128 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc và Người nêu chủ đề của Đại hội là gì? A. Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược B. Đại hội thống nhất Tổ quốc C. Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu D. Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, tranh thống nhất nước nhà thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh C©u 129 : Hồ Chí Minh khẳng định: Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ … … … …, điền vào chỗ trống A. Giặc nội phản B. Tham ô C. Chủ nghĩa cá nhân D. Giặc ngoại xâm C©u 130 : ‘’Trước hết phải có Đảng Cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi’’. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào? A. Sự đổi mới làm việc B. V.I. Lênin và phương Đông C. Đường Cách mệnh D. Đây ‘’Công lý ‘’ của thực dân Pháp ở Đông Dương C©u 131 : Đây là một trong những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật: A. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các B. Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn) sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng C. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình D. Cả 3 đều sai độ phát triển của lực lượng sản xuất C©u 132 : Từ 1939 - 1945 nhiệm vụ được Đảng đưa ra hàng đầu: A. Đánh đổ đế quốc, địa chủ B. Đánh đổ đế quốc C. Đánh đổ đế quốc, phong kiến D. Giải phóng dân tộc C©u 133 : Mỗi phương thức sản xuất gồm mấy mặt cấu thành? A. 4 B. 3 C. 5 D. 2 C©u 134 : Đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng: A. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác B. Cá nhân lãnh đạo, tập thể phụ trách C. Tập trung dân chủ D. Tự phê bình và phê bình C©u 135 : Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký vào ngày: A. 27/1/1973 B. 20/7/1954 C. 27//2/1973 D. 22/12/1954 C©u 136 : Tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm nào? A. 1927 B. 1925 C. 1926 D. 1928 C©u 137 : Căn cứ cơ bản nhất để phân biệt các hiện tượng vật chất với các hiện tượng ý thức chính là ở thuộc tính………của vật chất A. Chép lại B. Phản ánh C. Chụp lại D. Tồn tại khách quan C©u 138 : Nhà nước nào sau đây KHÔNG mang tính giai cấp? A. Nhà nước phong kiến B. Nhà nước tư sản C. Nhà nước vô sản D. Cả 3 đều sai C©u 139 : Đây là những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng, NGOẠI TRỪ: A. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo B. Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong đức trào rộng rãi C. Tu dưỡng đạo đức suốt đời thông qua thực D. Tinh thần quốc tế trong sáng tiễn cách mạng C©u 140 : Ai trước lúc hy sinh đã căn dặn đồng chí của mình: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”: A. Phạm Hồng Thái B. Nguyễn Văn Cừ C. Trần Phú D. Lý Tự Trọng C©u 141 : Giai đoạn nào sau đây thực hiện nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” A. Thời kỳ quá độ B. Chủ nghĩa xã hội Trang 10
 11. C. Chủ nghĩa cộng sản D. Cả 3 đều đúng C©u 142 : Sự thất bại của phong trào yêu nước nào ở nước ta cuối thế kỷ XIX đã chấm dứt vai trò cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến? A. Việt Nam Quang Phục Hội B. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục C. Phong trào Cần Vương D. Phong trào Đông Du C©u 143 : Đông Dương cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào? A. 24/02/1930 B. 22/02/1930 C. 24/02/1931 D. 22/02/1931 C©u 144 : Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù: A. Lượng B. Bước nhảy C. Điểm nút D. Độ C©u 145 : Từ viết tắt tiếng Anh cùa Khu mâu dịch tự do ASEAN là: A. AFTA B. ADB C. WB D. IWF C©u 146 : Thời gian lao động xã hội cần thiết phụ thuộc vào: A. Năng suất lao động xã hội và chất lượng của B. Năng suất lao động xã hội và chất lượng sản lao động phẩm C. Năng suất lao động cá biệt và chất lượng sản D. Năng suất lao động cá biệt và chất lượng sản phẩm phẩm C©u 147 : Đây là những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, ngoại trừ: A. Quy luật thống nhất và đấu tanh của các mặt B. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình đối lập (quy luật mâu thuẫn) độ phát triển của lực lượng sản xuất C. Quy luật phủ định của phù định D. Quy luật lượng-chất C©u 148 : Đánh giá 20 năm đổi mới được thông qua trong kỳ Đại hội nào? A. X B. VIII C. IX D. VII C©u 149 : Sự ra đời của một chế độ xã hội trong lịch sử do yếu tố hoàn toàn khách quan là ……quyết định A. Vĩ nhân B. Quan hệ sản xuất C. Lực lượng sản xuất D. Phương thức sản xuất C©u 150 : Đây là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng sinh hoạt Đảng, là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên, có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân. A. Cơ sở Đảng B. Chi bộ C. Cơ quan, đơn vị D. Đảng bộ C©u 151 : Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đưa cách mạng nước ta đến thắng lợi là để: A. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng B. Xác định mục đích của Đảng C. Xác định nhiệm vụ của Đảng D. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng C©u 152 : Hình thức nào của giai đoạn nhận thức lý tính là hình thức liên kết các khái niệm? A. Cảm giác B. Biểu tượng C. Khái niệm D. Phán đoán C©u 153 : Phần giá trị dôi ra ngoài giá trị sức lao động do người công nhân làm ra và bị nhà tư bản chiếm không, được gọi là: A. Giá trị thặng dư B. Giá trị hàng hóa C. Giá trị D. Lợi nhuận C©u 154 : Từ 1939 - 1945 nhiệm vụ được Đảng đưa ra hàng đầu: A. Đánh đổ đế quốc, phong kiến B. Đánh đổ đế quốc, địa chủ C. Giải phóng dân tộc D. Đánh đổ đế quốc C©u 155 : Phát biểu nào đúng: A. Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định B. Sự tác động của ý thức đối với vật chất được nhưng ý thức có tác động to lớn đối với vật thể hiện qua sự định hướng của ý thức đối chất với hoạt động thực tiễn cải tạo tự nhiên và xã hội Trang 11
 12. C. A và B đúng D. A và B sai C©u 156 : Đại hội VII Quốc tế cộng sản (7/1935) xác định kẻ thủ trước mắt của cách mạng thế giới là: A. Chủ nghĩa đế quốc B. Chủ nghĩa thực dân C. Chủ nghĩa quân phiệt D. Chủ nghĩa phát xít C©u 157 : Hình thức tổ chức thích hợp nhất để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là gì? A. Hội đồng nhân dân B. Ủy ban nhân dân C. Đảng Cộng sản D. Mặt trận dân tộc thống nhất C©u 158 : Đây là tư tưởng cơ bản, nhất quán xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là chiến lược tập hợp lực lượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn trong đấu tranh cách mạng A. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh B. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân C. Xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, D. Đại đoàn kết dân tộc vì dân C©u 159 : Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa ….. là chủ nghĩa Lênin”, chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: A. Cách mạng nhất, chân chính nhất, chắc chắn B. Chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất nhất C. Chân chính nhất, triệt để nhất, chắc chắn D. Cả 3 đều sai nhất C©u 160 : Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa là quy luật nào? A. Quy luật giá trị B. Quy luật giá trị thặng dư C. Quy luật cạnh tranh D. Quy luật cung- cầu C©u 161 : Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hình thức phân phối nào là chủ yếu? A. Phân phối dựa trên mức đóng góp vào kết B. Phân phối theo lao động và hiệu quả kinh tế quả sản xuất kinh doanh C. Phân phối thông qua phúc lợi xã hội D. Tất cả đều đúng C©u 162 : Chủ nghĩa duy vật trước Mác là chủ nghĩa duy vật: Mệnh đề 1: Không triệt để, duy vật trong nhận thức giới tự nhiên, duy tâm trong nhận thức xã hội. Mệnh đề 2: Nhận thấy và đánh giá đúng vai trò sản xuất vật chất của xã hội và vai trò hoạt động thực tiễn của con người. A. Mệnh đề 1 đúng, mệnh đề 2 sai B. Mệnh đề 1 sai, mệnh đề 2 đúng C. Cả 2 mệnh đề đều đúng D. Cả 2 mệnh đề đều sai C©u 163 : Cuộc khởi nghĩa nào đánh dấu phong trào “Cần Vương” thất bại hoàn toàn: A. Khởi nghĩa Ba Đình B. Khởi nghĩa bãi Sậy C. Khởi nghĩa Hương Khê D. Khởi Nghĩa Yên Thế C©u 164 : Mục đích phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta là gì? A. Để giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản B. Phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” C. Để mở rộng quan hẹ kinh tế quốc tế D. Để phù hợp với xu hướng tòan cầu hóa quốc tế C©u 165 : Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, có những chế độ sở hữu nào? A. Sở hữu toàn dân B. Sở hữu tập thể C. Sở hữu tư nhân D. Tất cả đều đúng C©u 166 : Trong những phẩm chất đạo đức của người cách mạng, phẩm chất nào được Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu? A. Tinh thần quốc tế trong sáng B. Trung với nước, hiếu với dân C. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư D. Yêu thương con người C©u 167 : Hệ tư tưởng chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay là: A. Chủ nghĩa Mác B. Chủ nghĩa Mác-Lênin C. Tư tưởng Hồ Chí Minh D. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Trang 12
 13. C©u 168 : Từ thắng lợi của phong trào "Đồng Khởi‘’, ngày 20/12/1960 dẫn đến sự ra đời: A. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt B. Mặt trận Việt Minh Nam C. Mặt trận dân tộc thống nhất D. Mặt trận dân chủ Đông Dương C©u 169 : Về phương thức lãnh đạo, Cương lĩnh năm 1991 xác định: Đảng lãnh đạo xã hội bằng: A. Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về B. Tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chính sách và chủ trương lớn chức, kiểm tra, giám sát C. Hàng động gương mẫu của đảng viên D. Cả 3 đều đúng C©u 170 : Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền từ khi nào? A. Cuối thế kỷ XX B. Đầu khế kỷ XX C. Cuối thế kỷ XIX D. Đầu khế kỷ XIX C©u 171 : Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ chí Minh là đoàn kết với những thành phần nào? A. Giai cấp công nhân và nông dân B. Giai câp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức C. Đại đoàn kết toàn dân D. Cả 3 đều sai C©u 172 : Chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) là: A. Nguyễn Ái Quốc B. Lê Hồng Phong C. Nguyễn Văn Cừ D. Trường Chinh C©u 173 : Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược trong bao nhiêu năm? A. 18 năm B. 20 năm C. 14 năm D. 21 năm C©u 174 : Phép biện chứng trong chủ nghĩa Mác-Lênin là phép biện chứng: A. Duy tâm B. Duy vật C. Siêu hình D. Tất cả đều đúng C©u 175 : Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) vào: A. Đầu năm 1960 B. Đầu năm 1962 C. Đầu năm 1963 D. Cả 3 đều sai C©u 176 : Để giải quyết nạn đói sau Cách mạng tháng Tám, Đảng và chính phủ đề ra biện pháp: A. Tăng gia sản xuất, khôi phục sản xuất nông B. Kêu gọi tinh thần nhường cơm xẻ áo nghiệp C. Vận động nhân dân đóng góp lúa gạo D. Ngăn cấm đầu cơ tích trữ lúa gạo C©u 177 : Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh viết: “Cách mệnh trước hết phải có………” A. Giai cấp vô sản B. Đường cách mệnh C. Dân chúng D. Đảng cách mệnh C©u 178 : Khái niệm hệ thống chính trị được Đảng ta sử dụng từ khi nào: A. Đại hội VII B. Hội nghị TW 6 khóa VI C. Hội nghị TW 6 khóa VII D. Đại hội VI C©u 179 : Việt Nam tham gia Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) từ năm nào? A. 1998 B. 1995 C. 1996 D. 1997 C©u 180 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về lý tưởng cách mạng cao cả, đó là: A. Yêu thương con người B. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người C. Chân, thiện, mỹ D. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội C©u 181 : Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định ………luôn luôn là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng A. Đảng cầm quyền B. Nhà nước C. Giai cấp D. Đấu tranh giai cấp C©u 182 : Đây là một trong những khuynh hướng, tiêu cực trong quan hệ tình yêu của lứa tuổi thanh niên nước ta hiện nay? A. Đa thê B. Bạo hành gia đình C. Ly hôn D. Sống thử C©u 183 : Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ngày: Trang 13
 14. A. 28/7/1995 B. 30/7/1995 C. 25/7/1995 D. 31/7/1995 C©u 184 : Chủ nghĩa Mác-Lênin có nguồn gốc từ................. và sự phát triển của khoa học. A. Thực tiễn B. Ý thức C. Nhận thức D. Xã hội C©u 185 : Ngày 8/5/1954 khai mạc hội nghị Giơnevơ bàn về chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương và kết thúc ngày : A. 21/7/1954 B. 19/7/1954 C. 20/7/1954 D. 22/7/1954 C©u 186 : Quy luật nào chỉ ra khuynh hướng chung của mọi sự vận động, phát triển? A. Quy luật mâu thuẫn B. Quy luật lượng – chất C. Quy luật phủ định của phủ định D. Cả 3 đều sai C©u 187 : Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển: A. Giúp chúng ta nhận thức sự vật, hiện tượng B. Là cơ sở khoa học để hình thành tư tưởng lạc theo xu hướng phát triển, tránh được cách quan trước những khó khăn, thất bại trong nhìn phiến diện với tư tưởng định kiến, bảo công việc và cuộc sống, vững tin vào tương thủ. lai. C. Cả 2 đều đúng D. Cả 2 đều sai C©u 188 : “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam” được ký kết ở hội nghị Paris vào ngày: A. 21/1/1973 B. 23/1/1973 C. 27/1/1973 D. 25/1/1973 C©u 189 : Trong hệ thống chính trị nước ta, cơ quan hành pháp của nhà nước là cơ quan nào? A. Chủ tịch nước B. Tòa án nhân dân và viện kiểm soát nhân dân C. Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp D. Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp C©u 190 : Tính chất của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp: A. Xã hội thuộc địa B. Xã hội thuộc địa, phong kiến C. Thuộc địa, nửa phong kiến D. Xã hội có giai cấp C©u 191 : Theo Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là: A. Tinh hoa văn hoá dân tộc Việt Nam B. Tinh hoa văn hoá nhân loại C. Tinh hoa văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá D. Chủ nghĩa Mác-Lênin nhân loại C©u 192 : Trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, Hồ Chí Minh đã nêu lên bao nhiêu điều về tư cách của người chiến sĩ cách mạng? A. 19 điều B. 21 điều C. 25 điều D. 23 điều C©u 193 : Chủ nghĩa duy vật do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập. Đó là: A. Chủ nghĩa duy vật chất phát thời cổ đại B. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thời cận đại C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng D. Cả 3 đều sai C©u 194 : Về vị trí, vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị: Mệnh đề 1: Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Mệnh đề 2: Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp vá pháp luật A. Mệnh đề 1 đúng, mệnh đề 2 sai B. Mệnh đề 1 sai, mệnh đề 2 đúng C. Cả 2 mệnh đề đều đúng D. Cả 2 mệnh đề đều sai C©u 195 : Tháng 1/ 1959 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 15 (khoá II) đề ra nhiệm vụ: A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam C. Cả 2 đều đúng D. Cả 2 đều sai C©u 196 : Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám diễn ra vào thời gian nào? A. 1813 - 1883 B. 1905 – 1913 C. 1884 – 1913 D. Cả 3 đều sai C©u 197 : Đông Dương cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào? Trang 14
 15. A. 22/02/1930 B. 24/02/1931 C. 22/02/1931 D. 24/02/1930 C©u 198 : Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 diễn ra từ ngày: A. 15/3 đến 30/4/1975 B. 10/3 đến 30/4/1975 C. 10/2 đến 4/1975 D. 23/1 đến 30/4/1975 C©u 199 : Ai trước lúc hy sinh đã căn dặn đồng chí của mình: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”: A. Phạm Hồng Thái B. Nguyễn Văn Cừ C. Lý Tự Trọng D. Trần Phú C©u 200 : Tổ chức cộng sản nào tham dự Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng): A. Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương B. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng cộng sản liên đoàn sản Đảng C. Đông Dương cộng sản, Đông Dương cộng D. Cả 3 đều sai sản liên đoàn và An Nam cộng sản Đảng C©u 201 : Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin: A. Tháng 7 năm 1920 B. Tháng 5 năm 1920 C. Tháng 6 năm 1920 D. Tháng 8 năm 1920 C©u 202 : Căn cứ cơ bản nhất để phân biệt các hiện tượng vật chất với các hiện tượng ý thức chính là ở thuộc tính………của vật chất A. Phản ánh B. Tồn tại khách quan C. Chép lại D. Chụp lại C©u 203 : Học thuyết nào là “hòn đá tảng” trong toàn bộ lý luận kinh tế của Mác: A. Học thuyết giá trị B. Học thuyết giá trị thặng dư C. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền D. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước C©u 204 : Những thành phần ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân ở nước ta? A. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể B. Kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân C. Kinh tế nhà nước và kinh tế tư bản nhà nước D. Kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế tập thể C©u 205 : “Lúc bấy giờ tôi ủng hộ cách mạng Tháng Mười, chỉ theo cảm tính tự nhiên… Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là nhà yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình …, còn như Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội là gì thì tôi chưa hiểu”. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? A. Thư gửi Quốc tế cộng sản B. Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chí Minh C. Con đường dẫn tôi tới chủ nghĩa Lênin D. Đường kách mệnh C©u 206 : Tháng 1/ 1959 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 15 (khoá II) đề ra nhiệm vụ: A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam C. Cả 2 đều đúng D. Cả 2 đều sai C©u 207 : Tác Phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh được ra đời vào: A. 03/02/1969 B. 9/1945 C. 02/9/1965 D. 10/1947 C©u 208 : Đây là một trong những khuynh hướng, tiêu cực trong quan hệ tình yêu của lứa tuổi thanh niên nước ta hiện nay? A. Ly hôn B. Sống thử C. Đa thê D. Bạo hành gia đình C©u 209 : Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản là quy luật nào: A. Quy luật giá trị B. Quy luật giá trị thặng dư C. Quy luật cạnh tranh D. Quy luật cung- cầu C©u 210 : Nhà nước nào sau đây KHÔNG mang tính giai cấp? A. Nhà nước phong kiến B. Nhà nước tư sản C. Nhà nước vô sản D. Cả 3 đều sai Trang 15
 16. C©u 211 : Cuộc khởi nghĩa Yên Thế do ai lãnh đạo? A. Phạm Tuấn Tài B. Thủ Khoa Huân C. Hoàng Hoa Thám D. Trương Định C©u 212 : Phát biểu nào đúng: A. A và B sai B. Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định nhưng ý thức có tác động to lớn đối với vật chất C. Sự tác động của ý thức đối với vật chất được D. A và B đúng thể hiện qua sự định hướng của ý thức đối với hoạt động thực tiễn cải tạo tự nhiên và xã hội C©u 213 : Chủ nghĩa tư bản độc quyền có mấy đặc điểm? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 214 : Phong trào cách mạng 1936 - 1939 hướng vào mục tiêu trước mắt: A. Đem lại cơm no, áo ấm cho nhân dân B. Đấu tranh công khai với địa chủ C. Xuất bản và lưu hành sách báo công khai D. Tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình C©u 215 : Đại hội nào của Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương: lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt? A. Đại hội IX B. Đại hội VIII C. Đại hội VI D. Đại hội XI C©u 216 : Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn của quá trình phát triển của sự vật được gọi là gì: A. Mâu thuẫn bên trong B. Mâu thuẫn bên ngoài C. Mâu thuẫn chủ yếu D. Mâu thuẫn thứ yếu C©u 217 : Sự ra đời của một chế độ xã hội trong lịch sử do yếu tố hoàn toàn khách quan là ……quyết định A. Lực lượng sản xuất B. Phương thức sản xuất C. Quan hệ sản xuất D. Vĩ nhân C©u 218 : Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào ngày, tháng, năm nào: A. 11-7-1990 B. 11-7-1992 C. 11-7-1995 D. 11-7-1991 C©u 219 : Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? A. Vương Thúc Quý B. Trần Tấn C. Nguyễn Sinh Sắc D. Phan Bội Châu C©u 220 : Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” ra đời vào năm nào: A. 1924 B. 1926 C. 1925 D. 1927 C©u 221 : Nguốn gốc trực tiếp cho sự ra đời của ý thức là: A. Thực tiễn hoạt động sản xuất B. Hoạt động xã hội C. Thực nghiệm khoa học D. Cả 3 đều đúng C©u 222 : Theo Hồ Chí Minh, xây dựng nền hóa mới phải trên cơ sở lấy …… làm gốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phải biết tiếp thu một cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. A. Chủ nghĩa Mác-Lênin B. Chủ nghĩa nhân đạo C. Đạo đức D. Dân tộc C©u 223 : Việt Nam gia nhập WTO từ khi nào: A. 7/1995 B. 1/2007 C. 3/1996 D. 7/1996 C©u 224 : Đây là ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ việc nghiên cứu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến: A. Quan điểm phiến diện B. Quan điểm toàn diện C. Quan điểm chiếc trung D. Quan điểm ngụy biện C©u 225 : Tư tưởng cách mạng triệt để nhất của Hồ Chí Minh là gì? A. Tư tưởng về đoàn kết quốc tế B. Tư tưởng về lương giáo đoàn kết Trang 16
 17. C. Tư tưởng về sự thống nhất giữa giải phóng D. Tư tưởng giải phóng phụ nữ dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người C©u 226 : Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại Hội Tour: A. Tháng 10 năm 1920 B. Tháng 11 năm 1920 C. Tháng 12 năm 1920 D. Cả 3 đều sai C©u 227 : Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào? A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế B. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai quốc xâm lược và tay sai của chúng cấp địa chủ phong kiến C. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với D. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai đế quốc và phong kiến cấp tư sản C©u 228 : Đặc điểm của giai đoạn nhận thức lý tính là: A. Phản ánh trừu tượng, khái quát, bề ngoài, B. Phản ánh trực tiếp, trừu tượng, khát quát, hiện tượng của sự vật vạch ra bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng C. Phản ánh có tính chất hiện thực, trực tiếp, D. Phản ánh gián tiếp, trừu tượng, khát quát, không thông qua khâu trung gian vạch ra bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng C©u 229 : Đoàn kết trong…………….là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc A. Đảng B. Nội bộ C. Nhân dân D. Cả 3 đều đúng C©u 230 : Hồ Chí Minh khẳng định: Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ ….. Điền vào chỗ trống: A. Giặc ngoại xâm B. Chủ nghĩa cá nhân C. Giặc nội phản D. Tham ô C©u 231 : Tiền biến thành tư bản khi nào? A. Lao động trở thành hàng hóa B. Sức lao động trở thành hàng hóa C. Nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư D. Người lao động trở thành hàng hóa C©u 232 : Mác đã ví thời kỳ nào như “những cơn đau đẻ kéo dài” A. Thời kỳ quá độ B. Giai đoạn đầu của xã hội CSCN C. Giai đoạn cao của xã hội CSCN D. A, B, C đúng C©u 233 : Trong những phẩm chất đạo đức của người cách mạng, phẩm chất nào được Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu? A. Yêu thương con người B. Tinh thần quốc tế trong sáng C. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư D. Trung với nước, hiếu với dân C©u 234 : Những năm 1932 – 1935: A. Là thời kỳ cao trào cách mạng B. Là cuộc tổng diễn tập đầu tiên C. Là thời kỳ thoái trào, khôi phục phong trào D. Cả 3 đều đúng C©u 235 : Đại biểu của chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII-XVIII là các nhà triết học: A. Platon và Hium B. Hêghen và Phoi ơ Bắc C. Giôn Lốccơ và Hônbách D. Hium và Hêghen C©u 236 : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là: A. Đảng Lao động Việt Nam B. Đảng Cộng sản Đông Dương C. Đông Dương Cộng sản Đảng D. Đảng Cộng sản Việt Nam C©u 237 : Quan điểm đổi mới hệ thống chính trị của Đảng ta là: A. Kết hợp chặt chẽ từ đầu đổi mới kinh tế với B. Đổi mới làm cho hệ thống chính trị năng đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm động, hiệu quả hơn, phù hợp với đổi mới trọng tâm, từng bước đổi mới chính trị toàn diện và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế C. Đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, có kế D. Cả 3 đều đúng Trang 17
 18. thừa, có bước đi, hình thức, cách làm phù hợp C©u 238 : Ở miền Nam, quân dân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh nào của Mỹ trong giai đoạn 1954 - 1960: A. Chiến tranh đặc biệt B. Chiến tranh xâm lược C. Chiến tranh đơn phương D. Chiến tranh cục bộ C©u 239 : Quy luật tác động chi phối sự vận động, phát triển của toàn bộ lịch sử xã hội, đó là: A. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình B. Quy luật lượng-chất độ phát triển của lực lượng sản xuất C. Quy luật phủ định của phủ định D. Quy luật mâu thuẫn C©u 240 : Trong các thành phần kinh tế ở nước ta, kinh tế Nhà nước giữ vai trò gì? A. Chủ đạo B. Chi phối C. Nòng cốt D. Quan trọng C©u 241 : Nguyên nhân dẫn đến việc thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam: A. Mục đích tôn giáo B. Sứ mệnh khai hoá văn minh C. Bành trướng xâm chiếm thị trường D. Cả 3 đều đúng C©u 242 : Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng do giai cấp nào lãnh đạo? A. Nông dân B. Trí thức C. Địa chủ D. Công nhân C©u 243 : Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo? A. Kinh tế nhà nước B. Kinh tế tập thể C. Kinh tế tư nhân D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài C©u 244 : Cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay là: A. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp B. Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa C. Cơ chế thị trường D. Cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa C©u 245 : Hệ thống những quan điểm, những nguyên tắc, những cách thức chung để thực hiện hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người, được gọi là: A. Thế giới quan B. Nhân sinh quan C. Phương pháp luận D. Lý luận nhận thức C©u 246 : Điều kiện cơ bản để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình: A. Thực hiện liên minh công-nông B. Đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân C. Cả 2 đều đúng D. Cả 2 đều sai C©u 247 : Giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản: A. Thực hiện nguyên tắc phân phối “làm theo B. Các thiết chế chính trị và pháp luật hoàn toàn năng lực, hưởng theo nhu cầu” mất đi C. Những quy tắc thống nhất được mọi người D. Cả 3 đều đúng thừa nhận và tự nguyện tuân theo C©u 248 : Luận cương chính trị tháng 10/1930 do ai viết? A. Trần Phú B. Nguyễn Ái Quốc C. Lê Hồng Phong D. Hà Huy Tập C©u 249 : Phân tích quy luật phát triển không đều của các nước đế quốc đầu thế kỷ XX, V.I. Lênin đã chỉ ra rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể xảy ra và thành công ở đâu? A. Các nước tư bản phát triển cao B. Các nước tư bản ở Châu Âu C. Các nước thuộc địa ở Phương Đông D. Các nước tư bản trung bình thậm chí chưa qua tư bản chủ nghĩa C©u 250 : Nguyên tắc cơ bản nhất trong phân phối của xã hội XHCN là phân phối theo: A. Lao động B. Nhu cầu C. Mức đóng góp D. Phúc lợi xã hội C©u 251 : Điểm tấn công đầu tiên của thực dân Pháp ở Việt Nam là: A. Đồn An Hải và Điện Hải B. Cầu sông Hàn C. Bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng D. Toàn bộ Đà Nẵng Trang 18
 19. C©u 252 : Đối lập với phép biện chứng là phép: A. Duy tâm B. Siêu hình C. Duy kinh tế D. Duy vật C©u 253 : Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI bàn về: A. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng B. Một số vấn đề chính sách xã hội hiện nay hiện nay C. Một số vấn đề cấp bách về đất đai hiện nay D. Một số vấn đề cấp bách về chống tham nhũng C©u 254 : Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc che dấu tội ác dưới cái vỏ bọc “khai hoá văn minh”? A. Đường kách mệnh B. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Nhật ký trong tù D. Cả 3 đều đúng C©u 255 : Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta còn tồn tại những hình thức phân phối nào? A. Phân phối theo lao động và hiệu quả kinh tế B. Phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn lực vào kết quả sản xuất kinh doanh C. Phân phối thông qua phúc lợi xã hội D. Tất cả đều đúng C©u 256 : Nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng XHCN là: A. Phát triển kinh tế B. Không ngừng nâng cao năng suất lao động C. Cải thiện đời sống nhân dân D. Cả 3 đều đúng C©u 257 : Tư tưởng làm cho sản xuất “bung ra” là bước đột phá…..của quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta A. Đầu tiên B. Thứ hai C. Thứ ba D. Toàn diện C©u 258 : Năng suất lao động tỷ lệ nghịch với: A. Chất lượng của hàng hóa B. Chất lượng của lao động C. Giá trị của hàng hóa D. Cả 3 đều sai C©u 259 : Trong các yếu tố sau, yếu tố nào quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh: A. Tư tưởng văn hóa phương Tây B. Tư tưởng văn hóa phương Đông C. Chủ Nghĩa Mác – Lênin D. Văn hóa truyền thống dân tộc C©u 260 : Từ viết tắt tiếng Anh cùa Ngân hàng thế giới là: A. ADB B. IMF C. WB D. Cả 3 đều sai C©u 261 : Chủ trương “Dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục nền độc lập cho dân tộc”, đại diện cho xu hướng bạo động này là: A. Phan Chu Trinh B. Bùi Quang Chiêu C. Phan Bội Châu D. Nguyễn Ái Quốc C©u 262 : Cơ sở lý luận triết học của chủ nghĩa Mác là: A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng B. Chủ nghĩa duy vật lịch sử C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa D. Chủ nghĩa duy vật siêu hình duy vật lịch sử C©u 263 : Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn nghĩa là: A. Giữ vững nền độc lập dân tộc B. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân C. Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền D. Hội nhập với nền kinh tế thế giới với CNXH C©u 264 : Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) vào: A. Đầu năm 1960 B. Đầu năm 1962 C. Đầu năm 1963 D. Cả 3 đều sai C©u 265 : “Lúc bấy giờ tôi ủng hộ cách mạng Tháng Mười, chỉ theo cảm tính tự nhiên… Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là nhà yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình …, còn như Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội là gì thì tôi chưa hiểu”. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? A. Đường kách mệnh B. Con đường dẫn tôi tới chủ nghĩa Lênin C. Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ D. Thư gửi Quốc tế cộng sản Trang 19
 20. Chí Minh C©u 266 : Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực cơ bản của mọi sự vận động, phát triển và là hạt nhân của phép bện chứng duy vật? A. Quy luật về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng B. Quy luật mâu thuẫn và kiến trúc thượng tầng C. Quy luật lượng-chất D. Quy luật phủ định của phủ định C©u 267 : Trong quan hệ sản xuất, quan hệ nào giữ vai trò quyết định: A. Quan hệ phân phối sản phẩm B. Quan hệ sở hữu đối với tu liệu sản xuất C. Quan hệ tổ chức, quản lý quá trình sản xuất D. Quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất C©u 268 : Toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó, được gọi là: A. Nhân sinh quan B. Phương pháp luận C. Thế giới quan D. Lý luận nhận thức C©u 269 : Hệ thống chính trị ở nước ta gồm có: A. Đảng Cộng sản Việt Nam B. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể D. Cả 3 đều đúng chính trị- xã hội C©u 270 : V.I. Lênin định nghĩa: “Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ …………….., được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác ” A. Sự vật B. Hiện tượng C. Sự vật, hiện tượng D. Thực tại khách quan C©u 271 : Theo Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là: A. Tinh hoa văn hoá dân tộc Việt Nam B. Chủ nghĩa Mác-Lênin C. Tinh hoa văn hoá nhân loại D. Tinh hoa văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại C©u 272 : Tư tưởng chính trị cốt lõi trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là gì? A. Chủ nghĩa nhân đạo B. Tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn của dân tộc C. Chủ nghĩa yêu nước D. Độc lập tự do gắn với phương hướng phát triển lên chủ nghĩa xã hội C©u 273 : Đồng Khởi “Tua Hai” (Tây Ninh) diễn ra vào: A. Đêm 17/1/1960 B. Đêm 25/1/1960 C. Đêm 26/1/1960 D. Cả 3 đều sai C©u 274 : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) diễn ra ở đâu? A. Cao Bằng B. Hà Nội C. Lai Châu D. Tuyên Quang C©u 275 : Mỗi phương thức sản xuất gồm mấy mặt cấu thành? A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 C©u 276 : Các định nghĩa chữ “Người” dưới đây, định nghĩa nào KHÔNG PHẢI của Hồ Chí Minh? A. Theo nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, B. Là tổng hòa các mối quan hệ xã hội bạn bè C. Theo nghĩa rộng là đồng bào cả nước D. Rộng hơn nữa là cả loài người C©u 277 : Nguyễn Ái Quốc tán thành Quốc tế III, Ai sáng lập tổ chức này? A. Các-Mác B. Stalin C. Lênin D. Ăngghen C©u 278 : Chọn đáp án sai trong những đáp án được rút ra từ mệnh đề sau: “ Đảng ta vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”: A. Là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, B. Là tôi tớ, theo đuôi quần chúng việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh C. Là tận tâm, tận lực phụng vụ nhân dân D. Là khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản