Quyết định số 112/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Phạm Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
13
download

Quyết định số 112/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung nhiệm vụ Giám định và khử trùng hàng hoá nông sản xuất nhập khẩu cho Trung tâm Nghiên cứu Kiểm nghiệm Cà phê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 112/1999/QĐ-BNN- Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 1999 TCCB QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ SUNG NHIỆM VỤ GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG HÀNG HOÁ NÔNG SẢN XUẤT NHẬP KHẨU CHO TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KIỂM NGHIỆM CÀ PHÊ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số: 492 NN-TCCB/QĐ ngày 22/12/1989 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP (Nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) V/v thành lập Trung tâm Nghiên cứu kiểm nghiệm Cà phê; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty cà phê Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 - Bổ sung nhiệm vụ: Dịch vụ Giám định chất lượng, trọng lượng, số lượng, cấp chứng thư giám định và dịch vụ khử trùng hàng hoá nông sản xuất nhập khẩu cho Trung tâm Nghiên cứu kiểm nghiệm Cà phê. Điều 2- Giao cho Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, cấp (hoặc thu hồi) giấy phép khử trùng cho Trung tâm Nghiên cứu kiểm nghiệm Cà phê. - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kiểm nghiệm Cà phê chịu trách nhiệm đầu tư cơ sở vật chất, chuyên môn nghiệp vụ, đăng ký và hoạt động nhiệm vụ Giám định và khử trùng hàng hoá nông sản xuất nhập khẩu theo đúng quy định hiện hành. Điều 3 - Nhiệm vụ bổ sung nói trên thay thế nhiệm vụ Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng và nhiệm vụ Khử trùng đối với Cà Phê xuất khẩu; quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  2. Điều 4 - Chánh văn phòng, Vụ Trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Tổng Giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Ngô Thế Dân
Đồng bộ tài khoản