intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển thuật toán chữ ký số tập thể

Chia sẻ: ViSumika2711 ViSumika2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

55
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề xuất một lược đồ chữ ký số tập thể theo mô hình ứng dụng nhằm bảo đảm các yêu cầu chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn cho các thông điệp dữ liệu ở hai cấp độ khác nhau đó là: Thực thể tạo ra nó và tổ chức mà thực thể tạo ra nó là một thành viên hay bộ phận của tổ chức này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển thuật toán chữ ký số tập thể

Công nghệ thông tin<br /> <br /> PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ<br /> Phạm Văn Hiệp1*, Lưu Hồng Dũng2<br /> Tóm tắt: Bài báo đề xuất một lược đồ chữ k ý số tập thể theo mô hình ứng<br /> dụng nhằm bảo đảm các yêu cầu chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn cho<br /> các thông điệp dữ liệu ở hai cấp độ khác nhau đó là: thực thể tạo ra nó và tổ<br /> chức mà thực thể tạo ra nó là một thành viên hay bộ phận của tổ chức này. Lược<br /> đồ được xây dựng dựa trên tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân<br /> tích số và logarit rời rạc trên Zn nhằm nâng cao độ an toàn và hiệu quả thực hiện<br /> của thuật toán.<br /> Từ khóa: Lược đồ chữ ký số; Thuật toán chữ ký số; Chữ ký số; Chữ ký số tập thể.<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Hiện tại, các mô hình ứng dụng chữ ký số đáp ứng tốt các yêu cầu về chứng thực<br /> nguồn gốc và tính toàn vẹn của các thông điệp dữ liệu được tạo ra bởi những<br /> thực thể có tính độc lập. Tuy nhiên, đối với các yêu cầu chứng thực đồng thời<br /> về nguồn gốc và tính toàn vẹn của thông tin ở cấp độ thực thể tạo ra nó và cấp<br /> độ tổ chức (các tổ chức có tư cách pháp nhân trong xã hội) mà thực thể tạo ra<br /> thông tin là một thành viên hay bộ phận của nó, thì các mô hình/thuật toán này -<br /> bao gồm các mô hình hiện tại với các thuật toán chữ ký đơn RSA [1], DSA [2],<br /> GOST R34.10-94 [3], … hay các mô hình với các thuật toán chữ ký bội (digital<br /> multisignature scheme), chữ ký nhóm (group signature schemes) [4-8] đều không<br /> thể đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Trong khi đó, các yêu cầu như thế ngày càng trở<br /> nên cần thiết để bảo đảm cho việc chứng thực thông tin trong các thủ tục hành<br /> chính điện tử phù hợp với các thủ tục hành chính trong thực tế xã hội.<br /> Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất một lược đồ chữ k ý xây dựng theo<br /> mô hình cho phép bảo đảm các yêu cầu chứng thực về nguồn gốc và tính toàn<br /> vẹn cho các thông điệp dữ liệu trong các giao dịch điện tử, mà ở đó các thực thể<br /> ký là thành viên hay bộ phận của các tổ chức có tư cách pháp nhân trong xã hội.<br /> Trong mô hình/thuật toán này, các thông điệp điện tử sẽ được chứng thực ở hai<br /> cấp độ khác nhau: thực thể tạo ra nó và tổ chức mà thực thể tạo ra nó là một<br /> thành viên hay bộ phận của tổ chức này.<br /> <br /> 2. CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ - MÔ HÌNH VÀ THUẬT TOÁN<br /> 2.1. Mô hình chữ ký số tập thể<br /> Mô hình chữ ký số tập thể được đề xuất ở đây cơ bản dựa trên cấu trúc của<br /> một PKI (Public Key Infrastructure) truyền thống nhằm bảo đảm các chức năng<br /> về chứng thực số cho đối tượng áp dụng là các tổ chức có tư cách pháp nhân<br /> trong xã hội (đơn vị hành chính, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp...). Trong mô<br /> hình này [9], đối tượng ký là một hay một nhóm thành viên của một tổ chức và<br /> được phép ký lên các thông điệp dữ liệu với danh nghĩa thành viên của tổ chức<br /> <br /> <br /> <br /> 74 P. V. Hiệp, L. H. Dũng, “Phát triển thuật toán chữ ký số tập thể.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> này. Cũng trong mô hình này, CA (Certificate Authority) là bộ phận có chức<br /> năng bảo đảm các dịch vụ chứng thực số, như: chứng nhận một thực thể là<br /> thành viên của tổ chức, chứng thực các thông điệp dữ liệu được ký bởi các thực<br /> thể là thành viên trong một tổ chức, mà CA là cơ quan chứng thực thuộc tổ<br /> chức này. Tính hợp lệ về nguồn gốc và tính toàn vẹn của một thông điệp dữ liệu<br /> ở cấp độ của một tổ chức chỉ có giá trị khi nó đã được CA thuộc tổ chức này<br /> chứng thực. Việc chứng thực được thực hiện bằng chữ ký của CA tương tự như<br /> việc CA chứng thực khóa công khai cho các thực thể cuối trong các mô hình PKI<br /> truyền thống. Trong mô hình này, chữ ký của CA cùng với chữ ký cá nhân của các<br /> thực thể ký hình thành nên chữ ký tập thể cho một thông điệp dữ liệu. Nói chung,<br /> một CA trong mô hình được đề xuất có những chức năng cơ bản như sau:<br /> - Chứng nhận tính hợp pháp của các thành viên trong một tổ chức: thực chất<br /> là chứng nhận khóa công khai và danh tính (các thông tin nhận dạng) của các thành<br /> viên trong tổ chức bằng việc phát hành Chứng chỉ khóa công khai (PKC - Public<br /> Key Certificate). Ngoài ra, CA còn có trách nhiệm thu hồi PKC hết hạn lưu hành<br /> hoặc vi phạm chính sách an toàn của tổ chức.<br /> - Chứng thực nguồn gốc và tính toàn vẹn của các thông điệp dữ liệu: được ký<br /> bởi các đối tượng là thành viên của tổ chức mà CA là cơ quan chứng thực của tổ<br /> chức này.<br /> Một hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực số xây dựng theo mô hình mới đề<br /> xuất sẽ bao gồm các hoạt động cơ bản như sau:<br /> - Phát hành, quản lý chứng chỉ khóa công khai<br /> Trong mô hình chữ ký tập thể, chứng chỉ khóa công khai (PKC) được sử dụng<br /> để một tổ chức chứng nhận các đối tượng ký là thành viên của nó. Cấu trúc cơ bản<br /> của một PKC bao gồm khóa công khai của chủ thể chứng chỉ và các thông tin khác<br /> như: thông tin nhận dạng của chủ thể, trạng thái hoạt động của chứng chỉ, số hiệu<br /> chứng chỉ, thông tin nhận dạng của CA,... Không làm mất tính tổng quát, ở đây sử<br /> dụng thuật ngữ thông tin nhận dạng (IDi) của đối tượng ký để đại diện cho các<br /> thành phần thông tin nói trên. Trong thực tế, có thể sử dụng khuôn dạng chứng chỉ<br /> X.509 cho chứng chỉ khóa công khai trong mô hình mới đề xuất.<br /> - Hình thành và kiểm tra chữ ký số tập thể<br /> Trong mô hình được đề xuất, chữ ký tập thể hình thành trên cơ sở chữ ký của<br /> một hoặc một nhóm đối tượng ký và chứng nhận của CA với vai trò chứng thực của<br /> tổ chức đối với thông điệp dữ liệu cần ký.<br /> Mục tiếp theo sẽ đề xuất một lược đồ chữ ký phù hợp theo mô hình chữ ký tập<br /> thể trên đây.<br /> 2.2. Xây dựng thuật toán theo mô hình chữ ký số tập thể<br /> Việc xây dựng thuật toán theo mô hình chữ ký tập thể được thực hiện qua 2<br /> bước: xây dựng lược đồ chữ ký cơ sở [10] và xây dựng lược đồ chữ ký tập thể.<br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018 75<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> 2.2.1. Lược đồ cơ sở<br /> Lược đồ cơ sở đề xuất ở đây được xây dựng dựa trên tính khó của việc giải<br /> đồng thời hai bài toán phân tích số (IFP) và bài toán logarit rời rạc (DLP) trên Zn<br /> nhằm nâng cao độ an toàn của thuật toán, đây là các bài toán khó được sử dụng<br /> làm cơ sở xây dựng hệ mật RSA.<br /> Lược đồ cơ sở bao gồm các thuật toán hình thành tham số và khóa, thuật toán<br /> ký và kiểm tra chữ ký như sau:<br /> a) Thuật toán hình thành tham số và khóa<br /> Thuật toán 1.1: Hình thành tham số và khóa.<br /> Input: lp, lq – độ dài (tính theo bit) của số nguyên tố p, q.<br /> Output: n, m, g, y, x1, x2.<br /> [1]. Chọn 1 cặp số p, q nguyên tố với: len(p) = lp, len(q)= lq sao cho bài<br /> toán phân tích số trên Zn là khó giải.<br /> [2]. Tính: n = p. q và: φ(n) = (p – 1).(q – 1)<br /> [3]. Chọn p1, q1 là các số nguyên tố, trong đó: p1 là ước của (p-1) và không<br /> là ước của (q-1), còn q1 là ước của (q-1) và không là ước của (p-1).<br /> [4]. Tính: m = p1. q1<br /> [5]. Chọn g là phần tử sinh của nhóm Zn*, được tính theo:<br />  (n)<br /> g  m<br /> mod n và thỏa mãn: gcd  g , n   1 , với:   1, n <br /> [6]. Chọn khóa bí mật thứ nhất x1 trong khoảng (1, m)<br /> x<br /> [7]. Tính khóa công khai theo: y   g  1 mod n (1)<br /> Kiểm tra nếu: y   (n) hoặc: gcd(y, (n))  1 thì thực hiện lại từ bước [6]<br /> [8]. Tính khóa bí mật thứ hai theo: x2  y 1 mod  ( n) (2)<br /> [9]. Chọn hash function H: 0,1  Z h , với: h < n<br /> Chú thích:<br /> + len(.) là hàm tính độ dài (theo bit) của một số.<br /> + Khóa công khai là (n,g,y), khóa bí mật là (m, x1, x2).<br /> + Các tham số: p, q, p1, q1 và φ(n) cần phải được giữ bí mật.<br /> b) Thuật toán ký<br /> Thuật toán 1.2: Sinh chữ ký.<br /> Input: n, g, m, x1, x2, M – bản tin cần ký.<br /> Output: (E,S) – chữ ký.<br /> [1]. Chọn ngẫu nhiên giá trị k trong khoảng (1, m)<br /> [2]. Tính giá trị các giá trị: R  g k mod n<br /> [3]. Tính thành phần thứ nhất của chữ ký theo: E  H ( M || R )<br /> [4]. Tính thành phần thứ 2 của chữ ký theo:<br /> S  x2   k  x1  E  mod m (3)<br /> <br /> <br /> <br /> 76 P. V. Hiệp, L. H. Dũng, “Phát triển thuật toán chữ ký số tập thể.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> Chú thích:<br /> + Toán tử “||” là phép nối 2 xâu bit.<br /> c) Thuật toán kiểm tra<br /> Thuật toán 1.3: Kiểm tra chữ ký.<br /> Input: n, g, y, M – bản tin cần thẩm tra.<br /> Output: (E,S) = true/false.<br /> [1]. Tính giá trị: R  g S y   y E mod n<br /> [2]. Tính giá trị: E  H ( M || R )<br /> [3]. Nếu: E  E thì: (E,S) = true, ngược lại: (E,S) = false<br /> Chú thích:<br /> + (E,S) = true: chữ ký hợp lệ, bản tin M được xác thực về nguồn gốc và<br /> tính toàn vẹn.<br /> + (E,S) = false: chữ ký hoặc/và bản tin bị giả mạo.<br /> d) Tính đúng đắn của lược đồ cơ sở<br /> Với các tham số và khóa được hình thành bởi Thuật toán 1.1, chữ ký (E,S)<br /> được sinh bởi Thuật toán 1.2, giá trị E được tạo bởi Thuật toán 1.3 thì điều cần<br /> chứng minh ở đây là: E  E .<br /> Thật vậy, do:<br /> R  gS   y y E<br /> <br /> mod n  g x2 .k  x1 . E  mod n   g<br /> y  x1<br /> mod n <br /> E<br /> mod n<br />  k  x1 . E . x 2 . y  x1 . E k<br /> g g mod n  g mod n  R<br /> Suy ra điều cần chứng minh: E  H ( M || R )  H ( M || R)  E<br /> e) Mức độ an toàn của lược đồ cơ sở<br /> + Tấn công khóa bí mật<br /> Ở lược đồ mới đề xuất, khóa bí mật của một đối tượng ký là cặp (x1,x2), tính an<br /> toàn của lược đồ sẽ bị phá vỡ khi cặp khóa này có thể tính được bởi một hay các<br /> đối tượng không mong muốn. Từ Thuật toán 1.1 cho thấy, để tìm được x2 cần<br /> phải tính được tham số φ(n), nghĩa là phải giải được IFP, còn để tính được x1 cần<br /> phải giải được DLP. Như vậy, để tìm được cặp khóa bí mật này kẻ tấn công cần<br /> phải giải được đồng thời 2 bài toán IFP và DLP. Ngoài ra, tham số m cũng được sử<br /> dụng với vai trò khóa bí mật trong thuật toán ký. Như vậy, để phá vỡ tính an toàn<br /> của thuật toán, kẻ tấn công còn phải giải được bài toán tìm bậc của g.<br /> + Tấn công giả mạo chữ ký<br /> Từ điều kiện của Thuật toán 1.3, một cặp (E,S) bất kỳ sẽ được coi là chữ ký<br /> hợp lệ của đối tượng sở hữu các tham số công khai (n, g, y) lên bản tin M nếu thỏa<br /> mãn:<br />  <br /> E  H M || g S   y  modn y E<br />  (4)<br /> Từ (4) cho thấy, nếu H(.) được chọn là hàm băm có độ an toàn cao (SHA<br /> 256/512,...) thì việc tạo ngẫu nhiên được cặp (E,S) thỏa mãn (4) là không khả thi<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018 77<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> trong các ứng dụng thực tế.<br /> 2.2.2. Lược đồ chữ ký tập thể<br /> Lược đồ chữ ký tập thể ở đây được phát triển từ lược đồ cơ sở được đề xuất ở<br /> mục 2.2.1 với các chức năng như sau:<br /> - Hình thành chữ ký tập thể từ chữ ký cá nhân của một hay một nhóm đối<br /> tượng ký và chữ ký của CA. Kích thước của chữ ký không phụ thuộc vào số lượng<br /> thành viên nhóm ký.<br /> - Kiểm tra chữ ký tập thể của một nhóm đối tượng được thực hiện tương tự<br /> như chữ ký do một đối tượng ký tạo ra.<br /> Giả sử nhóm ký gồm N-thành viên: U = {Ui| i=1,2,...,N}. Các thành viên nhóm<br /> ký có khóa bí mật là: KS = {xi| i=1,2,...,N} và các khóa công khai tương ứng là:<br /> KP= yi|i=1,2,...,N}. Còn CA có cặp khóa bí mật/công khai tương ứng là:{xca, yca}.<br /> a) Thuật toán hình thành tham số và khóa của CA<br /> Thuật toán 2.1: Hình thành tham số hệ thống và khóa của CA.<br /> Input: lp, lq – độ dài (tính theo bit) của số nguyên tố p, q.<br /> Output: n, m, g, xca, yca.<br /> [1]. Chọn một cặp số p, q nguyên tố với: len(p) = lp, len(q)= lq sao cho bài<br /> toán phân tích số trên Zn =p.q là khó giải.<br /> [2]. Tính: n = p. q và: φ(n) = (p – 1).(q – 1)<br /> [3]. Chọn p1, q1 là các số nguyên tố, trong đó: p1 là ước của (p-1) và không<br /> là ước của (q-1), còn q1 là ước của (q-1) và không là ước của (p-1).<br /> [4]. Tính: m = p1. q1<br /> [5]. Chọn g là phần tử sinh của nhóm Zn * , được tính theo:<br />  (n)<br /> g  m<br /> mod n và thỏa mãn: gcd g , n   1 , với:   1, n<br /> [6]. CA chọn khóa bí mật thứ nhất xca1 trong khoảng (1, m)<br /> [7]. CA tính khóa công khai yca theo: y   g  xca1 mod n<br /> Kiểm tra nếu: y ca   (n) hoặc: gcd( yca ,  (n))  1 thì thực hiện lại từ<br /> bước [6]<br /> 1<br /> [8]. Tính khóa bí mật xca2 theo: xca   yca  mod  ( n )<br /> [9]. Chọn hash function H: 0,1  Z h , với: h < n<br /> b) Thuật toán hình thành khóa của các đối tượng ký<br /> Thuật toán 2.2: Hình thành khóa của U = {Ui| i=1,2,.,N}.<br /> Input: n, g, KS = {xi| i = 1,2,…,N}.<br /> Output: KP = {yi| i = 1, 2,..,N}.<br /> [1]. for i = 1 to N do<br /> [1.1]. yi  g  x mod n<br /> i<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [1.2]. K p [i]  y i<br /> <br /> <br /> 78 P. V. Hiệp, L. H. Dũng, “Phát triển thuật toán chữ ký số tập thể.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> <br /> [2]. return KP<br /> c) Thuật toán chứng thực các đối tượng ký Ui<br /> Thuật toán này được sử dụng để hình thành chứng nhận (chứng chỉ số) của CA<br /> cho các đối tượng ký Ui (i=1,2,..,N)<br /> Thuật toán 2.3: CA chứng nhận tính hợp pháp của đối tượng ký Ui.<br /> Input: IDi , yi , xca1 , xca 2 .<br /> Output: ( ui , vi ) – chứng nhận của CA đối với Ui.<br /> [1]. ki  H ( xca1 || yi || xca 2 || IDi )<br /> [2]. ri  g ki mod n<br /> [3]. ui  H ( yi || IDi || ri )<br /> [4]. vi  xca 2   ki  xca1  ui  mod m<br /> [5]. return ( ui , vi );<br /> d) Thuật toán kiểm tra tính hợp pháp của các đối tượng ký Ui (i=1,2,..,N)<br /> Thuật toán 2.4: Kiểm tra tính hợp pháp các đối tượng ký.<br /> Input: IDi , yi , yca , ( ui , vi ).<br /> Output: ( ui , vi ) = true / false.<br /> [1]. ri  g v  yca u<br /> i<br />   y ca  i mod n<br /> [2]. u i  H (ri || y i || IDi )<br /> [3]. if ( ui  ui ) then {return true} else {return false}<br /> Chú thích:<br /> + ( ui , vi ) = true: đối tượng ký Ui được xác nhận là thành viên của hệ thống.<br /> + ( ui , vi ) = false: Ui là một đối tượng giả mạo.<br /> e) Thuật toán ký tập thể<br /> Thuật toán 2.5: Hình thành chữ ký tập thể.<br /> Input: M, n, m, KS = {xi| i = 1, 2,..,N}, KP = {yi| i = 1, 2,..,N}.<br /> Output: (E,S) – chữ ký của U lên M.<br /> [1]. for i = 1 to N do<br /> [1.1]. ki  H ( xi || M )<br /> [1.2]. ri  g k mod n i<br /> <br /> <br /> <br /> [1.3]. send ri to CA<br /> [2]. r  1 ; for i = 1 to N do r  r  ri mod n<br /> [3]. k ca  H ( xca1 || M ) , rca  g kca mod n<br /> [4]. r  r  rca mod n<br /> [5]. E  H (M || r ) , send E to {U1, U2,...., Ui,..., UN};<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018 79<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> [6]. for i = 1 to N do<br /> [6.1]. Si  ki  xi  E modn<br /> [6.2]. send Si to CA<br /> [7]. Su ← 0; for i = 1 to N do<br /> [7.1]. if ( ri  g s   yi E mod n ) then {return (0,0)}<br /> i<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [7.2]. S u  S u  S i <br /> [8]. S  xca 2  k ca  S u  mod m<br /> [9]. return (E,S);<br /> Chú thích:<br /> + Các bước [1],[6] được thực hiện bởi các đối tượng ký Ui (i = 1,2,.. ,N).<br /> + Các bước [2], [3], [4], [5], [7], [8] và [9] được thực hiện bởi CA.<br /> g) Thuật toán kiểm tra chữ ký tập thể<br /> Thuật toán 2.6: Kiểm tra chữ ký tập thể<br /> Input: g, n, yca, KP ={yi| i =1,2,..,N}, M.<br /> Output: (E,S) = true / false.<br /> [1]. if (E = 0 or S = 0) then return false<br /> [2]. y ← 1; for i = 1 to N do<br /> y  y  yi mod n<br /> [3]. v  g S . yca  y E mod n<br /> [4]. E  H (M || v)<br /> [5]. if ( E  E ) then {return true} else {return false}<br /> Chú thích:<br /> + (E,S) = true: chữ ký hợp lệ, bản tin M được xác thực về nguồn gốc và<br /> tính toàn vẹn.<br /> + (E,S) = false: chữ ký hoặc/và bản tin bị giả mạo.<br /> h) Tính đúng đắn của lược đồ chữ ký tập thể<br /> Tính đúng đắn của lược đồ chữ ký tập thể được đề xuất bao gồm: tính đúng đắn<br /> của thuật toán chứng nhận và kiểm tra tính hợp pháp của các đối tượng ký và tính<br /> đúng đắn của thuật toán ký và kiểm tra chữ ký tập thể. Trong đó, việc chứng minh<br /> tính đúng đắn của thuật toán chứng nhận và kiểm tra tính hợp pháp của các đối<br /> tượng ký được thực hiện tương tự như ở lược đồ cơ sở (mục 2.2.1). Đối với thuật<br /> toán ký và kiểm tra chữ ký tập thể thì tính đúng đắn được chứng minh như sau:<br /> Với các tham số và khóa được hình thành bởi thuật toán 2.1 và 2.2, chữ ký tập<br /> thể (E,S) được sinh bởi thuật toán ký 2.5, giá trị E được tạo bởi thuật toán kiểm tra<br /> 2.6 thì điều cần chứng minh ở đây là E  E .<br /> Thật vậy, theo các thuật toán 2.1, 2.2 và 2.5 ta có:<br /> <br /> <br /> 80 P. V. Hiệp, L. H. Dũng, “Phát triển thuật toán chữ ký số tập thể.”<br /> Nghiên cứu khoa học công nghệ<br /> N N N<br /> y   yi mod n , r    ri mod n  mod n và: s   si mod m<br /> i 1  i 1  i 1<br /> <br /> Nên:<br /> N<br />  xca 2 . k ca   <br />  k i  xi . E mod m  . y ca E <br />   N  <br /> v g S . y ca<br /> y E<br />  mod n   g<br /> <br />  i 1 <br />    y i mod n   mod n<br />   i 1  <br />  <br /> N N N N<br />   ki E . x i  E . x i .    ki <br />    i 1 <br />   g k ca  g i 1  g i 1  g i 1  mod n  g k ca<br />   g  mod n<br /> <br />    <br />  N  N<br /> <br />  g k ca    g k i mod n  mod n  r ca<br /> <br />    ri mod n  mod n  r<br />  i 1   i 1 <br /> Từ đây suy ra: E  H ( M || v ) mod m  H ( M || r ) mod m  E<br /> i) Tính an toàn của lược đồ chữ ký tập thể<br /> Mức độ an toàn của lược đồ chữ ký tập thể ở đây được thiết lập dựa trên mức độ an<br /> toàn của lược đồ cơ sở đã đề xuất ở mục 2.2.1. Do vậy, về cơ bản mức độ an toàn<br /> của lược đồ chữ ký tập thể cũng được quyết định bởi mức độ khó của việc giải<br /> đồng thời hai bài toán IFP và DLP. Ngoài ra, với các lược đồ chữ ký bội nói chung<br /> và lược đồ chữ ký tập thể đề xuất ở đây luôn tiềm ẩn nguy cơ tấn công giả mạo từ<br /> bên trong hệ thống. Thực hiện việc kiểm tra tính hợp pháp của các thành viên<br /> nhóm ký ở bước [7.1] trong thuật toán 2.5 chính là nhằm giải quyết vấn đề này.<br /> 3. KẾT LUẬN<br /> Việc áp dụng chữ ký số phù hợp với các hoạt động thực tế tại các cơ quan,<br /> đơn vị, doanh nghiệp,… hiện nay là rất cần thiết. Các mô hình đang được triển<br /> khai hiện nay vẫn chưa đáp ứng được việc chứng thực về nguồn gốc và tính toàn<br /> vẹn của thông tin ở cấp độ tổ chức mà thực thể ký là một thành viên hay bộ phận<br /> của tổ chức đó. Bài báo đã đề xuất một thuật toán phù hợp với mô hình ứng<br /> dụng chữ ký số giải quyết được vấn đề đã nêu trên.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. R.L. Rivest, A. Shamir, L. Adleman, A method for obtaining digital signatures<br /> and public-key cryptosystems, Communications of the ACM, 21 (1978), pp.<br /> 120-126.<br /> [2]. National Institute of Standards and Technology, NIST FIPS PUB 186-4.<br /> Digital Signature Standard, U.S. Department of Commerce, 2013.<br /> [3]. GOST R34.10-94, Russian Federation Standard. Information Technology.<br /> Cryptographic data Security. Produce and check procedures of Electronic<br /> Digital Signature based on Asymmetric Cryptographic Algorithm,<br /> Government Committee of the Russia for Standards, 1994 (in Russian).<br /> [4]. S. J. Hwang, M. S. Hwang, S. F. Tzeng, “A new digital multisignature scheme<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018 81<br /> Công nghệ thông tin<br /> <br /> with distinguished signing authorities”, Journal of Information Science and<br /> Engineering, 19 (2003), pp. 881-887.<br /> [5]. N.A. Moldovyan, S.E. Novikova, N. Minh, T. Hung, “Group signature<br /> protocol based on collective signature protocol and masking”, International<br /> Journal of Emerging Technology & Advanced Engg, 2016.<br /> [6]. Lưu Hồng Dũng, Trần Trung Dũng, “Xây dựng lược đồ đa chữ ký số tuần tự”,<br /> Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 141, 06/2011.<br /> [7]. Đặng Minh Tuấn, “Lược đồ chữ ký số tập thể đa thành phần dựa trên bài<br /> toán logarit rời rạc”, Tạp chí Nghiên cứu KH và CN Quân sự, 2011, pp.7-14.<br /> [8]. Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Thị Thu Thủy, “Nghiên cứu xây dựng mô hình<br /> tổng quát cho các lược đồ chữ ký số phân biệt trách nhiệm”, Tạp chí Khoa học<br /> và Kỹ thuật (Học viện KTQS), số 146, 02/2012, pp. 124- 36.<br /> [9]. Phạm Văn Hiệp, Lưu Hồng Dũng, “Chữ ký số - Mô hình ứng dụng và thuật<br /> toán”, Hội nghị Quốc gia lần thứ 11 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công<br /> nghệ thông tin (FAIR 11), Hà Nội - 8/2018.<br /> [10]. Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Hữu Mộng, Lưu Hồng Dũng, “Một thuật toán chữ<br /> ký xây dựng trên tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân tích số và<br /> logarit rời rạc”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng), số 7<br /> (128), 7/2018, pp. 75-79.<br /> <br /> ABSTRACT<br /> DEVELOPING A COLLECTIVE DIGITAL SIGNATURE ALGORITHM<br /> The paper proposes the development of a collective digital schema based<br /> on the new application model, which aims to ensure the authentication<br /> requirements for origin and integrity of data messages in electrical<br /> transactions. In this model, electronic messages will be authenticated at two<br /> different levels: the entity that created it and the organization that created it<br /> is a member or part of the organization. The schema is based on the difficulty<br /> of solving two simultaneous numerical and discrete logarithms on Zn to<br /> improve the security of the algorithm and ensure correctness of the schema.<br /> Key words: Digital signature schemes; Digital signature algorithm; Digital signature; Collective signature.<br /> <br /> Nhận bài ngày 02 tháng 7 năm 2018<br /> Hoàn thiện ngày 24 tháng 9 năm 2018<br /> Chấp nhận đăng ngày 05 tháng 11 năm 2018<br /> <br /> 1<br /> Địa chỉ: ĐH Công Nghiệp Hà Nội;<br /> 2<br /> Học viện kỹ thuật quân sự.<br /> *<br /> Email: hieppv@haui.edu.vn.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 82 P. V. Hiệp, L. H. Dũng, “Phát triển thuật toán chữ ký số tập thể.”<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2