Ôn thi Lý: Trắc nghiệm tổng hợp

Chia sẻ: Nhuvan Khang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
95
lượt xem
21
download

Ôn thi Lý: Trắc nghiệm tổng hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ôn thi lý: trắc nghiệm tổng hợp', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi Lý: Trắc nghiệm tổng hợp

 1. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 PhÇn 1 : Dao ®éng c¬ häc Con l¾c lß xo v con l¾c ®¬n C©u1(stn ): Chu k× cña dao ®éng ®iÒu hßa l : A. Kho¶ng thêi gian vËt ®i tõ li ®é cùc ®¹i ©m ®Õn li ®é cùc ®¹i d−¬ng B. Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt cã li ®é cùc ®Þa nh− cò C. L kho¶ng thêi gian m täa ®é , vËn tèc , gia tèc l¹i cã tr¹ng th¸i nh− cò D. C¶ A, B , C ®Òu ®óng C©u2 : Pha ban ®Çu cña dao ®éng ®iÒu hßa : A. Phô thuéc c¸ch chän gèc täa ®é v gian B. Phô thuéc c¸ch kÝch thÝch vËt dao ®éng C. Phô thuéc n¨ng l−îng truyÒn cho vËt ®Ó vËt dao ®éng D. C¶ A, B ,C ®Òu ®óng C©u 3 : VËt dao ®éng ®iÒu hßa cã vËn tèc b»ng kh«ng khi vËt ë : A. VÞ trÝ c©n b»ng B. VÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i C. VÞ trÝ m lß xo kh«ng biÕn d¹ng D. VÞ trÝ m lùc t¸c dông v o vËt b»ng kh«ng C©u 4 : N¨ng l−îng cña vËt dao ®éng ®iÒu hßa : A .TØ lÖ víi biªn ®é dao ®éng B. B»ng víi thÕ n¨ng cña vËt khi vËt ë li ®é cùc ®¹i C. B»ng víi ®éng n¨ng cña vËt khi vËt ë li ®é cùc ®¹i D. B»ng víi thÕ n¨ng cña vËt khi qua vÞ trÝ c©n b»ng C©u 5 : Gia tèc cña vËt dao ®éng ®iÒu h o b»ng kh«ng khi : A. VËt ë hai biÖn B. VËt ë vÞ trÝ cã vËn tèc b»ng kh«ng C. Hîp lùc t¸c dông v o vËt b»ng kh«ng D. Kh«ng cã vÞ trÝ n o cã gia tèc b»ng kh«ng C©u 6 : Chu k× dao ®éng cña con l¾c t¨ng 2 lÇn khi : A. Khèi l−îng vËt nÆng t¨ng 2 lÇn B. Khèi l−îng vËt nÆng t¨ng 4 lÇn C. §é cøng lß xo gi¶m 2 lÇn D. Biªn ®é t¨ng 2 lÇn C©u 7 : N¨ng l−îng dao ®éng cña con l¾c gi¶m2 lÇn khi : A. Khèi l−îng vËt nÆng gi¶m 2 lÇn B. Khèi l−îng vËt nÆng gi¶m 4 lÇn C. §é cøng lß xo gi¶m 2 lÇn D. Biªn ®é t¨ng 2 lÇn C©u 8 ; Chän c©u tr¶ lêi ®óng : A. Dao ®éng cña mét con l¾c lß xo l dao ®éng tù do B. ChuyÓn ®éng trßn ®Òu l mét dao ®éng ®iÌu hßa C. VËn tèc cña vËt dao ®éng ®iÒu hßa ng−îc pha víi gia tèc cña vËt D. C¶ A, B , C ®Òu ®óng 1
 2. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 C©u 9 : Dao ®éng c−ìng bøc l dao ®éng : A. Cã tÇn sè thay ®æi theo thêi gian B. Cã biªn ®é phô thuéc c−êng ®é lùc c−ìng bøc C. Cã chu k× b»ng chu k× ngäai lùc c−ìng bøc D. Cã n¨ng l−îng tØ lÖ víi biªn ®é ngo¹i lùc c−ìng bøc C©u 10 Sù céng h−ëng c¬ x¶y ra khi : A. Biªn ®é dao ®éng cña vËt t¨ng lªn khi cã ngo¹i lùc t¸c dông B. TÇn sè dao ®éng c−ìng bøc b»ng tÇn sè dao ®éng cña hÖ C. Lùc c¶n m«i tr−êng rÊt nhá D. C¶ 3 ®iÒu trªn C©u 11 : Khi vËt dao ®éng ®iÒu hßa ®¹i l−îng n o sau ®©y thay ®æi : A. Gia tèc B. ThÕ n¨ng C. VËn tèc D . C¶ 3 C©u 12 : Sù céng h−ëng c¬ : A. Cã biªn ®é t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ khi lùcma s¸t qu¸ lín B. X¶y ra khi vËt dao ®éng cã ngaäi lùc t¸c dông C. Cã lîi v× l m t¨ng biªn ®é v cã h¹i v× tÇn sè thay ®æi D. §−îc øng dông ®Ó chÕ t¹o qu¶ l¾c ®ång hå C©u 13 - Dao ®éng cña qu¶ l¾c ®ång hå : A. Dao ®éng c−ìng bøc B. Dao ®éng tù do C. Sù tù dao ®éng D. Dao ®éng t¾t dÇn C©u14 : Biªn ®é cña sù tù dao ®éng phô thuéc v o : A. N¨ng l−îng cung cÊp cho hÖ trong mçi chu k× B. N¨ng l−îng cung cÊp cho hÖ ban ®Çu C. Ma s¸t cña m«i tr−êng D. C¶ 3 C©u15 : TÇn sè cña sù tù dao ®éng : A. VÉn gi÷ nguyªn nh− khi hÖ dao ®éng tù do B. Phô thuéc n¨ng l−îng cung cÊp cho hÖ C. Phô thuéc c¸ch kÝch thÝch dao ®éng ban ®Çu D. Thay ®æi do ®−îc cung cÊp n¨ng l−îng bª ngo i C©u 16 : Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa khi cã gãc lÖch cùc ®¹i nhá h¬n l v× : A. Lùc c¶n m«i tr−êng lóc n y rÊt nhá B. Qòy ®¹o cña con l¾c ®−îc coi l th¼ng C. Biiªn ®é dao ®éng ph¶i nhá h¬n gi¸ trÞ cho phÐp D. C¶ 3 lÝ do trªn C©u 17 : ThÕ n¨ng cña con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa A. B»ng víi n¨ng l−îng dao ®éng khi vËt nÆng ë biªn B. Cùc ®¹i khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng C. Lu«n kh«ng ®æi v× qòy ®¹o cña vËt ®−îc coi l ®−êng th¼ng D. Kh«ng phô thuéc gãc lÖch cña d©y treo 2
 3. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 C©u 18 : C¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña dao ®éng ®iÒu hßa l A. Biªn ®é v tÇn sè B. TÇn sè v pha ban ®Çu C. B−íc sãng v biªn ®é D. VËn tèc v gia tèc C©u 19 : §Ó chu k× con l¾c t¨ng 2 lÇn : A. CÇn t¨ng chiÒu d i lªn 2 lÇn B. CÇn gi¶m chiÒu d i lªn 2 lÇn C. CÇn t¨ng chiÒu d i lªn 4 lÇn D. CÇn gi¶m chiÒu d i lªn 4 lÇn C©u 20 : Biªn ®é v pha ban ® u phu thuéc v o A. C¸ch kÝch thÝch dao ®éng v c¸ch chän hÖ täa ®é v gèc thêi gian B. C¸c ®Æc tÝnh cña hÖ C. VÞ trÝ ban ®Çu cña vËt D. C¶ 3 C©u21 : Dao ®éng tù do l ; A. Dao ®éng phô thuéc c¸c ®Æc tÝnh cña hÖ v c¸c yÕu tè bªn ngo i B. Dao ®éng chØ phô thuéc c¸c ®Æc tÝnh cña hÖ v kh«ng phô thuéc yÕu tè bªn ngo i C. Dao ®éng cã biªn ®é kh«ng phô thuéc v o c¸ch kÝch thÝch dao ®éng D. Kh«ng cã c©u n o ®óng C©u 22 : Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa thÕ n¨ng cña nã tÝnh theo c«ng thøc sau : m ω 2α 2 A. Et = ( α l li ®é gãc ) 2 mglα 2 B. Et = 2 mωs 2 C. Et = 2 D. c¶ 3 C©u 23 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : dao ®éng cña con l¾c ®¬n : A. Lu«n l dao ®éng ®iÒu hßa B. Lu«n l dao ®éng tù do C. Trong ®iÒu kiÖn biªn ®é gãc α m ≤ 100 ®−îc coi l dao ®éng ®iÒu hßa l D. Cã tÇn sè gãc ω tÝnh bëi c«ng thøc ω = g C©u 24 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : Chu k× dao ®éng l : A. Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt trë l¹i tr¹ng th¸i ®Çu B. Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt trë l¹i vÞ trÝ ®Çu C. Kho¶ng thêi gian ®Ó vËt ®i tõ biªn n y sang ®Õn biªn kia cña quü ®¹o chuyÓn ®éng D. Sè dao ®éng to n phÇn vËt thùc hiÖn ®−îc trong mét gi©y C©u 25 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : chu k× c¶u con l¾c lß xo th¼n ®øng gåm lß xo cã ®é cøng K v vËt nÆng khèi l−îng m cã ®é biÕn d¹ng cña vËt khi qua vÞ trÝ c©n b»ng l ∆l tÝnh bëi c«ng thøc : 3
 4. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 ∆l ∆l 1 ∆l g A . T = 2π B. T = 2π C. T = g g sin α 2π K D., T = 2π m C©u 26 : TÇn sè cña con l¾c ®¬n cho bëi c«ng thøc : 1 l ∆l g A. f = B. f = 2π C. f = 2π 2π g g l 1 g D. f = 2π l Sãng – giao thoa sãng – sãng dõng C©u 27 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : Sãng ngang : A. ChØ truyÒn ®−îc trong chÊt r¾n B. TruyÒn ®−îc trong chÊt r¾n v láng C. TruyÒn ®−îc trong chÊt r¾n v láng , kh«ngkhÝ D. Kh«ng truyÒn ®−îc trong chÊt r¾n C©u 28 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : sãng däc l : A. Cã ph−¬ng dao ®éng cña c¸c phÇn tö vËt chÊt trong m«i tr−êng Lu«n h−íng theo ph−¬ng th¼ng ®øng B. Cã ph−¬ng dao ®éng cña c¸c phÇn tö vËt chÊt trong m«i tr−êng trïng víi ph−¬ng th¼ng ®øng C. Cã ph−¬ng dao ®éng cña c¸c phÇn tö vËt chÊt trong m«i tr−êng Lu«n dao ®éng vu«ng gãc ph−¬ng truyÒn sãng D. C¶ A, B ,C ®Òu sai C©u 29 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : sãng däc : A. ChØ truyÒn ®−îc trong chÊt r¾n B. TruyÒn ®−îc trong chÊt r¾n, láng , v khÝ C. TruyÒn ®−îc trong chÊt r¾n, láng , khÝ v c¶ trong ch©n kh«ng D. Kh«ng truyÒn ®−îc trong chÊt r¾n C©u 30 : Khi mét sãng c¬ häc truyÒn tõ kh«ng khÝ v o n−íc th× ®¹i l−îng n o sau ®©y kh«ng thay ®æi A. VËn tèc B. TÇn sè C. B−íc sãng D. N¨ng l−îng C©u 31 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : b−íc sãng ®−îc ®Þnh nghÜa : 4
 5. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 A. L kho¶ng c¸ch giòa hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn ph−¬ng truyÒn sãng dao ®éng cïng pha B. L qu ng ®−êng sãng truyÒn ®−îc trong mét chu k× C. L kho¶ng c¸ch gi÷a hai nót sãng gÇn nhau nhÊt trong hiÖn t−îng sãng dõng D. C¶ A, B , C ®Òu ®óng C©u 32 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : §é cao cña ©m l mét ®Æc tÝnh sinh lÝ phô thuéc v o : A. VËn tèc truyÒn ©m B. Biªn ®é ©m C. TÇn sè ©m D. N¨ng l−îng ©m C©u 33 : ¢m s¾c l mét ®Æc tÝnh sinh lÝ cña ©m phô thuéc v o : A. VËn tèc ©m B. TÇn sè v biªn ®é ©m C. B−íc sãng D. B−íc sãng v n¨ng l−îng ©m C©u 34 §é to cña ©m l mét ®Æc tÝnh sinh lÝ phô thuéc v o : A. VËn tèc ©m B. B−íc sãng v n¨ng l−îng ©m C. TÇn sè v møc c−êng ®é ©m D. VËn tèc v b−íc sãng C©u 35 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : nguån saãng kÕt hîp l c¸c nguån sãng cã : A. Cïng biªn ®é B. Cïng tÇn sè C. §é lÖch pha kh«ng ®æi theo thêi gian D. C¶A, B, C ®Òu ®óng C©u 36 : Trong hiÖn t−îng giao thoa sãng n−íc , nh÷ng ®iÓm l cùc ®¹i giao thoa khi hiÖu ®−êng ®i : λ A. d 2 − d1 = k 2 λ B. d 2 − d1 = (2k + 1) 2 C. d 2 − d1 = kλ λ D. d 2 − d1 = (2k + 1) 4 C©u 37 : Trong hiÖn t−îng giao thoa sãng n−íc , nh÷ng ®iÓm l cùc tiÓu giao thoa khi hiÖu ®−êng ®i : 5
 6. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 λ A. d 2 − d1 = k 2 λ B. d 2 − d1 = (2k + 1) 2 C. d 2 − d1 = kλ λ D. d 2 − d1 = (2k + 1) 4 C¢U 38 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng: Sãng dõng l : A. Sãng kh«ng lan truyÒn nòa do bÞ mét vËt c¶n chÆn l¹i B. Sãng ®−îc t¹o th nh gi−òa hai ®iÓm cè ®Þnh trong m«i tr−êng C. Sãng ®−îc t¹o th nh do sù giao thoa gi÷u hai sãng kÕt hîp truyÒn ng−îc nhau trªn cïng mét ph−¬ng truyÒn sãng D. C¶ A, B , C ®Òu ®óng C©u 39 : Sãng ©m l sãng c¬ häc cã tÇn sè trong kho¶ng : A. 16Hz ®Õn 2. 104 Hz B. 16Hz ®Õn 20MHz C. 10 ®Õn 200KHz D. 16 ®Õn 2 KHz C©u 40 : ¢m thanh : A. ChØ truyÒn ®−îc trong chÊt khÝ B. TruyÒn ®−îc trong chÊt r¾n v láng , khÝ C. TruyÒn ®−îc trong chÊt r¾n , láng , khÝ v c¶ trong ch©n kh«ng D. Kh«ng truyÒn ®−îc trong chÊt r¾n C©u 41 : Møc c−êng ®é ©m cña mét ©m cã c−êng ®é ©m I l ®−îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc : I A .L(dB) = lg I0 I B. L(dB ) = 10 lg I0 I0 C. L(dB) = lg I I 0− D. L(dB ) = 10 lg I C©u 42 : §¬n vÞ th−êng dïng ®Ó ®o møc c−êng ®é ©m l : A Ben (B) B. §ªxiben (Db) C. j/s D. W/m 2 C©u43 : ¢m thanh do hai nh¹c cô ph¸t ra lu«n kh¸c nhau vÒ : A. §é cao B. §é to 6
 7. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 C. ¢m s¾c D. C¶ 3 C©u45 : Hai ©m thanh cã ©m s¾c kh¸c nhau l do: A. Kh¸c nhau vÒ tÇn sè B. §é cao v ®é to kh¸c nhau C. TÇn sè , biªn ®é cña c¸c häa ©m kh¸c nhau D. Cã sè l−îng v c−êng ®é cña c¸c häa ©m kh¸c nhau C©u 46 : (stn) Trong sãng dõng : λ A. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai nót hoÆc hai bông liÒn nhau b»ng 4 λ B. Kho¶ng c¸ch gi÷a nót v bông liÒn nhau b»ng 2 λ C. Kho¶ng c¸ch gi÷a nót v bông liÒn nhau b»ng 4 D. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai nót hoÆc hai bông liÒn nhau ®Òu b»ng λ C©u 47 : Trong c¸c m«i tr−êng r¾n , láng ,khÝ v trong ch©n kh«ng , sãng n o sau ®©y truyÒn ®−îc trong c¶ 4 m«i tr−êng : A. Sãng c¬ B. Sãng ®iÖn tõ C. Sãng dõng D. Kh«ng cã C©u 48 : Trong c¸c sãng sau ®©y sãng n o kh«ng truyÒn ®−îc trong ch©n kh«ng : A.Sãng ¸nh s¸ng B. Sãng v« tuyÕn C. Sãng siªu ©m D. Sãng ®iÖn tõ C©u 49 : Trong c¸c yÕu tè sau yÕu tè n o l ®Æc tr−ng sinh lÝ cña ©m? A. Biªn ®é B. N¨ng l−îng C. ¢m s¾c D. C−êng ®é ©m C©u 50 : Sãng ph¶n x¹ : A. lu«n bÞ ®æi dÊu B. Lu«n lu«n kh«ng bÞ ®æi dÊu C. BÞ ®æi dÊu khi ph¶n x¹ trªn mét mÆt c¶n di ®éng D. BÞ ®æi dÊu khi ph¶n x¹ trªn mét mÆt c¶n cè ®Þnh C©u 51 : ¢m do nh¹c cô ph¸t ra lu«n kh¸c nhau vÒ: 7
 8. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 A. §é cao B. §é to C. ¢m s¾c D. C¶ 3 C©u 52 : §é to cña ©m phô thuéc v o : A. C−êng ®é ©m v tÇn sè ©m B. Ngh−ìng nghe v ngh−ìng ®au C. Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña c−êng ®é ©m D. C−êng ®é ©m cùc tiÓu g©y ®−îc c¶m gi¸c ©m C©u53 : Trong hiÖn t−îng giao thoa sãng , tËp hîp c¸c ®iÓm cã biªn ®é cùc ®¹i l : A. C¸c ®−êng hypebol B. Parabol C. C¸c ®−êng th¼ng D. Tïy tõng tr−êng hîp C©u54 : øng dông cña sãng dõng l : A. BiÕt ®−îc tÝnh chÊt sãng B. §o vËn tèc truyÒn sãng C. §o tÇn sè dao ®éng D. C¶ 3 C©u56 : Sãng truyÒn trªn mÆt n−íc l : A. Sãng däc B. Sãng ngang C. Sãng d i D. Sãng ng¾n C©u57 : Sãng ©m l : A. Sãng c¬ häc B. Sãng cã tÇn sè f 20.000 Hz D. C¶ 3 C©u 58 : Mét nguêi kh«ng nghe ®−îc ©m ph¸t ra tõ mét thanh thÐp máng ®ang dao ®éng l v× : A. Chu k× dao ®éng cña thanh thÐp qóa lín B. Chu k× dao ®éng cña thanh thÐp qóa nhá C. Nh÷ng ©m ph¸t ra tõ thanh thÐp cã biªn ®é qu¸ nhá D. Mét trong 3 lÝ do ®ã C©u 59 : Trong c¸c lo¹i sãng sau sãng n o l sãng c¬ häc : 8
 9. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 A. Sãng truyÒn trªn lß xo treo th¼ng ®øng B. Sãng truyÒn trªn mÆt n−íc C. Sãng ®iÖn tõ D. Sãng truyÒn trªn sîi d©y cao su th¼ng C©u 60 : Trong c¸c chÊt liÖu sau chÊt liÖu n o truyÒn ©m kÐm nhÊt : A. ThÐp B. N−íc C. B«ng D. Gç C©u 61: ©m trÇm l ©m cã : A. Biªn ®é dao ®éng nhá B. TÇn sè dao ®éng nhá C. N¨ng l−îng dao ®éng nhá D. C¶ 3 C©u 62 : §é to cña ©m phô thuéc v o : A. C−êng ®é ©m v tÇn sè ©m B. N¨ng l−îng ©m v m«i tr−êng truyÒn ©m C. Nguån ©m to hay nhá D. C¶ 3 C©u 64 : Ngh−ìng nghe A. L ©m cã n¨ng l−îng cùc ®¹i g©y ra c¶m gi¸c ©m B. L ©m cã tÇn sè cùc ®¹i g©y ra c¶m gi¸c ©m C. Phô thuéc biªn ®é ©m D. Thay ®æi theo tÇn sè C©u 65 : MiÒn nghe ®−îc phô thuéc v o : A. §é cao cña ©m B. ¢m s¾c cña ©m C. §é to cña ©m D. N¨ng luîng cña ©m C©u 66 : §¹i l−îng n o sau ®©y khi cã gi¸ trÞ qu¸ lín sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc kháe v thÇn kinh cña con ng−êi : A. TÇn sè ©m B. ¢m s¾c cña ©m C. Møc c−êng ®é ©m D. Biªn ®é cña ©m C©u 67 : TÇn sè do ®©y ® n ph¸t ra kh«ng phô thuéc v o yÕu tè n o sau ®©y A. §é bÒn cña d©y B. TiÕt diÖn d©y 9
 10. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 C. §é c¨ng cña d©y D. ChÊt liÖu cña d©y C©u 68 :VËn tèc truyÒn sãng phô thuéc v o : A. N¨ng luîng truyÒn sãng B. TÇn sè dao ®éng C. M«i tr−êng truyÒn sãng D. B−íc sãng λ C©u 69 : Sãng kÕt hîp l : A. Hai sãng cã cïng biªn ®é , tÇn sè B. Hai sãng cïng pha , cïng biªn ®é C. Hai sãng cã cïng tÇn sè , kh¸c biªn ®é D. Hai sãng cã cïng tÇn sè , cïng pha PhÇn 3 : §iÖn Xoay ChiÒu C©u 70 : Nguyªn t¾c t¹o ra dßng ®iÖn xoay chiÒu dùa trªn : A. HiÖn t−îng quang ®iÖn B. HiÖn t−îng tù c¶m C. HiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ D. Tõ tr−êng quay C©u 71 : Chän c©u tr¶ lêi sai : HiÖn t−îng céng h−ëng trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu R, L, C m¾c nèi tiÕp x¶y ra khi ; A. Cos ϕ = 1 B. C=L/ ω 2 C. U L = U C D. C«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i P=UI C©u 72 : Chän c©u tr¶ lêi sai : c«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu R, L, C m¾c nèi tiÕp : A. L c«ng suÊt tøc thêi B. L P=UI.cos ϕ C. L p = I 2 R D. L c«ng suÊt trung b×nh trong mét chu k× C©u 73:Chän c©u tr¶ lêi ®óng: C«ng suÊt nhiÖt trong mçi m¹ch ®iÖn phô thuéc v o: A. Dung kh¸ng B. C¶m kh¸ng C. §iÖn trë D. Tæng trë 10
 11. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 C©u 74: Chän c©u tr¶ lêi ®óng: HÖ sè c«ng suÊt cña mét ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm R,L,C m¾c nèi tiÕp ®−îc tÝnh bëi c«ng thøc: R A. cos ϕ = Z ZC B. cos ϕ = Z Z C. cos ϕ = L Z D. cos ϕ = ZxL C©u 75: Chän c©u tr¶ lêi sai: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm R,L,C m¾c nèi tiÕp víi cos ϕ =1 khi v chØ khi: 1 A. = Cω Lω B. P = UxI Z C. =1 R D. U ≠ U R C©u 76 :Chän c©u tr¶ lêi sai:ý nghÜa cña hÖ sè c«ng suÊt A. HÖ sè c«ng suÊt c ng lín th× c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch c ng lín B. HÖ sè c«ng suÊt c ng lín th× c«ng suÊt hao phÝ cña m¹ch c ng lín C. §Ó t¨ng hiÖu qu¶ sö dông ®iÖn n¨ng,ta ph¶i t×m c¸ch n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt D. C«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn th−êng ph¶i ≥ 0,85 C©u 77: Chän c©u tr¶ lêi sai: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm R,L,C m¾c nèi tiÕp,hÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch l : R A. cos ϕ = Z P B. cos ϕ = UI P C. cos ϕ = 2 I Z Z D. cos ϕ = R C©u 78: Chän c©u tr¶ lêi sai: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm R,L,C nèi tiÕp.Khi hiÖn t−îng céng h−ëng x¶y ra th×: 11
 12. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 A. U= U R B. Z L = ZC C. U L = UC = 0 D. C«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch lín nhÊt C©u 79: Chän c©u tr¶ lêi ®óng: Trong c¸c lo¹i Ampe kÕ sau,lo¹i n o kh«ng ®o ®−îc c−êng ®é dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu: A. Ampe kÕ nhiÖt B. Ampe kÕ tõ ®iÖn C. Ampe kÕ ®iÖn tõ D. Ampe kÕ ®iÖn ®éng C©u 80: Chän c©u tr¶ lêi ®óng: M¸y dao ®éng mét pha ho¹t ®éng nhê hiÖn t−îng: A. Tù c¶m B. Céng h−ëng ®iÖn tõ C. C¶m øng tõ D. C¶m øng ®iÖn tõ C©u 81: Chän c©u tr¶ lêi sai: Trong m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha: A. HÖ thèng v nh khuyªn v chæi quÐt ®−îc gäi l bé gãp B. PhÇn c¶m l bé phËn ®øng yªn C. PhÇn t¹o ra dßng ®iÖn l phÇn øng D. PhÇn t¹o ra tõ tr−êng gäi l phÇn c¶m C©u 82 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng :M¸y ph¸t ®iÑn xoay chiÒu mét pha víi tÇn sè f l tÇn sè dßng ®iÖn ph¸t ra , p l sè cÆp cùc quay víi ttÇn sè gãc n vßng /phót : n.p A. f = 60 B. f= 60.n.p C. f= np D. C¶ 3 ®Òu sai C©u 83 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : −u ®iÓm cña dßng xoay chiÒu 3 pha so víi dßng xoay chiÒu 1 pha l : A. Dßng xoay chiÒu 3 pha t−¬ng ®−¬ng víi dßng xoay chiÒu 1 pha B. TiÕt kiÖm ®−îc d©y dÉn , gi¶m hao phÝ trªn ®−êng truyÒn t¶i C. Dßng xoay chiÒu 3 pha cã thÓ t¹o ra ®−îc tõ tr−êng quay mét c¸ch dÔ d ng D. C¶ A, B , C ®Òu ®óng C©u 84 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : §éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha , cã ba cuén d©y gièng hÖt nhau m¾c h×nh tam gi¸c . M¹ch ®iÖn ba pha dïng ®Ó ch¹y ®éng c¬ n y ph¶i dïng mÊy d©y dÉn: A. 4 12
 13. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 B. 3 C. 6 D. 5 C©u 85 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : §éng c¬ ®iÖn 3 pha , cã ba cuén d©y gièng hÖt nhau m¾c h×nh tam gi¸c . M¹ch ®iÖn ba pha dïng ®Ó ch¹y ®éng c¬ n y ph¶i dïng mÊy d©y dÉn: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 86 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng: Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña m¸y biÕn thÕ dùa v o: A. HiÖn t−îng tù c¶m B. HiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ C. ViÖc sö dông tõ tr−êng quay D. T¸c dông cña lùc tõ C©u87 : Chän c©u tr¶ lêi sai :M¸y biÕn thÕ : e' N ' U' N' ∆φ U' I' A. = B. = ' C. e' = N ' D. = e N U N ∆t U I C©u 88 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : trong m¸y biÕn thÕ , khi hiÖu ®iÖn thÕ ë m¹ch thø cÊp t¨ng K lÇn th× : A. C−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông ë m¹ch thø cÊp t¨ng K lÇn B. TiÕt diÖn sîi d©y ë m¹ch thø cÊp ®Ó hë lín h¬n tiÕt diÖn sîi d©y ë m¹ch s¬ cÊp K lÇn C. C−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông ë m¹ch thø cÊp gi¶m K lÇn D. C¶ 3 c©u ®Òu sai C©u 89 : Nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra sù hao phÝ n¨ng l−îng trong m¸y biÕn thÕ l do : A. Hao phÝ n¨ng l−îng d−íi d¹ng nhiÖt n¨ng táa ra ë c¸c cuén d©y s¬ cÊp v thø cÊp B. Lâi s¾t cã tõ trë v g©y dßng phu c« C. Cã sù thÊt tho¸t n¨ng l−îng d−íi d¹ng bøc x¹ sãng ®iÖn tõ D. C¶ 3 c©u ®Òu ®óng C©u90: M¸y biÕn thÕ cã thÓ dïng ®Ó biÕn ®æi hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ®iÖn sau : A.Pin C. Nguån ®iÖn xoay chiÒu B. ¾c quy D. Nguån ®iÖn mét chiÒu 13
 14. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 C©u 91 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : Trong viÖc truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng , ®Ó gi¶m c«ng suÊt hao phÝ trªn ®−êng d©y k lÇn th× ph¶i : A. Gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ k lÇn B. T¨ng hiÖu ®iÖn thÕ lªn k lÇn C. Gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ k 2 D. T¨ng tiÕt diÖn cña d©y dÉn v hiÖu ®iÖn thÕ k lÇn C©u 92 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : trong ph−¬ng ph¸p chØnh l−u hai nöa chu k× nh− trªn h×nh vÏ . Khi A d−¬ng B ©m th× d×ng ®iÖn truyÒn theo ®−êng : A. AMPQB B. AMNQB C. AMNPQB D. AMPNQB C©u 93 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : Trong ph−¬ng ph¸p chØnh l−− hai nöa chu k× nh− trong h×nh vÏ Khi A d−¬ng B ©m th× dßng ®iÖn ®i qua c¸c ®iièt : A. D2 , D4 B. D1 , D4 C. D3 , D2 D. D1 , D3 C©u 94 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : Bé gãp trong m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu ®ãng vai trß cña thiÕt bÞ ®iÖn : A. Tô ®iÖn B. Cuén c¶m C. C¸i chØnh l−u D. §iÖn trë C©u 95 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng : Dßng ®iÖn xoay chiÒu ®−îc øng dông rçng r i h¬n dßng ®iÖn mét chiÒu v× : A. ThiÕt bÞ ®¬n gi¶n dÔ chÕ t¹o , t¹o ra d×ng ®iÖn cã c«ng suÊt lín v cã thÓ dÔ d ng biÕn ®æi th nh dßng mét chiÒu b»ng ph−¬ng ph¸p chØnh l−u B. Cã thÓ truyÒn t¶i ®i xa ®Ô d ng nhê m¸y biÕn thÕ , hao phÝ ®iÖn n¨ng truyÒn t¶i thÊp C. Cã thÓ t¹o ra dßng xoay chiÒu 3 pha tiÕt kiÖm ®−îc d©y dÉn v t¹o ®−îc tõ tr−êng quay D. C¶ 3 c©u ®Òu ®óng C©u 96 : (stn) : C¸c cuén d©y cña phÇn c¶m v øng ®Òu ®−îc quÊn trªn c¸c lâi thÐp silic ®Ó : A. Tr¸nh dßng ®iÖn phu c« B. T¨ng c−êng tõ th«ng qua c¸c cuén d©y C. DÔ chÕ t¹o D. C¶ 3 C©u 97 : Trong m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha cã phÇn c¶m quay : A. R«to l nam ch©m 14
 15. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 B. R«to l khung d©y C. Stato l nam ch©m D. C¶ 3 ®Òu sai C©u 98 : HiÖu ®iÖn thÕ dao ®éng ®iÒu hßa ®−îc t¹o ra A. Dùa v o hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ B. Dùa v o hiÖn t−îng tù c¶m C. Dùa v o sù quay cña khung d©y D. C¶ 3 ®Òu ®óng C©u 99: Dßng ®iÖn xoay chiÒu l : A.Dßng ®iÖn cã chiÒu thay ®æi B. Dßng ®iÖn cã c−êng ®é i lu«n thay ®æi C. Dßng®iÖn dao ®éng ®iÒu hßa D. C¶ 3 ®Òu ®óng C©u 100 : §Ó ®o c−êng ®é hiÖu dông cña dßng xoay chiÒu ng−êi ta dïng : A. Am pe kÕ khung quay m¾c v m¹ch B. Am pe kÕ nhiÖt m¾c v m¹ch C. Dïng v«n kÕ m¾c nèi tiÕp v m¹ch D. C¶ 3 c¸ch trªn C©u 101 : C−êng ®é hiÖu dông cña dßng xoay chiÒu : A. Cã c−êng ®é kh«ng ®æi nh−ng ®æi chiÒu 2 lÇn trong mçi chu k× B. Còng l c−êng ®é trung b×nh cuña dßng ®iÖn xoay chiÒu trong mçi chu k× bÊt k× C. Còng l c−êng ®é tøc thêi t¹i nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh D. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai C©u 102 : Dung kh¸ng cña tô ®iÖn phô thuéc : A. §iÖn dung cña tô B. HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt v o hai ®Çu tô C. C−êng ®é dßng ®iÖn qua tô D. C¶ 3 yÕu tè trªn C©u 103 :Dung kh¸ng cña tô ®iÖn t¨ng lªn A. Khi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu 2 ®Çu tô t¨ng lªn B.Khi c−êng ®é dßng xoay chiÒu qua tô t¨ng lªn C.TÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu qua tô gi¶m D. HiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cïng pha víi dßng ®iÖn C©u104: HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®iÖn trë R cïng pha víi dßng ®iiÖn xoay chiÒu qua R khi : A. Trong m¹ch cã céng h−ëng ®iÖn 15
 16. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 B. Khu m¹ch chØ cã ®iÖn trë R C. ChØ x¶y ra trong m¹ch ®iÖn kh«ng ph©n nh¸nh D. Trong mäi tr−êng hîp C©u 105 : C¶m kh¸ng cña cuén d©y gi¶m xuèng A. Khi hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông 2 ®Çu m¹ch gi¶m B. Khi tÇn sè dßng ®iÖn qua cuén d©y gi¶m C. Khi ®iÖn trë ho¹t ®éng cña cuén d©y gi¶m D. Khi cuén d©y thuÇn c¶m C©u106 : §Æt hiÖu ®iÖn thÕ u = U 0 sin 2πf .t v o hai ®Çu m¹ch ®iÖn gåm ®iÖn trë R m¾c nèi tiÕp víi cuén d©y chØ cã ®é tù c¶m L v tô cã ®iÖn dung C .HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra khi : 1 A. TÇn sè hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹chl : f = 2π L.C B. §iÖn trë R rÊt nhá U0 C. C−êng ®é I = R D. Mét trong 3 tr−êng hîp trªn C©u 107 : C«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cùc ®¹i : A. Khi hiÖu ®iÖn thÕ cïng pha dßng ®iÖn B. Khi m¹ch chØ cã ®iÖn trë R C. . Khi hÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch b»ng 1 D. Khi 1 trong 3 tr−êng hîp trªn x¶y ra C©u 108 : M¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng tiªu thô c«ng suÊt khi : A. M¹ch chØ cã R B. M¹ch cã céng h−ëng ®iÖn C. M¹ch chØ cã tô ®iÖn D. M¹ch cã R= o C©u 109 : Ng−êi ta m¾c nèi tiÕp tô C víi cuén d©y( cña ®éng c¬ ®iÖn ) nh»m A. L m t¨ng c«ng suÊt cung cÊp cho m¹ch B. L m t¨ng ®é lÖch pha gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ hai dÇu m¹ch víi dßng ®iÖn C. L m t¨ng ®é lÑch pha gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ 2 ®Çu cuén d©y víi dßng ®iÖn D. L m t¨ng hÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch C©u 110 : Ng−êi ta t×m c¸ch n¨ng cao hÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖnk xoay chiÒu A. §Ó m¹ch sö dông phÇn lín c«ng só©t do nguån cung cÊp B. §Ó l m t¨ng c«ng suÊt nguån cung cÊp cho m¹ch C. §Ó l m gi¶m l−îng ®iÖn tiªu thô cho m¹ch 16
 17. TRÇN QUANG THANH-K15-CH –Lý -§H-VINH-7/08 D. C¶ 3 lÝ do trªn C©u111 : Dßng ®iÖn xoay chiÒu 3 pha A. L hÖt thèng gåm 3 dßng ®iÖn xoay chiÒu cïng tÇn sè nh−ng lÖch nhau vÒ pha 120 o B. Mét hÖ thèng gåm 3 dßng ®iÖn xoay chiÒu 1 pha C. Do 3 m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 1 pha t¹o ra D. C¶ 3 c©u ®Òu sai C©u112: C¸c lâi thÐp trong m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ®−îc l m b»ng nh÷ng l¸ thÐp máng ghÐp c¸ch ®iÖn víi nhau ®Ó: A. Táa nhiÖt nhanh B. Tr¸nh dßng ®iÖn phu c« C. T¨ng c−êng tõ tr−êng qua lâi thÐp D. C¶ 3 C©u113 : Trong c¸ch m¨qcs h×nh sao , c−êng ®é tøc thêi trªn d©y trung hßa A. B»ng o v× d©y trung hßa kh«ng ®−îc nèi víi t¶i tiªu thô B. B»ng o v× i = i1 = i2 = i3 = o C. B»ng o khi c¸c t¶i tiªu thô b»ng nhau ; D. C¶ 3 ®Òu ®óng 17
Đồng bộ tài khoản