Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
18
lượt xem
2
download

Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 96/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH M C THU L PHÍ C P GI Y PHÉP LAO NG CHO NGƯ I NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I VI T NAM TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 10/2008/NQ-H ND ngày 04 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v phí và l phí trên a bàn thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành m c thu l phí c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam trên a bàn thành ph H Chí Minh, như sau: 1. M c thu: - C p m i gi y phép lao ng : 400.000 ng/1 gi y phép; - C p l i gi y phép lao ng : 300.000 ng/1 gi y phép; - Gia h n gi y phép lao ng : 200.000 ng/1 gi y phép. 2. T l l i: cơ quan thu l phí ư c trích 50% t ng s ti n l phí thu ư c chi ph c v công tác. 3. Vi c qu n lý và s d ng s ti n l phí l i: th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính v s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n các quy nh pháp lu t v phí, l phí.
  2. 4. Th i gian th c hi n: t ngày 01 tháng 01 năm 2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c S Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Thu Hà
Đồng bộ tài khoản