Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
4
download

Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT về việc bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (ban hành theo Quyết định 4352/2001/QĐ-BGTVT) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1040/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B GIAO THÔNG V N T I S 1040/2003/Q -BGTVT NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2003 B SUNG "QUY CH QU N LÝ SÁT H CH C P GI Y PHÉP LÁI XE CƠ GI I Ư NG B " BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 4352/2001/Q -BGTVT NGÀY 18/12/2001 C A B TRƯ NG B GTVT B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, ch c năng qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i. Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19/2/2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch - V n t i, V trư ng V T ch c cán b - Lao ng; QUY T NNH i u 1: - B sung kho n 5 i u 5: N u Gi y phép lái xe b ánh d u 2 l n vi ph m thì ngư i lái xe ph i thi l i Lu t Giao thông ư ng b khi i Gi y phép lái xe, n u b ánh d u 3 l n vi ph m sau 12 tháng k t ngày b b m l l n th 3 ngư i vi ph m m i ư c sát h ch c p l i Gi y phép lái xe. - B sung kho n 2 i u 13: cán b C nh sát Giao thông là Phó ch t ch H i ng sát h ch lái xe (thay th Quy t nh s 4193/2002/Q -BGTVT ngày 13/12/2002 c a B GTVT) i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b Lao ng, V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Doãn Th
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản