intTypePromotion=1

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p2

Chia sẻ: Faf Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
60
lượt xem
5
download

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p2

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Taïo moät Motion Tween duøng leänh Create Motion Tween: 1. Choïn moät keyframe troáng vaø veõ ñoái töôïng trong vuøng Stage hoaëc keùo moät Instance cuûa moät Symbol trong cöûa soå Library. Neáu veõ moät Instance thì sau khi veõ phaûi choïn taát caû ñoái töôïng ñoù. 2. Choïn trình ñôn Insert > Create Motion Tween. Neáu baïn veõ moät ñoái töôïng trong böôùc moät, Flash seõ töï ñoäng chuyeån ñoåi ñoái töôïng thaønh moät Symbol vaø gaùn noù vôùi teân laø Tween1. Neáu baïn veõ nhieàu ñoái töôïng, caùc ñoái töôïng theâm vaøo coù caùc teân laø Tween2, Tween3 vaø v.v. Baây giôø baïn seõ thaáy xuaát hieän daáu coäng treân ñoái töôïng. Ñoù laø ñieåm khai baùo cho Motion Tween. Ñoái töôïng tröôùc vaø sau khi choïn leänh Create Motion Tween 3. Nhaáp chuoät vaøo soá frame maø baïn muoán vuøng chuyeån ñoäng keát thuùc vaø choïn treân trình ñôn Insert > Frame. Sau ñoù nhaáp chuoät phaûi choïn leänh Insert Keyframe coù trong trình ñôn xoå xuoáng. Luùc naøy baïn seõ thaáy ñöôøng Motion Tween xuaát hieän. Choïn leänh Insert Keyframe trong trình ñôn seõ thaáy xuaát hieän ñöôøng Motion Tween TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 199
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 4. Di chuyeån ñoái töôïng Instance hoaëc khoái kyù töï trong vuøng Stage ñeán vò trí frame cuoái cuøng mong muoán. Hieäu chænh kích thöôùc cuûa caùc ñoái töôïng neáu baïn muoán chuùng chuyeån ñoäng thay ñoåi kích thöôùc cuûa noù. Hieäu chænh höôùng xoay neáu baïn muoán noù chuyeån ñoäng xoay. Boû choïn ñoái töôïng khi baïn ñaõ hieäu chænh xong. 5. Nhaáp chuoät vaøo keyframe cuoái cuûa quaù trình chuyeån ñoäng Motion Tween vaø choïn treân trình ñôn Window> Panels > Frame. Cheá ñoä Motion Tweening seõ ñöôïc choïn moät caùch töï ñoäng trong baûng Frame. 6. Neáu baïn muoán thay ñoåi kích thöôùc cuûa ñoái töôïng gioáng nhö trong böôùc 4, baïn haõy choïn leänh Scale trong trình ñôn Modify > Transform. 7. Nhaáp chuoät vaø keùo vaøo muõi teân ñeå choïn giaù trò beân caïnh muïc Easing hoaëc nhaäp giaù trò vaøo ñeå thay ñoåi toác ñoä chuyeån ñoäng giöõa caùc frame. Khi baét ñaàu chuyeån ñoäng toác ñoä chaàm chaäm sau ñoù taêng toác höôùng veà phía keát thuùc chuyeån ñoäng, keùo con tröôït leân hoaëc nhaäp vaøo giaù trò töø -1 ñeán - 100. Khi baét ñaàu chuyeån ñoäng toác ñoä raát nhanh sau ñoù giaûm toác chuyeån ñoäng höôùng veà ñieåm keát thuùc chuyeån ñoäng, keùo con tröôït xuoáng hoaëc nhaäp vaøo giaù trò döông töø 1 ñeán 100. Theo maëc ñònh, toác ñoä thay ñoåi giöõa caùc frame lieân tuïc. Muïc Easing taïo ra hình daïng ñoái töôïng xuaát hieän nhoû daàn hoaëc lôùn daàn baèng caùch hieäu chænh toác ñoä thay ñoåi cuûa chuùng. 8. Ñeå xoay caùc ñoái töôïng trong luùc chuyeån ñoäng, baïn coù theå choïn moät trong caùc cheá ñoä choïn coù trong trình ñôn Rotate nhö sau: Choïn None (cheá ñoä thieát laäp maëc ñònh) khoâng öùng duïng cheá ñoä xoay cho ñoái töôïng. Choïn Auto xoay ñoái töôïng chuyeån ñoäng ít nhaát moät laàn theo höôùng xaùc ñònh. Choïn Clockwise (CW) hay Counterclockwise (CCW) xoay ñoái töôïng theo höôùng ñöôïc xaùc ñònh vaø sau ñoù nhaäp vaøo goùc ñoä xoay. Chuù yù : Höôùng xoay naøy theâm vaøo baát kyø höôùng xoay naøo baïn öùng duïng vaøo frame cuoái cuøng trong böôùc 4. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 200
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 9. Neáu baïn ñang duøng moät ñöôøng chuyeån ñoäng (Motion Path), choïn muïc Orient to Path ñeå ñònh höôùng ñöôøng bieân chuyeån ñoäng vaøo ñöôøng Motion Path. 10. Choïn muïc Synchronization ñeå ñaûm baûo Instance dieãn hoaït laëp ñi laëp laïi ñuùng trong ñoaïn phim. Duøng leänh Synchronize neáu soá frame quaù trình chuyeån ñoäng beân trong Symbol thaäm chí khoâng nhieàu hôn soá frame maø Instance Graphic giöõ trong ñoaïn phim. 11. Neáu baïn ñang duøng moät ñöôøng Motion Path, choïn Snap ñeå gaén caùc thaønh phaàn chuyeån ñoäng vaøo ñöôøng Motion Path theo ñieåm khai baùo (Registration Point). Ñoaïn phim ñang cho chuyeån ñoäng CHUYEÅN ÑOÄNG (TWENNING MOTION) DOÏC THEO ÑÖÔØNG DAÃN Caùc Motion Guide Layer (Layer höôùng daãn chuyeån ñoäng) cho pheùp baïn veõ caùc ñöôøng daãn trong ñoù caùc Instance, group hoaëc khoái kyù töï coù theå chuyeån ñoäng doïc theo caùc Motion Guide Layer. Baïn coù theå keát noái nhieàu Layer vaøo moät Motion Guide Layer cho nhieàu ñoái töôïng theo cuøng moät ñöôøng daãn. Moät layer bình thöôøng ñöôïc keát noái ñeán moät Motion Guide Layer seõ trôû thaønh moät Guided Layer. AÛnh trong ví duï naøy, laø hai ñoái töôïng treân 2 Layer ñoäc laäp ñöôïc gaén treân cuøng moät Motion Path Taïo ra moät ñöôøng Motion Path cho moät aûnh chuyeån ñoäng Tweened Animation: TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 201
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 1. Taïo moät ñöôøng chuyeån ñoäng Motion-Tweened Animation nhö ñaõ moâ taû trong phaàn “Taïo chuyeån ñoäng caùc Instance, Group vaø Kyù töï ” ñeå bieát theâm chi tieát. Neáu baïn choïn muïc kieåm Orient to Path, ñöôøng cô baûn cuûa ñoái töôïng chuyeån ñoäng seõ höôùng vaøo ñöôøng chuyeån ñoäng Motion Path. Neáu baïn choïn muïc Snap, ñieåm khai baùo cuûa ñoái töôïng chuyeån ñoäng seõ baét dính vaøo ñöôøng Motion Path. 2. Sau ñoù baïn thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau: Choïn Layer coù chöùa ñoái töôïng chuyeån ñoäng vaø choïn treân trình ñôn Insert > Motion Guide. Nhaáp phaûi chuoät (trong Windows) hoaëc nhaáp phím Control (trong Macintosh) vaøo Layer coù chöùa aûnh chuyeån ñoäng vaø choïn leänh Add Motion Guide trong trình ñôn doïc. Flash taïo ra moät Layer môùi beân treân Layer ñöôïc choïn vôùi bieåu töôïng Motion Guide beân traùi cuûa teân Layer. 3. Duøng coâng cuï Pen, Pencil, Line, Circle, Rectangle hoaëc Brush ñeå veõ ñöôøng daãn mong muoán. 4. Luùc naøy taâm cuûa ñoái töôïng seõ baét dính vaøo ñieåm ñaàu tieân cuûa ñöôøng Guide trong frame thöù nhaát vaø ñieåm keát thuùc ñöôøng Guide trong frame cuoái cuøng. Chuù yù: Keùo Symbol baèng caùch keùo ñieåm khai baùo treân ñoái töôïng ñeå coù ñöôïc keát quaû baét dính vaøo ñöôøng Guide toát nhaát. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 202
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 5. Baïn coù theå daáu Layer Motion Guide vaø ñöôøng chuyeån ñoäng ñeå chæ cho xuaát hieän caùc ñoái töôïng chuyeån ñoäng trong khi baïn laøm vieäc. Baïn haõy nhaáp chuoät vaøo coät bieåu töôïng con maét Eye trong Layer Motion Guide. Nhaáp chuoät vaøo coät con maét ñeå daáu Layer Motion Guide Ñoái töôïng laø Group hoaëc Symbol coù theå chuyeån ñoäng theo moät ñöôøng daãn khi baïn dieãn hoaït chuùng Baøi taäp ví duï maãu sau cuõng coá cho phaàn taïo chuyeån ñoäng cho caùc instance - group - type vaø muïc chuyeån ñoäng theo ñöôøng daãn Motion Path : Baây giôø baïn coù theå laøm moät ví duï nhoû vôùi aûnh laø muõi teân bay xung quanh quõy ñaïo nhö sau: TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 203
  6. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 1. Tröôùc heát baïn haõy môû file Flash môùi. Sau ñoù cho hieån thò löôùi ñeå veõ hình nhö beân döôùi taïi keyframe thöù nhaát trong Layer 1. 2. Sau ñoù choïn coâng cuï Arrow ñeå choïn muõi teân naøy vaø choïn treân trình ñôn Modify > Group ñeå nhoùm taát caû caùc thaønh phaàn rôøi taïo thaønh hình muõi teân laïi vôùi nhau. 3. Baây giôø baïn seõ thaáy xung quanh muõi teân coù bao boïc ñöôøng vieàn maøu xanh nhaït. Nhôù taét löôùi ñi. Sau ñoù choïn treân trình ñôn Modify > Frame ñeå hieån thò baûng Frame. Taïi ñaây trong muïc Tweening choïn Motion, muïc Easing choïn laø 0, muïc Rotate choïn None vaø ñaùnh daáu vaøo caùc tuøy choïn coù trong muïc Options nhö Orient to path, Synchronize vaø Snap. 4. Sau ñoù baïn taïo theâm moät Layer môùi teân laø Layer2. Sau cheùp aûnh muõi teân naøy vaø daùn vaøo Layer2 ñeå coù theâm moät muõi teân nöõa trong Layer2. luùc naøy hai muõi teân naøy ñoäc laäp vôùi nhau. Baïn coù theå ñoåi maøu cho muõi teân treân Layer 2 naøy ñeå phaân bieät Layer1 vaø Layer2. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 204
  7. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 5. Baây giôø baïn laëp laïi böôùc 3 cho muõi teân trong Layer2 naøy. Sau ñoù nhaáp chuoät vaøo keyframe thöù nhaát treân Layer1. Sau ñoù xaùc ñònh soá vò trí keyframe cuoái cuøng. Trong ví duï choïn keyframe cuoái cuøng laø 35. 6. Baây giôø baïn seõ thaáy ñöôøng Motion Tween xuaát hieän trong thanh thöôùc Timeline trong Layer1 vaø laëp laïi böôùc choïn soá keyframe cuoái cuøng nhö böôùc 5 cho Layer2. 7. Baây giôø baïn nhaáp chuoät vaøo Layer2 vaø nhaáp phaûi chuoät choïn leänh Add Motion Guide ñeå taïo Layer Motion Guide. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 205
  8. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 8. Tieáp ñeán baïn nhaáp chuoät vaøo keyframe ñaàu tieân trong Layer Guide vaø duøng coâng cuï Pencil Tool hoaëc coâng cuï Circle Tool ñeå veõ ñöôøng quyõ ñaïo. 9. Nhaáp chuoät vaøo keyframe cuoái cuøng trong Layer1 vaø keùo muõi teân treân Layer naøy ñeå xaùc ñònh ñieåm ngöøng chuyeån ñoäng vaø ñeå taïo ra ñöôøng Motion Tween. Baïn cuõng laøm töông töï nhö vaäy cho muõi teân trong Layer2. Ñöôøng chuyeån ñoäng Motion Tween 10. Sau ñoù baïn choïn keyframe thöù nhaát trong Layer1 vaø nhaáp phaûi chuoät choïn leänh Create Motion Tween trong trình ñôn doïc ñeå taïo ñieåm khai baùo chuyeån ñoäng cho muõi teân trong Layer1. Coøn laïi Layer2, baïn laëp laïi böôùc 10 naøy töông töï cho Layer2. 11. Vì baïn muoán hai muõi teân trong Layer1 vaø Layer2 cuøng chaïy treân moät quõy ñaïo theo hai höôùng ngöôïc nhau. Do ñoù baây giôø baïn nhaáp chuoät vaøo Layer1 vaø choïn leänh Rotate trong trình ñôn Modify > Transform ñeå hieäu chænh höôùng ñi cuûa muõi teân trong Layer1 naøy naèm treân ñöôøng quyõ ñaïo. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 206
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2