PHIẾU Ý KIẾN

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
112
lượt xem
2
download

PHIẾU Ý KIẾN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: PHIẾU Ý KIẾN

  1. Mẫu HTXMP (Trang 2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc PHIẾU Ý KIẾN VỀ TÊN HỢP TÁC XÃ Tên hợp tác xã đề nghị Ý kiến đồng ý Ý kiến không TT Ghi đồng ý đăng ký chú A B C D Đ 1 2 ... ........, ngày....... tháng....... năm........ CƠ QUAN TRẢ LỜI Ý KIẾN TÊN HỢP TÁC XÃ (Người ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên) Chú thích:.......................................................................................................... Cột (B): Trước khi gửi lấy ý kiến, Cơ quan đăng ký kinh doanh ghi tên hợp tác xã dự định lấy ý kiến tại cột này. Cột (Đ): Trường hợp không đồng ý, cơ quan trả lời ý kiến có thể giải thích
Đồng bộ tài khoản