Quyết định số 681/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 681/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 681/2001/QĐ-BYT về việc ban hành bản " quy định chế độ báo cáo và biểu mẫu báo cáo công tác phòng chống AIDS ngành y tế" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 681/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 681/2001/Q -BYT Hà n i, ngày 07 tháng 03 năm 2001 QUY T NNH VI C BAN HÀNH B N "QUY NNH CH BÁO CÁO VÀ BI U M U BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CH NG AIDS NGÀNH Y T " B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c c a b máy c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 605/Q -BYT ngày 03/5/1995 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p Ban phòng ch ng AIDS - B Y t ; Căn c Quy t nh s 1716/1999/Q -BYT ngày 04/6/1999 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n "Quy nh v t ch c và ch c năng nhi m v c a Ban phòng ch ng AIDS Ngành Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương"; Theo ngh c a ông Trư ng Ban phòng ch ng AIDS và V trư ng V Y t d phòng B Yt , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh ch báo cáo và bi u m u báo cáo công tác phòng ch ng AIDS Ngành Y t ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i các quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng các V : Y t d phòng, i u tr , Pháp ch - B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trư ng Ban phòng ch ng AIDS các B , ngành, oàn th và Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
  2. QUY NNH CH BÁO CÁO VÀ BI U M U BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CH NG AIDS NGÀNH Y T (Ban hành kèm theo Q s : 681/2001/Q -BYT ngày 07/ 03/ 2001 c a B trư ng B Yt ) A. CH BÁO CÁO 1. Ban phòng ch ng AIDS t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh), Ban phòng ch ng AIDS c a các B , ngành, oàn th và Y t các ngành có trách nhi m báo cáo công tác phòng ch ng AIDS c a ơn v , a phương v B Y t (Ban phòng ch ng AIDS). 2. Hình th c báo cáo theo các yêu c u sau: 2.1. Báo cáo nh kỳ g m: a. Báo cáo quý b. Báo cáo t ng k t năm 2.2. Báo cáo nhanh. 2.3. Báo cáo theo yêu c u c a c p trên. Các báo cáo ph i ư c th c hi n b ng văn b n, trong trư ng h p c n báo cáo khNn có th g i trư c b ng fax, i n báo, i n th ai, thư i n t . 3. N i dung báo cáo: 3.1. Báo cáo nh kỳ: N i dung báo cáo theo quy nh t i M c B c a b n Quy nh này. 3.2. Báo cáo nhanh: Báo cáo nh ng v n xNy ra t xu t a phương, ơn v . Báo cáo ph i nêu ư c rõ tình hình, a i m, th i gian, i tư ng, các gi i pháp can thi p và các ki n ngh c th . 3.3. Báo cáo theo yêu c u: Báo cáo theo nh ng n i dung c th mà c p trên yêu c u. 4. Th i gian g i báo cáo nh kỳ: 4.1. Báo cáo quý: Trư c ngày 05 tháng u tiên c a quý sau. K t qu ư c tính n h t tháng cu i cùng c a quý trư c. 4.2. Báo cáo năm: Trư c ngày 25 tháng 12, k t qu ư c tính n ngày 15/12 hàng năm.
  3. 5. Ngư i ký báo cáo: là Trư ng ho c Phó Trư ng Ban phòng ch ng AIDS - S y t ; Trư ng ho c Phó Trư ng Ban phòng ch ng AIDS c a các B , ngành, oàn th ; Th trư ng Y t các ngành. B. BI U M U BÁO CÁO ơn v : C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T nh, thành ph c l p – T do – H nh Phúc --------------- ------------------- C/v s : Kính g i: B Y t (Ban phòng ch ng AIDS) BÁO CÁO CÔNG TÁC HO T NG PHÒNG CH NG AIDS T / /200 - / /200 PH N I. T CH C: B ng 1 * Ghi chú: Ph n này ch s d ng trong l n báo cáo u tiên và báo cáo khi có s thay i v t ch c. PH N II. THÔNG TIN - GIÁO D C - TRUY N THÔNG TRONG NGÀNH Y T : 1. H i th o, t p hu n, giao ban v công tác phòng ch ng AIDS: B ng 2 2. Tài li u truy n thông: B ng 3 PH N III. HO T NG TƯ V N: B ng 4 PH N IV. CÁC HO T NG CHUYÊN MÔN: 1. Báo cáo HIV/AIDS: B ng 5
  4. 2. Giám sát HIV/AIDS: 2.1. Xét nghi m phát hi n: - T ng s m u xét nghi m:.......................... - T ng s m u dương tính:........................... 2.2. Giám sát: B ng 6 * Ghi chú: vi c phân lo i i tư ng ư c làm theo nhóm lý do xét nghi m ã xác nh ban u. 3. An toàn truy n máu: 3.1. Danh sách các cơ s y t có truy n máu m i, chưa ư c trang b phương ti n xét nghi m sàng l c HIV: B ng 7 3.2. Các thông s khác: B ng 8 N u có ơn v máu truy n không ư c sàng l c HIV ngh gi i thích rõ nguyên nhân:.... 4. Các b nh lây truy n qua ư ng tình d c: B ng 9 5. i u tr HIV/AIDS: - S b nh nhân HIV/AIDS m i chNn oán: Lũy tích: - S lư t b nh nhân HIV/AIDS khám và i u tr ngo i trú: - S lư t b nh nhân HIV/AIDS khám và i u tr n i trú: - S lư t b nh nhân ư c i u tr nhi m trùng cơ h i: - S cán b b phơi nhi m ư c i u tr : - S Bà m mang thai b nhi m HIV/AIDS ư c i u tr d phòng t m sang con: - S tr em b nhi m HIV/AIDS ư c i u tr : - Tình hình v thu c c hi u và thu c ch ng nhi m trùng cơ h i:
  5. 6. Tình hình s d ng sinh phNm: B ng 10 PH N V. CÁC HO T NG KHÁC: 1. Qu n lý ngư i nhi m HIV/AIDS: B ng 11 2. H p tác qu c t : Các d án phòng ch ng AIDS h p tác v i nư c ngoài ang tri n khai t i a phương: 3. Báo cáo tình hình nh n và s d ng kinh phí: 3.1. Tình hình nh n kinh phí: - T ng s kinh phí u quy n: - T ng s kinh phí ã nh n: S còn l i: 3.2. Tình hình s d ng kinh phí: B ng 12 PH N VI. KHÓ KHĂN VÀ T N T I: 1. Khó khăn: PH N VII. NH N XÉT VÀ KI N NGHN: 1. Nh n xét: 2. Ki n ngh : GIÁM CS YT Ngư i báo cáo (Ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản