Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích và vận dụng thực tiễn quy luật lượng chất - 12

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1.261
lượt xem
139
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy luật lượng-chất được vận dụng trong xã hội thể hiện ở mối quan hệ giữa tiến hoá và cách mạng. Trong sự phát triển của xã hội, sự thay đổi dần về lượng gọi là tiến hoá, còn sự thay đổi về chất theo hướng tiến hoá lên gọi là cách mạng, tiến hoá chuẩn bị cho cách mạng. Trong giai đoạn tiến hoá, chế độ xã hội chưa có sự thay đổi căn bản về chất, còn cách mạng là kết quả của quá trình tiến hoá, chấm dứt một quá trình này, mở ra một quá trình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích và vận dụng thực tiễn quy luật lượng chất - 12

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ghép một cách tuỳ tiện. đồng thời sự chuyển hoá lượng và chất bao giờ cũng phụ thuộc vào những điều kiện nhất đ ịnh. -Quy luật lượng-chất được vận dụng trong xã hội thể hiện ở mối quan hệ giữa tiến hoá và cách mạng. Trong sự phát triển của xã hội, sự thay đổi dần về lượng gọi là tiến hoá, còn sự thay đổi về chất theo hư ớng tiến hoá lên gọi là cách mạng, tiến hoá chu ẩn bị cho cách mạng. Trong giai đoạn tiến hoá, chế độ xã hội chưa có sự thay đổi căn bản về chất, còn cách mạng là kết quả của quá trình tiến hoá, chấm dứt một quá trình này, mở ra một quá trình tiến hoá mới cao hơn, chế độ xã hội cũ b ị xoá bỏ, chế độ xã hội mới ra đời thay thế. Cách mạng xã h ội là phương thức thay thế xã hội n ày bằng xã hội khác, bạo lực là hình thức cơ b ản của cách mạng. 3 - ý n ghĩa phương pháp lu ận -Trong hoạt động nhận thức thực tiễn, cần phải coi trọng quá trình tích lu ỹ về lượng, nếu không coi trọng quá trình này thì sự không có sự biến đổi về chất. -Quy luật này có chiều ngược lại, chất mới ra đời thì làm biến đổi tốc độ, quy mô lượng mới. Cho nên khi chất mới ra đời phải biết xác định tốc độ, quy mô phát triển về lượng cho thích hợp, không được bảo thủ, dừng lại -Cần phải chống quan điểm tả khuynh, hữu khuynh. Tả khuynh là ph ủ nhận tích lu ỹ về lư ợng muốn có ngay sự thay đ ổi về chất, còn hữu khuynh là thì ngược lạikhi lượng biến đổi đã tới vượt quá độ nhưng không dám thực hiện sự thay đổi căn b ản về chất. Ph ần II Vận dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định h ướng XHCn ở Việt nam 1 -Tính tất yếu khách quan của kinh tế thị trường đ ịnh hướng CNXH ở nước ta 6
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Kinh tế thị trường định hướng XHCNthực chất là phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà n ước theo định hướng XHCN nhưng được diến đạt gọn hơn, nói rõ được mô h ình hinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ. Nói n ền kinh tế thị trường định hướng XHCN có nghĩa là nền kinh tế của chúng ta không ph ải là kinh tế hiện vật, tự cấp, tự túc, quản lý theo kiểu tập trung, quan liêu, bao cấp. Nhưng đó cũng không phải là nền kinh tế thị trường tự do theo cách nói của tư b ản, tức là không phải nền kinh tế thị trư ờng TBCN, và cũng chưa hoàn toàn là kinh tế thị trư ờng XHCN, còn có sự đan xen và đấu tranh giữa cái cũ và cái m ới, vừa có lại vừa chưa có đ ầy đủ các yếu tố CNXH. Phát triển kinh tế thị trường định hư ớng XHCN ở nước ta là một tất yếu khách quan. Bởi vì. - Kinh tế thị trường định hư ớng XHCN là kết quả của sự nhận thức và vận dụng quy lu ật vè sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Cùng với CNH, HĐH đ ất nước, nền kinh tế thị trư ờng định hư ớng XHCN là con đường kinh tế cơ bản đưa nước ta quá độ lên CNXH. - Nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH, là thời kỳ đang thực hiện hoá dần dần CNXH, th ời kỳ xuất hiện nhiều hình thức kinh tế quá độ, vừa có CNXH vừa còn CNTB. Chủ trương xây d ựng kinh tế thị trường định h ướng XHCN là phù hợp với b ản chất của thời kỳ lịch sử đặc biệt này. - Chúng ta đã biết thời kỳ quá độ là một thời kỳ lịch sử đ ặc biệt, trong đó kết cấu kinh tế - xã hội vừa bao h àm những yếu tố của xã hội cũ đ ang suy thoái dần, vừa 7
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b ao hàm những yếu tố của xã hội mới ra đời đ ang lớn lên từng bước nhưng chưa d ành toàn thắng. Th ời kỳ quá độ là thời kỳ mà xã hội đang chuyển từ chế độ này sang chế độ khác, ở đó chư a có phương th ức sản xuất nào giữ vị trí thống trị tuyệt đối, trong đó mỗi phương th ức chỉ là một “mảnh” một “bộ phận” của kết cấu kinh tế xã hội, vừa độc lập tương đối, vừa hợp tác và đấu tranh với nhau. Mỗi “mảnh”, mỗi “bộ phận” ấy là một th ành phần kinh tế. Thành ph ần kinh tế khác phương thức sản xuất ở chỗ khi nó chưa vươn lên đóng vai trò thống trị, nhưng cũng không ở vào vị trí chi phối, nó tồn tại như m ột bộ phận tương đối độc lập, đan xen với các bộ phận khác của kết cấu kinh tế-xã hội. Do vậy, nền kinh tế nhiều thành ph ần là đ ặc trưng riêng có của thời kỳ quá độ lên CNXH. Phát triển kinh tế thị trường đ ịnh hướng XHCN chính là thực hiện nhất quán và lâu d ài chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành ph ần, qua đó tiềm n ăng của các thành phần kinh tế được khai thác đ ể phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo xây dựng thành công CNXH. Như vậy, phát triển kinh tế thị trường định hư ớng XHCN là một tất yếu khách quan, là sự nhận thức đú ng đắn quy luật từ những thay đ ổi về lượng sẽ dẫn đ ến sự thay đ ổi về chất và ngược lại. Điều đó có nghĩa là khi chúng cha chư a tích lu ỹ được đầy đủ những đ iều kiện vật chất cho CNXH thì chúng ta ch ưa thể nóng vội xây dựng quan hệ sản xuất XHCN ngay như trước n ăm 1986 chúng ta đ ã làm, mà 8
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chúng ta ph ải tiến h ành dần dần, hay nói cách khác, chúng ta phải có một thời kỳ quá độ. 2 -Những thành tựu mà chúng ta đã đạt được sau 15 năm đổi mới. Sau n ăm 1975 khi đất nước được thống nhất, cả nước đi lên CNXH, chúng ta đã nóng vội và nhất loạt xây dựng quan hệ sản xuất một thành phần dựa trên cơ sở công hữu XHCN về tư liệu sản xuất, mọi thành ph ần kinh tế khác bị coi là bộ phận đối lập với kinh tế XHCN, vì vậy nằm trong diện phải cải tạo, xoá bỏ, làm như vậy là chúng ta đ ã đ ẩy quan hệ sản xuất đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tạo ra mâu thuẫn giữa một bên là lực lượng sản xuất thấp kém với một bên là quan hệ sản xuất được xã hội hoá giả tạo, dẫn đến kìm hãm sự phát triển của lực lư ợng sản xuất, hay nói cách khác khi lực lư ợng sản xuất của chúng ta còn quá th ấp kém chưa tích lu ỹ đ ủ về lượng (tính chất và trình độ) đã vội vã thay đ ổi chất (quan hệ sản xuất XHCN) làm cho đ ất nước lâm vào tình trang khủng hoảng kinh tế – xã hội. Từ đ ại hội VI của đảng cộng sản Việt nam đến nay, khắc phục sai lầm trên chúng ta thực hiện xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều th ành phần, xuất phát từ tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất nước ta là đ a dạng, không đồng đều và chưa cao. Th ực tiễn sau 15 năm đổi mới đ ã khẳng đ ịnh chủ trương xây dựng kinh tế nhiều thành ph ần là phù họp với phát triển lực lượng sản xuất ở nư ớc ta. Nó đã thực sự giải phóng , phát triển và khơi d ậy các tiềm năng của sản xuất. Khơi dậy năng lực sáng tạo chủ động của các chủ thể kinh tế trong sản xuất đưa nư ớc ta ra khỏi thời k ỳ khủng hoảng kinh tế- xã hội. 9
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ph ần kết luận Như vậy, lượng và chất là hai m ặt thống nhất biện chứng của sự vật, chỉ khi n ào lượng được tích luỹ tới một độ nhất đ ịnh mới làm thay đổi về chất, n ên trong ch ỉ đ ạo hoạt động thực tiễn cũng như trong nhận thực khoa học phải chú ý tích luỹ d ần dần những thay đổi về lượng, đồng thời phải biết thực hiện và thực hiện kịp th ời những bước nhảy khi có điều kiện chín muồi. Th ời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH chính là b ước nhảy dần dần từ chất cũ sang chất mới. Trong quá trình tiến hoá cách mạng, một mặt phải chống khuynh hư ớng b ảo thủ, trị trệ, nhằm tạo ra những bước nhảy đ ể đ ẩy nhanh sự phát triển, mặt khác, lại phải chống tư tưởng nóng vội, muốn đưa nhanh sự phát triển, tiến h ành những bước nhảy khi ch ưa có điều kiện chín muồi, bất chấp những quy luật khách quan. Tài liệu tham khảo 1 . Giáo trình triết học Mác - Lên in 2 . Nghị quyết đại hội Đảng lần 8 - 9 3 . Vận dụng nghị quyết 9. 4 . Tạp chí cộng sản. 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2