Quyết định số 26/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 26/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2006/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế báo cáo và biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 26/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày06 tháng 9năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH BÁO CÁO VÀ BI U M U BÁO CÁO HO T Đ NG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 379/2002/QĐ-BYT ngày 8/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch v th ng kê Y t ; Theo đ ngh c a ông C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch báo cáo và bi u m u báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo và bãi b Quy t đ nh s 681/2001/QĐ-BYT ngày 07/3/2001 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n "Quy đ nh ch đ báo cáo và bi u m u báo cáo công tác phòng ch ng AIDS Ngành Y t ". Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Phòng,ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, C c trư ng, V trư ng các V C c thu c B Y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh Phúc QUY CH BÁO CÁO HO T Đ NG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 26/2006/QĐ-BYTngày 06 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Yt ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy ch này quy đ nh v hình th c, th i gian, h th ng báo cáo và trách nhi m th c hi n báo cáo.
  2. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng đ i v i t t c các đơn v , t ch c có tri n khai ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS trong ph m vi c nư c. Đi u 3. Nguyên t c báo cáo 1. Báo cáo ph i đư c th c hi n đúng theo các bi u m u phê duy t kèm theo Quy t đ nh này, có đ y đ d u và ch ký c a Th trư ng cơ quan báo cáo. Trong trư ng h p kh n c p, đ t xu t báo cáo có th đư c g i qua h th ng FAX, đi n báo ho c thư đi n t nhưng trong vòng 24 gi ph i g i b n chính theo đư ng công văn. 2. Báo cáo ph i b o đ m tính trung th c, khách quan, đ y đ , h n ch trùng l p đ n m c t i đa và g i đúng th i gian quy đ nh . Đi u 4. Công b và lưu tr s li u Vi c công b và lưu tr s li u báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS ph i th c hi n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 2: QUY Đ NH C TH V CH Đ BÁO CÁO Đi u 5. Hình th c và n i dung báo cáo 1. Hình th c báo cáo: a) Báo cáo đ nh kỳ: - Báo cáo 3 tháng; - Báo cáo 6 tháng; - Báo cáo 9 tháng; - Báo cáo năm. b) Báo cáo đ t xu t; c) Báo cáo chuyên môn. 2. N i dung báo cáo: a) Báo cáo đ nh kỳ: N i dung báo cáo th c hi n theo bi u m u 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Quy ch này; b) Báo cáo đ t xu t bao g m: N i dung báo cáo ph i nêu rõ s vi c, th i gian, đ a đi m, tình hình di n bi n, h u qu và các gi i pháp can thi p đ i v i các v n đ x y ra đ t xu t trong ph m vi đơn v ph trách. Trư ng h p, báo cáo theo yêu c u c a c p trên, n i dung báo cáo ph i đ y đ thông tin theo đúng n i dung c th mà c p trên yêu c u; c) Báo cáo ho t đ ng chuyên môn: N i dung báo cáo th c hi n theo các quy đ nh c th c a t ng lĩnh v c chuyên môn. Đi u 6. Th i gian báo cáo 1. Th i gian khoá s : S li u báo cáo đư c tính đ n h t ngày cu i cùng c a tháng c th như sau: a) Báo cáo 3 tháng: đư c tính t ngày 01 tháng đ u tiên đ n ngày cu i cùng c a tháng th 3 c a quý; b) Báo cáo 6 tháng đư c tính t ngày 01 tháng 1 đ n h t ngày 30 tháng 6 hàng năm; c) Báo cáo 9 tháng đư c tính t ngày 01 tháng 1 đ n h t ngày 30 tháng 9 hàng năm;
  3. d) Báo cáo năm đư c tính t ngày 01 tháng 1 đ n h t ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Th i h n g i báo cáo: a) Th i h n g i báo cáo đ nh kỳ: - Ch m nh t sau 05 ngày làm vi c k t ngày khoá s , Tr m y t xã g i báo cáo đ nh kỳ v Trung tâm y t d phòng huy n; - Ch m nh t sau 15 ngày làm vi c k t ngày khoá s , Trung tâm y t d phòng huy n g i báo cáo hàng quý v Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh (ho c Trung tâm y t d phòng t nh đ i v i các t nh chưa thành l p Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh); - Ch m nh t sau 25 ngày làm vi c k t ngày khoá s , Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh (ho c Trung tâm y t d phòng t nh đ i v i các t nh chưa thành l p Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh) g i báo cáo v Ban đi u hành d án phòng, ch ng HIV/AIDS khu v c (Sau đây g i t t là Ban đi u hành d án khu v c). Riêng báo cáo t ng k t năm đư c g i đ ng th i cho Ban đi u hành d án khu v c và B Y t (C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam); - Ch m nh t sau 35 ngày làm vi c k t ngày khoá s , Ban đi u hành d án khu v c g i báo cáo v B Y t (C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam); - Ch m nh t sau 10 ngày làm vi c k t ngày khoá s , Vi n, B nh vi n Trung ương và các đơn v tr c thu c B Y t , các đơn v phòng, ch ng HIV/AIDS tr c thu c các B , ngành, đoàn th , các Ban qu n lý d án Trung ương ho t đ ng trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS g i báo cáo v B Y t (C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam). b) Th i h n g i báo cáo đ t xu t: Trong vòng 72 gi k t khi có v n đ đ t xu t x y ra. Trư ng h p báo cáo theo yêu c u c a c p trên, th c hi n theo đúng th i gian mà c p trên yêu c u ph i báo cáo; c) Th i h n g i báo cáo chuyên môn: Th c hi n theo các quy đ nh c th v th i gian c a t ng lĩnh v c chuyên môn. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 7. H th ng báo cáo 1. Tuy n Trung ương: B Y t (C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam). 2. Tuy n khu v c: a) Ban đi u hành d án khu v c phía B c: Vi n V sinh d ch t Trung ương; b) Ban đi u hành d án khu v c phía Nam: Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh; c) Ban đi u hành d án khu v c mi n Trung: Vi n Pasteur Nha Trang; d) Ban đi u hành d án khu v c Tây Nguyên: Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên. 3. Tuy n t nh: a) Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh (ho c Trung tâm y t d phòng t nh đ i v i các t nh chưa thành l p Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh); b) Vi n, B nh vi n trung ương và các đơn v tr c thu c B Y t ; c) Các đơn v phòng, ch ng HIV/AIDS tr c thu c các B , ngành, đoàn th ; d) Các Ban qu n lý d án Trung ương ho t đ ng trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS. 4. Tuy n huy n: Trung tâm Y t d phòng huy n Đi u 8. Trách nhi m th c hi n 1. C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam ch u trách nhi m:
  4. a) Xây d ng, ch đ o toàn b các ho t đ ng v báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Thu th p, t ng h p và phân tích s li u ph n ánh ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS theo đ nh kỳ hàng năm, 5 năm, 10 năm; c) Hư ng d n các đơn v th c hi n quy ch báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS; d) T ch c ki m tra, giám sát và đánh giá k t qu vi c th c hi n các báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS trên ph m vi toàn qu c. 2. Ban đi u hành d án khu v c ch u trách nhi m: a) Thu th p, x lý s li u ph n ánh toàn b ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS c a các t nh trong khu v c và t i Ban đi u hành d án khu v c; b) Hư ng d n nghi p v , t ng h p th ng kê báo cáo ho t đ ng cho các t nh thu c khu v c ph trách. 3. Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh (ho c Trung tâm y t d phòng t nh đ i v i các t nh chưa thành l p Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS t nh) ch u trách nhi m: a) Thu th p, x lý s li u ph n ánh toàn b ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS c a đ a phương; b) Hư ng d n nghi p v , t ch c ki m tra đánh giá, t ng h p th ng kê báo cáo ho t đ ng cho tuy n qu n, huy n và các đơn v tr c thu c S Y t t nh. 4. Vi n, B nh vi n trung ương và các đơn v tr c thu c B Y t ; các đơn v phòng, ch ng HIV/AIDS tr c thu c các B , ngành, đoàn th ; Ban qu n lý các d án Trung ương ho t đ ng trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS ch u trách nhi m thu th p, x lý s li u ph n ánh toàn b ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS c a đơn v ho c c a ngành; khi có nhu c u v s li u th ng kê chuyên sâu liên quan đ n lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS ho c c n ban hành thêm bi u m u, s sách ghi chép ho c t ch c các cu c đi u tra ph i tham kh o ý ki n c a B Y t (C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam) và các đơn v ch c năng khác trư c khi trình Lãnh đ o B phê duy t, ban hành. 5. Trung tâm y t d phòng huy n ch u trách nhi m thu th p, x lý, t ng h p và qu n lý toàn b s li u báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS thu c ph m vi huy n. 6. Tr m y t xã ch u trách nhi m t ch c th c hi n ch đ ghi chép ban đ u và báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS theo quy đ nh. Đi u 9. Trách nhi m c a ngư i làm công tác báo cáo 1. Ngư i l p bi u ph i ch u trách nhi m trư c ngư i ph trách báo cáo v k t qu thu th p t ng h p s li u báo cáo thu c ph m vi mình ph trách, th c hi n vi c báo cáo s li u theo đúng m u đã quy đ nh, ch u trách nhi m v th i h n và tính chính xác c a n i dung và ch t lư ng báo cáo trư c ngư i ph trách báo cáo. 2. Ngư i ph trách báo cáo ph i ki m tra n i dung và ch t lư ng báo cáo trư c khi ký trình th trư ng đơn v phê duy t và ch u trách nhi m trư c th trư ng đơn v và cơ quan ch c năng v tính chính xác c a s li u, n i dung, ch t lư ng, th i h n c a báo cáo theo quy đ nh. 3. Th trư ng đơn v ký và đóng d u ph i ch u trách nhi m trư c c p trên v th i h n báo cáo, n i dung và ch t lư ng báo cáo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
  5. FILE Đ ƠC ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 1 Phu luc 2 Phu luc 3
Đồng bộ tài khoản