intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phương pháp hạch toán Trị giá hàng tồn kho

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

2.096
lượt xem
206
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp FIFO (First In - First Out; Phương pháp LIFO (Last In - First Out); Phương pháp giá bình quân gia quyền; Phương pháp theo từng hóa đơn nhập kho

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp hạch toán Trị giá hàng tồn kho

  1. Phöông phaùp haïch toaùn Trò giaù haøng toàn kho Phöông phaùp FIFO (First In - First Out) Phöông phaùp LIFO (Last In - First Out) Phöông phaùp giaù bình quaân gia quyeàn Phöông phaùp theo töøng hoùa ñôn nhaäp kho TanBinh 1 Baûng keâ tình hình nhaäp kho (Thaùng 1/xx) STT Ngaøy ÑVT Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 1 2-Jan kg 500 50 25000 2 5-Jan kg 600 60 36000 3 12-Jan kg 400 70 28000 4 14-Jan kg 1000 51 51000 Toång coäng kg 2500 140000 TanBinh 2
  2. Phöông phaùp FIFO (First In - First Out) Ví duï: Sau ngaøy 14/1 xuaát kho 800 kg, seõ ñöôïc ghi theo caùc giaù sau: 500kg × 50 = 25.000 300kg × 60 = 18.000 Coäng: 800kg = 43.000 TanBinh 3 Phöông phaùp LIFO (Last In - First Out) Ví duï: Sau ngaøy 14/1 xuaát kho 1200 kg, seõ ñöôïc ghi theo caùc giaù sau: 1000kg × 51 = 51.000 200kg × 70 = 14.000 Coäng: 1200kg = 65.000 TanBinh 4
  3. Phöông phaùp Giaù bình quaân gia quyeàn Ñôn giaù xuaát kho bình quaân: (500×50) + (600×60) + (400×70) + (1000 51 × ) = 56/ kg 500+ 600+ 400+1000 Ví duï: Xuaát kho: 350 kg × 56 /kg = 19.600 TanBinh 5 Phöông phaùp theo töøng hoùa ñôn nhaäp kho rieâng bieät • Ví duï: Xuaát kho 900 kg, seõ theo caùc giaù theo hoùa ñôn nhö sau: • 500 kg × 50 /kg = 25.000 • 400 kg × 70 /kg = 28.000 • Coäng: 900 kg = 53.000 TanBinh 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2