intTypePromotion=1

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p3

Chia sẻ: Faf Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
92
lượt xem
5
download

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p3

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Tröôùc khi hieäu chænh höôùng xoay cho muõi teân trong Layer1 Sau khi hieäu chænh höôùng xoay cho muõi teân trong Layer1 12. Treân töøng keyframe baïn phaûi xaùc ñònh töøng ñieåm chaïy vaø choïn leänh Rotate trong trình ñôn Modify > Transform sau ñoù xoay muõi teân sao cho noù naèm ngay treân ñöôøng quyõ ñaïo baïn cöù tieáp tuïc thöïc hieän cho ñeán keyframe cuoái cuøng vò trí muõi teân naèm ngay vò trí xuaát phaùt ñaàu tieân. Xoay muõi teân sao cho noù naèm gom treân ñöôøng quyõ ñaïo TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 207
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Chuù yù : Khi ñoái töôïng ñeán caùc choã cong baïn phaûi duøng coâng cuï xoay Rotate naøy laàn nöõa ñeå hieäu chænh cho muõi teân naèm treân ñöôøng quyõ ñaïo nhö hình trang tröôùc 13. Baïn coù theå chia caùc keyframe khoâng ñeàu nhau tuøy thuoäc vaøo ñöôøng ñi ñeán choã khuùc cong cuûa quyõ ñaïo maø chia cho phuø hôïp vôùi ñoái töôïng. 14. Baïn thöïc hieän töông töï töø böôùc 11 cho ñeán böôùc 13 cho muõi teân trong Layer2. Sau ñoù baïn seõ coù keát quaû nhö hình beân döôùi. Keyframe cuoái cuøng ñoái töôïng döøng laïi taïi ví trí baét ñaàu 15. Cuoái cuøng tröôùc khi dieãn hoaït chuyeån ñoäng baïn muoán laøm aån ñöôøng Motion Guide trong vuøng Stage, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo coät beân döôùi con maét trong Layer Motion Guide. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 208
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Ñeå dieãn hoaït chuyeån ñoäng, baïn haõy nhaán phím Ctrl + Enter ñeå dieãn hoaït aûnh trong moâi tröôøng Debug. Hai ñoái töôïng ñang chuyeån ñoäng trong Flash Player Keát noái caùc Layer vaøo moät Layer Motion Guide, baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng caùch sau: Keùo Layer ñang toàn taïi beân döôùi Layer Motion Guide. Baây giôø Layer naøy seõ thuïc vaøo trong beân döôùi Layer Motion Guide. Taát caû caùc ñoái töôïng trong Layer naøy seõ töï ñoäng baét dính vaøo ñöôøng Motion Path. Taïo moät Layer môùi beân döôùi Layer Motion Guide. Caùc ñoái töôïng baïn chuyeån ñoäng trong Layer naøy seõ töï ñoäng chuyeån ñoäng doïc theo ñöôøng Motion Path. Choïn moät Layer beân döôùi Layer Motion Guide. Choïn treân trình ñôn Modify > Layer vaø choïn muïc Guided trong hoäp thoaïi Layer Properties. Nhaán phím Alt vaø nhaáp chuoät (trong Windows) hoaëc nhaán phím Option vaø nhaáp chuoät (trong Macintosh) vaøo Layer muoán lieân keát vôùi Layer Motion Guide. Thaùo boû caùc lieân keát Layer töø moät Layer Motion Guide: Choïn Layer baïn muoán boû lieân keát. Sau ñoù baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau: TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 209
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Keùo Layer beân döôùi Layer Motion Guide. Choïn treân trình ñôn Modify > Layer vaø choïn Normal trong muïc choïn Type trong hoäp thoaïi Layer Properties. Nhaán phím Alt vaø nhaáp chuoät (trong Windows) hoaëc nhaán phím Option vaø nhaáp • chuoät (trong Macintosh) vaøo Layer muoán boû lieân keát vôùi Layer Motion Guide. CHUYEÅN ÑOÄNG BIEÁN DAÏNG CHEÁ ÑOÄ TWEENING SHAPE Vôùi cheá ñoä chuyeån ñoäng Tweening Shape, baïn coù theå taïo ra moät hieäu öùng töông töï nhö hieäu öùng Morphing (vieát taét cuûa töø Metamorphosing), moät kyõ thuaät taïo caùc hieäu öùng ñaëc bieät trong kyõ xaûo hoaït hình, taïo cho moät aûnh xuaát hieän thay ñoåi lieân tuïc thaønh moät aûnh khaùc (bieán hình). Ngoaøi ra Flash cuõng laøm chuyeån ñoäng vò trí, kích thöôùc vaø maøu saéc cuûa ñoái töôïng. Kyõ xaûo hoaït hình hay ñöôïc söû duïng hôn goïi laø tweening (vieát taét cuûa chöõ in-betweening), taïo cho maùy tính coù khaû naêng tính toaùn vaø veõ caùc khung hình trung gian giöõa caùc khung hình chính do caùc hoaï só veõ baèng tay. Morphing chính laø quaù trình tweening vaøo moät ñoái töôïng khaùc. Khi baïn nhaáp chuoät vaøo nuùt Play, aûnh con Gaø seõ chuyeån ñoäng bieán daïng töø töø thaønh con Beâ Khi baïn Tweening moät ñoái töôïng taïi moät luùc naøo ñoù thöôøng taïo ra keát quaû toát nhaát. Neáu baïn muoán Tweening nhieàu ñoái töông cuøng luùc, taát caû caùc ñoái töôïng naøy phaûi ôû treân cuøng moät Layer. Flash khoâng theå Tweening caùc ñoái töôïng nhö Group, Symbols, kyù töï hoaëc aûnh Bitmap. Baïn phaûi söû duïng trình ñôn Modify > Break Apart ñeå gaùn cheá ñoä Tweening Shape vaøo nhöõng ñoái töôïng naøy. Ñeå ñieàu khieån caùc ñoái töôïng khoâng chaéc coù thöïc vaø nhieàu thay ñoåi phöùc taïp, baïn haõy duøng cheá ñoä Shape Hints, ñieàu khieån töøng phaàn trong aûnh goác di chuyeån thaønh ñoái töôïng môùi. Baïn coù theå xem muïc “Caùch duøng Shape Hints (caùc hình gôïi yù)” trong phaàn sau ñeå bieát theâm chi tieát. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 210
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Caùch Tween moät ñoái töôïng: 1. Nhaáp chuoät vaøo teân cuûa moät Layer ñeå kích hoaït Layer naøy hoaït ñoäng vaø choïn moät keyframe troáng nôi baïn muoán vuøng chuyeån ñoäng baét ñaàu. 2. Taïo aûnh ñoái töôïng cho frame ñaàu tieân. Baïn coù theå duøng baát kyø coâng cuï veõ naøo ñeå taïo moät ñoái töôïng. Ví duï, ñeå ñôn giaûn nhaát baïn coù theå veõ hình troøn. 3. Tieáp ñeán baïn haõy taïo keyframe thöù hai coù soá frame mong muoán sau frame thöù nhaát. 4. Taïo aûnh trong frame cuoái cuøng trong quaù trình chuyeån ñoäng. (Baïn coù theå laøm chuyeån ñoäng hình daïng, kích thöôùc, maøu saéc vaø vò trí cuûa ñoái töôïng trong böôùc 2). Taïi frame naøy baïn coù theå duøng coâng cuï buùt chì Pencil Tool vaø veõ vaøo chöõ ”Flash 5” chaúng haïn. 5. Sau ñoù baïn nhaáp chuoät trôû veà frame thöù nhaát vaø choïn treân trình ñôn Window > Panels > Frame. 6. Trong muïc Tweening, choïn Shape. 7. Nhaáp chuoät vaø keùo muõi teân keá beân muïc Easing hoaëc nhaäp giaù trò vaøo trong oâ ñeå hieäu chænh toác ñoä thay ñoåi giöõa caùc frame chuyeån ñoäng: TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 211
  6. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Khi baét ñaàu chuyeån ñoäng toác ñoä chaàm chaäm sau ñoù taêng toác höôùng veà phía keát thuùc chuyeån ñoäng, keùo con tröôït leân hoaëc nhaäp vaøo giaù trò töø -1 ñeán -100. Khi baét ñaàu chuyeån ñoäng toác ñoä raát nhanh sau ñoù giaûm toác chuyeån ñoäng höôùng veà ñieåm keát thuùc chuyeån ñoäng, keùo con tröôït xuoáng hoaëc nhaäp vaøo giaù trò döông töø 1 ñeán 100. Theo maëc ñònh, toác ñoä thay ñoåi giöõa caùc frame lieân tuïc. Muïc Easing taïo ra hình daïng ñoái töôïng xuaát hieän nhoû daàn hoaëc lôùn daàn baèng caùch hieäu chænh toác ñoä thay ñoåi cuûa chuùng. 8. Choïn moät tuøy choïn trong muïc Blend: Muïc choïn vôùi Distributive taïo aûnh chuyeån ñoäng maø trong ñoù caùc ñoái töôïng trung gian nhaún hôn vaø khoâng ñeàu nhau. Muïc choïn Angular taïo aûnh chuyeån ñoäng maø vaãn giöõ laïi caùc bieân roõ raøng vaø caùc ñöôøng thaúng trong ñoái töôïng trung gian. Sau khi choïn xong taát caû caùc muïc coù trong baûng Frame, caùc frame cuûa baïn treân thanh thöôùc Timeline coù hình gioáng nhö hình beân döôùi Ñoái töôïng ñöôïc dieãn hoaït baây giôø hình troøn bieán thaønh chöõ Flash5 Chuù yù : Muïc choïn vôùi Angular chæ thích hôïp vôùi caùc bieân saéc neùt vaø caùc ñöôøng thaúng. Neáu ñoái töôïng cuûa baïn khoâng coù caùc bieân, Flash hoaøn trôû laïi muïc choïn Tween Shape laø Distributive. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 212
  7. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 CAÙCH DUØNG SHAPE HINT (CAÙC HÌNH GÔÏI YÙ) Ñeå ñieàu khieån caùc ñoái töôïng khoâng chaéc coù thöïc vaø nhieàu thay ñoåi phöùc taïp, baïn haõy söû duïng Shape Hint. Cheá ñoä Shape Hint naøy xaùc ñònh caùc ñieåm töông öùng trong aûnh ñaàu vaø aûnh cuoái. Ví duï nhö neáu baïn ñang chuyeån ñoäng moät baûn veõ khuoân maët khi noù thay ñoåi neùt maët, baïn coù theå duøng moät aûnh gôïi yù ñeå ñaùnh daáu vaøo moãi con maét. Sau ñoù, thay vì neùt maët trôû thaønh moät aûnh loän xoän voâ ñònh trong khi aûnh vaãn thay ñoåi chuyeån ñoäng, moãi con maét vaãn coøn thay ñoåi, baïn coù theå nhaän bieát ñöôïc nhöõng ñoäc laäp nhau trong suoát quaù trình chuyeån ñoäng. Caùc hình gioáng nhau chuyeån ñoäng coù vaø khoâng coù caùc hình gôïi yù rieâng bieät Shape Hint coù chöùa caùc chöõ caùi töø (a ñeán z) ñeå xaùc ñònh caùc ñieåm töông xöùng taïi ñoái töôïng baét ñaàu vaø ñoái töôïng keát thuùc. Baïn coù theå duøng ñeán 26 Shape Hint. Caùc Shape Hint naèm trong keyframe ñaàu tieân ñeàu coù maøu vaøng vaø maøu xanh trong keyframe cuoái. Caùc Shape Hint laø maøu ñoû neáu noù khoâng naèm treân ñöôøng cong. Caùc Shape Hint coù caùc kyù töï a, b, c, d, e naèm treân ñöôøng cong coù maøu vaøng trong khi ñoù Shape Hint kyù töï f khoâng naèm trong ñöôøng cong neân coù maøu ñoû TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 213
  8. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 9 Ñeå coù ñöôïc keát quûa toát nhaát khi caùc ñoái töôïng chuyeån ñoäng, baïn coù theå laøm theo nhöõng caùch chæ daãn sau ñaây: Ñoái vôùi caùc ñoái töôïng chuyeån ñoäng phöùc taïp, baïn haõy taïo ra caùc ñoái töôïng trung gian vaø laøm chuyeån ñoäng chuùng thay vì baïn chæ xaùc ñònh moät ñoái töôïng baét ñaàu vaø ñoái töôïng keát thuùc. Baïn phaûi chaéc chaén raèng caùc Shape Hint ñeàu hôïp lyù. Ví duï, neáu baïn ñang duøng ba ñoái töôïng Shape Hint cho moät hình tam giaùc, ba tam giaùc naøy phaûi ôû trong cuøng moät loaïi trong tam giaùc goác ban ñaàu vaø tam giaùc ñöôïc thay ñoåi. Loaïi traät töï naøy khoâng theå laø caùc chöõ caùi abc trong keyframe ñaàu vaø abc trong keyframe thöù hai ñöôïc. Caùc Shape Hint cho keát quaû toát nhaát neáu baïn ñaët chuùng vaøo theo höôùng ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà ñaàu goùc traùi treân cuûa ñoái töôïng. Caùch duøng caùc Shape Hint: 1. Choïn keyframe ñaàu tieân trong tieán trình taïo chuyeån ñoäng Shape Tweening. 2. Choïn treân trình ñôn Modify > Transform > Add Shape Hint. AÛnh ôû cheá ñoä choïn Shape Hint ñaàu tieân xuaát hieän voøng troøn maøu ñoû coù chöùa kyù töï naèm treân ñoái töôïng. 3. Di chuyeån aûnh gôïi yù Shape Hint ñeán ñieåm baïn muoán ñaùnh daáu. 4. Choïn keyframe cuoái cuøng trong cheá ñoä chuyeån ñoäng. AÛnh ôû cheá ñoä Shape Hint cuoái cuøng xuaát hieän taïi nôi naøo ñoù trong ñoái töôïng vôùi kyù töï “a” coù voøng troøn maøu xanh laù caây. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 214
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2