Quyết định 10/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 10/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2005/QĐ-BGTVT về việc bổ sung “Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ” ban hành kèm theo Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 10/2005/Q -BGTVT NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2005 B SUNG “QUY CH QU N LÝ SÁT H CH C P GI Y PHÉP LÁI XE CƠ GI I Ư NG B ” BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 4352/2001/Q -BGTVT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh quy t s 13/2003/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19/02/2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh 86/2002/N -CP c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. B sung kho n 5 i u 5 và kho n 2 i u 13 c a “Quy ch qu n lý sát h ch c p Gi y phép lái xe cơ gi i iư ng b ” ban hành kèm theo Quy t nh s 4352/2001/Q -BGTVT ngày 18/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i: 1. Kho n 5 i u 5 ư c vi t l i như sau: - 30 ngày trư c khi Gi y phép lái xe h t h n, ngư i có Gi y phép lái xe ph i làm ơn xin i kèm theo gi y ch ng nh n s c kho theo quy nh, g i n cơ quan có thNm quy n xin c p l i. - Ngư i có Gi y phép lái xe b ánh d u vi ph m pháp lu t giao thông ư ng b l n th hai, khi n h n i Gi y phép lái xe ph i sát h ch l i lý thuy t. N u Gi y phép lái xe b ánh d u vi ph m giao thông ư ng b l n th ba thì không còn giá tr s d ng. Sau 12 tháng k t ngày b ánh d u vi ph m l n th ba, ngư i vi ph m ph i sát h ch l i c lý thuy t và th c hành.
  2. - Ngư i có Gi y phép lái xe b h ng nhưng Gi y phép lái xe b ánh d u vi ph m pháp lu t pháp lu t giao thông ư ng b l n th hai, ư c c p l i Gi y phép lái xe thì ph i sát h ch l i c lý thuy t và th c hành. - Ngư i c tình gian d i, gi báo m t ho c tNy xoá làm sai l ch các thông tin trên Gi y phép lái xe, trong quá trình làm th t c i, ho c ngh c p l i Gi y phép lái xe, khi ki m tra phát hi n s b các cơ quan qu n lý Gi y phép lái xe ra quy t nh thu h i Gi y phép lái xe và h sơ lái xe. 2. i m b kho n 2 i u 13, ư c b sung như sau: - Cán b C nh sát giao thông. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1040/2003/Q -BGTVT ngày 15/4/2003 c a B trư ng B Giao thông vân t i. i u 3. Chánh văn B , V trư ng T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Tr n Doãn Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản