intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phát triển bền vững - Sustainable development

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

399
lượt xem
177
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát triển bền vững là sự phát triển thoả mãn nhu cầu trong hiện tại mà không xâm phạm đến khả năng làm thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển bền vững - Sustainable development

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Phát triển bền vững Phaùt trieån beàn vöõng Sustainable development Phaïm Khaùnh Nam Caùc thaùch thöùc toaøn caàu Giaûm ngheøo: 1.3 tyû ngöôøi soáng döôùi ngöôõng $1/ngaøy vaø 3 tyû döôùi möùc $2/ngaøy. Nhoùm 20% giaøu nhaát söû duïng 80% taøi nguyeân, 20% ngheøo nhaát söû duïng 1.3%. Thöïc phaåm: 800 trieäu ngöôøi suy dinh döôõng. Nöôùc: 1.3 tyû ngöôøi khoâng ñöôïc söû duïng nöôùc saïch. 2 tyû ngöôøi khoâng tieáp caän heä thoáng veä sinh. Naêng löôïng: 2 tyû ngöôøi khoâng ñöôïc duøng ñieän. g: Moâi tröôøng: Hôn 1.4 tyû ngöôøi aûnh höôûng bôûi oâ nhieãm g: khoâng khí vaø caùc beänh lieân quan ñeán nöôùc. Choã ôû: raát nhieàu ngöôøi soáng trong vuøng xung ñoät vuõ trang, suy thoaùi moâi tröôøng, thieân tai. Munasinghe (1993) Phạm Khánh Nam 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Phát triển bền vững Phaùt trieån beàn vöõng? Baùo caùo cuûa IUCN naêm 1980 Brundtland (1987): Phaùt trieån beàn vöõng laø söï phaùt trieån thoûa maõn nhu caàu trong hieän taïi maø khoâng xaâm phaïm ñeán khaû naêng laøm thoûa maõn nhu caàu cuûa caùc theá heä töông lai. “Nhu caàu” goàm nhöõng gì? Nhöõng “nhu caàu” naøy thay ñoåi theá naøo trong töông lai? Munansinghe (1993): tieáp caän ña ngaønh “Sustainomics” Kinh teá Taêng tröôûng Coâng baèng lieân theá heä Hieäu quaû Ñaùnh giaù giaù trò Vieäc laøm OÅn ñònh Noäi hoùa chi phí ngoaïi taùc Ña daïng Ngheøo ñoùi Taøi nguyeân Vaên hoùa OÂ nhieãm Xaõ Phaân quyeàn Moâi hoäi tröôøng •Coâng baèng lieân theá heä •Söï tham gia Munasinghe (1993) Phạm Khánh Nam 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Phát triển bền vững Naêng löôïng Naêng maët trôøi löôïng böùc xaï Taøi nguyeân Chaát thaûi Naêng löôïng OÂ nhieãm Heä thoáng kinh teá – xaõ hoäi Heä sinh thaùi Munasinghe (1993) Taùi caáu truùc phaùt trieån Heä thoáng kinh teá – xaõ hoäi Heä thoáng kinh teá – xaõ hoäi Heä sinh thaùi Heä sinh thaùi Khoâng beàn vöõng Beàn vöõng Munasinghe (1993) Phạm Khánh Nam 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Phát triển bền vững Heä thoáng kinh teá – moâi tröôøng Xuaát löôïng Saûn Tieâu xuaát Coâng ty Hoä gia ñình thuï Nhaäp löôïng Taøi nguyeân Chaát thieân nhieân thaûi Heä thoáng taøi nguyeân - moâi tröôøng 2. Ñieàu kieän ñeå phaùt trieån beàn vöõng Caùc daïng tö baûn Caùc quaù trình kinh teá Phuùc lôïi cuûa con ngöôøi Saûn xuaát haøng hoùa vaø dòch vuï Di saûn Hoã trôï Tri thöùc cuoäc soáng Tö baûn xaõ hoäi KP KN KH (social capital)? Pearce, DW (1991) World Bank (1997) Phạm Khánh Nam 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Phát triển bền vững 2. Ñieàu kieän ñeå phaùt trieån beàn vöõng Ñieàu kieän caàn: chuyeån giao di saûn tö baûn cho theá heä sau khoâng ít hôn nhöõng gì maø theá heä hieän taïi ñang coù Phaùt trieån beàn vöõng thaáp: Giaû thieát: caùc daïng tö baûn coù khaû naêng thay theå hoaøn toaøn Duy trì giaù trò toång khoái löôïng tö baûn Phaùt trieån beàn vöõng cao: Giaû thieát: khoâng coù söï thay theá hoaøn toaøn giöõa caùc daïng tö baûn 2. Ñieàu kieän ñeå phaùt trieån beàn vöõng Herman Daly’s (1990): Khai thaùc moät soá taøi nguyeân coù theå taùi taïo ôû möùc baèng hoaëc thaáp hôn toác ñoä taêng tröôûng. Khi taøi nguyeân khoâng theå taùi taïo bò caïn kieät, phaûi phaùt trieån taøi nguyeân taùi taïo thay theá ôû möùc duy trì ñöôïc doøng dòch vuï moâi tröôøng. Phaùt thaûi chaát oâ nhieãm ôû möùc khaû naêng chuyeån hoùa cuûa moâi tröôøng. Phạm Khánh Nam 5
  6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Phát triển bền vững 3. Ño löôøng phaùt trieån beàn vöõng Atkinson&Pearce (1993): “tieát kieäm thöïc” S δM δN z= − − S δM Y δNY Y z= − − Y Y Y Y: Thu nhaäp S: tieát kieäm δ: khaááu hao cho M (tö baûûn nhaân taïïo) vaøø N (tö baûûn kha (tö ba tao) va (tö ba töï nhieân) Nguoàn: World Bank (1997) S/Y -δM/Y -δN/Y Z Neàn kinh teá phaùt trieån beàn vöõng Brazil 20 7 10 +3 Czechoslovakia 30 10 7 +13 Finland 28 15 2 +11 Netherlands 25 10 1 +14 Japan 33 14 2 +17 USA 18 12 3 +3 Zimbabwe 24 10 5 +9 Neàn kinh teá PTBV ôû möùc bieân Mexico 24 12 12 0 Philippines 15 11 4 0 United Kingdom 18 12 6 0 Neàn kinh teá khoâng PT beàn vöõng Indonesia 20 5 17 -2 Nigeria 15 3 17 -5 Madagasca 8 1 16 -9 Phạm Khánh Nam 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2