intTypePromotion=1

Quyết định Số: 977/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
111
lượt xem
7
download

Quyết định Số: 977/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định Số: 977/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng FC cho người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển xe ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 977/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 977/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG FC CHO NGƯỜI CÓ GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG C, D, E ĐANG ĐIỀU KHIỂN ÔTÔ ĐẦU KÉO KÉO SƠ MI RƠ MOÓC BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 891/CĐBVN-QLPT&NL ngày 18 tháng 3 năm 2009 và Tờ trình số 1317/CĐBVN-QLPT&NL ngày 14 tháng 4 năm 2009 kèm theo Đề án tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng FC cho người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng FC cho người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển xe ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc” với các nội dung chủ yếu sau: 1. Mục tiêu Đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2010, hoàn thành việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng FC cho người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc trong phạm vi cả nước. 2. Đối tượng, nội dung và lộ trình thực hiện a) Người có giấy phép lái xe hạng C, D, E có đủ thâm niên và số ki lô mét lái xe an toàn theo quy định (03 năm và 50.000 km lái xe an toàn), có thời gian liên tục điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc đủ 02 năm trở lên: - Được miễn tham gia khóa học tại cơ sở đào tạo lái xe; miễn sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hành lái xe trên đường; - Phải dự sát hạch thực hành lái xe trong hình theo nội dung quy trình sát hạch lái xe hạng FC. Thời gian thực hiện: từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2009. b) Người có giấy phép lái xe hạng C, D, E có đủ thâm niên và số ki lô mét lái xe an toàn theo quy định (03 năm và 50.000 km lái xe an toàn), có thời gian liên tục điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc từ 01 năm đến dưới 02 năm:
  2. - Được miễn tham gia khóa học tại cơ sở đào tạo lái xe; - Phải tham dự sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe theo nội dung, quy trình sát hạch lái xe hạng FC. Thời gian thực hiện: từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 01/7/2010. c) Người có giấy phép lái xe hạng C, D, E có đủ thâm niên và số ki lô mét lái xe an toàn theo quy định (03 năm và 50.000 km lái xe an toàn), có thời gian liên tục điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc dưới 01 năm: - Được miễn học thực hành tại cơ sở đào tạo lái xe; - Phải tham gia học lý thuyết tại cơ sở đào tạo lái xe và tham dự sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe theo nội dung, quy trình sát hạch lái xe hạng FC. Thời gian thực hiện: từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 01/7/2010. d) Người có Giấy phép lái xe hạng C, D, E chưa đủ thâm niên và số ki lô mét lái xe an toàn theo quy định (03 năm và 50.000 km lái xe an toàn), hiện đang điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc được tham gia khóa học tại cơ sở đào tạo lái xe để học lý thuyết, thực hành lái xe theo nội dung, chương trình đào tạo quy định và tham dự sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe theo nội dung, quy trình sát hạch lái xe hạng FC. Thời gian thực hiện: từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 01/7/2010. 3. Công tác đào tạo a) Các đối tượng nêu tại điểm c, d khoản 21 Điều này được tổ chức học tại cơ sở đào tạo lái xe có chức năng đào tạo lái xe hạng F (có đủ điều kiện đào tạo lái xe hạng FC). b) Nội dung, chương trình đào tạo theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam. c) Cơ sở đào tạo được thu học phí các học phần theo quy định của Bộ Tài chính. 4. Công tác sát hạch a) Việc tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng FC cho các đối tượng nêu tại khoản 2 Điều này phải thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và một số trung tâm sát hạch loại 2 có đủ điều kiện bố trí hình sát hạch cho hạng FC. b) Xe cơ giới dùng để sát hạch: sử dụng ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc (loại 20 Feet) do trung tâm sát hạch lái xe đầu tư hoặc thuê theo hợp đồng. c) Nội dung sát hạch: - Sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe trên đường thực hiện theo quy định hiện hành; - Sát hạch lái xe trong hình: ngoài nội dung tiến qua hình có 05 cọc chuẩn và vòng trở lại, bổ sung nội dung ghép xe dọc vào nơi đỗ. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm:
  3. a) Hướng dẫn nội dung, quy trình, kích thước hình sát hạch lái xe trong hình quy định tại điểm c khoản 4 Điều 1 của Quyết định này; b) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ sát hạch viên, giáo viên dạy thực hành lái xe để đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch; c) Hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch thực hiện Quyết định này. Kinh phí thực hiện Đề án được sử dụng trong nguồn kinh phí an toàn giao thông đã cấp cho Cục Đường bộ Việt Nam năm 2009. 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm: a) Tổng hợp, rà soát danh sách các đối tượng đủ điều kiện nêu tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này, thực hiện xong trước ngày 31/5/2009; b) Chỉ đạo cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ giáo viên, sát hạch viên đáp ứng nhu cầu đào tạo sát hạch lái xe hạng FC; c) Tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các đối tượng đủ điều kiện quy định tại Quyết định này. 3. Các doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; a) Lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này và báo cáo về Sở Giao thông vận tải, cơ sở đào tạo lái xe để đăng ký học, sát hạch lái xe hạng FC; b) Xác nhận điều kiện của người lái xe có nhu cầu học, sát hạch hạng FC và chịu trách nhiệm về tính xác thực của việc xác nhận. Việc đăng ký học, sát hạch kèm theo xác nhận điều kiện của người lái xe phải thực hiện xong trước ngày 15/5/2009; 4. Người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc thuộc các hộ kinh doanh: a) Căn cứ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này đăng ký học, sát hạch lái xe hạng FC với Sở Giao thông vận tải, cơ sở đào tạo lái xe; b) Có bản cam kết đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này và được chính quyền địa phương cấp xã xác nhận. Việc đăng ký học, sát hạch kèm theo bản cam kết có xác nhận của chính quyền địa phương phải thực hiện xong trước ngày 15/5/2009; 5. Cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe có trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ giáo viên để thực hiện nội dung có liên quan quy định tại Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 01/7/2010.
  4. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, LĐTB&XH, Y tế, GD&ĐT; Hồ Nghĩa Dũng - Ủy ban ATGTQG; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Các Sở Giao thông vận tải; - Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam; - Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam; - Website Bộ GTVT; - Lưu: VT, TCCB.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2