Quyết định số 85/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 85/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/QĐ-BBCVT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 85/Q -BBCVT Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C CH NNH PHÒNG O KI M B TRƯ NG B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT ngày 01/12/2006 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ch nh phòng o ki m: TRUNG TÂM O LƯ NG Thu c: C C QU N LÝ CH T LƯ NG BƯU CHÍNH VI N THÔNG VÀ CÔNG NGH THÔNG TIN áp ng y các yêu c u c a quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông ban hành kèm theo quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT v i danh m c các s n phNm, d ch v và công trình ư c ch nh kèm theo quy t nh này. i u 2. Phòng o ki m ư c ch nh ph i tuân th y các yêu c u v ch nh theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c n ngày 30 tháng 01 năm 2010. K/T. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Phòng o ki m ư c ch nh; - B trư ng ( b/c); - Lưu VT, KHCN. Nguy n Minh H ng
  2. PH L C (Kèm theo quy t nh s 85/Q -BBCVT ngày 25 tháng 01 năm 2007 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông) Tên phòng o ki m ư c ch nh: Trung tâm o lư ng Thu c: C c Qu n lý Ch t lư ng Bưu chính, Vi n thông và Công ngh thông tin a ch : Phư ng Yên Hoà, Qu n C u Gi y, Hà N i DANH M C S N PH M, DNCH V , CÔNG TRÌNH Ư C CH NNH Quy nh k thu t, tiêu STT S n ph m, d ch v , công trình chu n, ch tiêu k thu t I- S n ph m, thi t b vi n thông, i n t , công ngh thông tin, thi t b thông tin vô tuy n i n. 1. Thi t b u cu i k t n i vào m ng vi n thông TCN68-188:2000; công c ng qua giao di n tương t hai dây TCN68-211:2002. 2. Thi t b u cu i k t n i vào m ng ISDN s TCN68-189:2000; d ng truy nh p t c cơ s BRA TCN68-212:2002; TCN68-213:2002. 3. Thi t b u cu i thông tin di ng m t t công TCN68-138:1995 c ng TCN68-221:2004; TCN68-222:2004; TCN68-223:2004; TCN68-245:2006. 4. Thi t b phát, thu phát sóng vô tuy n i n (*) 5. Cáp thông tin kim lo i TCN68-132:1998 6. Cáp s i quang TCN68-160:1996. 7. T ng ài i n t PABX TCN68-136:1995; TCN68-188:2000. 8. T ng ài dung lư ng l n TCN68-179:1999 9. T ng ài dung lư ng nh TCN68-146:1995
  3. Quy nh k thu t, tiêu STT S n ph m, d ch v , công trình chu n, ch tiêu k thu t 10. Thi t b truy nh p m ng TCN 68 - 163A : 1997 TCN 68 - 163B : 1997 TCN 68 - 169 : 1998 TCN 68 - 179 : 1999 TCN 68 - 184 : 1999 TCN 68 - 185 : 1999 TCN 68 – 188 : 2000 11. Thi t b truy n d n quang TCN 68 - 173 : 1998 TCN 68 - 175 : 1998 TCN 68 – 177 : 1998 12. Thi t b truy n d n viba s TCN 68 - 137 : 1995 TCN 68 - 156 : 1996 TCN 68 - 158 : 1996 TCN 68 – 234 : 2006 13. Thi t b u cu i k t n i vào m ng vi n thông TCN 68 - 216 : 2002 công c ng s d ng kênh thuê riêng TCN 68 - 217 : 2002 14 Thi t b i n tho i th TCN68-166:1997 15. Máy i n tho i không dây (lo i kéo dài thuê TCN 68 - 143 : 2003 bao) TCN 68 - 188 : 2000 TCN 68 - 211 : 2002 16. Thi t b tr giúp sóng vô tuy n (*) 17. T u cáp TCN68-153:1995 II- D ch v vi n thông 18. D ch v i n tho i trên m ng vi n thông c nh TCN 68-176:2006 m t t 19. D ch v i n tho i trên m ng vi n thông di ng TCN 68-186:2006
  4. Quy nh k thu t, tiêu STT S n ph m, d ch v , công trình chu n, ch tiêu k thu t m t t 20. D ch v truy nh p Internet ADSL TCN 68-227:2006 21. D ch v truy nh p Internet gián ti p qua m ng TCN 68-218:2006 vi n thông c nh m t t 22. D ch v k t n i Internet TCN 68-218:2006 23. D ch v i n tho i trên m ng vô tuy n n i th TCN 68-228:2004 công c ng PHS III- Công trình k thu t chuyên ngành vi n thông 24. Tr m truy n d n phát sóng vô tuy n i n (phát TCN 68-141:1999(**) thanh, truy n hình). TCN 68-135:2001 25. Tr m truy n d n vi ba ư ng dài trong nư c. TCN 68-141:1999(**) TCN 68-135:2001 26. Tr m m t t thông tin v tinh lo i D, E và F. TCN 68-141:1999(**) TCN 68-135:2001 27. Tr m g c i n tho i di ng m t t công c ng TCN 68-141:1999(**) (BTS). TCN 68-135:2001 TCN 68-255:2006 TCVN 3718-1:2005 Ghi chú:(*) Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n qu c gia; (**) Ch áp d ng ch tiêu ti p t ch ng sét và ti p tb ov .
Đồng bộ tài khoản