intTypePromotion=1

Phương pháp hạch toán Trị giá hàng tồn kho

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

2
2.078
lượt xem
205
download

Phương pháp hạch toán Trị giá hàng tồn kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp FIFO (First In - First Out; Phương pháp LIFO (Last In - First Out); Phương pháp giá bình quân gia quyền; Phương pháp theo từng hóa đơn nhập kho

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp hạch toán Trị giá hàng tồn kho

  1. Phöông phaùp haïch toaùn Trò giaù haøng toàn kho Phöông phaùp FIFO (First In - First Out) Phöông phaùp LIFO (Last In - First Out) Phöông phaùp giaù bình quaân gia quyeàn Phöông phaùp theo töøng hoùa ñôn nhaäp kho TanBinh 1 Baûng keâ tình hình nhaäp kho (Thaùng 1/xx) STT Ngaøy ÑVT Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 1 2-Jan kg 500 50 25000 2 5-Jan kg 600 60 36000 3 12-Jan kg 400 70 28000 4 14-Jan kg 1000 51 51000 Toång coäng kg 2500 140000 TanBinh 2
  2. Phöông phaùp FIFO (First In - First Out) Ví duï: Sau ngaøy 14/1 xuaát kho 800 kg, seõ ñöôïc ghi theo caùc giaù sau: 500kg × 50 = 25.000 300kg × 60 = 18.000 Coäng: 800kg = 43.000 TanBinh 3 Phöông phaùp LIFO (Last In - First Out) Ví duï: Sau ngaøy 14/1 xuaát kho 1200 kg, seõ ñöôïc ghi theo caùc giaù sau: 1000kg × 51 = 51.000 200kg × 70 = 14.000 Coäng: 1200kg = 65.000 TanBinh 4
  3. Phöông phaùp Giaù bình quaân gia quyeàn Ñôn giaù xuaát kho bình quaân: (500×50) + (600×60) + (400×70) + (1000 51 × ) = 56/ kg 500+ 600+ 400+1000 Ví duï: Xuaát kho: 350 kg × 56 /kg = 19.600 TanBinh 5 Phöông phaùp theo töøng hoùa ñôn nhaäp kho rieâng bieät • Ví duï: Xuaát kho 900 kg, seõ theo caùc giaù theo hoùa ñôn nhö sau: • 500 kg × 50 /kg = 25.000 • 400 kg × 70 /kg = 28.000 • Coäng: 900 kg = 53.000 TanBinh 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2