Quyết định số 130/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
102
lượt xem
20
download

Quyết định số 130/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 130/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH KI M SOÁT DƯ LƯ NG CÁC CH T C H I TRONG NG V T VÀ S N PH M NG V T THU S N NUÔI B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 79/2008/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c ph m; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hóa ngày 20 tháng 11 năm 2007; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26 tháng 7 năm 2003 và Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07/9/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n, QUY T NNH Ði u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong ng v t và s n phNm ng v t thu s n nuôi”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 15/2002/Q -BTS ngày 17/5/2002 c a B trư ng B Th y s n v vi c ban hành quy ch ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong ng v t và s n phNm ng v t thu s n nuôi. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B ;
 2. - B Y t , B Tài chính, B Công thương, B KH-CN; - C c Ki m tra văn b n c a B Tư pháp; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c T.Ư; Lương Lê Phương - Công báo Chính ph ; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, QLCL. QUY CH KI M SOÁT DƯ LƯ NG CÁC CH T C H I TRONG NG V T VÀ S N PH M NG V T THU S N NUÔI (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 130 /2008/QÐ-BNN ngày31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) Chương I QUY NNH CHUNG Ði u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Quy ch này quy nh trình t th t c tri n khai và trách nhi m, quy n h n c a các ơn v có liên quan t i Chương trình ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong ng v t và s n phNm ng v t th y s n nuôi dùng làm th c phNm (sau ây g i t t là Chương trình dư lư ng). 2. i tư ng áp d ng: Quy ch này áp d ng cho các cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng th y s n; các cơ s nuôi thu s n; các cơ s s n xu t, kinh doanh th c ăn, thu c thú y, ch t x lý môi trư ng dùng trong nuôi th y s n; các cơ s thu mua, sơ ch , ch bi n thu s n nuôi (sau ây g i t t là cơ s ). Ði u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Dư lư ng các ch t c h i (sau ây g i t t là dư lư ng): là ph n còn l i c a thu c thú y, ch t kích thích sinh trư ng và sinh s n, ch t x lý môi trư ng nuôi, các ch t c h i có ngu n g c t th c ăn, t môi trư ng nuôi và các ch t chuy n hoá c a chúng t n lưu trong thu s n nuôi có th gây h i cho s c kho ngư i tiêu dùng. 2. Vùng nuôi thu s n (sau ây g i t t là vùng nuôi): là t p h p nh ng vùng nư c (sông, phá, ao, m,..) ư c s d ng nuôi th y s n ch u chung nh hư ng c a các tác nhân môi trư ng xung quanh. 3. Cơ s nuôi th y s n: là nơi có ho t ng tr c ti p nuôi th y s n, trong ó các ao/ m/bè nuôi có cùng hình th c nuôi và s d ng chung ngu n nư c c p và h th ng th i nư c, do m t t ch c, cá nhân làm ch .
 3. 4. Cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng th y s n: là nơi có ho t ng s n xu t ho c ương/lưu con gi ng th y s n, s d ng nuôi th y s n ho c bán cho các cơ s nuôi th y s n khác, do m t t ch c, cá nhân làm ch . 5. Lô s n ph m thu s n nuôi: là t p h p nhi u cá th c a m t i tư ng ng v t thu s n nuôi ư c thu ho ch cùng th i i m t i m t vùng nuôi/cơ s nuôi thu s n . 6. Phòng ki m nghi m: là các Phòng ki m nghi m áp ng các yêu c u v năng l c phân tích ch tiêu dư lư ng các ch t c h i ư c ch nh b i cơ quan do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh. Ði u 3. Căn c th c hi n Chương trình dư lư ng Các quy nh, quy chuNn k thu t qu c gia v môi trư ng và ch t lư ng, an toàn th c phNm th y s n nuôi; các quy nh, quy chuNn k thu t qu c gia i v i th c ăn, thu c thú y, ch t x lý môi trư ng trong nuôi th y s n ho c các quy nh khác c a Nhà nư c có liên quan. Ði u 4. Cơ quan ki m tra, Cơ quan giám sát 1. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n (bao g m các ơn v tr c thu c) là Cơ quan ki m tra: ch trì, t ng h p k ho ch trình B phê duy t và t ch c tri n khai, ki m tra vi c th c hi n Chương trình dư lư ng. 2. Cơ quan ư c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao nhi m v qu n lý ch t lư ng th c phNm th y s n là Cơ quan giám sát: ch trì xây d ng l p k ho ch, tri n khai th c hi n Chương trình dư lư ng t i a phương. Chương II TRÌNH T TH T C THI T L P VÀ TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH i u 5. Xây d ng k ho ch giám sát hàng năm 1. Vào quý 4 hàng năm ho c khi k t thúc v nuôi cu i cùng trong năm, Cơ quan giám sát ch trì t ch c i u tra, thu th p thông tin, kh o sát theo các bư c: a) Thu th p, th ng kê thông tin c n thi t v tình hình th c t nuôi tr ng th y s n trên a bàn qu n lý. b) T ch c oàn kh o sát th c t t i các a i m chưa thông tin c n thi t. 2. Xác nh vùng nuôi và i tư ng c n giám sát a) Vùng nuôi và i tư ng giám sát theo t ng vùng ư c xác nh d a trên các k t qu i u tra kh o sát và a gi i hành chính, tính kh thi trong vi c tri n khai Chương trình dư lư ng t i a phương. b) M i vùng nuôi ư c ký hi u theo hư ng d n th ng nh t c a Cơ quan ki m tra.
 4. c) V b n các vùng nuôi ư c giám sát trong Chương trình dư lư ng và c p nh t khi có s i u ch nh, b sung. 3. Cơ quan giám sát xây d ng k ho ch tri n khai hàng năm trên a bàn qu n lý theo hư ng d n c a Cơ quan ki m tra và báo cáo t i Cơ quan ki m tra trư c ngày 31 tháng 12 hàng năm. 4. Phê duy t và thông báo k ho ch giám sát hàng năm a) Cơ quan ki m tra t ng h p, x lý báo cáo t các cơ quan giám sát xây d ng k ho ch Chương trình dư lư ng hàng năm. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n trình B phê duy t. b) Trong trư ng h p c n thi t, Cơ quan ki m tra t ch c oàn thNm tra các thông tin ư c Cơ quan giám sát báo cáo ho c ph i h p v i Cơ quan giám sát th c hi n vi c kh o sát. c) K ho ch giám sát hàng năm sau khi B phê duy t ư c Cơ quan ki m tra thông báo n Cơ quan giám sát và các cơ quan khác có liên quan tri n khai Chương trình dư lư ng. i u 6. Tri n khai Chương trình dư lư ng 1. C p nh t, i u ch nh k ho ch l y m u hàng tháng: a) Trư c ngày 22 hàng tháng, Cơ quan giám sát g i t i Cơ quan ki m tra Báo cáo giám sát v tình hình nuôi thu s n t i các vùng nuôi thu c Chương trình dư lư ng và xu t i u ch nh k ho ch l y m u tháng ti p theo (n u c n). b) Trư c ngày 26 hàng tháng, căn c thông tin do Cơ quan giám sát cung c p, Cơ quan ki m tra i u ch nh k ho ch l y m u giám sát (n u có) và thông báo k ho ch l y m u giám sát chính th c c a tháng ti p theo t i Cơ quan giám sát. Trong trư ng h p c n thi t, Cơ quan ki m tra ti n hành thNm tra và yêu c u cơ quan giám sát gi i trình các n i dung (thông tin) không phù h p. 2. L y m u, ch nh ch tiêu, g i m u phân tích: a) Căn c vào k ho ch ư c thông báo, Cơ quan giám sát ti n hành xác nh v trí, i tư ng l y m u; l y m u, ch nh ch tiêu phân tích c th cho t ng m u và g i m u t i Cơ quan ki m tra. b) Trình t th t c l y m u, b o qu n, giao nh n m u ư c th c hi n th ng nh t theo hư ng d n c a Cơ quan ki m tra. c) Trong vòng 03 ngày làm vi c k t khi l y m u, Cơ quan giám sát ph i g i m u t i Cơ quan ki m tra. d) Trong vòng 02 ngày làm vi c k t khi nh n m u, Cơ quan ki m tra ph i g i m u t i các Phòng ki m nghi m ch nh phân tích.
 5. ) nh kỳ 6 tháng/l n (ho c t xu t), Cơ quan ki m tra t ch c thNm tra ho t ng l y m u c a Cơ quan giám sát. 3. Phân tích m u và thông báo k t qu giám sát: a) Trong vòng 05 ngày làm vi c k t khi nh n m u, Phòng ki m nghi m ph i phân tích và cung c p k t qu t i Cơ quan ki m tra. b) Trong vòng 05 ngày làm vi c k t khi có các k t qu phân tích, Cơ quan ki m tra ph i g i Thông báo k t qu giám sát hàng tháng t i các Cơ quan giám sát và các cơ quan nêu t i i u 10, i u 11 c a Quy ch này . c) i v i các m u phân tích phát hi n dư lư ng vư t gi i h n t i a cho phép: Phòng ki m nghi m ph i thông báo k t qu t i Cơ quan ki m tra trong vòng 01 ngày làm vi c k t khi có k t qu phân tích chính th c (bao g m c k t qu phân tích kh ng nh i v i các m u ã phát hi n dương tính b ng phương pháp phân tích sàng l c). Trong vòng 01 ngày làm vi c k t khi nh n ư c k t qu , Cơ quan ki m tra ph i có văn b n thông báo n Cơ quan giám sát và các cơ quan nêu t i i u 10, i u 11 c a Quy ch này yêu c u xác nh nguyên nhân, tri n khai các bi n pháp kh c ph c theo th t c nêu t i Chương III. d) Ngay sau khi k t thúc xác nh nguyên nhân và tri n khai các bi n pháp kh c ph c i v i các trư ng h p phát hi n dư lư ng vư t gi i h n t i a cho phép nêu t i i m b, kho n 3 i u này, Cơ quan giám sát có văn b n báo cáo k t qu th c hi n cho Cơ quan ki m tra và các cơ quan có liên quan nêu t i i u 10, i u 11 c a Quy ch này và ngh cơ quan có thNm quy n x lý cơ s tùy theo m c vi ph m. Chương III TH T C TRI N KHAI BI N PHÁP KH C PH C KHI PHÁT HI N DƯ LƯ NG VƯ T GI I H N T I A CHO PHÉP i u 7. Trư ng h p phát hi n dư lư ng vư t gi i h n t i a cho phép trong th y s n nuôi: 1. T i công o n s n xu t, kinh doanh gi ng th y s n: Cơ quan giám sát có văn b n c nh báo, xác nh nguyên nhân và yêu c u cơ s th c hi n bi n pháp kh c ph c phù h p; l y m u giám sát tăng cư ng cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng và cơ s nuôi có s d ng gi ng t cơ s b phát hi n. 2. T i th i i m ang nuôi: Cơ quan giám sát có văn b n c nh báo, xác nh nguyên nhân và yêu c u cơ s th c hi n bi n pháp kh c ph c phù h p và l y m u giám sát dư lư ng tăng cư ng. Th i i m l y m u tăng cư ng ph thu c m c ào th i c a ch t b phát hi n theo hư ng d n th ng nh t c a Cơ quan ki m tra. 3. T i th i i m chuNn b ho c ang thu ho ch: a) Cơ quan giám sát có văn b n t m ình ch thu ho ch, xác nh nguyên nhân và yêu c u cơ s th c hi n bi n pháp kh c ph c phù h p; yêu c u và giám sát nuôi lưu, l y m u giám sát dư lư ng tăng cư ng theo hư ng d n c a Cơ quan ki m tra. Khi k t qu
 6. ki m tra m u tăng cư ng t yêu c u, Cơ quan giám sát có văn b n cho phép cơ s thu ho ch. b) i v i các ch t ào th i ch m (c th theo hư ng d n c a Cơ quan ki m tra): Cơ quan ki m tra ph i h p v i Cơ quan giám sát cho phép thu ho ch làm th c phNm khi áp ng các yêu c u c th c a th trư ng tiêu th ho c chuy n m c ích s d ng. 4. Trư ng h p cơ s ã thu ho ch: Cơ quan giám sát có văn b n c nh báo, xác nh nguyên nhân và yêu c u cơ s th c hi n bi n pháp kh c ph c phù h p; ti n hành truy xu t lô s n phNm th y s n nuôi có ngu n g c t cơ s ; l y m u giám sát dư lư ng tăng cư ng theo hư ng d n c a Cơ quan ki m tra. 5. T i cơ s thu mua, sơ ch , ch bi n th y s n nuôi: Cơ quan giám sát/Cơ quan ki m tra có văn b n c nh báo, xác nh nguyên nhân và yêu c u cơ s th c hi n bi n pháp kh c ph c phù h p theo thNm quy n; yêu c u cơ s ti n hành truy xu t ngu n g c và cô l p lô s n phNm th y s n nuôi, l y m u thNm tra: a) Khi k t qu t yêu c u, cho phép gi i phóng lô hàng. b) Khi k t qu v n không t yêu c u, ch cho phép s d ng làm th c phNm khi áp ng các yêu c u c th c a th trư ng tiêu th ho c ph i chuy n m c ích s d ng. i u 8. Phát hi n các ch t c h i trong th c ăn, ch t x lý môi trư ng nuôi, thu c thú y thu s n vư t gi i h n t i a cho phép 1. Cơ quan ki m tra có văn b n thông báo n các Cơ quan liên quan nêu t i nêu t i i u 10, i u 11, i u 12, i u 13 c a Quy ch này. 2. Cơ quan giám sát có văn b n c nh báo, xác nh nguyên nhân và yêu c u cơ s th c hi n bi n pháp kh c ph c phù h p. 3. Cơ quan nêu t i i u 10, i u 11 c a Quy ch này ch trì tri n khai các bi n pháp x lý theo thNm quy n. Chương IV TRÁCH NHI M, QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN, T CH C VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN N CHƯƠNG TRÌNH DƯ LƯ NG Ði u 9. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n (Cơ quan ki m tra) 1. Hư ng d n Cơ quan giám sát xây d ng k ho ch tri n khai trên a bàn; t ng h p k ho ch th c hi n Chương trình dư lư ng hàng năm trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t; t ch c tri n khai theo k ho ch ư c phê duy t, nh kỳ ki m tra vi c th c hi n theo các n i dung nêu t i Chương II; 2. Ch trì, ph i h p v i Cơ quan giám sát tri n khai các th t c nêu t i kho n 5 i u 7 c a Quy ch này theo thNm quy n.
 7. 3. C p nh t, công b hàng năm danh sách vùng nuôi và i tư ng thu s n nuôi trong Chương trình dư lư ng; 4. Ch trì, ph i h p các Cơ quan liên quan nêu t i nêu t i i u 10, i u 11 c a Quy ch này; xây d ng và ban hành th ng nh t S tay hư ng d n tri n khai Chương trình dư lư ng; 5. C p nh t, công b Danh m c các ch tiêu phân tích và m c gi i h n t i a cho phép trong Chương trình dư lư ng theo thNm quy n trên cơ s các quy nh, quy chuNn c a Vi t Nam, tiêu chuNn, quy nh c a các nư c/t ch c qu c t . 6. Ch trì, ph i h p t ch c các l p t p hu n tri n khai th c hi n Chương trình dư lư ng cho các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan; 7. Thông báo Danh sách các phòng ki m nghi m tham gia Chương trình dư lư ng; 8. Báo cáo nh kỳ, t xu t theo yêu c u c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v k t qu th c hi n; ch trì xu t, ki n ngh nh ng n i dung c n s a i trong th c hi n Chương trình dư lư ng; 9. Qu n lý, s d ng và phân b kinh phí ư c duy t cho cơ quan có liên quan th c hi n Chương trình dư lư ng theo quy nh hi n hành c a B Tài chính; 10. Yêu c u Cơ quan giám sát nh kỳ ho c t xu t báo cáo các n i dung nêu t i i m a, kho n 1, i u 6 và các thông tin có liên quan n Chương trình dư lư ng. Ði u 10. C c Thú y 1. Ch trì xây d ng trình t , th t c x lý các v n liên quan n cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thú y thu s n khi phát hi n các ch t c m s d ng trong Chương trình dư lư ng; 2. Ph i h p Cơ quan ki m tra ph bi n, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Chương trình dư lư ng i v i Cơ quan giám sát và các i tư ng có liên quan; 3. Ch trì, ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c ph i h p v i Cơ quan giám sát tri n khai các bi n pháp x lý nêu t i i u 8 theo ph m vi qu n lý; 4. C p nh t, công b Danh m c các lo i thu c thú y thu s n ư c phép lưu hành. Ði u 11. C c Nuôi tr ng th y s n 1. Ch trì xây d ng trình t , th t c x lý các v n liên quan n cơ s s n xu t, kinh doanh th c ăn, ch t x lý môi trư ng nuôi thu s n, cơ s s n xu t gi ng b phát hi n ch t c h i vư t gi i h n t i a cho phép trong Chương trình dư lư ng; 2. Ph i h p Cơ quan ki m tra ph bi n, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Chương trình dư lư ng i v i Cơ quan giám sát và các i tư ng có liên quan;
 8. 3. Ch trì, ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c ph i h p v i Cơ quan giám sát tri n khai các bi n pháp x lý nêu t i i u 8 theo ph m vi qu n lý; 4. C p nh t, công b Danh sách các lo i th c ăn, ch t x lý môi trư ng nuôi thu s n ư c phép lưu hành; 5. Ph i h p v i cơ quan ch c năng a phương xây d ng phương án x lý khi có s c v môi trư ng vùng nuôi; 6. Thông báo k p th i k t qu quan tr c c nh báo môi trư ng nuôi tr ng thu s n cho Cơ quan giám sát k p th i i u ch nh k ho ch l y m u hàng tháng (n u có). Ði u 12. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Ch nh và ch o Cơ quan giám sát ch trì, t ch c tri n khai th c hi n Chương trình dư lư ng thu c a bàn qu n lý. 2. Ch o vi c ph bi n, hư ng d n cho các cơ s thu c ph m vi qu n lý th c hi n các qui nh v Chương trình dư lư ng. 3. Ch o các cơ quan tr c thu c ph i h p v i Cơ quan giám sát th c hi n th t c tri n khai các bi n pháp kh c ph c khi phát hi n dư lư ng vư t gi i h n t i a cho phép. 4. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chương trình dư lư ng t i a phương. 5. Báo cáo nh kỳ ho c t xu t khi có yêu c u c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v ho t ng ki m soát dư lư ng t i a bàn qu n lý. Ði u 13. Cơ quan giám sát 1. Ch trì t ch c th c hi n các ho t ng nêu t i kho n 1, 2, 3 i u 5; i m a kho n 1, kho n 2 i u 6; i u 7 c a Quy ch này trên a bàn qu n lý; 2. Hư ng d n cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng; cơ s s n xu t, kinh doanh th c ăn, thu c thú y, ch t x lý môi trư ng dùng trong nuôi tr ng th y s n; cơ s nuôi; cơ s thu mua nguyên li u thu s n nuôi tuân th các quy nh trong Quy ch này; ph i h p v i Cơ quan Ki m tra và các cơ quan liên quan l p k ho ch và t ch c các l p t p hu n tri n khai Chương trình dư lư ng cho các i tư ng có liên quan; 3. Ch trì và ph i h p th c hi n các bi n pháp kh c ph c theo các th t c nêu t i Chương III Quy ch này; 4. nh kỳ c p nh t Danh sách các cơ s s n xu t, kinh doanh th c ăn, thu c thú y, ch t x lý môi trư ng, gi ng thu s n; cơ s nuôi thu s n thương phNm trên a bàn qu n lý; 5. Ph bi n, hư ng d n cho các cơ s th c hi n các quy nh, tiêu chuNn v dư lư ng trong s n phNm thu s n nuôi.
 9. 6. Yêu c u các cơ s s n xu t gi ng; cơ s s n xu t, kinh doanh th c ăn, thu c thú y, ch t x lý môi trư ng dùng trong nuôi tr ng th y s n; cơ s nuôi; cơ s thu mua nguyên li u thu s n nuôi ch p hành vi c thu m u; cung c p thông tin liên quan; các bi n pháp kh c ph c ph i th c hi n trong Chương trình dư lư ng. 7. Qu n lý và s d ng kinh phí ư c phân b theo k ho ch hàng năm trong Chương trình dư lư ng theo quy nh hi n hành c a B Tài chính. Ði u 14. Phòng ki m nghi m 1. Tuân th úng quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i v i các Phòng ki m nghi m ư c ch nh; 2. m b o k t qu ki m nghi m chính xác, khách quan và thông báo k t qu úng h n; ch u trách nhi m v k t qu phân tích do Phòng ki m nghi m th c hi n. 3. Ch thông báo k t qu phân tích các m u trong Chương trình dư lư ng cho Cơ quan ki m tra. Ði u 15. Cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng th y s n, cơ s nuôi th y s n 1. Không s d ng các lo i th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y, ch t x lý môi trư ng không có trong danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam ho c có ch a ch t trong danh m c c m s d ng. Trư ng h p có s d ng các ch t có gi i h n t i a cho phép trong ho t ng nuôi tr ng th y s n, ph i ng ng s d ng trư c khi thu ho ch theo hư ng d n c a nhà s n xu t; 2. Theo dõi, lưu tr y và cung c p cho Cơ quan giám sát các thông tin v loài thu s n, hình th c và di n tích/th tích nuôi, th i i m thu ho ch, th c ăn, thu c thú y, hoá ch t ã s d ng (n u có) và các thông tin khác liên quan n quá trình nuôi th y s n khi ư c yêu c u; 3. Ch p hành vi c thu m u và các bi n pháp giám sát, kh c ph c c a Cơ quan giám sát khi k t qu phân tích m u vư t gi i h n t i a cho phép. 4. Cung c p y thông tin cho ngư i mua v ngu n g c, xu t x c a lô gi ng th y s n/ lô s n phNm th y s n nuôi ư c thu ho ch; 5. ư c tham gia các l p t p hu n, ào t o, ph bi n v ki n th c an toàn th c phNm trong nuôi tr ng th y s n do Cơ quan ch c năng t ch c; 6. ư c cung c p k t qu phân tích c a các m u thu t i cơ s c a mình khi có yêu c u. Ði u 16. Cơ s thu mua, sơ ch , ch bi n thu s n nuôi 1. Thư ng xuyên c p nh t k t qu giám sát t Cơ quan ki m tra, cơ quan giám sát và các cơ quan liên quan.
 10. 2. Không thu mua s n phNm th y s n nuôi ư c thu ho ch t vùng/cơ s nuôi ang b ình ch thu ho ch ho c không rõ xu t x ngu n g c; l p và lưu tr y các t khai xu t x c a t ng lô s n phNm thu s n nuôi; 3. Ch p hành vi c thu m u và các bi n pháp giám sát, kh c ph c c a Cơ quan ki m tra/Cơ quan giám sát khi k t qu phân tích m u vư t gi i h n t i a cho phép; 4. Cung c p cho Cơ quan ki m tra/Cơ quan giám sát v k t qu t ki m soát dư lư ng hóa ch t c h i trong thu s n nuôi c a cơ s và thông tin liên quan n tình hình nuôi th y s n t i các cơ s / khu v c thu mua th y s n nuôi (n u có) khi ư c yêu c u; 5. ư c tham gia các l p t p hu n, ào t o, ph bi n v ki n th c an toàn th c phNm trong nuôi tr ng th y s n do Cơ quan ch c năng t ch c; 6. ư c cung c p k t qu phân tích c a các m u thu t i cơ s c a mình khi có yêu c u. Ði u 17. Cơ s s n xu t, kinh doanh th c ăn, thu c thú y, ch t x lý môi trư ng nuôi th y s n 1. Không s n xu t, kinh doanh các lo i hoá ch t, thu c thú y, thu c kích thích tăng trư ng, ch t x lý môi trư ng nuôi th y s n chưa ư c phép lưu hành ho c có thành ph n thu c Danh m c các ch t c m; 2. Theo dõi, lưu tr y thông tin (ch ng lo i, s lư ng/kh i lư ng, nhà s n xu t và các thông tin c n thi t khác) và cung c p cho Cơ quan giám sát thông tin v th c ăn, thu c thú y, thu c kích thích tăng trư ng, ch t x lý môi trư ng nuôi th y s n s n xu t, kinh doanh t i cơ s khi ư c yêu c u; 3. Ch p hành vi c thu m u và các bi n pháp giám sát, kh c ph c và x lý c a Cơ quan giám sát và cơ quan ch c năng khi k t qu phân tích m u vư t gi i h n t i a cho phép; 4. ư c tham gia các l p t p hu n, ào t o, ph bi n v ki n th c an toàn th c phNm trong nuôi tr ng th y s n do Cơ quan ch c năng t ch c; 5. ư c cung c p k t qu phân tích c a các m u thu t i cơ s c a mình khi có yêu c u. Chương V KHI U N I, X LÝ VI PH M Ði u 18. Khi u n i và gi i quy t khi u n i 1. M i t ch c, cá nhân u có quy n khi u n i, t cáo nh ng hành vi vi ph m Quy ch này theo quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t khi u n i, t cáo.
 11. 2. Các Cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo có liên quan n Chương trình dư lư ng theo úng trình t , th t c c a Lu t khi u n i, t cáo. Ði u 19. X lý vi ph m Vi c x lý vi ph m i v i các hành vi vi ph m Quy ch này tùy theo tính ch t và m c c a hành vi có th b x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo lu t nh. Chương VI I U KHO N THI HÀNH Ði u 20. S a i, b sung quy ch Trong quá trình th c hi n, C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m t p h p các ý ki n xu t c a m i t ch c, cá nhân v nh ng vư ng m c trong vi c th c hi n Quy ch , trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét s a i, b sung cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản