Quyết định 41/2003/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Phạm Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định 41/2003/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 41/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 41/2003/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGHỆ NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/2003/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 41/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành 31 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 6259-1A: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 1A Quy định chung về hoạt động giám sát 2. TCVN 6259-1B: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 1B Quy định chung về phân cấp tầu 3. TCVN 6259-2A: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 2A Kết cấu thân tầu và trang thiết bị tầu dài từ 90 mét trở lên 4. TCVN 6259-2B: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 2B Kết cấu thân tầu và trang thiết bị tầu dài từ 20 mét đến dưới 90 mét 5. TCVN 6259-3: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 3 Hệ thống máy tầu 6. TCVN 6259-4: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 4 Trang bị điện 7. TCVN 6259-5: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 5 Phòng, phát hiện và chữa cháy
  2. 8. TCVN 6259-6: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 6 Hàn 9. TCVN 6259-7A: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 7A Vật liệu 10. TCVN 6259-7B: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 7B Trang thiết bị 11. TCVN 6259-8A: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 8A là Sà lan thép 12. TCVN 6259-8B: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 8B Tầu công trình và Sà lan chuyên dùng 13. TCVN 6259-8C: 2008 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 8C Tầu lặn 14. TCVN 6259-8D: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 8D Tầu chở xô khí hóa lỏng 15. TCVN 6259-8E: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 8C Tầu chở xô hóa chất nguy hiểm 16. TCVN 6259-8F: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 8F Tầu khách 17. TCVN 6259-9: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 9 Phân khoang 18. TCVN 6259-10: 2008 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 10 ổn định 19. TCVN 6259-11: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 11 Mạn khô 20. TCVN 6259-12: 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 12 Tầm nhìn từ tầu lái 21. TCVN 6272: 2003 Quy phạm thiết bị nâng hàng tầu biển 22. TCVN 6273: 2003 Quy phạm chế tạo và chứng nhận côngtenơ vận chuyển bằng đường biển 23. TCVN 6274: 2003 Quy phạm ụ nổi 24. TCVN 6275: 2003 Quy phạm hệ thống làm lạnh hàng
  3. 25. TCVN 6276: 2003 Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tầu 26. TCVN 6277: 2003 Quy phạm hệ thống điều khiển tự động và từ xa 27. TCVN 6278: 2003 Quy phạm trang bị an toàn tầu biển 28. TCVN 6279: 2003 Quy phạm hệ thống kiểm soát và duy trì trạng thái kỹ thuật máy tầu 29. TCVN 6280: 2003 Quy phạm hệ thống lầu lái 30. TCVN 6281: 2003 Quy phạm kiểm tra và chế tạo hệ thống chuông lặn 31. TCVN 6282: 2003 Quy phạm kiểm tra và chế tạo các tầu làm bằng chất dẻo cất sợi thủy tinh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bùi Mạnh Hải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản