Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4352/2001/Q -BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 4352/Q -BGTVT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ SÁT H CH C P GI Y PHÉP LÁI XE CƠ GI I Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V pháp ch - V n t i và V trư ng V T ch c cán b - Lao ng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý sát h ch c p Gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b "., i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01/01/2002 và thay th cho Quy t nh 2597/1998/Q -BGTVT ngày 19/10/1998 c a B Giao thông v n t i. i u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng B , V trư ng V TCCB-L , V trư ng V Pháp ch - v n t i, C c trư ng C c ư ng b VN, Giám c S GTVT, GTCC và Th trư ng các Cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Doãn Th ( ã ký) QUY CH QU N LÝ SÁT H CH C P GI Y PHÉP LÁI XE CƠ GI I Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4352/Q -BGTVT ngày 18 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B GTVT) Chương 1
 2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng - B n Quy ch này quy nh v qu n lý sát h ch c p Gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b (SHCGPLX) áp d ng th ng nh t i v i các Ban qu n lý SHCGPLX, các Trung tâm SHCGPLX và các Cơ s ào t o lái xe ( TLX) trong ph m vi c nư c. - Quy nh này không áp d ng i v i công tác qu n lý SHCGPLX c a ngành Công an và Quân i làm nhi m v an ninh, qu c phòng. i u 2. Các thu t ng 1. Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (sau ây g i là xe cơ gi i): Là các lo i xe di chuy n trên ư ng b b ng s c kéo c a ng cơ do ngư i i u khi n, bao g m: Mô tô 2 ho c 3 bánh, xe máy; xích lô máy, xe lam 3 bánh. Ô tô các lo i: Ô tô con, ô tô t i, ô tô khách, ô tô chuyên dùng, sơ mi rơ moóc. Máy kéo bánh l p và các lo i c n cNu bánh l p t hành trên ư ng b . 2. Gi y phép lái xe (GPLX): Là ch ng ch c p cho ngư i i u khi n xe cơ gi i (ngư i lái xe) ư c phép lái m t ho c m t s lo i xe cơ gi i. 3. Th i gian hành ngh lái xe: Là th i gian ngư i có GPLX ã lái lo i xe ghi trong GPLX 4. Lái xe chuyên nghi p: Là ngư i lái xe sinh s ng b ng ngh lái xe. 5. Lái xe không chuyên nghi p: Là ngư i lái xe không sinh s ng b ng ngh lái xe. 6. Khái ni m c p GPLX: Bao g m: C p m i, i, khôi ph c và thu h i GPLX. Chương 2 H TH NG GI Y PHÉP LÁI XE i u 3. Phân h ng Gi y phép lái xe
 3. 1. H ng A1: C p cho ngư i lái xe i u khi n xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh t 50 cm3 n dư i 175 cm3. 2. H ng A2: C p cho ngư i lái xe i u khi n xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh t 175 cm3 tr lên và các lo i xe quy nh cho GPLX h ng A1. 3. H ng A3: C p cho ngư i lái xe i u khi n các lo i môtô 3 bánh, bao g m c xe lam, xích lô máy và các lo i xe quy nh cho GPLX h ng A1. 4. H ng A4: C p cho ngư i lái xe i u khi n các lo i máy kéo có t i tr ng kéo n 1000 kg. 5. H ng B1: C p cho ngư i lái xe không chuyên nghi p i u khi n: - Ô tô ch ngư i n 9 ch ng i k c ch ng i cho ngư i lái; - Ô tô t i, k c ôtô chuyên dùng có tr ng t i thi t k dư i 3.500 kg; - Máy kéo kéo 1 rơ moóc có tr ng t i thi t k dư i 3.500 kg. 6. H ng B2: C p cho ngư i lái xe chuyên nghi p i u khi n: - Ô tô ch ngư i n 9 ch ng i k c ch ng i cho ngư i lái. - Ô tô t i, k c ô tô chuyên dùng có tr ng t i thi t k dư i 3.500 kg. - Máy kéo kéo 1 rơ moóc có tr ng t i thi t k dư i 3.500 kg. - Ô tô c n cNu bánh l p có s c nâng thi t k dư i 3.500 kg. - Các lo i xe quy nh cho Gi y phép lái xe h ng B1. 7. H ng C: C p cho ngư i lái xe chuyên nghi p i u khi n: - Ô tô t i, k c ô tô chuyên dùng có tr ng t i thi t k t 3.500 kg tr lên. - u kéo, máy kéo kéo 1 rơ moóc ho c sơ mi rơ moóc có tr ng t i thi t k t 3.500 kg tr lên. - Ô tô c n cNu bánh l p có s c nâng thi t k t 3.500 kg tr lên. - Các lo i xe quy nh cho GPLX H ng B1, B2. 8. H ng D: C p cho ngư i lái xe chuyên nghi p i u khi n: - Ô tô ch ngư i t 10 n 30 ch ng i k c ch ng i cho lái xe. - Các lo i xe quy nh cho GPLX H ng B1, B2, C. 9. H ng E: C p cho ngư i lái xe chuyên nghi p i u khi n
 4. - Ô tô ch ngư i trên 30 ch ng i k c ch ng i cho ngư i lái. - Các lo i xe quy nh cho GPLX H ng B1, B2, C, D. 10. Ngư i có GPLX H ng B1, B2, C, D, E ư c phép i u khi n các lo i xe tương ng kéo thêm 1 rơ moóc có tr ng t i thi t k không quá 750 kg. 11. H ng F: C p cho ngư i ã có GPLX H ng B2, C, D, E i u khi n các lo i xe tương ng có kéo rơ moóc tr ng t i thi t k l n hơn 750 kg, ư c quy nh c th như sau: - H ng FB2: C p cho ngư i i u khi n ô tô t i ư c quy nh t i GPLX H ng B2 có kéo rơ moóc và ư c i u khi n các lo i xe quy nh cho GPLX H ng B1, B2. - H ng FC: C p cho ngư i i u khi n ô tô ư c quy nh t i GPLX H ng C có kéo rơ moóc và ư c i u khi n các lo i xe quy nh cho gi y phép lái xe h ng B1, B2, C, FB2. - H ng FD: C p cho ngư i i u khi n ô tô ư c quy nh t i GPLX H ng D có kéo rơ moóc và ư c i u khi n các lo i xe quy nh cho GPLX H ng B1, B2, C, D, FB2, FC. - H ng FE: C p cho ngư i i u khi n ô tô ư c quy nh t i GPLX H ng E có kéo rơ moóc và ư c i u khi n các lo i xe quy nh cho GPLX H ng B1, B2, C, D, E, FB2, FC, FD. 12. Gi y phép c p cho ngư i i u khi n các lo i xe máy chuyên dùng tham gia giao thông ư ng b có văn b n quy nh riêng. 13. Gi y phép lái xe do B trư ng B Giao thông v n t i duy t m u và giao C c BVN in, phát hành, hư ng d n và qu n lý vi c c p và s d ng GPLX trong ph m vi c nư c. i u 4. Th i h n c a gi y phép lái xe. 1. H ng A1, A2, A3: không th i h n Khi c p GPLX H ng A2 cho ngư i i u khi n mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh t 175 cm3 tr lên ph i theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph v i tư ng ư c s d ng lo i xe này. 2. H ng B1: 5 năm. 3. H ng A4, B2, C, D, E và H ng F: 3 năm. i u 5. Qu n lý và s d ng gi y phép lái xe 1. Ngư i có GPLX ch ư c lái lo i xe quy nh ghi trong GPLX. 2. Gi y phép lái xe ph i mang theo ngư i khi lái xe.
 5. 3. Gi y phép lái xe có th b thu h i có th i h n ho c vĩnh vi n theo quy nh c a Chính ph . 4. Ngư i có GPLX không chuyên nghi p mu n lái xe chuyên nghi p và ngư i có nhu c u nâng h ng GPLX ph i d khoá b túc và sát h ch ư c c p GPLX m i. 5. 30 ngày trư c khi GPLX h t h n, ngư i có GPLX ph i làm ơn xin i kèm theo Gi y ch ng nh n s c kho theo quy nh, g i n cơ quan có thNm quy n xin c p l i. 6. Khi i ho c nâng h ng GPLX thì cơ quan c p GPLX m i c t góc GPLX cũ và giao cho ngư i lái xe lưu gi . 7. Trư ng h p ngư i có GPLX chuy n vùng t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương này n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác, cơ quan c p GPLX nơi ngư i lái xe chuy n n làm th t c ghi nh n theo dõi qu n lý. GPLX chuy n n ư c ti p t c s d ng. 8. Ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam ho c ngư i nư c ngoài lái xe ăng ký nư c ngoài vào Vi t Nam có gi y phép lái xe (ho c b ng) qu c t hay qu c gia, n u có nhu c u lái xe Vi t Nam ph i làm th t c xin i GPLX tương ng c a Vi t Nam. Trong trư ng h p các i u ư c qu c t v GPLX Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia có quy nh khác quy ch này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. 9. Gi y phép lái xe H ng A1, A2 do ngành Công an c p trư c ngày 1/8/1995, b ng lái xe và GPLX do ngành Giao thông v n t i c p trư c ngày 1/1/2002 v n có hi u l c s d ng theo th i h n ghi trên GPLX ho c b ng lái xe. Chương 3 SÁT H CH VÀ C P GI Y PHÉP LÁI XE i u 6. T ch c, n i dung và quy trình sát h ch c p GPLX. 1. Vi c sát h ch c p GPLX ô tô ph i th c hi n t i các Trung tâm sát h ch c p GPLX (sau ây g i là Trung tâm sát h ch). 2. Giao C c ư ng b Vi t Nam quy nh n i dung và quy trình sát h ch lái xe. i u 7. i u ki n ư c sát h ch c p GPLX 1. i v i ngư i d sát h ch c p GPLX l n u: a. Ngư i Vi t Nam xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân; ngư i nư c ngoài ư c phép cư trú ho c ang làm vi c, h c t p t i Vi t Nam và ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n. b. Có tu i i và s c kh e theo quy nh t i i u 55 Lu t Giao thông ư ng b .
 6. c. ã t t nghi p khoá ào t o lái xe theo chương trình quy nh t i cơ s ào t o lái xe. d. N p h sơ theo quy nh. 2. i v i ngư i d sát h ch nâng h n GPLX a. Ngư i d sát h ch nâng h ng GPLX ngoài các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 7 còn ph i có th i gian hành ngh và s km lái xe an toàn theo GPLX hi n có như sau: - i v i ngư i d sát h ch nâng h ng GPLX k ti p (t h ng B1 lên H ng B2, H ng B2 lên H ng C, H ng C lên H ng D, H ng D lên H ng E, và t các h ng GPLX lên h ng F tương ng) ph i có th i gian 1 năm và ph i có 25.000 km lái xe an toàn. - i v i ngư i d sát h ch nâng h ng GPLX vư t m t h ng (t H ng B2 lên H ng D, H ng C lên H ng E) ph i có thâm niên 2 năm và ph i có 50.000 km lái xe an toàn. b. Th trư ng ơn v , cơ quan, t ch c xác nh n thâm niên và s km lái xe an toàn cho ngư i lái xe và ch u trách nhi m v s xác nh n c a mình. Trư ng h p ngư i lái xe chính là ch xe ho c xe c a h gia ình thì có b n cam k t m b o thâm niên và s km lái xe an toàn. Riêng GPLX H ng B1 xin b túc lên H ng B2 do ngư i lái xe t khai và ch u trách nhi m, không ph i xin xác nh n thâm niên và s km lái xe an toàn. 3. i v i thí sinh v ng m t ho c trư t kỳ sát h ch trư c li n k ph i có thêm biên b n xác nh n c a H i ng sát h ch ho c T sát h ch kỳ trư c. i u 8. Trung tâm sát h ch c p Gi y phép lái xe (Trung tâm sát h ch) 1. Trung tâm sát h ch ư c phân lo i như sau: - Trung tâm sát h ch lo i 1: Sát h ch c p GPLX t t c các h ng. - Trung tâm sát h ch lo i 2: Sát h ch c p GPLX n h ng C. - Trung tâm sát h ch lo i 3: Sát h ch c p GPLX các h ng t A1 n A4. 2. Trung tâm sát h ch là ơn v s nghi p có thu, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i kho b c và ngân hàng. 3. Trách nhi m Trung tâm sát h ch: - B o m cơ s v t ch t, phương ti n và thi t b ki m tra ch m i m theo quy nh th c hi n các kỳ sát h ch t k t qu khách quan, chính xác. - Ph i h p và t o m i i u ki n các Cơ s TLX ưa h c viên n ôn luy n và các H i ng sát h ch t ch c sát h ch thu n ti n, úng k ho ch.
 7. - Xây d ng k ho ch thu, chi hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. - Th c hi n các d ch v ph c v cho ho t ng c a Trung tâm sát h ch. - m b o an toàn cho các kỳ sát h ch lái xe. - Lưu gi h sơ sát h ch theo quy nh. 4. Trung tâm sát h ch ư c n i m ng thông tin qu n lý v i các cơ quan qu n lý sát h ch và các cơ s ào t o lái xe. i u 9. Cơ quan qu n lý sát h ch c p gi y phép lái xe 1. Cơ quan qu n lý sát h ch c p GPLX (Ban qu n lý sát h ch): Là m t h th ng qu n lý th ng nh t v nghi p v chuyên môn, giúp vi c cho C c trư ng C c BVN (Ban qu n lý sát h ch c p C c) và Giám c S GTVT, GTCC (Ban qu n lý sát h ch c p S ). 2. Ban qu n lý phương ti n và ngư i lái xe c a C c BVN th c hi n ch c năng c a Ban qu n lý sát h ch c p C c. 3. Phòng Qu n lý phương ti n và Ngư i lái xe c a S th c hi n ch c năng c a Ban qu n lý sát h ch c p S . Nơi nào chưa có phòng qu n lý phương ti n ngư i lái thì Giám c S giao cho m t phòng nghi p v th c hi n ch c năng c a Ban qu n lý sát h ch c p S . i u 10. Nhi m v c a Ban qu n lý sát h ch c p C c 1. Nghiên c u xây d ng h th ng các văn b n pháp quy v SHCGPLX C c trư ng C c BVN ký ban hành theo thNm quy n ho c trình B trư ng B GTVT ký ban hành và tham mưu cho C c trư ng C c BVN ch o th c hi n th ng nh t trong toàn qu c. 2. Nghiên c u h th ng bi u m u, s sách qu n lý nghi p v và các n ch chuyên ngành ph c v t ch c và qu n lý công tác SHCGPLX, trình c p có thNm quy n ký ban hành áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c. 3. T ch c nghiên c u chương trình ng d ng công ngh thông tin vào nghi p v t ch c, qu n lý công tác SHCGPLX; Thi t l p h m ng thông tin k t n i Ban qu n lý sát h ch c p C c v i các Trung tâm sát h ch và các Ban qu n lý sát h ch c p S . 4. Tham mưu cho C c trư ng C c BVN: - Ch o v nghi p v , hư ng d n và ki m tra ho t ng c a các Trung tâm sát h ch theo quy nh. - Hư ng d n, ki m tra v nghi p v i v i Ban qu n lý sát h ch c p S .
 8. - Xây d ng k ho ch nhu c u ào t o, b i dư ng và tr c ti p qu n lý i ngũ sát h ch viên thu c Ban qu n lý sát h ch C c. - T ch c sát h ch c p GPLX i v i h c viên t i các cơ s ào t o lái xe ư c B GTVT giao C c BVN qu n lý. - Xây d ng chương trình, ch o, t ch c t p hu n cho i ngũ cán b sát h ch lái xe trong c nư c. 5. Th c hi n các nhi m v khác liên quan SHCGPLX do C c trư ng C c BVN phân công. i u 11. Nhi m v c a Ban qu n lý sát h ch c p S 1. Tham mưu cho Giám c S GTVT, GTCC trong vi c - T ch c th c hi n các quy nh và hư ng d n v nghi p v SHCGPLX c a B GTVT và C c BVN. - Xây d ng k ho ch nhu c u ào t o, b i dư ng và tr c ti p qu n lý i ngũ sát h ch viên thu c Ban qu n lý sát h ch c p S . - Xây d ng Trung tâm sát h ch a phương. - Tr c ti p qu n lý và ch o ho t ng c a Trung tâm sát h ch thu c a phương. - Tri n khai n i m ng thông tin v i Trung tâm sát h ch và v i C BVN. - T ch c các kỳ sát h ch i v i h c viên h c t i các cơ s ào t o do S qu n lý. Trư ng h p vi c sát h ch ư c t ch c t i Trung tâm sát h ch không thu c quy n qu n lý tr c ti p thì Ban qu n lý sát h ch c p S ch ng liên h v i Trung tâm sát h ch phù h p t ch c kỳ sát h ch. 2. Th c hi n các nhi m v khác liên quan SHCGPLX do Giám c S GTVT, GTCC phân công. i u 12. Trình t t ch c kỳ sát h ch c p GPLX 1. Công tác chuNn b : a. i v i kỳ SHCGPLX h ng A1, A2: Ban qu n lý sát h ch có nhi m v : - Ti p nh n danh sách h c viên ngh sát h ch - Rà soát danh sách thí sinh d sát h ch theo quy nh t i i u 7 nói trên. - Làm văn b n trình C c trư ng C c BVN ho c Giám c S GTVT, GTCC duy t và ra quy t nh t ch c kỳ sát h ch; thành l p T sát h ch.
 9. b. i v i kỳ SHCGPLX các h ng A3, A4, B1, B2, C, D, E, F. Ban qu n lý sát h ch: - Ti p nh n báo cáo danh sách h c viên, d ki n l ch sát h ch và thông báo cho cơ s ào t o. - Rà soát danh sách thí sinh d sát h ch theo quy nh t i i u 7 nói trên. - Làm văn b n trình C c Trư ng C c BVN ho c Giám c S GTVT, GTCC duy t và ra quy t nh t ch c kỳ sát h ch, thành l p H i ng sát h ch và t sát h ch. 2. T ch c kỳ sát h ch: - Ban qu n lý sát h ch ch o H i ng sát h ch và T sát h ch t ch c kỳ sát h ch theo n i dung và quy trình sát h ch do C c BVN quy nh. - K t thúc kỳ sát h ch, thí sinh không t yêu c u ư c sát h ch l i m t l n i v i các môn chưa t, do cùng m t Ban qu n lý sát h ch t ch c. N u sát h ch l i v n không t thì k t qu c a l n sát h ch trư c không còn giá tr . 3. Công nh n k t qu sát h ch: Ban qu n lý sát h ch có nhi m v : - Rà soát và t ng h p k t qu kỳ sát h ch. - Làm văn b n trình C c trư ng C c BVN ho c Giám c S GTVT, GTCC ra quy t nh công nh n trúng tuy n và c p GPLX cho thí sinh trúng tuy n ch m nh t sau 15 ngày khi có quy t nh trúng tuy n. i u 13. H i ng sát h ch c p gi y phép lái xe 1. H i ng sát h ch: - H i ng sát h ch do C c trư ng C c BVN ho c Giám c S GTVT, GTCC thành l p. - H i ng làm vi c theo nguyên t c a s , k t lu n c a H i ng sát h ch có giá tr khi có ít nh t 4/5 s thành viên tham gia. - K t thúc kỳ sát h ch H i ng sát h ch t gi i th . 2. Thành ph n c a H i ng sát h ch a. Ch t ch H i ng: i di n Ban qu n lý sát h ch ho c ngư i ư c C c trư ng C c BVN ho c Giám c S GTVT, GTCC u quy n. b. Phó Ch t ch H i ng:
 10. - Th trư ng cơ s ào t o lái xe - Giám c Trung tâm sát h ch c. U viên thư ng tr c: T trư ng T sát h ch d. U viên thư ký: Trư ng phòng (Ban) ào t o c a cơ s ào t o lái xe. 3. Nhi m v c a H i ng sát h ch: - Ch o ki m tra và yêu c u hoàn thi n các i u ki n t ch c kỳ sát h ch. - Phân công và s p x p l ch sát h ch. - Ph bi n, hư ng d n quy ch , n i quy sát h ch và các quy nh c n thi t cho các sát h ch viên. - T ch c kỳ sát h ch theo quy nh. - L p biên b n x lý các vi ph m quy ch sát h ch theo quy n h n ư c giao và báo cáo cơ quan có thNm quy n. - T ng h p k t qu kỳ sát h ch và ký xác nh n biên b n. G i lưu tr các văn b n, tài li u c a kỳ sát h ch t i cơ s ào t o, Trung tâm sát h ch lái xe và Ban qu n lý sát h ch. i u 14. T sát h ch 1.T sát h ch - T sát h ch do C c trư ng C c BVN ho c Giám c S GTVT, GTCC thành l p. - T sát h ch ch u s ch o tr c ti p c a H i ng sát h ch. T sát h ch c p GPLX h ng A1, A2 ch u s ch o tr c ti p c a Ban qu n lý sát h ch. - K t thúc kỳ sát h ch t sát h ch t gi i th . 2. Thành viên c a T sát h ch T sát h ch g m t trư ng và các sát h ch viên, là ngư i thu c quy n qu n lý c a C c BVN ho c S GTVT, GTCC ho c Trung tâm sát h ch ho c cơ s ào t o lái xe. 3. Tiêu chuNn c a sát h ch viên - Có tư cách o c t t. - Trình văn hoá: t t nghi p ph thông trung h c - Có GPLX tương ng v i h ng xe sát h ch ít nh t 1 năm
 11. - ư c t p hu n v nghi p v sát h ch và ư c C c trư ng C c BVN c p th sát h ch viên 4. Nhi m v c a T sát h ch - Ki m tra phương ti n, d ng c thi t b ch m i m, trư ng thi, phương án b o v và an toàn. - Ph bi n, ki m tra thí sinh ch p hành quy nh và n i quy sát h ch. - Sát h ch thí sinh theo n i dung và quy trình quy nh. - L p biên b n, x lý các trư ng h p vi ph m n i quy theo quy n h n ư c giao, ho c báo cáo H i ng sát h ch gi i quy t. - Ch m thi và t ng h p k t qu , ánh giá kỳ sát h ch báo cáo H i ng sát h ch ho c Ban qu n lý sát h ch ( i v i sát h ch c p GPLX h ng A1, A2) gi i quy t. 5. Các sát h ch viên ch u trách nhi m tr c ti p v k t qu ch m thi. T trư ng T sát h ch ch u trách nhi m chung v k t qu kỳ sát h ch. 6. Sát h ch viên khi thi hành nhi m v ph i m c ng ph c theo quy nh. i u 15. H sơ xin tham gia sát h ch c p gi y phép lái xe - ơn xin d sát h ch c p GPLX - Gi y ch ng nh n s c kho theo quy nh - Ch ng ch t t nghi p khoá ào t o, b túc nâng h ng GPLX (tr GPLX các h ng A1, A2) - i v i nâng h ng GPLX ph i có xác nh n v th i gian và km lái xe an toàn. - i v i ngư i thi l i ph i có biên b n xác nh n k t qu sát h ch trư c ó. i u 16. Phân c p v sát h ch c p GPLX và i GPLX 1. C c BVN a. Ch o, qu n lý và hư ng d n nghi p v v sát h ch c p GPLX trong ph m vi toàn qu c. b. T ch c sát h ch c p GPLX cho h c viên h c t i các cơ s ào t o do C c qu n lý. c. i GPLX cho ngư i lái xe thu c các cơ quan Trung ương c a ng, Nhà nư c, oàn th và các t ch c qu c t , ngo i giao óng t i Hà N i. 2. S Giao thông v n t i, GTCC
 12. T ch c th c hi n các công vi c v sát h ch c p GPLX trong ph m vi a phương tr các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này. i u 17. Báo cáo v công tác sát h ch c p GPLX Hàng năm, vào tháng 1 và tháng 7, các cơ s GTVT, GTCC sơ, t ng k t công tác sát h ch c p GPLX c a a phương báo cáo v C c BVN t ng h p, báo cáo B GTVT. i u 18. Thanh tra, ki m tra công tác sát h ch c p GPLX 1. Giao V T ch c cán b và Lao ng và Thanh tra B , ch trì và ph i h p các cơ quan h u quan t ch c oàn thanh tra công tác sát h ch c p GPLX toàn qu c 2 năm 1 l n. 2. C c trư ng C c BVN, Giám c các S GTVT, GTCC ch u trách nhi m ch o, t ch c và thư ng xuyên ki m tra các ho t ng v sát h ch c p GPLX trong ph m vi ư c phân công. 3. Vi c thanh tra, ki m tra công tác sát h ch c p GPLX ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra. Trư ng h p phát hi n có sai ph m trong công tác sát h ch c p GPLX C c trư ng C c BVN, Giám c S GTVT, GTCC k p th i x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4 T CH C TH C HI N i u 19. C c trư ng C c BVN ch u trách nhi m t ch c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy ch này. i u 20. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ s ào t o, cơ quan qu n lý ào t o, cơ quan qu n lý sát h ch c p GPLX ph n ánh k p th i v C c BVN t ng h p báo cáo B GTVT nghiên c u i u ch nh, b sung khi c n thi t.
Đồng bộ tài khoản