intTypePromotion=3

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo rounded rectang radius trong motion tween p4

Chia sẻ: Bfhewh Fhsab | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
3
download

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo rounded rectang radius trong motion tween p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo rounded rectang radius trong motion tween p4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo rounded rectang radius trong motion tween p4

  1. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät tieáp trình ñôn Insert > New Symbol ñeå taïo môùi moät ñoaïn phim movie clip coù teân Chum Sang trong hoäp thoaïi Symbol Properties. Keùo bieåu töôïng Chum tia sang 2 vaøo trong vuøng laøm vieäc, duøng coâng cuï Scale thu nhoû kích thöôùc cuûa ñoái töôïng. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 114
  2. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaán phím F6 taïi frame 35 vaø nhaáp chuoât phaûi taïi keyframe 1, choïn leänh Create Motion Tween. Duøng coâng cuï Rotate ñeå xoay ñoái töôïng ngoâi sao moät goùc tuøy yù, choïn tieáp coâng cuï Scale ñeå keùo lôùn kích thöôùc ñoái töôïng. Nhaáp chuoät vaøo keyframe cuoái cuøng vaø keùo lôùn kích thöôùc ñoái töôïng, xoay ñoái töôïng baèng coâng cuï Rotate hoaëc baïn coù theå choïn giaù trò 1 trong baûng Frame taïi tuøy choïn Rotate. Nhaáp choïn tieáp treân trình ñôn Window > Panels > Effect, choïn trong baûng Effect hieäu öùng Alpha vôùi giaù trò 0%. Sau ñoù nhaáp chuoät vaøo chuoãi keyframe vaø di chuyeån ñeán frame 39 ñeå boû troáng 4 frame ñaàu tieân. Nhaáp choïn vaøo vuøng teân Layer1 ñoåi laïi thaønh Layer Ray1. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 115
  3. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Taïo môùi Layer thöù 2 coù teân Layer Ray2, nhaáp chuoät vaøo frame thöù 10 vaø nhaán phím F6. Keùo bieåu töôïng Chum tia sang trong cöûa soå thö vieän vaøo vuøng laøm vieäc ñaët leân keyframe thöù 10 naøy. Duøng coâng cuï Rotate xoay caùc caïnh cuûa ñoái töôïng treân Layer naøy naèm xem keû vaøo caùc caïnh cuûa ñoái töôïng trong Layer Ray1. Chuù yù : Caùc tia trong Layer Ray2 luoân daøi hôn caùc tia trong Layer Ray1 vaø caùc tai treân hai Layer naøy naèm xen keû nhau, khoâng coù tia naøo naèm truøng nhau. Nhaáp chuoät vaøo keyframe cuoái cuøng treân Layer Ray2 vaø nhaán phím F6. Nhaáp phaûi chuoät trôû laïi keyframe 10 vaø choïn leänh Create Motion Tween. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 116
  4. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaán phím F6 taïi frame 30, keùo lôùn kích thöôùc ñoái töôïng baèng coâng cuï Scale, xoay ñoái töôïng cuøng chieàu vôùi ñoái töôïng trong Layer Ray1. Nhaáp chuoät vaøo keyframe cuoái cuøng, choïn giaù trò trong baûng Effect taïi muïc Alpha laø 0%. Nhaán phím Enter ñeå xem ñoaïn phim dieãn hoaït, luùc naøy baïn seõ thaáy ñoái töôïng xoay vaø phoùng lôùn sau ñoù bieán maát. Taïo môùi Layer tieáp theo coù teân Layer Chum sang, nhaán phím F6 taïi frame 7 vaø keùo bieåu töôïng Animated Dom sang taïi cöûa soå thö vieän vaøo trong vuøng laøm vieäc. Ñaët taâm ñoái töôïng truøng vôùi ñieåm khai baùo vaø duøng coâng cuï Rotate xoay caùc ñoám saùng naøy moät goùc 450 sau ñoù nhaán phím Enter ñeå xem ñoám saùng cuûa baïn chuyeån ñoäng. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 117
  5. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Ñaët taâm ñoái töôïng truøng Caùc ñoám sang ñang chuyeån vôùi ñieåm khai baùo ñoäng cuøng vôùi caùc ngoâi sao Nhaán phím F6 taïi frame 28 vaø frame cuoái cuøng cuûa Layer Chum sang, nhaáp phaûi chuoät taïi keyframe 27 vaø choïn leänh Create Motion Tween. Nhaáp chuoät vaøo keyframe 28 vaø choïn trong baûng Instance tuøy choïn Play Once, khi ñoù baïn seõ thaáy ñoái töôïng ñöùng yeân taïi keyframe 28 trôû ñi trong khi dieãn hoaït ñoaïn phim. Nhaáp chuoät vaøo keyframe cuoái cuøng vaø duøng coâng cuï Scale, nhaáp chuoät vaøo handle taïi goùc phaûi treân ñeå thu nhoû ñoái töôïng. Luùc naøy baïn seõ thaáy ñoái töôïng ñöôïc thu nhoû höôùng veà ñieåm khai baùo. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 118
  6. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp choïn tieáp vaøo baûng Effect, choïn muïc hieäu öùng Alpha vôùi giaù trò 0%. Nhaán phím Enter ñeå xem ñoaïn phim dieãn hoaït. Taïo Layer môùi coù teân Layer Chum vaø laëp laïi caùc böôùc vöøa taïo tron Layer Chum sang ñeå ñoái töôïng xuaát hieän taïi goùc ñoái dieän cuõng coù caùc thuoäc tính gioáng nhö ñoái töôïng treân Layer Chum sang. Chuù yù : Sau khi baïn keùo ñoái töôïng vaøo trong vuøng laøm vieäc vaø duøng coâng cuï Rotate ñeå xoay ñoái töôïng theo höôùng ngöôïi laïi ñoái töôïng tröôùc ñoù sao cho khi dieãn hoaït 2 ñoái töôïng seõ xuaát hieän theo hai höôùng ñoái dieän. Caùc thao taùc baïn thöïc hieän cho ñoái töôïng trong Layer Chum gioáng heät nhö baïn ñaõ thöïc hieän trong Layer Chum sang nhöng vò trí ñoái töôïng hieån thò thì traùi ngöôïc nhau. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 119
  7. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaán phím Enter ñeå xem chuùng dieãn hoaït, haõy chuù yù vaøo hai ñoái töôïng trong Layer Chum sang vaø Layer Chum. Taïo môùi Layer coù teân Layer Dom sang vaø nhaán phím F6 taïi frame 2. Keùo ñoái töôïng Dom sang trong cöûa soå thö vieän vaøo ngay ñieåm khai baùo cuûa ñoái töôïng. Nhaán phím F6 vaøo frame cuoái cuøng, nhaáp phaûi chuoät trôû laïi keyframe thöù 2 vaø choïn leänh Create Motion Tween. Nhaán phím F6 taïi frame 32 vaø duøng coâng cuï Scale keùo lôùn ñoái töôïng voøng troøn. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 120
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản