intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý chất thải rắn - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

95
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình quản lý chất thải rắn dành cho sinh viên khoa công nghệ trình bày mục tiêu môi trường liên quan đến quản lý rác thải - Chương 3 Sự tạo ra chất thải rắn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý chất thải rắn - Chương 3

 1. Chương 3: S t o ra ch t th i r n Tóm t t: Chương 3 ánh giá s lư ng và thành ph n c a ch t th i r n có kh năng ư c phát sinh trong m t ph m vi nh t nh. Vi c thi u thu th p s li u toàn di n và tiêu chu n hóa là m t trong nh ng y u t h n ch trong quy trình này, và trong s phát tri n c a h th ng qu n lý ch t th i r n hi u qu nói chung. Chương này trình bày cho s li u có giá tr liên quan vi c phát sinh và thành ph n c a ch t th i r n nói chung, và c bi t CTR T i v i Châu Âu. S li u h n ch ; không y và ư c d a trên vi c nh nghĩa khác nhau v các lo i ch t th i r n. Nh ng nh nghĩa ư c nói rõ iv i lo i rác th i ư c gi i quy t trong cu n sách này, ch y u là CTR T bao g m rác th i sinh ho t ( ư c thu gom và v n chuy n), rác th i thương m i và rác th i văn phòng. Nh ng h n ch c a chương trình phân lo i hi n nay ư c th o lu n và vi c phát tri n trong vi c phân tích rác th i ư c phác th o. 24 http://www.ebook.edu.vn
 2. Nguyeân Naêng lieäu thoâ Chaát thaûi raén hoä gia löôïng ñình/ thöông maïi RANH GIÔÙI HEÄ THOÁNG Heä thoáng thu gom taän nôi Chaát taùi sinh khoâ Kho nguyeân lieäu thoâ Phaân loïai ban Raùc trong vöôøn Kho nguyeân lieäu pha ñaàu t i h gia troän ình Vò trí trung taâm Raùc sinh hoïc Vò trí trung taâm Raùc l n Heä thoáng thu gom leà ñöôøng Chaát thaûi dö Raùc sinh hoïc Chaát taùi sinh khoâ thöông maïi Thu gom Raùc sinh hoïc S n ph m taùi ch RDF Nguyeân lieäu thöù Phaân Phaân loïai cp MRF loïai RDF Naêng löôïng Phaân sinh h ct Tieàn phaân loaïi Thoái röõa CTR T Rác c n Taïo thaønh Taïo thaønh RDF khí meâ tan phaân sinh h c Phaân sinh h c Ñoát toång hôïp Ñoát Ñoát RDF Ñoát toång Khí nhieân hôïp Baõ phaân SH thaûi lieäu Nöôùc tro Bi thaûi Tieàn xöû lyù choân Bãi chôn choân Chaát thaûi l p rác trô cuoái nguy hi m. cuøng Hình 3.1 Chaát thaûi raén ñöôïc ñöa vaøo heä thoáng quaûn lyù chaát thaûi raén keát hôïp 25 http://www.ebook.edu.vn
 3. 3.1.Gi i thi u: Xác nh rõ dòng rác th i là c n thi t, nh t là trong nghiên c u li t kê vòng i rác th i. H u h t t ng lư ng ch t th i t trong m t h th ng nào ó ph n ánh nh ng gì có trong rác th i u vào. i u này nh n m nh nhu c u c n gi m lư ng rác th i và nguyên li u c h i ti m năng. S thay i i v i h th ng qu n lý rác th i có th dn n thay i nơi rác th i r i kh i m t h th ng. 3.2 S t o ra ch t th i r n Châu Âu: Kho ng 5 t t n rác th i ư c sinh ra Châu Âu m i năm. B ng 3.1 ch rõ lư ng rác ư c t o ra t ng qu c gia, phân theo ngu n rác th i. M c dù b ng 3.1 ch tư ng trưng cho vi c ư c oán lư ng rác th i ư c sinh ra, các chính ph ã thông báo r ng nhi u s li u liên quan n phát sinh rác ch là ư c oán. Hai y u t chính góp ph n cho vi c thi u s li u xác th c này: thi u vi c thu th p s li u có tính h th ng và thi u nh ng tiêu chu n phân lo i rác th i. V phương di n l ch s , rác th i ư c o lư ng b ng t n khi v t b hơn là khi ư c t o ra. Do ó, nơi mà rác th i ư c sinh ra và ư c x lý, như v i rác th i nông nghi p, nh ng lo i rác th i này không ư c o lư ng ho c th hi n trong th ng kê. Cũng như th , vi c v t b rác th i n m ưu tiên trong các chính sách chính tr trư c ây. Do ó, nh ng d li u th ng kê qu c gia ư c c p nh t v rác th i r t h n ch . Vi c phân lo i rác th i theo truy n th ng là t ngu n hơn là theo thành ph n. Tuy nhiên, do nh ng phương pháp qu n lý khác nhau các qu c gia Châu Âu, không có qui nh phân lo i chung nào ư c ch p nh n. Lo i “ch t th i r n a thành ph n” là thí d tiêu bi u. (Carra and Cossu, 1990). m t vài qu c gia, s li u ch ư c thu th p i v i rác th i sinh ho t, trong khi nh ng qu c gia khác bao g m thêm rác th i thương m i và ôi khi t nh ng ngành công nghi p nh . Tương t , s li u v ch t th i r n ư c sinh ra trong quá trình s n xu t năng lư ng có th ư c th hi n riêng ho c th hi n chung v i rác th i công nghi p. Rõ ràng, “ch t th i r n” là m t khái ni m a d ng. M c dù vi c phân nh các lo i rác th i là khó khăn, vi c thi u các khái ni m c nh em l i cho các qu c gia nhi u v n . Nh ng lo i rác th i ph bi n nh t ư c trình bày b ng 3.2. 26 http://www.ebook.edu.vn
 4. Vi c thi u s li u th ng kê chính xác i v i vi c phát sinh rác th i d n n có s khác bi t l n trong các s li u ư c báo cáo. S khác bi t này ư c th hi n dư i d ng bi u hình 3.2. Nó cung c p các s li u khác nhau v vi c phát sinh rác th i nư c Anh trong cùng kho ng th i gian. H u h t s khác bi t này có th lý gi i do nh ng khác bi t trong s lư ng ư c oán cho rác th i ngành nông nghi p và khai m . Th t khó ánh giá vi c x lý i v i 2 lo i rác này. Cũng có m t báo cáo tái ánh giá nh ng gì c u thành nên “ch t th i” trong ngành nông nghi p (DoE, 1992). Vi c th o lu n v qu n lý rác th i cũng b c n tr b i nh ng ngu n d li u không ch c ch n. Thi u s li u xác th c d n n vi c tăng nhanh các báo cáo trong ó vi c trích d n s li u không th hi n ư c các ngu n. Tuy nhiên, vi c thi u nh ng nh nghĩa nh t quán và s li u th ng kê áng tin c y trên ph m vi m t qu c gia không nh t thi t c n tr vi c l p các chương trình qu n lý ch t th i r n t ng h p c p a phương ho c qu c gia vì nh ng chương trình này yêu c u s li u a phương chính xác hơn là s li u qu c gia. H u h t nh ng chính quy n a phương có ư c s li u v lư ng rác th i ư c s n xu t ra. Tuy nhiên, h ph i d a vào các s li u trung bình c a qu c gia i v i thành ph n c a rác th i, vì vi c phân tích rác th i t n kém và òi h i nhi u lao ng t h c hi n. 27 http://www.ebook.edu.vn
 5. B ng 3.1 Sư t o ra ch t th i r n (CTR T) Châu Âu (nghìn t n/năm) Qu c gia Năm Khai thác moû/ S n xu t CN Saûn xuaát Xây d ng Bùn kênh Buøn coáng Khaùc CTR T Nông nghi p Khai thaùc ñaù naêng löôïng Aùo 1990 4783 880 21 31801 1150 18309 111 365 Bæ 1988 3410 27000 1069 680 4805 687 2830 Bungary 1990 2562 9028 1506755 370757 195560 333885 776 Coäng hoøa Seùc 1987 2600 451 533373 39604 25774 2677 23071 2750 Ñan Maïch 1985 2430 2304 1532 1747 1263 Phaàn Lan 1990 3100 23000 21650 10160 950 7000 3000 1000 150 Phaùp 1990 20320 400000 100000 50000 600 9800 Ñöùc 1990 27958 19296 81906 29598 120394 1750 Hy Laïp 1990 3000 90 3900 4304 7680 Hungary 1989 4900 62000 45000 30000 Ai xô len 1990 80 135 Ai len 1984 1100 22000 1930 1580 130 240 570 860 YÙ 1991 20033 34710 34374 3428 Luùc xem bua 1990 170 1300 5240 15 Haø Lan 1990 7430 19210 391 7665 1553 12390 17500 320 Na Uy 1990 2000 18000 9000 2000 2000 1000 Ba Lan 1991 13300 81000 85200 17000 18800 1000 Boà Ñaøo Nha 1990 2538 202 662 165 15 Coäng hoøa Xloâ Vaùc 1987 1901 942 4276 22602 3128 5977 1041 497 Taây Ban Nha 1990 12546 112102 70000 13800 22000 10000 Thuïy Ñieån 1990 3200 21000 28000 13000 625 1200 220 3850 Thuïy Só 1990 3000 1000 2000 260 Thoã Nhó Kyø 1989 19500 Vöông quoác Anh 1990 20000 80000 107000 56000 13000 32000 21000 1000 0 Ngu n: EUROSTAT (1994b) 28 http://www.ebook.edu.vn
 6. B ng 3.2 Phaân loïai chaát thaûi raén Nhöõng loaïi chaát thaûi raén Ñaëc ñieåm Nguoàn goác noâng nghieäp Raùc thaûi sinh ra töø ho t ng nông nghi p Nguoàn goác quaëng, moû Chuû yeáu laø caùc loaïi raùc khoaùng ch t trô, töø vieäc khai thaùc than vaø töø caùc loaïi quaëng moû khaùc Töø naïo veùt kênh mương Raùc höõu cô vaø khoaùng ch t töø vieäc naïo veùt Nguoàn goác xaây döïng Raùc töø ho t ng xaây döïng ch y u là v t li u trơ và g Nguoàn goác coâng nghieäp Raùc thaûi töø caùc quaù trình coâng nghieäp, ñoâi khi bao goàm raùc töø quaù trình saûn xuaát naêng löôïng Töø quaù trình saûn xuaát naêng löôïng Chaát thaûi raén töø caùc nhaø maùy saûn xuaát naêng löôïng bao goàm caû buïi tro sinh ra töø vieäc ñoát than Caën, raùc töø coáng raõnh Raùc höõu cô raén, bò thaûi boû qua vieäc thieâu huûy vaø thaûi ra bieån (seõ sôùm bò ngaên caám), s ñöôïc söû duïng ñeå laøm phaân boùn cho ñaát hay laøm phaân sinh h c Rác nguy hieåm/ ñaëc bieät Chaát thaûi raén coù chöùa nhöõng nguyeân toá gaây nguy hieåm ñeán tính maïng ñöôïc goïi laø “raùc nguy hieåm” theo chæ thò cuûa Châu Âu hay “rác c bi t” Anh. Nguoàn goác thöông maïi Chaát thaûi raén töø caùc vaên phoøng, cöûa haøng, nhaø haøng,…v… thöôøng ñöôïc ñeà caäp trong taäp hôïp CTR T Chaát thaûi raén ñoâ thò Chaát thaûi raén ñöôïc thu gom vaø kieåm soaùt bôûi caùc ñoâ thò, chuû yeáu bao goàm raùc thaûi sinh hoaït, raùc thöông maïi vaø raùc văn phòng 29 http://www.ebook.edu.vn
 7. Raù c thaû i sinh ra Trieäu taán/ naêm DOE, 1990 300 OECD, 1991 DOE, 1992 250 Biffa, 1992 200 150 100 50 0 Noâng Quaëng/moû Naïo veùt Xaø baàn Coáng raõnh Naêng Coâng Thöông Caên hoä Loaïi khaùc nghieäp NGUOÀN löôïng/ tro nghieäp maïi Hình 3.2 Söï ña daïng trong döõ lieäu veà phát sinh raùc thaûi (t i Anh, cuoái th p niên 1980) Bieåu ñoà quaûn lyù chaát thaûi raén Loaïi khaùc, 2% Chaát thaûi raén ñoâ thò, 3% Raùc coáng raõnh, Raùc noâng 5% nghieäp, 16% Xaø baàn, 5% Raùc naêng löôïng, 6% Raùc saûn xuaát, 16% Raùc quaêïng, moû, 46% Hình 3.3 Thaønh phaàn chaát thaûi raén ôû Ñoâng AÂu theo nguoàn 30 http://www.ebook.edu.vn
 8. 3.3 Các lo i ch t th i r n trình bày trong nghiên c u này: M c dù ư c s d ng m t cách ph bi n trong qu n lý rác th i, CTR T không ph i là m t khái ni m ư c nh nghĩa m t cách t nhiên. Nó ư c nh nghĩa m t cách ơn gi n như rác th i ư c thu gom và ư c ki m soát b i chính quy n a phương ho c chính quy n thành ph . B i v y, không có s ng nh t trong thành ph n c u t o nên rác này, ơn thu n ch là nó ư c thu gom như th nào và chính xác hơn là b i ai. CTR T ti m năng là lo i rác a d ng nh t vì nó g m rác t nhi u ngu n khác nhau, m i ngu n trong ó thì h n t p. Vì m c ích c a nghiên c u này, các ngu n rác s ưc nh nghĩa như sau: Rác th i sinh ho t: ư c sinh ra b i các h gia ình riêng bi t, g m t t c các • ch t th i r n b t ngu n t h gia ình, bao g m rác trong vư n. Rác sinh ho t có th ư c chia thành nh ng ph n nh hơn: - Rác th i sinh ho t ư c thu gom: rác th i sinh ho t ư c thu gom t h gia ình b i d ch v thu gom rác. V cơ b n lư ng rác th i này ư c gom t các x t rác, túi rác, thùng rác màu xanh v.v… - Rác sinh ho t ư c v n chuy n: rác sinh ho t ư c chuy n n i m thu gom b i ch h , g m các lo i rác l n c ng k nh (thí d b p, lò và v nư ng, t l nh…) và rác th i trong vư n, c ng v i rác có th tái ch (chai l , gi y…). Lo i rác th i này s không ư c tính trong nh ng phân tích i v i rác trong các thùng rác và có th không ư c cp m t s s li u th ng kê. Rác th i thương m i: rác th i ư c sinh ra b i các cơ s thương m i, các c a • hàng, nhà hàng ho c các văn phòng. Rác th i văn phòng: rác th i ư c sinh ra các trư ng h c, nh ng cơ s gi i • trí, các b nh vi n (ngo i tr rác th i t các phòng khám) v.v… 3.4 S lư ng CTR T Lư ng CTR T i di n m t ph n nh nhưng ý nghĩa c a ch t th i r n nói chung, ư c tính kho ng 3-4% t ng lư ng ch t th i r n sinh ra Châu Âu (b ng 3.1 và hình 3.3). Khi ư c chia nh theo qu c gia, có th th y ư c r ng có s khác bi t gi a các vùng v lư ng rác theo m i ngư i (b ng 3.3 và hình 3.4). V i nh ng khác bi t gi a các qu c gia v thành ph n trong ch t th i ô th , Ph n Lan, Hà Lan, an M ch và Na-Uy 31 http://www.ebook.edu.vn
 9. có lư ng CTR T phát sinh u ngư i cao nh t Châu Âu, m c dù các nư c Tây Âu có t l phát sinh CTR T th p hơn Canada và M . 32 http://www.ebook.edu.vn
 10. B ng 3.3 Söï sinh ra chaát thaûi raén ñoâ thò ôû caùc quoác gia Quoác gia Toàng CTR T(kg/ngöôøi/naêm) Aùo 325 Bæ 343 Coäng hoøa Seùc 251 Ñan Maïch 475 Phaàn Lan 624 Phaùp 328 Ñöùc 350 Hy Laïp 296 Hungary 463 Ai xô len 314 Ai len 312 YÙ 348 Luùc xem bua 445 Haø Lan 497 Na Uy 472 Ba Lan 338 Boà Ñaøo Nha 257 Coäng hoøa Xloâ Vaùc 359 Taây Ban Nha 322 Thuïy Ñieån 374 Thuïy Só 441 Thoã Nhó Kyø 353 Vöông quoác Anh 348 EC trung bình 350 Myõ 720 Nhaät Baûn 410 Soá lieäu naêm 1990 Nguoàn: EUROSTAT (1994a,b); OECD (1993) 33 http://www.ebook.edu.vn
 11. 3.5 Thành ph n c a CTR T 3.5.1 Theo ngu n phát th i S li u các qu c gia chia nh CTR T theo ngu n phát th i (rác th i sinh ho t ư c thu gom, rác sinh ho t ư c v n chuy n, rác thương m i và rác th i văn phòng) r t khó thu th p. Rác th i sinh ho t ư c thu gom thông thư ng có nhi u s li u nh t trong khi các lo i khác r t thi u s li u y và chính xác. (b ng 3.4) S li u hoàn ch nh và c p nh t theo cách phân lo i trên r t c n thi t khi l p k ho ch xây d ng h th ng CTR T k t h p, vì ngu n ch t th i s nh rõ chi n lư c thu gom c n thi t. S li u ó có th tìm th y trong m t không gian a lý, m c dù không ư c t ng h p thành s li u c p qu c gia. 3.5.2 Theo nguyên li u: Trong khi s li u v ngu n ch t th i m t không gian a lý xác nh h th ng thu gom hi u qu , ki n th c v thành ph n rác c n thi t cho vi c qu n lý và x lý hi u qu . Thành ph n c u t o c a CTR T theo tr ng lư ng ư c trình bày trong b ng 3.5 theo các ngu n c a các qu c gia Châu Âu. M t l n n a, s li u không th so sánh ư c hoàn toàn, b i trong khi h u h t các s li u liên quan n CTR T, m t s l i liên quan n rác th i sinh ho t mà rõ ràng nó ch là m t ph n c a CTR T. Có nh ng s khác bi t rõ r t trong thành ph n c a rác th i sinh ho t ư c thu gom, rác th i sinh ho t ư c v n chuy n, và rác th i thương m i (xem hình 3.5 và 3.6), do ó c n ph i nh rõ m t cách chính xác lo i rác th i ư c phân tích cho b t kỳ s li u nào ư c trích d n. V i nh ng s li u trên cho lư ng rác th i phát sinh, rác th i sinh ho t (và c th là rác th i sinh ho t ư c thu gom) ư c trình bày b ng s li u t t nh t v thành ph n ch t th i. S li u cho ph n ch t th i r n thương m i thu ư c khó hơn, và có kh năng khác nhau nhi u gi a các khu v c. Tuy nhiên, rác th i thương m i thư ng óng m t ph n quan tr ng c a CTR T (xem b ng 3.4) và có th óng vai trò quan tr ng trong vi c c i thi n giá tr kinh t c a ho t ng thu h i và tái ch (IGD, 1992). Do ó c n hi u ư c s lư ng cũng như thành ph n c a rác th i thương m i. Ngo i tr nh ng s khác bi t v cách th c s li u ư c biên so n, m t vài khuynh hư ng trong thành ph n c u t o CTR T có th ư c th y trong b ng 3.5. Hai ph n chính tt 34 http://www.ebook.edu.vn
 12. c các qu c gia là gi y và th c ph m. Nh a, thu tinh và kim lo i xu t hi n mc th p hơn. Tuy nhiên, có nh ng b ng ch ng v s a d ng theo không gian a lý. Các nư c mi n Nam Châu Âu (như Tây Ban Nha, B ào Nha, Ý…) nói chung có m c rác th i th c ph m và rác th i vư n cao hơn nh ng nư c mi n B c (như Ph n Lan, an M ch, Pháp, Anh…), trong khi gi y và g l i theo khuynh hư ng ngư c l i (hình 3.7). Các lo i rác t nh a, thu tinh và kim lo i khó so sánh hơn m c dù có nh ng i m riêng bi t áng chú ý, như t l rác nh a Ai-len và Th y Sĩ cao, m c rác th y tinh Pháp và c cao, an M ch có m c kim lo i cao. 3.5.3 Theo thành ph n hoá h c: Cách th c th ba phân lo i CTR T là theo thành ph n hoá h c c a nó. B i l ch t th i rn i di n cho m t lư ng u vào l n nh t trong h th ng ch t th i, thành ph n c a rác th i s xác nh ph n l n s phát th i c a toàn h th ng. N u thành ph n hóa h c c a rác th i u vào và nh ng lo i khác ư c bi t n, s phát th i trong nh ng qui trình x lý rác th i có th ư cd oán. i u này th t s úng v i rác vô cơ c h i như kim lo i n ng (b ng 3.6) vì lo i rác này không thay i qua các qui trình x lý. Vì v y, cho nên t ng lư ng th i ra s ph n nh t ng lư ng u vào c a rác. Bi t ư c kim lo i n ng vào dòng rác như th nào s giúp tìm ra cách gi m m c ch t th i c h i này ho c m b o chúng ư c x lý hi u qu . Hai c tính h u ích khác c a vi c chia nh thành ph n rác th i là hàm lư ng cacbon c a chúng (cho phép tính toán s phát th i khí CO2, Metan v.v…) và lư ng nư c (mà nó bi n i rõ r t gi a nh ng thành ph n rác th i chia nh khác nhau và s nh hư ng n lư ng Calo c a chúng). 35 http://www.ebook.edu.vn
 13. Hoäp 3.1 PHAÂN LOAÏI CHAÁT THAÛI RAÉN ________________________________________________________________________________________________ Loaïi Moâ taû ______________________________________________________________________________________________ LOAÏI CHAÁT THAÛI RAÉN ÑOÂ THÒ Giaáy (PA) Giaáy, vaùn vaø vaùn hoûng, saûn phaåm giaáy Thuûy tinh (GL) Chai thuûy tinh (ñuû loaïi maøu), taám kieáng Kim loaïi (ME) Taát caû caùc loaïi saûn phaåm baèng kim loaïi keå caû lon ñoà hoäp Ngoaøi ra caùc loaïi kim loaïi ñöôïc chia ra laøm 2 loaïi: Hôïp kim saét (ME-Fe) vaø khoâng phaûi hôïp kim saét (ME-nFe) Nhöïa Goàm taát caû caùc loaïi saûn phaåm nhöïa toång hôïp töø chai nhöïa, phim ñeán milamine Saûn phaåm nhöïa ñöôïc chia laøm 2 loaïi: nhöïa raén (PL-R) vaø nhöïa daïng film (PL-F) Vaûi (TE) Goàm taát caû caùc loaïi vaûi, gieû… baèng sôïi toång hôïp hay sôïi töï nhieân. Chaát höõu cô (OR)* Raùc thaûi nhaø beáp coù theå phaân huyû, raùc vöôøn, raùc töø caùc quy trình cheá bieán thöïc phaåm Caùc loaïi khaùc (OT) Goàm taát caû caùc loaïi vaät lieäu coøn laïi goàm vaät lieäu tinh cheá, da, cao su, goã. PHEÁ PHAÅM TÖØ QUAÙ TRÌNH XÖÛ LYÙ RAÙC THAÛI Phaân sinh hoïc (CO) Pheá phaåm töø vieäc xöû lyù sinh hoïc (xöû lyù hieáu khí hay kî khí, khoâng theå söû duïng nhö saûn phaåm thöông maïi vì chöùa haøm löôïng ñoäc toá vaø taïp chaát). Tro (AS) Buïi tro döôùi ñaùy, xæ than hay xæ kim loaïi trong loø ñoát raùc, quaù trình chuyeån hoùa pheá phaåm nhieân lieäu hoaëc töø heä thoáng ñun nhieân lieäu thay theá. Buïi tro bay vaø caëc töø heä thoáng laøm saïch khí trong caùc loø ñoát, loø ñun nhieân lieäu thay theá hay RDF *Maûnh vuïn giaáy vaø nhöïa coù nguoàn goác höõu cô, nhöng ñeå duy trì söï thoáng nhaát vôùi heä thoáng phaân loaïi ERRA thì thuaät ngöõ “höõu cô” laø ñeå moâ taû raùc nhaø beáp vaø raùc vöôøn coù khaû naêng phaân huûy. 36 http://www.ebook.edu.vn
 14. QUAÛ N LYÙ CHAÁ T THAÛ I RAÉ N ÑOÀ NG NHAÁ T kg/ ngöôø i / naê m 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Aùo Bæ Coäng Hoaø Seùc Ñan Maïch Phaàn Lan Phaùp Ñöùc Hy Laïp Hungary Baêng Ñaûo Ai Len YÙ Lucxembua Haø Lan Na Uy Ba Lan Boà Ñaøo Nha Coäng Hoaø Slovakia Taây Ban Nha Thuïy Ñieån Thuïy Só Thoå Nhó Kyø Vöông quoác Anh Nhaät Myõ TRUNG BÌNH EC Baûng 3.4 Söï t o ra CTR T. Nguoàn: EUROSTAT (1994a). 37 http://www.ebook.edu.vn
 15. Raùc thöông maïi/ coâng nghieäp Raùc hoä gia ñình giaáy/ bìa cöùng Chaát thaûi raén ñoâ thò nhöïa thuûy tinh kim loïai thöïc phaåm /raùc nhaø beáp goã khaùc Hình 3.6 Thaønh phaàn CTR T khaùc nhau ôû Ñan Maïch, Nguoàn: Christense (1990), Carra and Cossu (1990) 38 http://www.ebook.edu.vn
 16. Kim loaïi Kim Thuûy Thuûy loïai tinh (KL) Beå Coøn Khoâng Lon Phoâi KL nguyeân xaùc ñònh KL KL khaùc Xanh Trong Pha Xanh Trong Pha Naâu Naâu Lon Lon laù taïp laù taïp theùp nhoâm Thöùc Thöùc Thöùc Thöùc Khaùc Khaùc aên uoáng aên uoáng Nguyeân lieäu deät Vaûi Nhöïa Nhöïa khaùc phim Hoãn Rigid taïp Coù theå coù theå taùi söû duïng taùi sinh PET PVC PP PE PS Hoãn taïp Chai Tuùyp/ Hoãn nhöïa taùch taïp PET PVC PE khaùc PET PVC PP PS khaùc Giaáy Giaáy/ Chaát höõu cô bìa Chaát höõu cô Bao bì Giaáy giaáy vieát khaùc Khaùc Raùc Raùc Giaáy/ beáp vöôøn bìa Bao Bao chöùa Baùo, Hoãn nöôùc khoâng taïp chí taïp nöôùc Baùo Nhoâm Loaïi bìa Bìa Khaùc Taïp khaùc cöùng nhoâm chí 39 Hình 3.8 Söï phaân loïai ñöôïc ñeà xuaát cho nguyeân lieäu raùc http://www.ebook.edu.vn
 17. Raùc dòch vuï/ cöûa haøng/ vaên phoøng Raù c ñoà soä hoä gia ñình Raù c thu gom töø hoä gia ñình giaáy/ bìa cöùng nhöïa/ cao su thuûy tinh kim loïai rau quaû vöôøn vaûi goã khaùc Hình 3.5 Thaønh phaàn cuûa nhöõng phaàn CTR T khaùc nhau ôû Haø Lan, Nguoàn: Beker (1990) 40 http://www.ebook.edu.vn
 18. B ng 5.4 Phaân loaïi CTR T Cuûa 1 Soá Quoác Gia Qu c gia Raùc thu gom t caên hoä (%)Raùc v n chuy n t caên hoä (%)Raùc thöông maïi (%)Taøi li u tham kh o 22a 46 b Ñan Maïch 32 Christensen (1990) 6c 6 4d Phaùp 30 Barres et al. (1990) 8.5e 29d Taây Ñöùc 62.5 Stegmann (1990) 8.5e 25.5f Haø Lan 66 Beker (1990) Vöông quoác Anh 65 20 15 DoE/DTI (1992) a Raùc thaûi naëng vaø raùc vöôøn/raùc coâng vieân b Raùc thöông maïi vaø raùc coâng nghieäp c Raùc thaûi sinh hoaït naëng vaø pheá lieäu xe hôi, voû xe boû d Raùc coâng nghieäp gioáng raùc sinh hoaït e Raùc thaûi naëng f Raùc töø caùc cöûa haøng/ vaên phoøng/ dòch vuï 41 http://www.ebook.edu.vn
 19. B ng 3.5 Thaønh Phaàn Cuûa Chaát Thaûi Raén Ñoâ Thò (Theo Khoái Löôïng) ôû 1 soá quoác gia Chaâu Aâu naêma Quoác gia Loïai Giaáy Nhöïa Thuûy Kim Thöùc Nguyeân Khaùc Taøi lo i chaát thaûi (%) (%) tinh aên lieäu deät (%) lieäu (%) (%) (%) (%) tham khaûob CTR T Aùo 1990 21.9 9.8 7.8 5.2 29.8 2.2 23.3 1,2 CTR T Bæ 1990 30.0 4.0 8.0 4.0 45.0 9.0 2 CTR T Coäng hoøa Seùc 1990 8.6 6.9 3.8 4.8 36.7 39.2 2 CTR T Ñan Maïch 1990 9.5 5.9 7.6 6.4 7.2 63.4 2 Phaàn Lan hoä gia ñình 1985 29.0 5.0 4.0 13.0 28.0 - 21.0 1 CTR T Phaùp 1985 51.0 5.0 6.0 2.0 29.0 2.0 5.0 3 CTR T Ñöùc 1990 31.0 10.0 12.0 6.0 25.0 4.0 12.0 2,4 CTR T Hy Laïp 1990 17.9 5.4 9.2 3.2 44.0 20.3 2 CTR T Hungary 1990 22.0 10.5 3.5 4.2 48.5 11.3 2 62.5c CTR T Ai xô len 1990 21.5 6.0 5.5 4.5 2 CTR T Ai len 1990 37.0 9.0 5.0 6.0 15.0 28.0 2 CTR T YÙ 1992 34.0 15.0 5.0 4.0 24.0 3.0 15.0 5 CTR T Luùc xem bua 1990 23.0 7.0 6.0 3.0 47.0 14.0 6 67c CTR T Haø Lan 1990 17.0 6.0 7.0 3.0 2 CTR T Na Uy 1990 24.7 8.1 5.0 3.7 51.9 2.1 4.5 2,7 CTR T Ba Lan 1990 31.0 6.0 5.5 4.5 30.0 23.0 2 CTR T Boà Ñaøo Nha 1990 10.0 10.0 12.0 8.0 38.8 22.0 2 CTR T Coäng hoøa Xloâ 1990 23.0 4.0 3.0 4.0 60.0 6.0 6 CTR T Vaùc 1992 20.0 7.0 8.0 4.0 49.0 1.6 10.4 8 CTR T Taây Ban Nha 1990 44.0 7.0 8.0 2.0 30.0 9.0 2 CTR T Thuïy Ñieån 1990 31.0 15.0 8.0 6.0 30.0 3.1 6.9 2,9 CTR T Thuïy Só 1990 37.0 10.0 9.0 7.0 19.0 18.0 2 Thoã Nhó Kyø hoä gia ñình 1992 34.8 11.3 9.1 7.3 19.8 2.2 15.5 10 Vöông quoác Anh a naêm ñöa ra laø naêm gaàn nhaát ôû nhöõng soá lieäu coù 2 nguoàn trôû leân b Taøi lieäu tham khaûo: 1, Carra and Cossu (1990); 2, OECD (1993); 3, Ettala (1990); 4, Barres et al. (1990); 5, ERL/UCD (1993); 6, Elviser (1992); 7, Beker (1990); 8, MOPT (1992); 9, Gandolla (1990) 10, Warren Spring Laboratory (xem baûng 5.9). c bao goàm thöùc aên vaø raùc thaûi trong vöôøn 42 http://www.ebook.edu.vn
 20. Soá löôïng kim loaïi naëng trong raùc thaûi hoä gia ñình (%) B ng 5.6 Toàng khoái löôïng Catmi Niken Keõm Ñoàng Chì Thuûy ngaân Croâm (mg/kg khoâ) (3-15) (80) (1000- (200- (400- (4-5) (250) 2000) 600) 1200) 12-13 a Buïi quaëng < 10 mm 1-2 5 7 5-7 2-3 Buïi quaëng 10-20 mm 1-2 5 1 33-39 13-16 Chaát höõu cô 2-3 5 2 4-6 4-6 5-13 16-19 Giaáy/ bìa cöùng 1-2 8-9 2-4 8-12 7-8 18-19 9-11 Nguyeân lieäu deät 2 1 1 3-4 1-2 3-4 1 Da 4 1-2 39-50 3-8 3 1 Cao su 11-13 2 Nhöïa PVC 36-40 Chaát deûo khaùc 1 3-4 4-7 8-9 13-14 8-9 24-25 Thuûy tinh 1 1 9-12 2 6-10 Kim loïai coù chöùa Saét 1 1 27-31 3-26 35-41 Phi kim 12-13 2-31 1-2 1 6-7 Pin 93 12 44-47 1 20-22 39-48 Nguoàn: Rousseaux (1988). a soá lieäu ñöôïc toâ ñaäm cho bieát soá löôïng ñaùng keå 43 http://www.ebook.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2