intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự biến động của hàm lượng 10-Deacetyl Baccatin III và 19-Hydroxy Baccatin III theo thời gian thu hái trong lá cây thông đỏ Taxus Wallichiana Zucc. ở tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ: Nguaconbaynhay Nguaconbaynhay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày thông báo một số kết quả khảo sát về sự biến động của hàm lượng DAB và 19-Hydroxy Baccatin III trong lá cây thông đỏ Taxus Wallichiana Zucc. mọc tự nhiên ở tỉnh Lâm Đồng theo thời gian thu hái trong năm nhằm xác định thời gian thu nguyên liệu tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự biến động của hàm lượng 10-Deacetyl Baccatin III và 19-Hydroxy Baccatin III theo thời gian thu hái trong lá cây thông đỏ Taxus Wallichiana Zucc. ở tỉnh Lâm Đồng

29(4): 49-51 T¹p chÝ Sinh häc 12-2007<br /> <br /> <br /> <br /> sù biÕn ®éng cña hµm l−îng 10-deacetyl baccatin III vµ<br /> 19-hydroxy baccatin III theo thêi gian thu h¸i trong l¸ c©y<br /> th«ng ®á Taxus wallichiana Zucc. ë tØnh l©m ®ång<br /> <br /> nguyÔn h÷u toµn phan, nguyÔn thÞ diÖu thuÇn<br /> Ph©n viÖn Sinh häc t¹i §µ L¹t<br /> nguyÔn c«ng hµo, ch©u v¨n minh<br /> ViÖn Hãa häc c¸c hîp chÊt thiªn nhiªn<br /> AcO<br /> ë ViÖt Nam, chØ cã 2 loµi th«ng ®á lµ H3C O<br /> OH<br /> Taxus chinensis (Pilg.) Rehd. ph©n bè ë mét sè OH<br /> tØnh miÒn B¾c vµ Taxus wallichiana Zucc. ë tØnh CH3<br /> L©m §ång [1]. L¸ cña c¸c loµi th«ng ®á lµ HO<br /> CH3<br /> nguån nguyªn liÖu duy nhÊt ®Ó ph©n lËp 10-<br /> deacetyl baccatin III (DAB) - chÊt ®Çu cho b¸n HO<br /> H<br /> tæng hîp taxol vµ taxotere (hai trong sè nh÷ng BzO O<br /> AcO<br /> ho¹t chÊt chèng ung th− hµng ®Çu hiÖn nay trªn<br /> thÕ giíi) [2, 3]. Do vËy ph¶i kh¶o s¸t thêi ®iÓm 19-hydroxy baccatin III<br /> thu h¸i l¸ ®Ó cã hµm l−îng DAB cao nhÊt, Hala<br /> N. ElSohly vµ cs. [4] ®· kh¶o s¸t sù biÕn ®éng i. ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu<br /> hµm l−îng cña mét sè hîp chÊt taxoit theo thêi<br /> gian thu h¸i (th¸ng 6-9 n¨m 1993 vµ th¸ng 3- §èi t−îng nghiªn cøu lµ l¸ c©y th«ng ®á<br /> 10/2004) ®èi víi l¸ th«ng ®á T. x media (Taxus wallichiana Zucc.) thu t¹i Nói Voi ë<br /> ‘Hicksii’ trång t¹i c«ng ty Zelenka Nursery huyÖn §øc Träng, tØnh L©m §ång. L¸ th«ng ®á<br /> (Grand Haven, MI, Mü). KÕt qu¶ cho thÊy, l¸ ®−îc thu h¸i tõ 9 giê ®Õn 13 giê trong ngµy vµ<br /> th«ng ®á T. x media ‘Hicksii’ khi thu h¸i vµo bao gåm toµn bé l¸ xanh.<br /> th¸ng 6 cã hµm l−îng DAB cao nhÊt L¸ th«ng ®á t−¬i ®−îc sÊy kh« ë nhiÖt ®é<br /> (0,0913 %). < 45oC, nghiÒn mÞn, chiÕt 3 lÇn víi metanol<br /> Trong bµi b¸o nµy, chóng t«i th«ng b¸o mét trong bÓ siªu ©m (4 giê/lÇn chiÕt víi tû lÖ<br /> sè kÕt qu¶ kh¶o s¸t vÒ sù biÕn ®éng cña hµm l¸ kh«/metanol = 1/5). Gép chung c¸c dÞch chiÕt<br /> l−îng DAB vµ 19-hydroxy baccatin III (HB) metanol, c« thu håi dung m«i d−íi ¸p suÊt thÊp<br /> trong l¸ c©y th«ng ®á Taxus wallichiana Zucc. cho ®Õn d¹ng cao tæng hîp. Hßa tan cao trong<br /> mäc tù nhiªn ë tØnh L©m §ång theo thêi gian dung dÞch metanol - n−íc 20%. Läc, lo¹i bá<br /> thu h¸i trong n¨m nh»m x¸c ®Þnh thêi gian thu phÇn kh«ng tan vµ chiÕt lo¹i chÊt mµu víi n-<br /> nguyªn liÖu tèt nhÊt. hexan, sau ®ã chiÕt tæng c¸c hîp chÊt taxoit víi<br /> HO<br /> O cloroform. DÞch chiÕt cloroform ®−îc c« thu håi<br /> H3C<br /> CH3 OH dung m«i ®Õn c¾n kh«.<br /> CH3 C¾n kh« tõ dÞch chiÕt cloroform ®−îc<br /> HO<br /> CH3<br /> hßa tan trong metanol theo tû lÖ 0,1-0,4 g<br /> c¾n kh«/5 ml metanol ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch<br /> HO<br /> H ®Þnh l−îng DAB vµ HB b»ng m¸y s¾c ký láng<br /> BzO O cao ¸p (HPLC) Agilent 1100 sö dông cét<br /> AcO<br /> Zorbax Eclipse XDB-C18 víi hÖ dung m«i<br /> 10-deacetyl baccatin III (metanol/n−íc = 65/35).<br /> <br /> 49<br /> ii. kÕt qu¶ nghiªn cøu nhiªn, mçi c¸ thÓ ®−îc thu 100 g l¸ t−¬i. Thêi<br /> gian thu h¸i tõ th¸ng 5/2005 ®Õn th¸ng 4/2006.<br /> 1. §é Èm cña l¸ th«ng ®á theo thêi gian thu Hçn hîp l¸ t−¬i, sau khi ®−îc sÊy kh«, ®−îc x¸c<br /> h¸i trong n¨m ®Þnh ®é Èm, råi tiÕn hµnh chiÕt toµn phÇn víi<br /> metanol. §é Èm cña l¸ th«ng ®á theo thêi gian<br /> L¸ th«ng ®á ®−îc thu tõ 20 c¸ thÓ mäc tù ®−îc tr×nh bµy trong h×nh 1.<br /> <br /> 72<br /> <br /> 70<br /> <br /> 68<br /> §é Èm (%)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 66<br /> <br /> 64<br /> <br /> 62<br /> <br /> 60<br /> <br /> 58<br /> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br /> <br /> Thêi gian (th¸ng)<br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 1. §é Èm cña l¸ th«ng ®á theo thêi gian thu h¸i trong n¨m<br /> §é Èm cña nguyªn liÖu t¨ng m¹nh trong giai triÓn l¸ non cña c©y th«ng ®á.<br /> ®o¹n tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 10 vµ sau ®ã gi¶m<br /> 2. Hµm l−îng DAB vµ HB trong l¸ th«ng ®á<br /> dÇn, phï hîp víi mïa m−a ë tØnh L©m §ång.<br /> §ång thêi, ®©y còng lµ giai ®o¹n ra chåi vµ ph¸t theo thêi gian thu h¸i trong n¨m<br /> <br /> <br /> 0.045<br /> 0.040<br /> Hµm l−îng (%/l¸ kh«)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0.035<br /> 0.030<br /> 0.025 DAB<br /> 0.020 HB<br /> 0.015<br /> 0.010<br /> 0.005<br /> 0.000<br /> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br /> Thêi gian thu h¸i (th¸ng)<br /> <br /> <br /> H×nh 2. Sù biÕn ®éng cña hµm l−îng DAB vµ HB trong l¸ th«ng ®á theo thêi gian thu h¸i trong n¨m<br /> C¾n kh« ®−îc hßa tan trong metanol HPLC Vµo c¸c th¸ng 6-7, c©y ph¸t triÓn m¹nh nªn<br /> ®Ó ®Þnh l−îng DAB vµ HB trªn m¸y s¾c ký láng hµm l−îng cña hai ho¹t chÊt DAB vµ HB còng<br /> cao ¸p, cã kÌm víi mÉu chuÈn. KÕt qu¶ ®Þnh t¨ng m¹nh trong giai ®o¹n nµy vµ sau ®ã gi¶m<br /> l−îng c¸c hîp chÊt nµy theo 12 th¸ng liªn tôc dÇn ®Õn nh÷ng th¸ng cuèi n¨m. Do vËy, ®Ó thu<br /> ®−îc tr×nh bµy trong h×nh 2. ®−îc l¸ th«ng ®á víi hµm l−îng hai ho¹t chÊt<br /> 50<br /> DAB vµ HB cao nhÊt, cÇn thu l¸ vµo giai ®o¹n 3. Hµm l−îng 19-hydroxybaccatin III trong<br /> c¸c th¸ng 6-7. KÕt qu¶ nµy còng t−¬ng tù nh− l¸ th«ng ®á kh« t¨ng dÇn theo thêi gian thu h¸i<br /> nghiªn cøu cña ElSohly trªn loµi T. x media tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 6 vµ sau ®ã gi¶m dÇn cho<br /> ‘Hicksii’. ®Õn th¸ng 12. Hµm l−îng cao nhÊt (0,032%) ®¹t<br /> ®−îc khi thu h¸i l¸ vµo th¸ng 6.<br /> III. kÕt luËn<br /> tµi liÖu tham kh¶o<br /> 1. §é Èm cña l¸ th«ng ®á<br /> (Taxus wallichiana Zucc.) dao ®éng trong 1. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng,<br /> kho¶ng 59-71% vµ ®¹t cao nhÊt trong thêi gian 1996: S¸ch §á ViÖt Nam (phÇn thùc vËt).<br /> tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 9 Nxb. Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi.<br /> 2. Hµm l−îng 10-deacetylbaccatin III trong 2. J. N. Denis et al., 1988: J. A. C. S., 110:<br /> l¸ th«ng ®á kh« t¨ng dÇn theo thêi gian thu h¸i 5917.<br /> tõ th¸ng 1 ®Õn c¸c th¸ng 6-7 vµ sau ®ã gi¶m dÇn 3. NguyÔn H÷u Toµn Phan vµ cs., 1998: T¹p<br /> cho ®Õn th¸ng 12. Hµm l−îng cao nhÊt chÝ Hãa häc, 36(2): 76-78. Hµ Néi.<br /> (0,037%) ®¹t ®−îc khi thu h¸i l¸ vµo th¸ng 6 vµ 4. Hala N. ElSohly et al., 1997:<br /> th¸ng 7.<br /> Phytochemical Analysis, Vol.8: 124-129.<br /> <br /> <br /> <br /> SEASONAL EFFECTS ON THE 10-DEACETYLBACCATIN III AND<br /> 19-HYDROXYBACCATIN III CONTENTS OF THE NEEDLES OF<br /> TAXUS WALLICHIANA ZUCC. IN LAMDONG PROVINCE<br /> NGUYEN HUU TOAN PHAN, NGUYEN THI DIEU THUAN<br /> NGUYEN CONG HAO, CHAU VAN MINH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SUMMARY<br /> <br /> In Vietnam, there are two Taxus species (Taxus chinensis (Pilg.) Rehd. in Northern provinces and Taxus<br /> wallichiana Zucc. in Western Highland). Previous examinations show that content of taxoid compounds in the<br /> needles of T. chinensis is lower than in the needles of T. wallichiana, so that materials from T. chinensis don’t<br /> meet the requirements of pharmaceutical industry. Taxus wallichiana Zucc. (Taxaceae) only distributes in<br /> Lamdong province of Vietnam. Its needles were collected monthly from May 2005 to April 2006. The<br /> humidity of fresh needles was variety from 59 to 71 percent depending on seasonal conditions. Uniformly<br /> dried samples of Taxus wallichiana Zucc. were extracted and analyzed for their contents of two taxanes,<br /> namely 10-deacetylbaccatin III (DAB) and 19-hydroxybaccatin III (HB) using high pressure liquid<br /> chromatography instrument with the standard compounds. The content of DAB in the dried needles gradually<br /> increases according to the harvest time from January to July and sequentially decreases to the end of year. The<br /> maximum content of DAB is 0.037% in the dried needles collected in June or July. The lowest level was<br /> reached in February – March (0.012%). Similarity, the highest content of HB is 0.032% based on dried<br /> needles collected in June. The minimum level of HB is 0.014% on needles collected in January.<br /> Data obtained from a seasonal study showed that the best time to harvest of the yew clippings for the<br /> production of these two taxanes is approximately one month from the start of flushing (June to July). At that<br /> time the clippings have reached reasonable size to provide high quality biomass.<br /> <br /> <br /> Ngµy nhËn bµi: 16-7-2007<br /> <br /> 51<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2