intTypePromotion=1
ADSENSE

Ô nhiễm môi trường

Chia sẻ: Lanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

187
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên thế giới, ô nhiễm môi trường được hiểu là việc chuyển các chất thải hoặc năng lượng vào môi trường đến mức có khả năng gây hại đến sức khoẻ con người, sinh vật hoặc làm suy giảm chất lượng môi trường. Các tác nhân ô nhiễm bao gồm các chất thải ở dạng khí (khí thải), lỏng (nước thải), rắn (chất thải rắn) chứa hoá chất hoặc tác nhân vật lý, sinh học và các dạng năng lượng như nhiệt độ, bức xạ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ô nhiễm môi trường

 1. III. Ô nhiễm môi trường 1. Khái niệm Theo Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam: "Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường". • Trên thế giới, ô nhiễm môi trường được hiểu là việc chuyển các chất thải hoặc năng lượng vào môi trường đến mức có khả năng gây hại đến sức khoẻ con người, sinh vật hoặc làm suy giảm chất lượng môi trường. • Các tác nhân ô nhiễm bao gồm các chất thải ở dạng khí (khí th ải), lỏng (nước thải), rắn (chất thải rắn) chứa hoá chất hoặc tác nhân vật lý, sinh học và các dạng năng lượng như nhiệt độ, bức xạ.
 2. Ô nhiễm MT
 3. Tai biÕn m«i tr­ê ng lµ g×? • "Tai biÕn m«i tr­êng lµ qu¸ tr×nh g©y mÊt æ n ®Þnh trong hÖ thèng m«i tr­êng". • §ã lµ mét qu¸ tr× g© h¹i vËn nh y hµnh trong hÖ thèng m«i tr­êng gåm 3 giai ® o¹n: – Giai ® nguy c¬(hay hiÓm ho¹): o¹n C¸c yÕu tè g© h¹i tån t¹i trong hÖ y thèng, nh­ng ch­a ph¸t triÓn g© y mÊt æn ® Þnh. – Giai ® ph¸t triÓn: C¸c yÕu tè tai o¹n biÕn tËp trung l¹i, gia t¨ng, t¹o tr¹ng th¸i mÊt æn ® Þnh nh­ng ch­a v­ît qua ng­ìng an toµn cña hÖ thèng m«i tr­êng. – Giai ® sù cè m«i tr­êng: Qu¸ o¹n tr× v­ît qua ng­ìng an toµn, g© nh y thiÖt h¹i cho con ng­êi vÒ søc khoÎ,
 4. – Nh÷ sù cè g© thiÖt h¹i lín ® gäi lµ tai ho¹, ng y ­îc lín h¬ n÷ ® gäi lµ th¶m ho¹ m«i tr­êng . n a ­îc
 5. Sù cè m«i tr­ê ng lµ g×? • Theo LuËt B¶o vÖ M«i tr­êng ViÖt Nam: "S ù cè m«i tr­ê ng lµ c¸c tai biÕn hoÆc rñi ro x¶y ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®é ng cña con ng­êi hoÆc biÕn ®æ i bÊt th­êng cña thiªn nhiªn, g©y suy tho¸i m«i tr­ê ng nghiªm träng".
 6. Sù cè m«i tr­ê ng lµ g×? • Sù cè m«i tr­êng cã thÓ x¶y ra do: – B·o, lò lôt, h¹n h¸n, nøt ® ® Êt, éng ® tr­ît ® sôt lë Êt, Êt, ® nói löa phun, m­a axit, m­a ® biÕn ® Êt, ¸, éng khÝ hËu vµ thiªn tai kh¸c; – Ho¶ ho¹n, ch¸y rõng, sù cè kü thuËt g© nguy h¹i vÒ y m«i tr­êng cña c¬së s¶n xuÊt, kinh doanh, c«ng tr× kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt, v¨n ho¸, x· héi, an nh ninh, quèc phßng; – Sù cè trong t× kiÕm, th¨m ® khai th¸c vµ vËn m ß, chuyÓn kho¸ng s¶n, dÇu khÝ, sËp hÇm lß, phôt dÇu, trµn dÇu, vì ® ­êng èng dÉn dÇu, dÉn khÝ, ® ¾m tµu, sù cè t¹i c¬së läc ho¸ dÇu vµ c¸c c¬së c«ng nghiÖp kh¸c; – Sù cè trong lß ph¶n øng h¹t nh© nhµ m¸y ® n, iÖn nguyªn tö, nhµ m¸y s¶n xuÊt, t¸i chÕ nhiªn liÖu h¹t nh© kho chøa chÊt phãng x¹. n,
 7. Suy thoái môi trường là gì? • "Suy thoái môi trường là sự làm thay đổi chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu cho đời sống của con người và thiên nhiên". • Trong đó, thành phần môi trường được hiểu là các yếu tố tạo thành môi trường: không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi, rừng, sông, hồ biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các hình thái vật chất khác.
 8. hiÖn t­îng mï khãi c«ng nghiÖp, + Mï khãi c«ng nghiÖp: Lµ hçn hîp sulfua dioxit vµ c¸c chÊt l¬löng (SPM) nh­ bôi ® muèi (than), Êt, ami¨ng, ch× cadmium, c¸c h¹t chÊt r¾n , chlomium, acsen, nitrat, sulphat,... vµ c¶ nh÷ng giät axit sulfuaric. C¸c chÊt nµy t¹o thµnh mét mµu khãi x¸m nh¹t bao xunh quanh khu c«ng nghiÖp. + Mï khãi quang ho¸: Lµ hçn hîp gåm c¸c chÊt « nhiÔm s¬cÊp CO, NO vµ c¸c hydrocacbon cïng víi c¸c chÊt « nhiÔm thø cÊp NO2, HNO3, ozon, PAN (Peroxy axetyl Nitratte) sinh ra do chÊt « nhiÔm s¬cÊp d­íi t¸c dông cña ¸nh s¸ng. Mï khãi quang ho¸ cã mµu n© vµng hay xuÊt hiÖn vµo u mïa hÌ ë thµnh phè c«ng nghiÖp.
 9. hiÖn t­îng ® nhiÖt ¶o + §¶o nhiÖt ®« thÞ: §© lµ hiÖn t­îng to¶ nhiÖt qu¸ y møc ë vïng ® thÞ g© ra hiÖn t­îng chªnh lÖch « y nhiÖt ® víi vïng kh¸c m¸t h¬ (n«ng th«n, vïng é n ven ® Do vËy ® thÞ trë thµnh mét vßm cÇu «). « nhiÖt ® vµ c¸c chÊt g© « nhiÔm n»m kÑt trong é y vßm cÇu Êy, nhÊt lµ c¸c h¹t r¾n l¬löng vµ trong hoµn c¶nh kh«ng cã giã m¹nh.
 10. hiÖn t­îng l¾ng tô axit. + L¾ng tô axit: C¸c chÊt g© « nhiÔm kh«ng khÝ y nh­ SO2, SPM, NO xuÊt ph¸t tõ ® than, dÇu ë èt c¸c nhµ m¸y ® iÖn, luyÖn kim vµ c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp kh¸c. PhÇn lín c¸c nhµ m¸y l¹i x© èng y khãi thËt cao, do ® ¶nh h­ëng ® c¸c vïng xa ã Õn ® ® Þa iÓm, vµ cã khi l¹i « nhiÔm trªn ph¹m vi toµn cÇu. C¸c chÊt nµy l¾ng tô theo 2 c¸ch: - L¾ng tô ­ít: t¹o thµnh giät H2SO4, HNO3 l¬löng r¬i xuèng ® d­íi d¹ng m­a axit Êt - L¾ng tô kh«: t¹o thµnh SO2, NO2 d­íi d¹ng muèi sulfat vµ nitrat kh« r¬ xuèng ® ao, hå, sau ® trë thµnh i Êt, ã axit H2SO4, HNO3.
 11. M­a axit ® g© t¸c h¹i ë nhiÒu n­íc Trung · y T© ¢u, Thuþ §iÓn, Na Uy, §an M¹ch, y §«ng B¾c Hoa Kú, Trung Quèc, §«ng Nam Cana® vµ c¸c vïng kh¸c, v׫ a nhiÔm kh«ng khÝ lµ « nhiÔm kh«ng biªn giíi.
 12. C«ng nghÖ s ¹c h lµ g×? • "C«ng nghÖ s ¹ch lµ quy tr×nh c«ng nghÖ hoÆ c gi¶i ph¸p kü thuËt kh«ng g©y « nhiÔm m «i tr­ê ng, th¶i hoÆ c ph¸t ra ë m ø c thÊp nhÊt chÊt g©y « nhiÔm m «i tr­ê ng ". • Cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ s¹ch ® víi c¸c quy tr× s¶n èi nh xuÊt trong bÊt kú ngµnh c«ng nghiÖp nµo vµ bÊt kú s¶n phÈm c«ng nghiÖp nµo. §èi víi c¸c qu¸ tr× s¶n xuÊt, nh c«ng nghÖ s¹ch nh»m gi¶m thiÓu c¸c t¸c ® éng m«i tr­ êng vµ an toµn cña c¸c s¶n phÈm trong suèt chu tr× nh sèng cña s¶n phÈm, b¶o toµn nguyªn liÖu, n­íc, n¨ng l­ îng, lo¹i bá c¸c nguyªn liÖu ® h¹i, nguy hiÓm, gi¶m éc ® tÝnh cña c¸c khÝ th¶i, chÊt th¶i ngay tõ kh© ® éc u Çu cña quy tr× s¶n xuÊt. nh
 13. S¶n xuÊt s ¹c h h¬n lµ g×? • "S ¶n xuÊt s¹ch h¬n lµ c¶i tiÕn liªn tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, s¶n phÈm vµ dÞch vô ®Ó gi¶m sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn, ®Ó phßng ngõa t¹i nguån « nhiÔm kh«ng khÝ, n­íc vµ ®Êt, vµ gi¶m ph¸t sinh chÊt th¶i t¹i nguån, gi¶m thiÓu rñi ro cho con ng­êi vµ m«i tr­êng" • §èi víi qu¸ tr× s¶n xuÊt: S¶n xuÊt s¹ch h¬ bao nh n gåm tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, n¨ng l­îng, lo¹i trõ c¸c nguyªn liÖu ® gi¶m l­îng vµ ® ® cña éc, é éc c¸c dßng th¶i tr­íc khi ® ra khái qu¸ tr× s¶n i nh xuÊt. • §èi víi s¶n phÈm: S¶n xuÊt s¹ch h¬ lµm gi¶m n ¶nh h­ëng trong toµn bé vßng ® cña s¶n phÈm êi tõ kh© chÕ biÕn nguyªn liÖu ® kh© th¶i bá u Õn u cuèi cïng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2