intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài Chính Doanh Nghiệp Đề tài: Vận dụng phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn để xác định và đánh giá chi phí sử dụng vốn của 1 công ty cổ phần đã niêm yết

Chia sẻ: Do Van Hoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

396
lượt xem
187
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Tài Chính Doanh Nghiệp Đề tài: Vận dụng phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn để xác định và đánh giá chi phí sử dụng vốn của 1 công ty cổ phần đã niêm yết" gồm 2 phần. Phần 1 trình bày Lý thuyết về chi phí sử dụng vốn. Phần 2 trình bày Thực trạng về chi phí sử dụng vốn tại Công ty cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài Chính Doanh Nghiệp Đề tài: Vận dụng phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn để xác định và đánh giá chi phí sử dụng vốn của 1 công ty cổ phần đã niêm yết

 1. BÀI THẢO LUẬN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỀ TÀI: Vận dụng phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn để xác định và đánh giá chi phí sử dụng vốn của một công ty cổ phần đã niêm yết
 2. Mục lục Bài Thảo Luận ................................................................................................................... 7 Phần 1:Lý Thuyết................................................................................................................ 8 I I.Khi niệm chi phí sử dụng vốn........................................................................................ 8 II.Chi phí sử dụng vốn vay ................................................................................................. 8 Chi phí sử dụng vốn cổ phiếu ưu đi .................................................................................. 8 Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại ti đầu tư theo mơ hình tăng trưởng cổ tức................. 9 Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại ti đầu tư theo mơ hình định gi ti sản vốn (CAPM).... 9 Rf: Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro............................................................................................. 9 WACC =(E/V)* rE+ (Cf/V)* rE+(D/V)* rdt *(1- t) ............................................................ 10 Hoặc WACC = Ĩ Wi* ri ..................................................................................................... 10 WACC:chi phí sử dụng vốn bình qun............................................................................. 10 V : tổng nguồn vốn hay tổng số vốn huy động từ cc nguồn ti trợ................................. 10 Wi :tỷ trọng của nguồn vốn I trong tổng nguồn ti trợi .................................................. 10 Cấu trc vốn lịch sử so với mục tiu:.................................................................................. 10 4 Chi phí cận bin sử dụng vốn ........................................................................................ 10 Cơng thức:........................................................................................................................ 11 Tĩm lại:.............................................................................................................................. 11 Phần 2 ............................................................................................................................... 11 I. GIỚI THIỆU KHI QUT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CO SAO THẾ GIỚI.... 12 1.Lịch sử hình thnh v pht triển của Cơng ty CP Quảng Co Sao Thế Giới........................ 12 1.2 Tình hình kinh doanh v nhn sự ................................................................................... 12 1.3 Chức năng kinh doanh ................................................................................................ 12 Giới thiệu tới cc khch hng về cơng ty quảng co Sao Thế Giới ...................................... 13 Xy dựng đặc tính thương hiệu v định vị thương hiệu.................................................... 13 Giai đoạn 3: từ năm 2008 – 2009..................................................................................... 14 2. Sơ đồ tổ chức bộ my cơng ty Cổ Phần Quảng Co Sao Thế Giới.................................. 14 3.1 Ban giám đốc: ............................................................................................................. 14 3.2 Phòng nhân sự :........................................................................................................... 15
 3. 3.3 Phịng kinh doanh: ....................................................................................................... 15 3.4 Phòng Media ............................................................................................................... 15 3.5 Phòng Dịch vụ khách hang (Account services) .......................................................... 16 3.6 Phòng chương trình: phụ trch chình về mảng pht triển kinh doanh chương trình. 16 3.7 Phòng thiết kế: ............................................................................................................ 17 3.8 Phòng Kế Tốn ............................................................................................................. 17 II. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHẦN QUẢNG CO SAO THẾ GIỚI QUA NĂM 2007-2008 ............................................................................ 17 1. Phn tích cấu trúc vốn của Cơng ty Cổ Phần Quảng Co Sao Thế Giới.......................... 17 Cấu trc ti chính của Cơng ty năm 2007 v 2008 như sau................................................ 17 Nợ phải trả : ..................................................................................................................... 19 Bảng 3 : Cc tỷ số thanh tốn của Cơng ty ................................................................ Đvt : lần ........................................................................................................................................... 20 Thứ nhất l về tỷ số thanh tốn hiện hnh (Rc) : .............................................................. 20 Tài sản lưu động .............................................................................................................. 20 Tỉ số thanh tốn hiện hnh (Rc) =...................................................................................... 20 Từ số liệu tính tốn trn ta cĩ thể rt ra những nhận xt như sau : ................................. 20 Thứ hai l về tỉ số thanh tốn nhanh (Rq) : ..................................................................... 20 Thứ ba l về tỉ số thanh tốn tức thời (Ri): ...................................................................... 21 1. Phn tích chi phí dử dụng vốn chủ sở hữu...................................................................... 21 2. Phn tích chi phí sử dụng nguồn vốn vay nợ ngắn hạn. ................................................. 22 Từ bảng phn tích trn ta cĩ thể rt ra những nhận xt như sau : .................................... 22 Qua phn tích chi tiết trn cho chng ta rt ra một số kết luận như sau :........................ 23 Yếu tố thuận lợi của việc sử dụng nợ ngắn hạn so với nợ di hạn :............................... 23 Như vậy việc sử dụng nợ ngắn hạn sẽ gy bất lợi gì cho Cơng ty ?................................ 24 3. Phn tích chi phí sử dụng vốn vay nợ di hạn.................................................................. 24 Chng ta cần lưu ý l :........................................................................................................ 25 4. Phn tích chi phí sử dụng vốn cổ phần ........................................................................... 26 WACC = (WD x r*D)+ (WE x rE) ....................................................................................... 26 Từ bảng tính chi phí sử dụng vốn bình qun trn ta cĩ nhận xt như sau: ....................... 26 Bi Thảo Luận ..................................................................................................................... 7
 4. Phần 1:Lý Thuyết................................................................................................................ 8 I I.Khi niệm chi phí sử dụng vốn........................................................................................ 8 II.Chi phí sử dụng vốn vay ................................................................................................. 8 Chi phí sử dụng vốn cổ phiếu ưu đi .................................................................................. 8 Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư theo mô hình tăng trưởng cổ tức............... 9 Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư theo mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) ............................................................................................................................................. 9 Rf: Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro............................................................................................. 9 WACC =(E/V)* rE+ (Cf/V)* rE+(D/V)* rdt *(1- t) ............................................................ 10 Hoặc WACC = Ĩ Wi* ri ..................................................................................................... 10 WACC:chi phí sử dụng vốn bình qun............................................................................. 10 V : tổng nguồn vốn hay tổng số vốn huy động từ các nguồn tài trợ............................. 10 Wi :tỷ trọng của nguồn vốn I trong tổng nguồn ti trợi .................................................. 10 Cấu trc vốn lịch sử so với mục tiu:.................................................................................. 10 4 Chi phí cận bin sử dụng vốn ........................................................................................ 10 Cơng thức:........................................................................................................................ 11 Tĩm lại:.............................................................................................................................. 11 Phần 2 ............................................................................................................................... 11 I. GIỚI THIỆU KHI QUT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CO SAO THẾ GIỚI.... 12 1.Lịch sử hình thnh v pht triển của Cơng ty CP Quảng Co Sao Thế Giới........................ 12 1.2 Tình hình kinh doanh v nhn sự ................................................................................... 12 1.3 Chức năng kinh doanh ................................................................................................ 12 Giới thiệu tới cc khch hng về cơng ty quảng co Sao Thế Giới ...................................... 13 Xây dựng đặc tính thương hiệu và định vị thương hiệu................................................ 13 Giai đoạn 3: từ năm 2008 – 2009..................................................................................... 14 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới .............................. 14 3.1 Ban giám đốc: ............................................................................................................. 14 3.2 Phịng nhn sự : ............................................................................................................. 15 3.3 Phịng kinh doanh: ....................................................................................................... 15 3.4 Phịng Media ................................................................................................................ 15 3.5 Phịng Dịch vụ khch hang (Account services) ............................................................. 16
 5. 3.6 Phịng chương trình: phụ trch chình về mảng pht triển kinh doanh chương trình.. 16 3.7 Phịng thiết kế: ............................................................................................................. 17 3.8 Phịng Kế Tốn .............................................................................................................. 17 II. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI QUA NĂM 2007-2008 ................................................................... 17 1. Phân tích cấu trúc vốn của Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới ...................... 17 Cấu trúc tài chính của Công ty năm 2007 và 2008 như sau.......................................... 17 Nợ phải trả : ..................................................................................................................... 19 Bảng 3 : Các tỷ số thanh toán của Công ty ............................................................Đvt : lần ........................................................................................................................................... 20 Thứ nhất là về tỷ số thanh toán hiện hành (Rc) : ........................................................ 20 Taøi sản lưu động ............................................................................................................ 20 Tỉ số thanh toán hiện hành (Rc) =.................................................................................. 20 Từ số liệu tính toán trên ta có thể rút ra những nhận xét như sau :......................... 20 Thứ hai là về tỉ số thanh toán nhanh (Rq) : ................................................................. 20 Thứ ba là về tỉ số thanh toán tức thời (Ri): .................................................................. 21 1. Phân tích chi phí dử dụng vốn chủ sở hữu.................................................................... 21 2. Phân tích chi phí sử dụng nguồn vốn vay nợ ngắn hạn. ............................................... 22 Từ bảng phân tích trên ta có thể rút ra những nhận xét như sau : ........................... 22 Qua phân tích chi tiết trên cho chúng ta rút ra một số kết luận như sau : ............... 23 Yếu tố thuận lợi của việc sử dụng nợ ngắn hạn so với nợ dài hạn :............................. 23 Như vậy việc sử dụng nợ ngắn hạn sẽ gây bất lợi gì cho Công ty ?.............................. 24 3. Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ dài hạn .............................................................. 24 Chúng ta cần lưu ý là : ................................................................................................... 25 4. Phaân tích chi phí söû duïng voán coå phaànBi Thảo Luận.......................................... 7 Phần 1:Lý Thuyết................................................................................................................ 8 I I.Khi niệm chi phí sử dụng vốn........................................................................................ 8 II.Chi phí sử dụng vốn vay ................................................................................................. 8 Chi phí sử dụng vốn cổ phiếu ưu đi .................................................................................. 8 Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư theo mô hình tăng trưởng cổ tức............... 9
 6. Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư theo mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) ............................................................................................................................................. 9 Rf: Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro............................................................................................. 9 WACC =(E/V)* rE+ (Cf/V)* rE+(D/V)* rdt *(1- t) ............................................................ 10 Hoặc WACC = Ĩ Wi* ri ..................................................................................................... 10 WACC:chi phí sử dụng vốn bình qun............................................................................. 10 V : tổng nguồn vốn hay tổng số vốn huy động từ các nguồn tài trợ............................. 10 Wi :tỷ trọng của nguồn vốn I trong tổng nguồn ti trợi .................................................. 10 Cấu trc vốn lịch sử so với mục tiu:.................................................................................. 10 4 Chi phí cận bin sử dụng vốn ........................................................................................ 10 Cơng thức:........................................................................................................................ 11 Tĩm lại:.............................................................................................................................. 11 Phần 2 ............................................................................................................................... 11 I. GIỚI THIỆU KHI QUT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CO SAO THẾ GIỚI.... 12 1.Lịch sử hình thnh v pht triển của Cơng ty CP Quảng Co Sao Thế Giới........................ 12 1.2 Tình hình kinh doanh v nhn sự ................................................................................... 12 1.3 Chức năng kinh doanh ................................................................................................ 12 Giới thiệu tới cc khch hng về cơng ty quảng co Sao Thế Giới ...................................... 13 Xây dựng đặc tính thương hiệu và định vị thương hiệu................................................ 13 Giai đoạn 3: từ năm 2008 – 2009..................................................................................... 14 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới .............................. 14 3.1 Ban giám đốc: ............................................................................................................. 14 3.2 Phịng nhn sự : ............................................................................................................. 15 3.3 Phịng kinh doanh: ....................................................................................................... 15 3.4 Phịng Media ................................................................................................................ 15 3.5 Phịng Dịch vụ khch hang (Account services) ............................................................. 16 3.6 Phịng chương trình: phụ trch chình về mảng pht triển kinh doanh chương trình.. 16 3.7 Phịng thiết kế: ............................................................................................................. 17 3.8 Phịng Kế Tốn .............................................................................................................. 17 II. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI QUA NĂM 2007-2008 ................................................................... 17
 7. 1. Phân tích cấu trúc vốn của Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới ...................... 17 Cấu trúc tài chính của Công ty năm 2007 và 2008 như sau.......................................... 17 Nợ phải trả : ..................................................................................................................... 19 Bảng 3 : Các tỷ số thanh toán của Công ty ............................................................Đvt : lần ........................................................................................................................................... 20 Thứ nhất là về tỷ số thanh toán hiện hành (Rc) : ........................................................ 20 Taøi sản lưu động ............................................................................................................ 20 Tỉ số thanh toán hiện hành (Rc) =.................................................................................. 20 Từ số liệu tính toán trên ta có thể rút ra những nhận xét như sau :......................... 20 Thứ hai là về tỉ số thanh toán nhanh (Rq) : ................................................................. 20 Thứ ba là về tỉ số thanh toán tức thời (Ri): .................................................................. 21 1. Phân tích chi phí dử dụng vốn chủ sở hữu.................................................................... 21 2. Phân tích chi phí sử dụng nguồn vốn vay nợ ngắn hạn. ............................................... 22 Từ bảng phân tích trên ta có thể rút ra những nhận xét như sau : ........................... 22 Qua phân tích chi tiết trên cho chúng ta rút ra một số kết luận như sau : ............... 23 Yếu tố thuận lợi của việc sử dụng nợ ngắn hạn so với nợ dài hạn :............................. 23 Như vậy việc sử dụng nợ ngắn hạn sẽ gây bất lợi gì cho Công ty ?.............................. 24 3. Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ dài hạn .............................................................. 24 Chúng ta cần lưu ý là : ................................................................................................... 25 4. Phân tích chi phí sử dụng vốn cổ phần ......................................................................... 26 WACC = (WD x r*D)+ (WE x rE) ....................................................................................... 26 Từ bảng tính chi phí sử dụng vốn bình quân trên ta có nhận xét như sau:................. 26 Phần 3:Kết Luận ............................................................................................................... 27 ........................................................................................................................................... 26 WACC = (WD x r*D)+ (WE x rE) ....................................................................................... 26 Töø baûng tính chi phí söû duïng voán bình quaân treân ta coù nhaän xeùt nhö sau: ........................................................................................................................................... 26 Phần 3:Kết Luận ............................................................................................................... 27 Bài Thảo Luận
 8. Môn :Tài Chính Doanh Nghiệp Đề tài : Vận dụng phương pháp xác định chi phí sử dụng vốn để xác định và đánh giá chi phí sử dụng vốn của 1 công ty cổ phần đã niêm yết. Phần 1:Lý Thuyết I I.Khái niệm chi phí sử dụng vốn Chi phí sử dụng vốn là giá mà nhà đầu tư phải trả cho việc sử dụng nguồn vốn cụ thể nào đó để tài trợ cho quyết định đầu tư của mình. Chi phí sử dụng vốn bao gồm chi phí trả cho việc sử dụng nợ vay và chi phí trả cho việc đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu dưới các hình thức bổ sung bằng các lợi nhuận chưa phân phối hoặc bổ sung bằng các quỹ chuyên dùng của doanh nghiệp. Trên góc độ của nhà đầu tư thì chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư đòi hỏi khi cung cấp vốn cho doanh nghiệp và mức sinh lời này phải tương xứng với mức độ rủi ro mà nhà đầu tư có khả năng gặp phải khi cung cấp vốn. Trên góc độ của người cần vốn là các dang nghiệp thì chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lời tối thiểu cần phải đạt được khi sử dụng nguồn tài trợ đó cho đầu tư hay hoạt động kinh doanh đẻ đảm bảo cho tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu hay thu nhập trên một cổ phần không bị sụt giảm . Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu bao gồm :Doanh nghiệp nhà nước thường sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn vốn và với nguồn vốn này doanh nghiệp còn sử dụng nguồn vốn tự bổ sung, trong trường hợp này chi phí sử dụng vốn là chi phí cơ hội.Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn liên doanh liên kết hoặc vốn cổ phần thì phải trả lãi cho người góp vốn và trả lợi tức cổ phần cho cổ đông. Chi phí sử dụng nợ phải trả: Nếu sử dụng vốn vay ngân hàng thì phải trả lãi vay,nếu sử dụng nợ do phát hành trái phiếu thì phải trả cho trái chủ một khỏan lợi tức nhất định như lãi suất đã được ghi trên trái phiếu. Chi phí sử dụng vốn đóng vai trò như là tỷ lệ chiết khấu làm cân bằng lượng vốn mà doanh nghiệp có quyền sử dụng hôm nay với các khỏan (gốc và lãi) mà doanh nghiệp phải trả cho chủ sở hữu một nguồn vốn nào đó trong tương lai.Trong họat động kinh doanh của doanh nghiệp phải tìm mọi cách để giảm chi phí. Để giảm được chi phí sử dụng vốn thì trước hết ta cần phải lượng giá nó. Lý thuyết và thực tế đã chứng minh các khó khăn trong tính tóan và quản lý các chi phí này,bởi vì nó phụ thuộc vào quá nhiều các yếu tố:Như tính mạo hiểm của việc sử dụng vốn,lãi suất của các khỏan nợ phải trả,cấu trúc tài chính của doanh nghiệp,chính sách phân phối lợi nhuận cho vốn góp.Vì vậy khi tính toán chi phí sử dụng vốn phải chấp nhận một tầm nhìn xa và cần phải xác định trên cở sở xem xét xem xét các chi phí vốn ở hiên tại chứ không phải dựa vào chi phí trong quá khứ. II.Chi phí sử dụng vốn vay 1.Chi phí sử dụng vốn cổ phần Chi phí sử dụng vốn cổ phiếu ưu đãi
 9. Cổ phiếu ưu đãi được xem như là một lọai nguồn vốn chủ sở hữu đặc biệt trong một doanh nghiệp. Những cổ đông ưu đãi sẽ được nhận cổ tức cố định như đã công bố với thứ tự ưu tiên trước khi lợi nhuận thuần được phân phối cho các cổ đông nắm giữ cổ phần. Vì cổ phiếu ưu đãi là một nguồn tài trợ vốn chủ sở hữu nên doanh thu từ phát hành các cổ phiếu ưu đãi là vĩnh viễn. Df rf = Pf(1-e) Df Hoặc rf = Pfn Trong đó: rf : chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi Df : cổ tức của một cổ phiếu ưu đãi Pf : giá phát hành một cổ phiếu ưu đãi e : tỷ lệ chi phí phát hành tính theo giá phát hành Pfn: giá ròng của 1 cổ phiếu ưu đãi 2. Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư theo mô hình tăng trưởng cổ tức Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường : Là tỷ suất sinh lợi trên mỗi cổ phần do các nhà đầu tư trên thị trường vốn kỳ vọng. D1 re = +g P0 Trong đó: P0: giá cổ phần thường D1: Cổ tức dự kiến vào cuối năm 1 re: Tỷ suất sinh lợi đòi hoircuar cổ đong với cổ phần thường rne : Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường do phát hành cổ phiếu mới g: Tỷ lệ tăng trưởng đều hàng năm trong cổ tức Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư theo mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) ri = Rf + βi (Rm - Rf) Trong đó: ri :tỷ suất sinh lời hỏi của nhà đầu tư đối với cổ phiếu i Rf: Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro Rm: Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng thị trường là tỷ suất sinh lợi danh mục thị trường của các tài sản βi :hệ số rủi ro của cổ phiếu i
 10. 3. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) Vốn của một Công ty hay của một dự án được huy động từ hai nguồn: Vốn chủ sở hữu và vốn đi vay. Mỗi một nguồn vốn đòi hỏi một tỷ suất sinh lời khác nhau. Đối với nhà cho vay thì yêu cầu của họ là lãi suất, đối với vốn chủ sở hữu thường có suất sinh lời cao hơn do rủi ro cao hơn. Trong trình tự thanh khoản, vốn chủ sở hữu nằm ở vị trí sau cùng, khoản nợ vay được ưu tiên nhận trước. WACC là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỷ trọng các loại vốn mà doanh nghiệp sử dụng. Vốn của doanh nghiệp bao gồm: cổ phần thường, cổ phần ưu đãi, trái phiếu và các khoản nợ dài hạn khác. WACC của doanh nghiệp còn được gọi là tỷ suất sinh lợi đòi hỏi tối thiểu mà doanh nghiệp phải đạt được khi quyết định thực hiện một dự án mở rộng nào đó, hoặc quyết định mua lại doanh nghiệp khác. WACC được sử dụng như một tỷ lệ chiết khấu thích hợp đối với các dòng tiền từ các dự án có mức rủi ro tương tự mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Còn nếu dự án có mức độ rủi ro cao hơn thì tỷ lệ chiết chấu sẽ đòi hỏi 1 tỷ lệ cao hơn tương ứng với mức rủi ro của dự án đó. Và ngược lại. Trong doanh nghiệp luôn luôn sử dụng nhiều nguồn tài trợ khác nhau. Vì vậy,cần phải xác định chi phí sử dụng vốn bình quân của tất cả các nguồn vốn đó. Chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc vốn của doanh nghiệp, cấu trúc vốn mà thay đổi thì chi phí sử dụng vốn bình quân cũng thay đổi theo. WACC =(E/V)* rE+ (Cf/V)* rE+(D/V)* rdt *(1- t) Hoặc WACC = Σ Wi* ri Trong đó: WACC:chi phí sử dụng vốn bình quân E :vốn chủ sở hữu bao ham cổ phiếu thường va lợi nhuận lãi đầu tư f : vốn tài trợ bằng cổ phiếu ưu đãi E :chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu bao hàm chi phí sử dụng cổ phiếu thường và chi phí sử dụng lợi nhuận tái đầu tư V : tổng nguồn vốn hay tổng số vốn huy động từ các nguồn tài trợ ri : chi phi sử dụng vốn của vốn i Wi :tỷ trọng của nguồn vốn I trong tổng nguồn tài trợi : nguồn tài trợ tinh theo thứ tự (i=1,n ) Cấu trúc vốn lịch sử so với mục tiêu: -Tỷ trọng tính theo cấu trúc vốn lịch sử là tỷ trọng theo giá trị sổ sách hay giá trị thị trường dựa trên cấu trúc vốn thực tế. - Tỷ trọng tính theo cấu trúc vốn mục tiêu cũng được dựa trên giá trị sổ sách hay giá trị thị trường nhưng nó phản ánh tỷ trọng trong một cấu trúc vốn kỳ vọng của doanh nghiệp. 4 Chi phí cận biên sử dụng vốn
 11. Chi phí sử dụng vốn biên tế(MCC): Là chi phí sử dụng vốn bình quân của một doanh nghiệp gắn liền với một đồng tài trợ tăng thêm . Qui mô tăng thì chi phí sử dụng vốn bình quân cũng tăng . Để tính tóan chi phí sử dụng vốn biên tế cần xác định điểm gãy, là điểm mà tại đó khi tổng quy mô các nguồn tài trợ vượt quá làm chi phí của một trong những nguồn tài trợ thành phần sẽ gia tăng. Công thức: ACji BPji = Wj Trong đó: BP ji: Điểm gãy cho nguồn tài trợ j với chi phí sử dụng vốn ≤ i ACji : Tổng số vốn huy động từ nguồn tài trợ j với chi phí sử dụng vốn ≤ i W j : Tỷ trọng của nguồn tài trợ thành phần j trong cơ cấu tổng các nguồn tài trợ Đường cơ hội đầu tư (IOS): Tại bất kỳ thời điểm nào đó,một doanh nghiệp luôn có sẵn những cơ hội đầu tư mới .Những cơ hội đầu tư này khác nhau về kích cỡ hay qui mô vốn đầu tư,khác nhau về tỷ suất sinh lợi và rủi ro. Đường cơ hội đầu tư là đồ thị tập hợp phản ánh IRR các dự án của doanh nghiệp( ưu tiên các IRR cao nhất) Tóm lại: Mỗi nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng đều phải trả nguồn chi phí cho việc sử dụng vốn đó.Khỏan chi phí này được gọi là chi phí sử dụng vốn.Chi phí này có tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp nhiều hay ít phụ thuộc vào lượng vốn vay .Do vậy các doanh nghiệp luôn sử dụng nhiều nguồn vốn với nhau sao cho chi phí sử dụng vốn thấp nhất nhưng đạt được lợi nhuận cao nhất. Phần 2 THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp, các công ty phải làm như thế nào để tăng thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới góc độ hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn chịu sự biến động rất lớn của nền kinh tế thị trường nên rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ để tồn tại, thắng trong cạnh tranh mà còn đạt được sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Một thực trạng nữa hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay, nhìn chung vốn được cấp nhỏ bé so với nhu cầu, tình trạng thiếu vốn diễn ra liên miên.. gây căng thẳng trong quá trình kinh doanh và thực hiện các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình
 12. Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới là một công ty cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, là một công ty thương mại chuyên sâu về lĩnh vực truyền thông, công ty có tỷ lệ vốn lưu động trong vốn kinh doanh chiếm một tỷ lệ lớn. Công ty đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa hoạt động xuất kinh doanh của mình, thì việc quan tâm đến cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn được coi là một vấn đề nóng bỏng đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp của công ty. I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Quảng Cáo Sao Thế Giới. 1.1.Lịch sử hình thành Năm 2003: Thành lập Công ty TNHH Quảng cáo Sao Thế Giới Năm 2005: Đa dạng và chuyên nghiệp hóa sản phẩm và dịch vụ. Định hướng là công ty truyền thông hàng đầu Việt Nam Năm 2006: Bắt đầu sản xuất phim và các chương trình truyền hình. Đầu tư khai thác các kênh truyền hình cáp quốc tế. Năm 2008: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Sao Thế Giới và đầu tư khai thác kênh Radio FM Bình Dương tầng số 92.5MHz. Năm 2009: phát triển kênh Radio mới là Sài Gòn Radio được phủ sóng trên toàn quốc. Trụ sở chính là: 3A3 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM Tel: (08) 35172282 Fax: (08) 35172209 Giấy phép kinh doanh: 4102017392 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp Mã số thuế: 0303031053 1.2 Tình hình kinh doanh và nhân sự Cán bộ công nhân viên: 41 nhân viên Thuộc Top 3 công ty sản xuất phim truyền hình cung cấp cho Đài Truyền Hình HTV và phân phối cho các Đài tỉnh khác. Nằm trong Top 10 Agency của HTV Là một trong những công ty quảng cáo hàng đầu ở Việt Nam cung cấp cho hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước với các dịch vụ: Tư vấn chiến lược, các dịch vụ media, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng, sản xuất phim truyện 1.3 Chức năng kinh doanh Sản xuất phim truyền hình Sản xuất chương trình truyền hình Media: bao gồm khai thác quảng cáo trên các đài truyền hình, báo chí Cable: hệ thống cáp HTVC gồm 2 kênh phim quốc tế: Starmovie, Cinemax (độc quyền khai thác quảng cáo), va 7 kênh HTVC Việt: HTVC Thuần Việt, HTVC Phụ Nữ, HTVC Gia Đình, HTVC Phim, HTVC Ca nhạc, HTVC Du lịch & cuộc sống và HTVC plush Radio FM Bình Dương 92.5MHz Tổ chức sự kiện Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của Cty cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới * Quan điểm xây dựng thương hiệu * Nhận thức của ban lãnh đạo
 13. - Để có một thương hiệu đó là điều hết sức cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và công ty quảng cáo Sao Thế Giới không ngoại trừ điều đó. Tuy nhiên để có một thương hiệu Sao Thế Giới là chuyện không dễ dàng đối với ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của công ty, tốn kém về mọi mặt, tài chính lẫn sức lực, song song với việc xây dựng thương hiệu thì ban lãnh đạo công ty phải đưa ra cho mình một chiến lược phát triển thương hiệu dài hạn và hợp lý. Trong một thị trường đang nóng lên về các lĩnh vực quảng cáo, dưới sự cạnh tranh nhiều doanh nghiệp có tên tuổi trên thị trường. Tuy mới bước đầu xây dựng thương hiệu nhưng đã xác định tầm nhìn thương hiệu “Trở thành một công ty truyền thông chuyên nghiệp hàng đầu mà ở đó khách hàng sẽ được cung ứng đầy đủ các dịch vụ quảng cáo khi có nhu cầu” còn lại những vấn đề khác như tài chính dành cho phát triển thương hiệu, đào tạo nhân viên, sự phối hộp giữa các bộ phận vẫn chưa xác định. Chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty quảng cáo Sao Thế Giới: được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: tháng 8/2003 – 2005: sau hơn một năm thành lập với những mục tiêu sau: Giới thiệu tới các khách hàng về công ty quảng cáo Sao Thế Giới Tạo mối quan hệ với khách hàng thông qua những sản phẩm dịch vụ Công ty thường gửi các thư hoặc mail chúc mừng tới các khách hàng của mình khi tham gia các sản phẩm dịch vụ của công ty thành công, và đạt hiệu quả cao, trong thư chúc mừng có Logo và câu Slogan của công ty. Nhằm mục đích nhận diện về Logo cũng như câu Slogan của công ty. Xây dựng đặc tính thương hiệu và định vị thương hiệu + Đặc tính thương hiệu: Với phương châm “Mọi hoạt động hướng về lợi ích của khách hàng” công ty nổ lực hết mình thực hiện phương châm đó, và lợi dụng lợi thế của mình là có mối quan hệ tốt với các Báo Đài và các tổ chức khác nên có thể thoả mãn nhu cầu của khách hàng với bất kì dịch vụ nào khi khách hàng chọn công ty Sao Thế Giới là đối tác của mình. + Định vị: Công ty Sao Thế Giới chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ truyền thông hoàn hảo, mới mẻ, hấp dẫn và hiệu quả giúp nâng cao tính cạnh tranh, khả năng nhận diện, quảng bá sản phẩm đến mọi đối tượng khách hàng. Giai đoạn 2: từ năm 2006 – 2007 với những gì đã làm ở giai đoạn một thì giai đoạn hai là “đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng khách hàng mới và chăm sóc khách hàng củ”, cụ thể như sau: - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ: Năm 2006 World Star bắt đầu khai thác quảng cáo trên hệ thống cáp HTVC gồm các kênh phim nước ngoài: Starmovie, Cinemax (Worldstar độc quyền) và các kênh HTVC Việt: HTVC Thuần Việt, HTVC Phụ Nữ, HTVC Gia Đình, HTVC Phim, HTVC Ca nhạc, và HTVC plush. Với số lượng thuê bao tăng nhanh chóng mặt (200.000 thuê bao năm 2006 và khoảng 450.000 thuê bao năm 2008) và chi phí quảng cáo thấp HTVC dần khẳng định là một trong những kênh quảng cáo hiệu quả góp phần làm tăng sự nhận biết của các thương hiệu đối với người tiêu dùng. Năm 2006 cũng là năm mà WorldStar bắt đầu sản xuất phim và chương trình truyền hình. Hàng năm WorldStar cung cấp khoảng 200 tập phim với thể loại đa dạng cho Đài truyên hình TP.HCM trờ thành một Top ba công ty sản xuất phim truyền hình (sau TFS và M&T Pictures). Trong mỗi tập phim sẽ có sự xuất hiện tên của đơn vị sản xuất (Công ty CP
 14. quảng cáo Sao Thế Giới) và logo của Worldstar sẽ giúp ít cho công ty trong việc nhận diện thương hiệu. - Mở rộng khách hàng mới và chăm sóc khách hàng củ: Dịch vụ quảng cáo được coi là có chất lượng khi nó phải mang tính sáng tạo, nói lên được ý nghĩa mà doanh nghiệp muốn truyền tải trên đó và được người tiêu dùng cũng như khách hàng chấp nhận. Khi dịch vụ cung ứng được khách hàng chấp nhận thì phía WorldStar thường xuyên chăm sóc khách hàng đó bằng cách gọi điện thoại, mail, hoặc set-up các cuộc gặp trực tiếp để tạo mối quan hệ lâu dài, từ những khách hàng như vậy thì sẽ có nhiều khách hàng mới. Giai đoạn 3: từ năm 2008 – 2009 Năm 2008 chuyển đổi từ Công ty TNHH quảng cáo Sao Thế Giới thành Công ty cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới Nắm bắt được tình hình kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, các công ty sẽ cắt giảm khá nhiều ngân sách quảng cáo. Bên cạnh đó cùng với các phương tiện truyền thông khác, radio đã dần khẳng định là một trong những kênh quảng bá tiếp thị tốt nhất, làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng vì vậy vào tháng 6/2008 Sao Thế Giới kí hợp đồng hợp tác với Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Dương để khai thác quảng cáo trên kênh Radio FM Bình Dương 92.5Mhz. FM Bình Dương luôn được đánh giá là một kênh FM mạnh trong số ít kênh FM tại Việt Nam. Với độ phủ sóng rộng, bán kính phủ sóng từ 150 – 200km gồm một lương lớn dân cư trong vùng phủ sóng (trên 25 triệu người) và chi phí quảng cáo thấp thì FM Bình Dương đang thu hút được rất nhiều khán thính giả quan tâm và là kênh quảng bá hữu hiệu cho các doanh nghiệp đến với bạn nghe đài. Bên cạnh đó, hiện tai công ty đang đầu tư vào một kênh Radio mới là “Sài Gòn Radio” sẽ được phủ sóng trên toàn quốc. Với công nghệ thiết bị hiện đại va đội ngủ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, “Sài Gòn Radio” được định hướng trở thành một trong những kênh FM lớn nhất Việt Nam 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới BAN GIÁM ĐỐ Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng kinh media dịch chươn nhân thiết phân kế doanh vụ g trình sụ kế phối toán khách phim hàng 3.Chức năng các phòng ban 3.1 Ban giám đốc: - Giám đốc công ty quảng cáo Sao Thế Giới: + Chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty.
 15. + Đưa ra chiến lược, biện pháp hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thị trường, đối tác…nhằm để đạt mục tiêu lợi nhuận và phát triển theo mục tiêu của công ty. + Người trực tiếp gặp gỡ với các đối tác cao cấp - Phó giám đốc: trợ giúp cho Giám đốc trong việc điều hành hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty. Gặp gỡ các đối tác khi Giám đốc bận việc và có quyền kí các hợp đồng. 3.2 Phòng nhân sự : Phòng nhân sự tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác hành chính, nhân sự và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về các công việc thuộc chức năng nhiệm cụ của mình như: tuyển dụng nhân viên, đào tạo nhân sự, kiểm tra việc chấp hành nội quy và quy chế của nhân viên… Duy trì và nâng cao nhân sự của công ty bằng cách lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các chính sách, chương trình và phương thức về nhân sự và mối quan hệ với nhân viên Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận toàn công ty 3.3 Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh chiếm một đội ngủ nhân viên khá đông gồm 7 người trong đó có một trưởng phòng, 6 thành viên còn lại chia thành hai nhóm . Chức năng của các thành viên trong phòng kinh doanh . Trưởng phòng: có nhiệm vụ tư vấn, tham mưu và hỗ trợ cho ban giám đốc về các kế hoạch đưa ra theo từng giai đoạn gồm: chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận… từ đó trưởng phòng có nhiệm vụ truyền đạt lại cho nhân viên mình và cùng nhau thực hiện kế hoạch đó Đôn đốc cũng như phân công công việc, đào tạo hướng dẫn và đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên trong Phòng. Bên cạnh đó trưởng phòng còn chịu trách nhiệm đi gặp gỡ những khách hàng cao cấp. Các thành viên trong nhóm triển khai những kế hoạch của chương trình. Nhóm khách hàng trực tiếp: Tìm kiếm khách hàng mới cũng như chăm sóc khách hàng củ tư vấn cho khách hàng về các kênh quảng cáo hiện tại, bên cạnh đó còn giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Đưa ra các biện pháp nhằm giúp gia tăng doanh số Nhóm khách hàng là các công ty quảng cáo khác: Chú trọng vào việc chăm sóc các khách hàng hiện tại là các công ty quảng cáo, lập kế hoạch quảng cáo và tư vấn cho khách hàng. Theo dõi chu kỳ kế hoạch quảng cáo của khách hàng để lên kế hoạch tiếp cận. 3.4 Phòng Media - Planing: Nhận thông tin từ khách hàng hoặc các phòng ban khác Làm proposal/plan Gửi media director duyệt Gửi khách hàng (sau khi được duyệt bởi Media Director) Theo dõi để lấy được approval của khách hàng Chuyển giao plan được khách hàng approved qua booking team. - Booking Nhận plan từ khách hàng hoặc các phòng ban khác Làm lịch book Duyệt băng/đĩa Theo dõi để lấy được confirmed của Báo/Đài Confirm lịch book cho khách hàng Monitoring
 16. Đối chiếu + báo cáo doanh số cuối tháng + hỗ trợ thu hồi công nợ với phòng kế toán. - Buying Báo đài: tạo mối quan hệ tốt với Báo Đài để hợp tác, trao đổi phim, tài trợ…mang vềcơ hội tốt và mức giảm giá tốt cho công ty. Agency, media owner: tạo mối quan hệ tốt để thương lượng mức giảm giá - gửi offer + handle để mang doanh số về Đối với công ty khác: Làm kế hoạch sale thời lượng của công ty đó Quản lý, thống kê thời lượng của công ty đó Update mức giảm giá Gửi offer cho planer, sale dept. Theo dõi hợp đồng Cập nhật các phương tiện truyền thông mới Báo cáo ban giám đốc tình hình, doanh số booking 3.5 Phòng Dịch vụ khách hang (Account services) Quản lý tất cả các mảng của hoạt động của dịch vụ khách hàng (full services) Hoạch định chiến lược chăm sóc khách hàng Follow up và chăm sóc khách hàng củ (khách hàng lớn và long-term) Phát triển khách hàng mới Tăng doanh số Liên lạc, meeting, presentation với khách hàng Quản lý quy trình chăm sóc khách hàng Xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Lắng nghe những ý kiến và giải quyết những khiếu nại của khách hàng 3.6 Phòng chương trình: phụ trách chình về mảng phát triển kinh doanh chương trình Lập và thực hiện các kế hoạch events cho từng dự án và giai đoạn Đề xuất các chương trình events phù hợp và khả thi Lập mối quan hệ và làm việc với các cơ quan truyền thông, hữu quan để xin phép. Tổ chức event, hội nghị, hội thảo, họp báo… Chịu trách nhiệm về nội dung, cập nhật, tố chức. thực hiện các chương trình Lập proposal chi tiết cho chương trình TV games Giám sát và tố chức thực hiện các chương trình TV games theo từng giai đoạn cụ thể Làm cầu nối giữa công ty – nhà sản xuất và nhà tài trợ Đàm phám, thương lượng và điều chỉnh nội dung theo yêu cầu Tìm kiếm, liện hệ với các đối tác nước ngoài để mua bán, trao đổi bản quyền, chương trình, format… Xây dựng các gói tài trợ cho chương trình bản quyền Xây dựng các đề án trình Đài, đưa được chương trình vào đài, lấy khung giờ - Production: phụ trách chính về mảng sản xuất Phụ trách nội dung cho các chương trình: kịch bản, văn nghệ… Phối hợp và làm việc với các nhà sản xuất và đạo diễn để lên ý tưởng nội dung. Quản lý và phối hợp với nguồn cộng tác bên ngoài Chịu trách nhiệm thiết kế, dàn dựng sân khấu, bối cảnh cho các chương trình. Tố chức sản xuất các chương trình đã được duyệt Lên lịch sản xuất dự toán chi phí, giải trình ban giám đốc và Đài. Liên hệ, lựa chọn, và ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp, MC
 17. Kiểm soát và điều tiết ngân sách. - Film Prouction: Viết kịch bản và xử bản phim Đọc, tóm tắt nội dung, tuyển nhân vật., thông điệp phim Liệt kê những sản phẩm và ngành hàng tiềm năng phù hợp (chung với sales) Viết proposal cho phim và sắp xếp từng sản phẩm theo trình tự Viết script cho production placement Theo dõi, cập nhật, chỉnh sửa theo order của khách hàng Sản xuất phim Theo dõi tiến độ quay phim, cắt chỉnh sửa… PR phim - Writor/editor Lựa chọn và xử lý kịch bản theo tiến độ và yêu cầ Viết phân cảnh kịch bản cho sp Soan proposal tổng quát và chi tiết Biên kịch (nếu có) Chỉnh sửa kịch bản Tham vấn cho khách hàng về nội dung cần quảng cáo 3.7 Phòng thiết kế: Thiết kế các nội dung poster, catalogue, xử lý hình ảnh hay tài liệu của phòng và của cty Thiết kế hình ảnh theo nội dung proposal của các chương trình theo yêu cầu của các dự án, chương trình của các phòng ban. Khảo sát thực tế và phác thảo tổng quan cho dự án Triển khai và thiết kế chi tiết cho các chương trình Tham vấn cho KH về nội dung thiết kế Theo dõi và cập nhật thông tin, chương trình cho website… 3.8 Phòng Kế Toán Tham mưu giúp tổng giám đốc công ty xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch tài chính phục vụ cho mục tiêu ,kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn , trung hạn , ngắn hạn hàng năm của công ty.Mở sổ kế toán theo dõi chính xác toàn bộ tài sản,tiền vốn doanh nghiệp quản lí và sử dụng theo đúng quy định của chế độ hoạch toán kế toán,thống kê hiện hành,phản ánh kịp thời tình hình sử dụng.biến động tài sản,vốn. Xây dựng kế hoạch tài chính ,tổ chức triển khai sử dụng vốn. Kiểm tra,kiểm soát tình hình tài chính toàn công ty. Tổ chức việc ghi chép,tổng hợp tính toán,phản ánh kịp thời chính xác ,trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty. II. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI QUA NĂM 2007-2008 1. Phaân tích caáu truùc voán cuûa Coâng ty Coå Phaàn Quaûng Caùo Sao Theá Giôùi Khi phaân tích caáu truùc taøi chính cuûa moät Doanh nghieäp ta phaûi xem xeùt ñeán taát caû söï keát hôïp cuûa nôï ngaén haïn, nôï ngaén haïn thöôøng xuyeân, nôï daøi haïn, voán coå phaàn öu ñaõi, voán coå phaàn thöôøng. Cuï theå ñoái vôùi coâng ty ñang phaân tích, chuùng ta caàn phaûi xem xeùt ñeán nôï phaûi traû (bao goàm nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn), voán coå phaàn. Caáu truùc taøi chính cuûa Coâng ty naêm 2007 vaø 2008 nhö sau
 18. Baûng 1 : Caáu truùc Taøi Chính Cuûa Coâng ty qua hai naêm (2007-2008) (Ñvt :trieäu ñoàng) 2007 2008 Cheânh leäch Chæ tieâu Soá Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng tieàn 1.Voán coå phaàn 25.273 29.65% 25.735 39.14% 462 1.83% 2.Nôï phaûi traû 59.960 70.35% 40.010 60.86% -19.950 -33.27% Nôï daøi haïn 15.101 25.19% 9.923 24.8% -5.178 -34.29% Nôï ngaén haïn 44.859 74.81% 30.087 75.2% -14.772 -32.93% 3.Toång nguoàn 85.233 100% 65.745 100% -19.448 -22.86% voán Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau : Qua baûng phaân tích treân ta thaáy caû hai naêm 2007 vaø 2008 nôï phaûi traû ñeàu chieám moät tyû troïng raát lôùn trong caáu truùc voán (naêm 2007 nôï phaûi traû chieám ñeán 70.35%, naêm 2007 nôï phaûi traû tuy coù giaûm nhöng vaãn chieám moät tyû troïng khaù cao laø 60.86% trong toång nguoàn voán). Veà ghi nhaän ban ñaàu, ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng aùp löïc veà khaû naêng chi traû nôï cuûa Coâng ty cuõng khaù cao. Ngoaøi ra döïa vaøo baûng phaân tích ta thaáy raèng tyû troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong caáu truùc taøi chính naêm 2008 ñaõ thay ñoåi so vôùi naêm 2007, cuï theå thay ñoåi nhö sau : tæ troïng nguoàn voán coå phaàn töø 29.65% naêm 2007 taêng leân 39.14% naêm 2008, tyû troïng nôï phaûi traû giaûm töø 70.35% naêm 2008 xuoáng coøn 60.68% naêm 2008. Beân caïnh ñoù ta coøn thaáy raèng toång nguoàn voán naêm 2008 cuõng ñaõ giaûm ñi 19.488 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 22.86% so vôùi naêm 2007. Vaäy tæ troïng cuûa töøng thaønh phaàn trong caáu truùc taøi chính vaø toång nguoàn voán thay ñoåi laø do ñaâu ? Ñi vaøo phaân tích chi tieát ta thaáy raèng : Do voán coå phaàn naêm 2008 ñaõ taêng leân 462 trieäu do doøng hay taêng 1,83% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 voán coå phaàn laø 25.273 trieäu ñoàng, naêm 2008 voán coå phaàn taêng leân laø 25.735 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy ñaõ laøm toång nguoàn voán naêm 2008 taêng leân 462 trieäu ñoàng. Nhöng do nôï phaûi traû naêm 2008 ñaõ suït giaûm ñi raát nhieàu, giaûm ñeán 19.950 trieäu ñoàng hay giaûm ñeán 33.27% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï phaûi traû laø 59.960 trieäu ñoàng, naêm 2008 thì nôï phaûi traû coøn 40.010 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy laøm cho toång nguoàn voán coå phaàn naêm 2008 giaûm ñi 19.950 trieäu ñoàng. Nhö vaäy tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong caáu truùc taøi chính thay ñoåi (tæ troïng voán coå phaàn cuûa Coâng ty taêng leân, tæ troïng nôï phaûi traû giaûm) laø do nôï phaûi traû vaø coå phaàn taêng hay giaûm khoâng cuøng toác ñoä vaø cuøng chieàu, cuï theå laø voán coå phaàn taêng 1.83% trong khi ñoù nôï phaûi traû thì ngöôïc laïi giaûm ñi 33.27%. Ngoaøi ra, ta thaáy raèng tuy naêm 2008 voán coå phaàn coù taêng leân nhöng do nôï phaûi traû giaûm ñi raát nhieàu so vôùi voán coå phaàn taêng cho neân vaãn laøm toång nguoàn voán giaûm ñi so vôùi naêm 2007.
 19. Tuy nhieân ñeå coù theå hieän roõ hieän roõ veà tình hình taøi chính cuûa Coâng ty chuùng ta seõ tieáp tuïc xem xeùt voán coå phaàn vaø nôï phaûi traû thay ñoåi ra sao vaø aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán coâng ty. Nôï phaûi traû : Trong khoaûn nôï phaûi traû cuûa Coâng ty bao goàm : Nôï daøi haïn, nôï ngaén haïn vaø nôï phaûi traû khaùc. Tuy nhieân nôï phaûi traû khaùc cuûa Coâng ty chæ chieám moät phaàn nhoû trong toång nôï phaûi vaø noù cuõng khoâng coù aûnh höôûng ñaùng keå gì ñoái vôùi Coâng ty cho neân khi xem xeùt nôï phaûi traû chuùng ta seõ boû qua khoaûn nôï phaûi traû khaùc naøy, tình hình nôï phaûi traû cuûa Coâng ty nhö sau : Baûng 2 : Tyû troïng nôï cuûa Coâng ty qua hai naêm (2007-2008) Ñvt : trieäu ñoàng 2007 2008 Cheânh leäch Toác ñoä Chæ tieâu Soá Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn taêng tieàn giaûm 1.Nôï daøi haïn 15.101 25.19% 9.923 24.8% -5.178 -34.29% 2.Nôï ngaén haïn 44.859 74.81% 30.087 75.2% -14.772 -32.94% 3.Nôï phaûi traû 59.690 100% 40.010 100% -19.950 -22.89% Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau : Nhìn vaøo baûng phaân tích ta thaáy, nôï phaûi traû naêm 2008 ñaõ giaûm ñi 19.950 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 22.86% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï phaûi traû laø 59.960 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 thì nôï phaûi traû chæ coøn 40.010 trieäu ñoàng). Tuy nhieân caû hai naêm nôï ngaén haïn chieám tæ troïng raát lôùn trong toång nôï phaûi traû (naêm 2007 nôï ngaén haïn chieám 74.81%, naêm 2008 nôï ngaén haïn chieám 75.2%). Nhö vaäy nôï phaûi traû cuûa Coâng ty giaûm vaø nôï ngaén haïn chieám troïng lôùn trong toång nôï phaûi traû cho chuùng ta thaáy raèng aùp löïc traû nôï vay cuûa Coâng ty ñaõ giaûm xuoáng chi phí söû duïng nôï ngaén haïn thaáp hôn so vôùi chi phí söû duïng nôï daøi haïn. Nguyeân nhaân laøm nôï phaû traû caû Coâng ty giaûm laø do ñaâu ? Ñi vaøo phaân tích chi tieát ta thaáy nhö sau : Nôï daøi haïn naêm 2008 giaûm ñi 5.178 trieäu ñoàng hay giaûm 34.29% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï daøi haïn laø 15.101 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 coøn 9.923 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy laøm cho nôï phaûi traû cuûa coâng ty giaûm ñi 5.178 trieäu ñoàng. Beân caïnh ñoù, nôï ngaén haïn 2008 cuõng giaûm ñi 14.772 trieäu ñoàng hay giaûm 32.94% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty laø 44.859 trieäu ñoàng, naêm 2008 giaûm coøn 30.087 trieäu ñoàng). Nhö vaäy nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty giaûm ñaõ laøm nôï phaûi traû cuûa Coâng ty giaûm theâm 14.772 trieäu ñoàng. Nhö vaäy ta coù theå keát luaän raèng nôï phaûi traû cuûa Coâng ty giaûm laø do khoaûn nôï daøi haïn vaø nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty ñeàu giaûm. Tuy toång nôï phaûi traû naêm 2008 coù giaûm ñi raát nhieàu so vôùi naêm 2007 nhöng tyû troïng cuûa nôï daøi haïn vaø nôï ngaén haïn laïi khoâng coù söï thay ñoåi so vôùi naêm 2007 laø do toác ñoä giaûm cuûa nôï daøi haïn vaø nôï ngaén haïn cheânh leäch khoâng nhieàu (toác ñoä
 20. giaûm cuûa nôï daøi haïn laø 34.29% coøn toác ñoä giaûm cuûa nôï ngaén haïn laø 32.94%). Do ñoù maø tæ troïng cuûa chuùng thay ñoåi raát nhoû (naêm 2007 tæ troïng nôï daøi haïn laø 25.19%, naêm 2008 tæ troïng nôï daøi haïn laø 24.8%) ; ( naêm 2007 tæ troïng nôï ngaén haïn laø 74.81%, naêm 2008 tæ troïng nôï ngaén haïn laø 75.2%). Toùm laïi naêm 2008 toång nôï phaûi traû ñaõ giaûm ñi raát nhieàu so vôùi naêm 2007 nhöng tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong nôï phaûi traû thì khoâng coù söï thay ñoåi lôùn. Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, nôï phaûi traû cuûa Coâng ty goàm nôï daøi haïn vaø nôï nhaén haïn. Baây giôø chuùng ta seõ laàn löôït ñi vaøo xem xeùt töøng thaønh phaàn. 2.Phaân tích khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty. Nhö vaäy qua nhöõng gì chuùng ta ñaõ phaân tích thaáy nôï ngaén haïn cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng. Khi xem xeùt nôï ngaén haïn cuûa coâng ty, moät yeáu toá raát quan troïng maø chuùng ta khoâng theå boû qua, ñoù laø vôùi khoaûn nôï ngaén haïn maø coâng ty ñang coù thì khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty theá naøo ? Coù khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï vay ngaén haïn vaø nôï vay daøi haïn ñeán haïn hay khoâng ? Bôûi vì khi moät nhaø cung caáp, baïn haøng hay chuû nôï nhìn vaøo Coâng ty, ñieàu hoï quan taâm ñaøu tieân laø tình hình thanh toaùn vaø khaû naêng chi trtaû cuûa coâng ty ra sao ? Ñeå bieát ñöôïc khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty, chuùng ta seõ laàn löôït xem xeùt caùc tæ soá thanh toaùn sau : Baûng 3 : Caùc tyû soá thanh toaùn cuûa Coâng ty Ñvt : laàn Chæ tieâu Naêm 2007 Naêm 2008 1.Tæ soá thanh toaùn hieän haønh (Rc) 1,42 1,64 2.Tæ soá thanh toaùn nhanh (Rq) 0,95 0,93 3.Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Ri) 1,15 0,34 Töø baûng soá lieäu treân ta coù : Thöù nhaát laø veà tyû soá thanh toaùn hieän haønh (Rc) : Taøi sản lưu động Tæ soá thanh toaùn hieän haønh (Rc) = Toång nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán traû Töø soá lieäu tính toaùn treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau : Ta thaáy tæ soá thanh toaùn hieän haønh cuûa coâng ty caû hai naêm ñeàu lôùn hôn 1. Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy caû hai naêm moät ñoàng nôï vay ñeàu ñöôïc ñaûm baûo hôn moät taøi saûn löu ñoäng. Vaø naêm 2008 naøy tæ soá thanh toaùn hieän haønh cao hôn naêm 2007 cho ta thaáy raèng naêm 2008 nôï vay ñöôïc ñaûm baûo cao hôn naêm 2007. Beân caïnh ñoù tæ soá thanh toaùn hieän nay cuûa Coâng ty vaãn naèm trong giôùi haïn cho pheùp cuûa ngaønh, giôùi haïn tæ soá thanh toaùn cho pheùp laø (töø 1.1 ñeán 2.5). Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng khaû naêng thanh toùan cuûa Doanh nghieäp ngaøy caøng ñöôïc ñaûm baûo toát hôn. Thöù hai laø veà tæ soá thanh toaùn nhanh (Rq) : Tuy nhieân haøng toàn kho khoâng theå chuyeån ngay thaønh tieàn ñöôïc vaø ngoaøi ra tæ soá thanh toùan hieän haønh seõ khoâng coøn chính xaùc nöõa neáu haøng toàn kho bò maáts giaù trò hoaëc hö hoûng… Ñeå ñaùnh giaù chính xaùc hôn khaû naêng than toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán haïn ngöôøi ta thöôøng duøng tæ soá thanh toaùn nhanh. Tæ soá thanh toaùn nhanh ñöôïc tính nhö sau :
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2