intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định về thuế

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

399
lượt xem
277
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu, chi nhánh phải đảm bảo đầy đử các tài liệu sau: có hợp đồng bán hàng hóa cho nước ngoài do công ty ký với người mua nước ngoài, giấy ủy quyền của công ty giao chi nhánh xuất khẩu hàng hóa,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định về thuế

  1. C«ng ty tnhh deloitte viÖt nam Thμnh viªn Deloitte Touche Tohmatsu Tháng 7/2008 Thuế Giá trị gia tăng Thuế Tiêu thụ đặc biệt Thuế Thu nhập Doanh nghiệp Thuế Thu nhập cá nhân Thuế Xuất - Nhập khẩu Kế toán, Đầu tư, Lao động Kiểm toán.Thuế.Tư vấn tài chính.Giải pháp doanh nghiệp
  2. néi dung c¸c s¾c thuÕ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ThuÕ GTGT ®èi víi h¶i s¶n t−¬i b¸n trªn biÓn 2 KhÊu trõ, hoµn thuÕ GTGT hµng xuÊt khÈu 2 ChÝnh s¸ch thuÕ GTGT 2 KhÊu trõ thuÕ GTGT cña TSC§ 2 ThuÕ suÊt GTGT ®èi víi dÞch vô cung cÊp cho DN chÕ xuÊt 2 Kª khai thuÕ GTGT ®èi víi c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc 2 ThuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n 3 Kª khai thuÕ GTGT cña Ph©n x−ëng s¶n xuÊt kh¸c ®Þa ph−¬ng 3 ThuÕ GTGT ®èi víi tiÒn hoa hång tõ dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i biÓn quèc tÕ 3 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi m¸y thiÕt bÞ xuÊt tr¶ l¹i cho n−íc ngoµi nh−ng giao 3 hµng t¹i ViÖt Nam ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN) Thñ tôc khai thuÕ khi chuyÓn ®æi lo¹i h×nh doanh nghiÖp 3 Chi phÝ tham gia héi chî n−íc ngoµi 4 ¦u ®·i thuÕ TNDN cña chi nh¸nh 4 C¸c kho¶n chi phÝ do nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä 4 Xö lý sè thuÕ TNDN ph¸t sinh t¨ng thªm trong qu¸ tr×nh kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ 4 V¨n b¶n kh¸c Xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ 4 Xö ph¹t ®èi víi hµnh vi chËm nép tiÒn thuÕ 4 §¨ng ký m· sè thuÕ khi chuyÓn ®æi doanh nghiÖp 5 Xö lý mÊt hãa ®¬n 5 Chøng tõ ®èi víi c¸c kho¶n chi tµi trî, khuyÕn m¹i 5 Tªn viÕt t¾t trªn hãa ®¬n 5 ChÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi tiÒn ®Òn bï do di dêi ®Þa ®iÓm kinh doanh theo quy ho¹ch 6 ThuÕ TT§B ®èi víi linh kiÖn rêi ®ång bé ®iÒu hßa xe «t« 6 GiÊy phÐp lao ®éng ®èi víi ng−êi n−íc ngoµi 6 NghÞ ®Þnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP ngµy 7 21/12/199 vµ NghÞ ®Þnh 47/2003/N§-CP ngµy 12/5/2003 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tr−íc b¹ 1
  3. B¶n tin ThuÕ Th¸ng 7/2008 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× sÏ bÞ truy thu sè thuÕ hoÆc c¸c kho¶n −u ®·i ThuÕ GTGT ®èi víi h¶i s¶n t−¬i b¸n kh¸c mµ doanh nghiÖp ®−îc h−ëng kh«ng ®óng trªn biÓn quy ®Þnh. Theo h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 2239/TCT-HT Trªn ®©y lµ néi dung h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè ngµy 12/6/2008 cña TCT th× tr−êng hîp c«ng ty 2508/TCT-CS ngµy 1/7/2008 do TCT ban hµnh. ViÖt Nam mua c¸ cña mét c«ng ty n−íc ngoµi vµ b¸n l¹i cho mét c«ng ty n−íc ngoµi kh¸c, cã lËp hîp ®ång, cã chøng tõ giao nhËn, cã thanh KhÊu trõ thuÕ GTGT cña TSC§ to¸n qua ng©n hµng nh−ng kh«ng ®−a vÒ c¶ng vµ kh«ng lµm thñ tôc h¶i quan, ho¹t ®éng nµy diÔn Theo h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè C«ng v¨n sè ra ngoµi l·nh h¶i ViÖt Nam th× hµng hãa kh«ng 2416/TCT-CS ngµy 23/6/2008 cña TCT, tr−êng thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT t¹i ViÖt Nam. hîp doanh nghiÖp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phô trî bªn ngoµi tßa nhµ lµm trô së v¨n phßng nh− t−êng rµo, s©n, nhµ xe, bån hoa c©y c¶nh, ®µi KhÊu trõ, hoµn thuÕ GTGT hµng xuÊt phun n−íc cã ph¸t sinh thuÕ GTGT ®Çu vµo th× khÈu kh«ng ®−îc khÊu trõ mµ ph¶i tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña TSC§. Ngµy 24/6/2008, TCT ban hµnh C«ng v¨n sè 2434/TCT-CS h−íng dÉn vÒ ¸p dông thuÕ suÊt ThuÕ suÊt GTGT ®èi víi dÞch vô cung 0% ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu trong tr−êng hîp ñy quyÒn xuÊt khÈu. Theo ®ã, tr−êng hîp c«ng cÊp cho DN chÕ xuÊt ty ViÖt Nam ký hîp ®ång xuÊt khÈu hµng hãa víi n−íc ngoµi sau ®ã ñy quyÒn cho chi nh¸nh Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh thuÕ suÊt 0% ®−îc ¸p cña m×nh trùc tiÕp xuÊt khÈu hµng hãa, chi dông ®èi víi dÞch vô xuÊt khÈu vµ dÞch vô cung nh¸nh trùc tiÕp lµm thñ tôc xuÊt khÈu, lËp hãa cÊp cho DNCX ®Ó sö dông cho s¶n xuÊt kinh ®¬n GTGT th× chi nh¸nh lµ ®¬n vÞ ®−îc ¸p dông doanh cña DNCX, trõ c¸c dÞch vô sö dông cho thuÕ suÊt 0% ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu. tiªu dïng c¸ nh©n, do c¸c c¸ nh©n tù bá tiÒn ra ®Ó phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña m×nh. Theo §Ó ®−îc kª khai khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ GTGT ®ã, dÞch vô cho DNCX thuª nhµ lµm v¨n phßng ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo phôc vô ®iÒu hµnh phôc vô SXKD ®−îc ¸p dông thuÕ s¶n xuÊt hµng hãa xuÊt khÈu, chi nh¸nh ph¶i suÊt 0% nÕu ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vÒ hå s¬, thñ ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu sau: cã hîp ®ång tôc theo quy ®Þnh. ViÖc thuª nhµ ®Ó phôc vô s¶n b¸n hµng hãa cho n−íc ngoµi do c«ng ty ký víi xuÊt kinh doanh cña DNCX ph¶i ®−îc ghi râ ng−êi mua n−íc ngoµi, giÊy ñy quyÒn cña c«ng trong hîp ®ång thuª. ty giao chi nh¸nh xuÊt khÈu hµng hãa, tê khai h¶i quan vµ hãa ®¬n GTGT do chi nh¸nh lËp, Trªn ®©y lµ néi dung C«ng v¨n sè 2509/TCT- x¸c nhËn cña c«ng ty vÒ viÖc bªn n−íc ngoµi CS ngµy 01/07/2008 do TCT ban hµnh. thanh to¸n tiÒn hµng xuÊt khÈu qua ng©n hµng. Chi nh¸nh kh«ng xuÊt hãa ®¬n GTGT cho c«ng Kª khai thuÕ GTGT ®èi víi c¬ së h¹ch ty ®èi víi sè hµng hãa ®−îc ñy quyÒn xuÊt khÈu. to¸n phô thuéc ChÝnh s¸ch thuÕ GTGT Theo h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 2743/TCT-HT do TCT ban hµnh ngµy 17/07/2008, tr−êng hîp Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, ®èi víi tr−êng hîp chi nh¸nh phô thuéc chØ thùc hiÖn viÖc gia c«ng, doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp ký hîp ®ång cho chuyÓn hµng cho trô së chÝnh cña c«ng ty vµ c¸c thuÕ ®Êt víi doanh nghiÖp 100% vèn n−íc chi nh¸nh ë ®Þa bµn tØnh kh¸c, kh«ng trùc tiÕp ngoµi; nÕu c¸c doanh nghiÖp nµy ®−îc c¬ quan b¸n hµng, kh«ng ph¸t sinh doanh thu vµ kh«ng chøc n¨ng x¸c nhËn lµ doanh nghiÖp chÕ xuÊt, h¹ch to¸n ®−îc ®Çy ®ñ thuÕ GTGT ®Çu vµo. Do ®ång thêi viÖc thanh to¸n ®−îc thùc hiÖn qua vËy, chi nh¸nh cña c«ng ty thùc hiÖn viÖc kª ng©n hµng th× hîp ®ång cho thuª ®Êt ®−îc ¸p khai, nép thuÕ GTGT t¹i côc thuÕ n¬i c«ng ty dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 0%. ®ãng trô së chÝnh. NÕu doanh nghiÖp ®ang ®−îc h−ëng −u ®·i nh− Tr−êng hîp chi nh¸nh phô thuéc ®· thùc hiÖn DNCX nh−ng kh«ng xuÊt khÈu s¶n phÈm 100% viÖc kª khai thuÕ GTGT t¹i ®Þa ph−¬ng th× chi 2
  4. nh¸nh ph¶i chuyÓn toµn bé sè tê khai thuÕ thuÕ ®Þa ph−¬ng n¬i ®Æt V¨n phßng trô së chÝnh GTGT ®· kª khai (cã x¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ cña C«ng ty. lµ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®ã ch−a ®−îc khÊu trõ hay hoµn thuÕ) cho V¨n phßng trô së chÝnh ®Ó ThuÕ GTGT ®èi víi tiÒn hoa hång tõ thùc hiÖn kª khai tËp trung t¹i trô së chÝnh. dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i biÓn quèc tÕ ThuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng cña C¸c ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ quy ®Þnh cña h·ng vËn c«ng ty chøng kho¸n t¶i biÓn n−íc ngoµi vµ thu hé c¸c h·ng tµu biÓn n−íc ngoµi kho¶n tiÒn c−íc vËn t¶i quèc tÕ mµ Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, ho¹t ®éng kinh doanh c¸c ®¹i lý trùc tiÕp b¸n ®−îc th× kh«ng ph¶i kª chøng kho¸n bao gåm viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô khai thuÕ GTGT ®èi víi tiÒn hoa hång ®¹i lý m«i giíi, tù doanh, b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng ®−îc h−ëng tõ viÖc b¸n c¸c gãi c−íc vËn t¶i biÓn kho¸n, t− vÊn ®Çu t−, l−u ký, qu¶n lý quü ®Çu t− quèc tÕ tõ c¸c c¶ng trªn thÕ giíi vÒ ViÖt Nam vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t− chøng kho¸n kh«ng (vµ ng−îc l¹i). C¸c c¬ së kinh doanh ®· kª khai thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ GTGT. Theo ®ã, dÞch nép thuÕ GTGT ®èi víi phÇn doanh thu thuéc vô l−u ký chøng kho¸n thuéc ®èi t−îng kh«ng ®èi t−îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT nãi trªn th× chÞu thuÕ GTGT. Tuy nhiªn, dÞch vô ®¹i diÖn kh«ng thùc hiÖn ®iÒu chØnh l¹i sè thuÕ GTGT ®· cho ng−êi së h÷u tr¸i phiÕu ®Ó giao dÞch, dÞch vô kª khai, nép. qu¶n lý sæ cæ ®«ng, dÞch vô ñy th¸c ®Çu t− ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%. Tr−êng hîp ®¹i lý thu hé c¸c kho¶n tiÒn c−íc kh«ng ph¶i ®¹i lý trùc tiÕp b¸n ra hoÆc thu hé Trªn ®©y lµ néi dung h−íng dÉn cña C«ng v¨n c¸c kho¶n tiÒn kh¸c theo yªu cÇu cña h·ng tµu sè 2721/TCT-CS ban hµnh ngµy 17/07/2008 do biÓn n−íc ngoµi th× kho¶n hoa hång ®¹i lý nhËn TCT ban hµnh. ®−îc cho ho¹t ®éng thu hé nµy thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT theo quy ®Þnh. Kª khai thuÕ GTGT cña Ph©n x−ëng Trªn ®©y lµ néi dung cña C«ng v¨n sè s¶n xuÊt kh¸c ®Þa ph−¬ng 2598/TCT-CS ngµy 9/7/2008 cña TCT. Theo h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 2674/TCT-KK do TCT ban hµnh ngµy 15/07/2008, tr−êng hîp ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi m¸y Ph©n x−ëng s¶n xuÊt h¹ch to¸n phô thuéc, thiÕt bÞ xuÊt tr¶ l¹i cho n−íc ngoµi kh«ng cã t− c¸ch ph¸p nh©n, kh«ng cã con dÊu nh−ng giao hµng t¹i ViÖt Nam vµ tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng, trùc tiÕp b¸n hµng hãa, dÞch vô, ph¸t sinh doanh thu th× trô së Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, tr−êng hîp c«ng ty chÝnh cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký ®Ó ®−îc cÊp m· cña ViÖt Nam ký hîp ®ång xuÊt khÈu m¸y mãc, sè thuÕ cho Ph©n x−ëng s¶n xuÊt ®Ó kª khai nép thiÕt bÞ cho c«ng ty ë n−íc ngoµi nh−ng hµng thuÕ GTGT t¹i c¬ quan thuÕ ®Þa ph−¬ng n¬i ph¸t hãa l¹i ®−îc giao t¹i ViÖt Nam th× kh«ng ®−îc sinh doanh thu theo tû lÖ % quy ®Þnh t¹i Th«ng coi lµ xuÊt khÈu ®Ó ®−îc ¸p dông thuÕ suÊt t− sè 120/2003/TT-BTC vµ Th«ng t− sè GTGT 0%. §©y lµ ho¹t ®éng b¸n hµng hãa trong 32/2007/TT-BTC. Tr−êng hîp kh«ng trùc tiÕp néi ®Þa. C«ng ty cña ViÖt Nam thùc hiÖn viÖc kª b¸n hµng, kh«ng ph¸t sinh doanh thu, ph©n khai nép thuÕ GTGT theo quy ®Þnh x−ëng kh«ng h¹ch to¸n ®−îc ®Çy ®ñ thuÕ ®Çu vµo th× thùc hiÖn kª khai thuÕ tËp trung t¹i côc Trªn ®©y lµ néi dung C«ng v¨n sè 2556/TCT- CS ngµy 7/7/2008 do TCT ban hµnh. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Thñ tôc khai thuÕ khi chuyÓn ®æi lo¹i nghiÖp) cho c¬ quan thuÕ trong vßng 45 ngµy h×nh doanh nghiÖp kÓ tõ ngµy chuyÓn ®æi së h÷u doanh nghiÖp cho chñ ®Çu t− míi. §ång thêi chñ ®Çu t− míi thùc hiÖn viÖc kª khai ®¨ng ký thuÕ víi c¬ Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, tr−êng hîp mét quan thuÕ theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t− n−íc ngoµi, 85/2007/TT- BTC. chuyÓn nh−îng 100% vèn gãp cho mét chñ ®Çu t− míi, vµ chñ ®Çu t− míi thùc hiÖn ®¨ng Trªn ®©y lµ néi dung C«ng v¨n sè 2429/TCT- ký chuyÓn ®æi lo¹i h×nh doanh nghiÖp th× KK ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2008 cña TCT. doanh nghiÖp ban ®Çu ph¶i lËp vµ göi hå s¬ quyÕt to¸n thuÕ (bao gåm c¶ b¸o c¸o tµi chÝnh ®Õn thêi ®iÓm chuyÓn ®æi së h÷u doanh 3
  5. B¶n tin ThuÕ Th¸ng 7/2008 Chi phÝ tham gia héi chî n−íc ngoµi C¸c kho¶n chi phÝ do nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä Tr−êng hîp doanh nghiÖp cã c¸c chøng tõ hãa ®¬n hîp ph¸p cho viÖc tham gia héi chî ë n−íc Còng theo h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè ngoµi phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 2416/TCT-CS ngµy 23/6/2008 cña TCT, doanh, ®ång thêi chøng minh ®−îc môc ®Ých tr−êng hîp doanh nghiÖp cã tæ chøc cho c¸c cña viÖc c«ng t¸c nµy cã liªn quan ®Õn viÖc t¹o kh¸ch hµng, c¸c c¸n bé thuéc hÖ thèng chÝnh ra doanh thu, thu nhËp chÞu thuÕ trong kú tÝnh trÞ ë ®Þa ph−¬ng ®i th¨m quan, häc tËp kinh thuÕ th× kho¶n chi phÝ nµy ®−îc tÝnh vµo chi nghiÖm ë n−íc ngoµi th× c¸c kho¶n chi phÝ nµy phÝ hîp lý ®Ó tÝnh thuÕ TNDN. kh«ng ®−îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ ®Ó tÝnh thuÕ TNDN. C¸c chi phÝ ph¸t sinh t¹i n−íc ngoµi b»ng chøng tõ, hãa ®¬n ghi b»ng tiÕng n−íc ngoµi th× ph¶i dÞch chøng tõ ®ã ra tiÕng ViÖt ®Ó lµm Xö lý sè thuÕ TNDN ph¸t sinh t¨ng c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n. B¶n chøng tõ dÞch ra thªm trong qu¸ tr×nh kiÓm tra quyÕt tiÕng ViÖt ph¶i ®Ýnh kÌm víi b¶n chÝnh b»ng to¸n thuÕ tiÕng n−íc ngoµi. Ng−êi dÞch ph¶i ký, ghi râ hä tªn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung dÞch ra Theo h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 2581/TCT- tiÕng ViÖt. CS ngµy 8/7/2008 do TCT ban hµnh, tr−êng hîp trong c¸c n¨m ®−îc h−ëng −u ®·i gi¶m Trªn ®©y lµ néi dung h−íng dÉn cña C«ng v¨n thuÕ, nÕu c¬ quan ThuÕ kiÓm tra ph¸t hiÖn sè 2523/TCT-CS ngµy 2/7/2008 cña TCT, doanh nghiÖp cã ph¸t sinh mét sè chi phÝ khi quyÕt to¸n thuÕ nh− x¸c ®Þnh l¹i c¸c kho¶n ¦u ®·i thuÕ TNDN cña chi nh¸nh gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng, lo¹i bá mét sè chi phÝ kh«ng hîp lý lµm t¨ng thªm sè thuÕ TNDN Theo h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 2667/TCT- ph¶i nép th× phÇn thuÕ t¨ng thªm kh«ng ®−îc CS ngµy 14/7/2008 do TCT ban hµnh, viÖc gi¶m theo tû lÖ −u ®·i gi¶m thuÕ mµ doanh thµnh lËp chi nh¸nh t¹i ®Þa ph−¬ng kh¸c tØnh nghiÖp ®−îc h−ëng. Ngoµi ra, tïy theo møc ®é ®Æt trô së chÝnh cã thÓ ®−îc xem lµ mét tr−êng vi ph¹m, doanh nghiÖp cßn bÞ xö ph¹t vi ph¹m hîp ®Çu t− më réng quy m« vµ ®−îc h−ëng −u hµnh chÝnh vÒ thuÕ. ®·i vÒ thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ TNDN cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm thu ®−îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh nÕu ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn −u ®·i ®Çu t−. Chi nh¸nh kh«ng ®−îc h−ëng −u ®·i vÒ thuÕ suÊt TNDN ®èi víi phÇn thu nhËp t¨ng thªm nµy. V¡N b¶n kh¸c Xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ thuÕ ®· tù gi¸c nép tiÒn thuÕ chËm nép vµo NSNN. Theo h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 2727/TCT- CS ngµy 17/07/2008 cña TCT, tr−êng hîp Xö ph¹t ®èi víi hµnh vi chËm nép ng−êi nép thuÕ cã hµnh vi khai sai dÉn ®Õn tiÒn thuÕ thiÕu sè tiÒn thuÕ ph¶i nép hoÆc t¨ng sè tiÒn thuÕ ®−îc hoµn th× sÏ bÞ xö ph¹t 10% trªn sè Theo C«ng v¨n sè 2739/TCT-CS ngµy 17 chªnh lÖch, ®ång thêi ph¹t tiÒn l·i chËm nép th¸ng 7 n¨m 2008 cña TCT h−íng dÉn viÖc xö trªn sè tiÒn thuÕ thiÕu hoÆc sè tiÒn thuÕ ®−îc ph¹t ®èi víi hµnh vi chËm nép tiÒn thuÕ nh− hoµn cao h¬n. sau: Thêi ®iÓm ®Ó tÝnh sè ngµy chËm nép tiÒn thuÕ ¾ Tr−êng hîp ng−êi nép thuÕ kh«ng tù ®−îc tÝnh tõ ngµy tiÕp sau ngµy cuèi cïng cña x¸c ®Þnh hoÆc x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c thêi h¹n nép thuÕ, thêi h¹n gia h¹n nép thuÕ, sè tiÒn ph¹t chËm nép trªn sè thuÕ ph¶i thêi h¹n ghi trong th«ng b¸o hoÆc quyÕt ®Þnh nép th× c¬ quan thuÕ sÏ x¸c ®Þnh sè tiÒn xö lý cña c¬ quan thuÕ ®Õn ngµy ng−êi nép ph¹t chËm nép vµ th«ng b¸o cho ng−êi nép thuÕ. Hµnh vi kh«ng tù x¸c ®Þnh 4
  6. hoÆc x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c sè tiÒn ph¹t chËm nép nªu trªn kh«ng bÞ coi lµ ƒ NÕu thêi ®iÓm mÊt hãa ®¬n lµ tõ khi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt thuÕ theo quy hãa ®¬n ®· ®−îc ®−a vµo l−u tr÷ ®Þnh cña LuËt qu¶n lý thuÕ. (thêi h¹n l−u tr÷ ®−îc tÝnh tõ ngµy kÕt thóc ký kÕ to¸n n¨m) th× bÞ xö ¾ Tr−êng hîp c¬ quan thuÕ ®· ra quyÕt ph¹t ®èi víi hµnh vi vi ph¹m vÒ l−u ®Þnh ph¹t chËm nép tiÒn thuÕ vµ ng−êi tr÷ chøng tõ kÕ to¸n theo quy ®Þnh nép thuÕ ®· nép tiÒn thuÕ tr−íc thêi h¹n t¹i §iÓm c, Kho¶n 1, §iÒu 12 NghÞ quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh ph¹t th× xö lý ®Þnh sè 185/2004/N§-CP ngµy nh− sau: 4/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ƒ NÕu theo chøng tõ nép thuÕ, ng−êi kÕ to¸n. nép thuÕ ®· nép thuÕ ®óng thêi h¹n th× c¬ quan thuÕ ra quyÕt ®Þnh b·i ¾ Tr−êng hîp doanh nghiÖp khai b¸o mÊt bá quyÕt ®Þnh ®· ban hµnh; hãa ®¬n c¶ 3 liªn vµ kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc liªn 2 cña ng−êi mua hµng th× coi ƒ NÕu chøng tõ nép thuÕ cã ph¸t sinh nh− mÊt c¶ 3 liªn ch−a sö dông th× xö lý sè ph¹t chËm nép nh−ng viÖc tÝnh nh− sau: ngµy ph¹t chËm nép ghi trªn quyÕt ®Þnh xö ph¹t chªnh lÖch so víi thùc ƒ NÕu ch−a ph¸t hiÖn doanh nghiÖp tÕ ng−êi nép thuÕ ®· nép th× c¬ cã biÓu hiÖn trèn thuÕ th× bÞ c¬ quan quan thuÕ ban hµnh quyÕt ®Þnh míi thuÕ tiÕn hµnh xö ph¹t mÊt hãa ®¬n thay thÕ quyÕt ®Þnh ®· ban hµnh. theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 NghÞ ®Þnh sè 89/2002/N§-CP §¨ng ký m· sè thuÕ khi chuyÓn ®æi ƒ NÕu trong qu¸ tr×nh ®èi chiÕu kiÓm doanh nghiÖp tra, c¬ quan thuÕ ph¸t hiÖn viÖc lµm mÊt hãa ®¬n cã liªn quan ®Õn trèn Tr−êng hîp doanh nghiÖp t− nh©n chuyÓn thuÕ th× doanh nghiÖp sÏ bÞ xö lý sang c«ng ty TNHH th× doanh nghiÖp kh«ng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè ®−îc tiÕp tôc sö dông m· sè thuÕ cò mµ ph¶i 61/2007/TT-BTC ngµy 14/6/2007 lµm thñ tôc chÊm døt hiÖu lùc m· sè thuÕ cò cña BTC h−íng dÉn xö lý vi ph¹m vµ sö dông GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh vÒ thuÕ míi lµm thñ tôc ®Ó ®¨ng ký cÊp l¹i m· sè thuÕ míi. Trong thêi gian lµm thñ tôc thay ®æi cÊp MST míi, doanh nghiÖp ®−îc tiÕp tôc sö dông Tªn viÕt t¾t trªn hãa ®¬n m· sè thuÕ cò. Theo h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 2688/TCT- Trªn ®©y lµ néi dung h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n CS ngµy 15/7/2008 do TCT ban hµnh, tr−êng sè 2613/TCT-KK ngµy 10/7/2008 do TCT ban hîp doanh nghiÖp ®· ®−îc phÐp sö dông tªn hµnh. viÕt t¾t (tªn viÕt t¾t ®· ®−îc sù chÊp thuËn cña c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh) th× doanh nghiÖp ®−îc viÕt tªn viÕt t¾t ®ã trªn hãa ®¬n ®Ó thuËn Xö lý mÊt hãa ®¬n tiÖn cho viÖc b¸n hµng cña ®¬n vÞ. Theo C«ng v¨n sè 2685/TCT-CS ngµy Ngoµi néi dung tªn viÕt t¾t trªn hãa ®¬n, c¸c 15/7/2008 cña TCT h−íng dÉn viÖc xö ph¹t néi dung kh¸c trªn hãa ®¬n ph¶i ®¶m b¶o ®èi víi hµnh vi lµm mÊt hãa ®¬n nh− sau: ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c trªn hãa ®¬n theo quy ®Þnh. ¾ Tr−êng hîp mÊt liªn 1, liªn 3 ®· sö dông vµ vÉn x¸c ®Þnh cã liªn 2 th× xö lý nh− sau: Chøng tõ ®èi víi c¸c kho¶n chi tµi trî, khuyÕn m¹i ƒ NÕu thêi ®iÓm mÊt hãa ®¬n liªn 1, liªn 3 ®· sö dông lµ trong n¨m hiÖn Ngµy 17/07/2008, TCT ban hµnh C«ng v¨n sè hµnh th× bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i 2747/TCT-HT h−íng dÉn vÒ viÖc lËp hãa ®¬n, Kho¶n 2, §iÒu 16 NghÞ ®Þnh sè chøng tõ ®èi víi hµng hãa chi tµi trî, khuyÕn 89/2002/N§-CP ngµy 7/11/2002 m¹i nh− sau: cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ in, ph¸t ¾ Tr−íc thêi ®iÓm Th«ng t− sè 30/2008/ hµnh, sö dông, qu¶n lý hãa ®¬n TT-BTC cã hiÖu lùc thi hµnh, tr−êng 5
  7. B¶n tin ThuÕ Th¸ng 7/2008 hîp CSKD nhËn ®−îc tiÒn tµi trî ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh«ng liªn quan Theo h−íng dÉn cña BTC t¹i C«ng v¨n sè ®Õn viÖc hç trî b¸n s¶n phÈm, dÞch vô 8240/BTC-CST ngµy 15/7/2008 th× viÖc tÝnh th× CSKD kh«ng ph¶i xuÊt hãa ®¬n thuÕ TT§B ®èi víi chi tiÕt, linh kiÖn rêi ®ång GTGT, nh−ng ph¶i viÕt chøng tõ thu bé vµ kh«ng ®ång bé cña mÆt hµng ®iÒu hãa tiÒn khi nhËn ®−îc tiÒn. l¾p trªn xe « t« nh− sau: Ng−îc l¹i, ®èi víi kho¶n tiÒn khuyÕn ¾ Tr−êng hîp nhËp khÈu c¸c chi tiÕt, linh m¹i ®−îc x¸c ®Þnh nh»m hç trî viÖc tiªu kiÖn rêi ®ång bé th× thu thuÕ TT§B nh− thô s¶n phÈm, th× toµn bé sè tiÒn nhËn ®èi víi s¶n phÈm nguyªn chiÕc; ®−îc ®−îc x¸c ®Þnh lµ doanh thu ®· cã thuÕ GTGT vµ CSKD ph¶i x¸c ®Þnh ¾ Tr−êng hîp nhËp khÈu c¸c chi tiÕt, linh doanh thu ch−a cã thuÕ GTGT, thuÕ kiÖn rêi kh«ng ®ång bé th× kh«ng thu GTGT ®Ó lËp hãa ®¬n GTGT theo quy thuÕ TT§B. ®Þnh. ViÖc ph©n lo¹i linh kiÖn rêi ®ång bé vµ kh«ng ¾ KÓ tõ thêi ®iÓm Th«ng t− 30 nãi trªn cã ®ång bé cña mÆt hµng ®iÒu hãa l¾p trªn « t« hiÖu lùc thi hµnh th× khi nhËn tiÒn tµi ®−îc thùc hiÖn theo h−íng dÉn t¹i ®iÓm 2.2 trî, ®¬n vÞ nhËn tµi trî kh«ng ph¶i lËp Môc I PhÇn B Th«ng t− sè 85/2003/TT-BTC hãa ®¬n GTGT mµ lËp chøng tõ thu vµ ngµy 29/8/2003 h−íng dÉn viÖc ph©n lo¹i x¸c ®Þnh lµ kho¶n thu nhËp kh¸c ®Ó kª hµng hãa theo Danh môc hµng hãa xuÊt khÈu, khai, nép thuÕ TNDN. nhËp khÈu vµ BiÓu thuÕ nhËp khÈu −u ®·i, BiÓu thuÕ xuÊt khÈu. Quy ®Þnh nµy ¸p dông ChÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi tiÒn ®Òn bï cho c¶ chi tiÕt, linh kiÖn rêi nhËp khÈu tõ do di dêi ®Þa ®iÓm kinh doanh theo nhiÒu nguån, nhiÒu chuyÕn. quy ho¹ch GiÊy phÐp lao ®éng ®èi víi ng−êi TCT ®· ban hµnh C«ng v¨n sè 2691/TCT-CS n−íc ngoµi ngµy 15/7/2008 h−íng dÉn Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè vÒ xö lý thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ph¸p luËt lao ®èi víi tiÒn ®Ò bï do di dêi ®Þa ®iÓm kinh ®éng ®èi víi ng−êi n−íc ngoµi lµm viÖc t¹i doanh theo quy ho¹ch cña c¬ quan Nhµ n−íc ViÖt Nam, kÓ tõ thêi ®iÓm NghÞ ®Þnh cã thÈm quyÒn. Theo ®ã: 93/2005/N§-CP (söa ®æi NghÞ ®Þnh 105/2003/N§-CP) cã hiÖu lùc th× Tæng Gi¸m ¾ VÒ thuÕ GTGT: C«ng ty khi nhËn ®èc ng−êi n−íc ngoµi ®ang lµm viÖc t¹i ViÖt kho¶n tiÒn båi th−êng vÒ ®Êt, hç trî vÒ Nam kh«ng cßn thuéc diÖn ®−îc miÔn GiÊy ®Êt, t¸i ®Þnh c− do bÞ thu håi ®Êt kh«ng phÐp lao ®éng. §èi t−îng nµy sÏ ph¶i lµm thñ ph¶i kª khai, nép thuÕ GTGT. Riªng ®èi tôc xin cÊp GiÊy phÐp lao ®éng quy ®Þnh t¹i víi tiÒn ®Òn bï vÒ TSC§ trªn ®Êt th× NghÞ ®Þnh 93/2005/N§-CP vµ NghÞ ®Þnh doanh nghiÖp ph¶i kª khai, nép thuÕ 34/2008/N§-CP. Tr−êng hîp vÉn tiÕp tôc lµm GTGT trªn phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña viÖc mµ kh«ng cã GiÊy phÐp lao ®éng sÏ bÞ TSC§ ®−îc ®Òn bï. xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng theo §iÒu 16 NghÞ ®Þnh ¾ VÒ thuÕ TNDN: PhÇn thu nhËp cßn l¹i 113/2004/N§-CP ngµy 16/4/2004. sau khi trõ tiÒn ®Òn bï, hç trî bëi c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan nh− chi phÝ di Trªn ®©y lµ néi dung C«ng v¨n sè dêi (chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt…), gi¸ 2529/L§TBXH-PC ngµy 21/7/2008 do Bé trÞ cßn l¹i cña TSC§ vµ c¸c chi phÝ kh¸c L§TBXH ban hµnh. (nÕu cã) sÏ ®−îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp kh¸c vµ kª khai nép thuÕ thu nhËp Còng theo h−íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè doanh nghiÖp. Tr−êng hîp sau khi trõ 170/CVL-BHTN&QLL§ th×: c¸c chi phÝ nªu trªn mµ bÞ lç th× doanh nghiÖp ®−îc h¹ch to¸n nh− mét kho¶n ¾ Ng−êi n−íc ngoµi lµ thµnh viªn cña lç. C«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë lªn, lµ chñ së h÷u C«ng ty TNHH mét thµnh ThuÕ TT§B ®èi víi linh kiÖn rêi viªn th× kh«ng ph¶i cÊp giÊy phÐp lao ®ång bé ®iÒu hßa xe «t« ®éng. 6
  8. ¾ Tr−êng hîp thµnh viªn cña C«ng ty ¾ ¤ t« chë ng−êi d−íi 10 chç ngåi (kÓ c¶ TNHH hai thµnh viªn trë lªn, chñ së l¸i xe) nép lÖ phÝ tr−íc b¹ theo tû lÖ tõ h÷u cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn 10% ®Õn 15%. lµ mét tæ chøc cã mét hoÆc mét sè ng−êi n−íc ngoµi lµ ®¹i diÖn cho tæ ¾ Møc lÖ phÝ tr−íc b¹ ®èi víi tµi s¶n nh− chøc ®ã th× nh÷ng ng−êi nµy ph¶i cÊp nhµ, ®Êt, tµu, thuyÒn, « t«, xe m¸y, sóng giÊy phÐp lao ®éng. s¨n, sóng thÓ thao tèi ®a lµ 500 triÖu ®ång/1 tµi s¶n, trõ « t« chë ng−êi d−íi ¾ Ng−êi n−íc ngoµi khi thay ®æi hé chiÕu 10 chç ngåi (kÓ c¶ l¸i xe). th× kh«ng ph¶i lµm thñ tôc xin ®æi giÊy phÐp lao ®éng míi trong khi giÊy phÐp ¾ C¸c tr−êng hîp ®−îc c¬ quan nhµ n−íc lao ®éng ®ã vÉn cßn hiÖu lùc. Khi ng−êi cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn n−íc ngoµi thay ®æi hé chiÕu th× ng−êi quyÒn sö dông ®Êt ë hoÆc giÊy chøng sö dông lao ®éng ph¶i cã nghÜa vô nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë nh−ng ch−a th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Õn c¬ quan ®· nép hoÆc nép ch−a ®ñ lÖ phÝ tr−íc b¹ th× cÊp giÊy phÐp lao ®éng. ®−îc nép lÖ phÝ tr−íc b¹ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. NghÞ ®Þnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§- ¾ KÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, « t« chë ng−êi d−íi 10 chç CP ngµy 21/12/199 vµ NghÞ ®Þnh ngåi (kÓ c¶ l¸i xe) ¸p dông møc thu lÖ 47/2003/N§-CP ngµy 12/5/2003 cña phÝ tr−íc b¹ lµ 10% cho ®Õn khi Héi ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tr−íc b¹ ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng ban hµnh møc thu Ngµy 29/7/2008, ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. ®Þnh sè 80/2008/N§-CP söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§-CP NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy 21/12/1999 vµ NghÞ ®Þnh 47/2003/N§- ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ CP ngµy 12/5/2003 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ NghÞ ®Þnh sè 47/2003/N§-CP vÒ viÖc söa ®æi, tr−íc b¹. D−íi ®©y lµ mét sè thay ®æi ®¸ng l−u bæ sung §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§- ý: CP vÒ lÖ phÝ tr−íc b¹. ¾ TØ lÖ (%) thu lÖ phÝ tr−íc b¹ ®èi víi nhµ, ®Êt lµ 0.5% so víi møc hiÖn nay lµ 1%; 7
  9. B¶n tin ThuÕ Th¸ng 7/2008 ViÕt t¾t: BTC Bé Tµi ChÝnh CSKD C¬ së kinh doanh DNCX Doanh nghiÖp chÕ xuÊt GTGT Gi¸ trÞ gia t¨ng KH&§T KÕ ho¹ch vµ §Çu t− L§TBXH Lao ®éng - Th−¬ng binh – X· héi NSNN Ng©n s¸ch nhµ n−íc TCT Tæng Côc ThuÕ TNDN Thu nhËp doanh nghiÖp TNCN Thu nhËp c¸ nh©n TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh Tr−êng hîp cÇn thªm th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò ®−îc tr×nh bμy trong B¶n tin ThuÕ nμy, hoÆc cÇn trî gióp t− vÊn vÒ c¸c vÊn ®Ò kh¸c thuéc lÜnh vùc thuÕ vμ ®Çu t−, Quý vÞ vui lßng liªn hÖ víi Phßng T− vÊn ThuÕ cña C«ng ty TNHH Deloitte ViÖt Nam theo ®Þa chØ sau: ¾ Phßng T− vÊn ThuÕ - V¨n Phßng Hμ Néi: Mr. Bïi Ngäc TuÊn – Tax director Tel: 04.577 0782 Fax: 04.851 4143 E-mail: tbui@deloitte.com hn-tax@deloitte.com ¾ Phßng T− vÊn ThuÕ - V¨n phßng Thμnh phè Hå ChÝ Minh Mr. John Andes Tel: 08.910 5267 E-mail: jandes@deloitte.com Ms. Dion Th¸i – Manager Tel: 08.910 0751 Fax: 08.910 0750 E-mail: dthai@deloitte.com hcmc-tax@deloitte.com 8
  10. Thông tin về Deloitte Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu, thành lập theo thỏa thuận Swiss Verein, và các hãng thành viên cũng như các chi nhánh. Deloitte Touche Tohmatsu là một tổ chức gồm các công ty thành viên trên toàn thế giới hoạt động cùng mục tiêu cung cấp dịch vụ tư vấn hoàn hảo, chú trọng vào dịch vụ khách hàng thông qua chiến lược toàn cầu được áp dụng tại gần 140 quốc gia. Bằng cách tiếp cận nguồn lực tri thức của gần 150,000 nhân viên trên toàn thế giới, Deloitte cung cấp dịch vụ trong 4 lĩnh vực: kiểm toán, tư vấn thuế, dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn giải pháp doanh nghiệp, phục vụ cho hơn 80% các công ty lớn nhất trên thế giới cũng như các doanh nghiệp qui mô lớn tầm quốc gia, các tổ chức Nhà nước, các khách hàng quan trọng trong nước, và các công ty phát triển nhanh và thành công trên toàn cầu. Do quy định và một số lý do khác, các dịch vụ không phải do Deloitte Touche Tohmatsu Verein cung cấp, hoặc một số công ty thành viên không cung cấp đầy đủ cả 4 dịch vụ như trên. Theo thỏa thuận Swiss Verein (hoạt động theo trách nhiệm riêng biệt), Deloitte Touche Tohmatsu hay bất kỳ hãng thành viên nào sẽ không có nghĩa vụ với các hãng thành viên khác. Mỗi hãng thành viên là một thực thể độc lập và tách biệt, hoạt động dưới tên “Deloitte,” “Deloitte & Touche,” “Deloitte Touche Tohmatsu,” hoặc những tên tương tự khác. Các dịch vụ được cung cấp bởi các hãng thành viên hoặc các công ty con chứ không được cung cấp bởi Deloitte Touche Tohmatsu Verein. Thông tin về Deloitte Đông Nam Á Deloitte Đông Nam Á là một khối các hãng thành viên hoạt động tại 7 quốc gia, gồm Guam, Indonesia, Malaysia, Phillipines, Singapore, Thailand và Việt Nam, được thành lập để tạo nên sức mạnh tổng hợp và cung cấp các dịch vụ phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh chóng và đa quốc gia của các tập đoàn và công ty lớn trong vùng. Với đội ngũ gần 170 partners và hơn 3,900 nhân viên chuyên nghiệp ở trên 20 văn phòng, các chuyên gia trong khối Deloitte Đông Nam Á có thể kết hợp sức mạnh về quy mô cũng như tri thức chuyên môn để cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính và tư vấn giải pháp doanh nghiệp với chất lượng cao nhất tới các công ty và tập đoàn kinh doanh trong vùng. Các dịch vụ được cung cấp thông qua các hãng thành viên riêng biệt tại các nước Guam, Indonesia, Malaysia, Phillipines, Singapore, Thailand và Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web www.deloitte.com và sử dụng chức năng trong đó để tìm đến các trang thông tin về các hãng thành viên trong khối Deloitte Đông Nam Á. Thành viên Copyright © 2008-Deloitte Vietnam. All rights reserved. Deloitte Touche Tohmatsu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=399

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2