intTypePromotion=1

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p7

Chia sẻ: Faf Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
4
download

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p7

  1. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Moät trong nhöõng vaán ñeà gaây raéc roái vôùi ngöôøi duøng khi söû duïng ñóa CD-ROM laø thieáu phaàn höôùng daãn söû duïng. Trong phaàn naøy caùc baïn ñoïc ñöôïc höôùng daãn caùc caøi ñaët caàn thieát ñeå söû duïng toát ñóa CD-ROM naøy. Caùc ñóa CD-ROM do tuû saùch STK bieân soaïn chuû yeáu söû duïng font chöõ VNI (chuû yeáu laø VNI-TIME), caùc baïn caàn tieán haønh caøi ñaët font naøy vaøo trong maùy ñeå xem. Trong ñóa CD, tuû saùch STK coù ñeå caùc font caàn thieát trong thö muïc Font. Ngoaøi tra caùc baïn neân coù caùc chöông trình quaûn lyù baøn phím nhö Vietware, Vietkey v.v Caùc böôùc tieán haønh caøi ñaët Font nhö sau : Töø maøn hình Windows tieán haønh choïn Start > Settings > Control Panel. Caàn chuù yù laø : Tuøy theo baïn duøng Windows 95, Windows 98, Winme, Windows 2000 hay Windows XP maø giao dieän treân maøn hình maùy tính cuûa caùc baïn coù hôi khaùc so vôùi phaàn höôùng daãn naøy. ÔÛ ñaây chuùng toâi söû duïng Windows 98 Cöûa soå Control Panel xuaát hieän TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 1
  2. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Trong cöûa soå naøy nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Fonts Cöûa soå Fonts xuaát hieän Nhaáp choïn File > Install New Font. . .trong cöûa soå naøy Cöûa soå Add Fonts xuaát hieän. Trong cöûa soå naøy, nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng ôû muïc Driver ñeå choïn ñöôøng daãn tôùi thö muïc Font treân ñóa CD-ROM hay moät thö muïc naøo treân oå ñóa cöùng maø baïn bieát coù chöùa Font duøng treân ñóa (ÔÛ ñaây duøng font VNI-Time). TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 2
  3. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Giaû söû ôû ñaây chuùng ta choïn thö muïc chöùa font ôû oå ñóa g vaø thö muïc chöùa font laø VN-FONTS Luùc naøy trong khung List of fonts xuaát hieän danh saùch font caàn caøi ñaët, nhaáp chuoät keát hôïp vôùi phím Ctrl ñeà laàn löôït choïn caùc font ñeå caøi ñaët vaøo heä thoáng. ÔÛ ñaây ta nhaáp chuoät vaøo nuùt Select All choïn heát caùc font trong thö muïc naøy ñeå caøi ñaët font vaøo heä thoáng. Moät veät saùng xuaát hieän trong khung List of fonts cho bieát caùc font ñaõ ñöôïc choïn. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå caøi ñaët font. TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 3
  4. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Neáu maùy tính cuûa baïn ñaõ caøi ñaët moät font naøo coù trong danh saùch font baïn vöøa choïn thì moät thoâng baùo xuaát hieän trong cöûa soå Windows Fonts Folder Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieáp tuïc. Neáu coøn font naøo ñaõ caøi ñaët tröôùc ñoù roài thì cöûa soå Windows Fonts Folder laïi xuaát hieän. Haõy nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieáp tuïc. Moät khi ñaõ caøi ñaët font vaøo trong heä thoáng, neáu trong trình duyeät vaãn thaáy loãi do font thì caùc baïn caàn tieán haønh caøi ñaët font maëc ñònh cho trình duyeät. Neáu trình duyeät laø Internet Explorer 5 thì caùc baïn tieán haønh choïn Tools > Internet Options, cöûa soå Internet Options xuaát hieän. Trong cöûa soå naøy nhaáp chuoät vaøo muïc Font Cöûa soå Fonts xuaát hieän. TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 4
  5. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Loãi do font TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2