intTypePromotion=1

Tài liệu bồi dưỡng chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã (Tài liệu áp dụng đối với xã Miền núi, trung du và Dân tộc) – Chuyên đề 21

Chia sẻ: Sinh Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
12
lượt xem
0
download

Tài liệu bồi dưỡng chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã (Tài liệu áp dụng đối với xã Miền núi, trung du và Dân tộc) – Chuyên đề 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 21 - Kỹ năng quản lý, điều hành công việc của ủy ban nhân dân xã Nội dung chính trong chuyên đề gồm: Kỹ năng quản lý công việc ủy ban nhân dân xã, kỹ năng điều hành công việc của ủy ban nhân dân xã. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã (Tài liệu áp dụng đối với xã Miền núi, trung du và Dân tộc) – Chuyên đề 21

 1. , Kj nang quan Ii - dieu hanh cua UBND xii Chuyen di 21: KY NANG QuAN LY, DIEU HANH CONG VI:E:c CVA UBND xA Ky nang la cach thuc lam vi~c qua do cho th~y nang l\fc hay kha nang chuyen bi~t cua mQt ca nhan, mQt t6 chuc ve mQt ho~c nhieu khia qmh mlo do, duQ'c Slr d\lng de giai quySt tinh hu6ng hay cac cong vi~c phat sinh trong , cUQc song. Ky nang co the la thoi quen, kinh nghi~m lam vi~c tich luy qua th\fc te, no cho th~y mQt nguai nao do tru6c mQt cong vi~c duQ'c giao co biet cach lam nhu the nao hay khong? Day la yeu t6 quan trQng, th~m chi la r~t co ban de t~o nen nang h.rc lam vi~c cua can bQ. ThiSu ky nang nguai ta se r~t kho co the lam t6t cong vi~c nhu mong mudn. Ky nang = Kinh nghi~m + S" huOn luy~n + HiJu biit th(lc Ii Du6i day chung ta se xem xet mQt so ky nang quan ly, dieu hanh cong vi~c cua UBND xa tren ca s6 cac quan ni~m ve ky nang va nang l\fc vila khao sat tren. Trong truang hgp nay la ky nang cua can b9 xa trong th\fc thi cac cong vi~c duQ'c giao rna hQ cfin co de t~o nen nang hrc hoan thanh nhi~m V\l 6 cuang vi cua minh. I. Ky nang quan ly eong vi~e ella UBND xii 1. Xay d"ng va ban hanh "quy chi lam v;~c Vi~c xay d\fl1g va ban hanh Quy chS lam vi~c d\fa tren Quy che lam vi~c mau cua UBND xa, phuang, thi tr~n duQ'c ban hanh boi Quyet dinh s6 7712006/QD- TTg ngay 12/412006 cua Thu tu6ng Chinh Phu ban hanh Quy che lam vi~c mfru cua UBND xa, phuang, thi tr~n. a) Dinh nghfa vJ Quy chJ ". 351
 2. Quy chS (danh tu) la nhilng quy dinh chung duQ'c d~t ra dS nhi~u nguai, nhi~u nO'i cling thea do rna lam nhAm bao dam cho ho~t dQng cua mQt t6 chuc co S\l th6ng nhAt va co thS kiSm smit duQ'C. Vi d\l, trong ho~t dQng quan ly hanh chinh co Quy chS ho~t dQng cua Trung Him mQt cua lien thong; Quy chS th\lc hi~n dan chu a cO' sa, Quy chS ho~t dQng cua cac cO' quan cong quy~n; V.v ... Thu tu6ng Chinh phu da kY QuySt dinh s6 77/2006/QD-TTg ngay 12/4/2006 ban hanh Quy chS lam vi~c mftu cua UBND xa, phuOng, thi trAn, quy dinh vS nguyen t~c, chS dQ trach nhi~m, IS 16i lam vi~c, quan h~ cong tac va trinh t\l giai quySt cong vi~c cua t~p thS va tUng thanh vien UBND xa, phuOng, thi trAn. Trong cac ho~t khac cling co nhiSu quy chS duQ'c xay d\lllg va ban hanh. Quy chS va cac quy dinh noi chung dSu co mQt yeu cfiu quan trQng la phai do mQt cO' quan co th&m quySn nhAt dinh ban hanh bAng van ban va chiu trach nhi~m kiSm tra, giam sat th\lC hi~n. Trong h~ th6ng cong quySn, cO' quan ban hanh co vi tri hanh chinh cang cao thi ph~m vi ap d\lng cua quy chS cang rQng. b) Cac ky nang cdn thiit cua vi¢c xdy dlplg va ban hanh quy chi lam vi¢c cua UBNDxii Khi xay d\lllg va ban hanh Quy chS lam vi~c cua UBND xa phai bam sat Quy chS mftu duQ'c ban hanh bai QuySt dinh s6 77/2006/QD-TTg ngay 12/4/2006 cua Thu tuang Chinh Phu ban hanh Quy chS lam vi~c mftu cua UBND xa, phuOng, thi trAn. Trong qua trinh xay d\lllg cfin hru y mQt s6 cac ky nang sau: . - Phai xac dinh r5 rang nQi dung va dinh huang cua quy chS. Gi6ng nhu d6i v6i vi~c ban hanh bAt cu van ban quy ph~m nao, vi~c ban hanh quy chS phai d\la vao nhilng nQi dung xac dinh, d6ng thai phai dinh huang r5 rang. DS lam duQ'c vi~c nay, nguai xay d\f1lg quy chS phai tim cac tai li~u nghien Clm d~ n~m vfrng trong qua trinh lam vi~c cua UBND xa, cac nQi dung nao cfin phlii dua vao quy chS. Ch~ng h~n, v6i mQt xa miSn nlii rna co rung phong hQ dfiu ngu6n thi phai quy dinh vi~c ki~lll tra bao v~ rUng do nhu thS nao, trach nhi~m thea d5i cua ai? 352
 3. Nhin chung, mQi ban quy chS ho~t dQng ella UBND xa dSu phai quy dinh ro cac nQi dung cO' ban sau day: + Ph~m vi va d6i tugng diSu chinh. + Nguyen t~c lam vi~c Clla UBND xa. + Trach nhi~m, ph~m vi giai quySt cong vi~c. + Quan h~ cong tac Clla UBND xa. + ChS dQ hQi hQp va giai quySt cac cong vi~c Clla UBND xa. + ChS dQ ban hanh va quan ly van ban clla xa. + Phan cong cong vi~c giua cac thanh vien Chll ch6t (Chll tich, Pha Chll tich, Uy vien UBND xa). Ngoai ra, d~ ban quy chS tra nen thiSt thvc, cac nQi dung tren dSu phai co S\l phil hgp v6i th\Ic tS Clla m6i dia phuang C\l th~. Vi d\l, nhitng nai co nhiSu d6ng bao cong giao thi phai co quy dinh vS nhitng vfin dS khi tiSp xuc v6i giao dan va lam vi~c v6i cac t6 chuc ton giao dia phuang. NhUng nai co nhiSu nguai nu6c ngoai sinh s6ng thi phai co quy dinh vS cong tac ngo~i V\l va cac vfin dS qmm ly nguai nu6c ngoai th~t chi tiSt... - Xay dvng cfiu true thich hgp cho quy chS: + Cac chuang. + Cac diSu. + Cac m\lc. Ten cac chuang, cac diSu va cac m\lc cAn C\l th~ va s~p xSp hgp.IY. Vi d\l: Tru6c hSt la chuang quy dinh vS nhitng vfin dS chung lien quan d@n ph~m vi va d6i tugng diSu chinh clla quy chS, dSn nguyen t~c lam vi~c clla UBND xa. TiSp thea se la chuang dS c~p dSn trach nhi~m va ph~m vi giai quySt cong vi~c, vS IS 16i lam vi~c va quan h~ cong vi~c trong UBND xa v.v..Chuang cu6i cilng clla ban quy chS thong thuang la diSu khoan thi hanh, cac chS tai khen thuOng, kY lu~t, cac quy dinh vS b6 sung, thay d6i quy chS khi cAn thiSt. Vi~c trao d6i d~ th6ng nhfit vS khung cac chuang m\lc clla quy chS la mQt ky nang cAn thiSt va quan trQng Clla UBND xa d~ tranh tinh tr~ng ban quy '. 353
 4. chS phai lam di lam IC;li nhiSu IAn va khong dap (mg dugc d~y du yeu cfru cua cac bQ ph~n. - Ky nang xay d\lIlg cac quy phC;lm trong quy chS. Day la mQt ky nang hSt suc quan trQng trong xay d\lIlg quy chS vi quy chS la mQt van ban quy phC;lm phap lu~t chua d\lIlg trong do nhiSu quy phC;lm C\l thS. CAn chu y r~ng quy phC;lm phap lu~t la nhfrng quy t~c chung dugc dS ra va ap d\lng nh~m diSu tiet mQt dC;lng quan h~ xa hQi nhAt dinh, co tiOO chAt b~t bUQc, khi c~n thiSt dugc bao dam thi haOO b~ng S\l cuang chS cua Nha nuac. Chuc nang cua cac quy phC;lm la: + Dinh huang hanh vi hOC;lt dQng cua con nguai trong quan h~ cQng d6ng. + Chi ra cach thuc rna con nguai cAn xu S\l khi s6ng trong cQng d6ng. Cac quy phC;lm phap lu~t khong huang vilO mQt con nguai C\l thS nao rna chi quy dinh nhfrng nguai nao tham gia vao quan h~ cQng d6ng thi phai tuan thu. Cac quy phC;lm dugc xay d\lIlg va dua vao ban quy chS hOC;lt dQng cua UBND xa cling phai dam bao dugc cac chuc nang nhu tren. Phai dugc ban bC;lC, thao .lu~ t~p thS va quySt diOO theo da s6, OO~m bao dam cho cac thanh vien trong UBND xa va can bQ, cong chilc cua xa khi lam vi~c dSu huang tai mQt cach xu S\l th6ng nhAt, phu hgp vai phap lu~t hi~n hanh va tinh hiOO th\lc tS cua dia phuong. Khi xay d\lIlg cac quy phC;lm cfrn chu y dSn cAu trUc ben trong cua chung. cAu trUc ben trong cua mQt quy phC;lm phap lu~t thong thuang phai co dfry du cac thanh phfrn sau day: + Quy ajnh: Day la nhfrng biSu hi~n C\l thS vS nQi dung clla ban than cac nguyen t~c xu S\l OO~m neu ra khi tham gia vao cac quan h~ phap ly, quan h~ xa hQi nguai ta dugc lam gi, khong dugc lam gi, co quySn ho~c nghia V\l, trach nhi~m nhu thS nao truac cQng d6ng, truac phap lu~t. Vi d\l: Trong qua trinh tiep cong dan va cac doaOO nghi~p dS giai quySt cac yeu cAu t:;ti Trung Him m(>t cua lien thong cua xa, cac cong chilc, can b(> lam vi~c t:;ti day khong dugc sach OOiSu nguai dan, phai huang dfu1 ~ tiOO cho nguai dan khi co yeu cAu... 354
 5. + Giii atnh: Day la OOfrng di~u ki~n, OOiing twang hgp cho phep ho?c doi hoi phai th\lc hi~n cac nguyen t~c neu trong phfuI quy diOO. Vi d\l OOu gia diOO sau day: "Trong truOng hgp h6 sO" cua cong dan d~ nghi khong dugc tra dung thea gifiy httn thi cfin co S\l giai thich ro b~ng van ban va httn l~i mQt thai gian C\l th~ khac. N~u h6 sO" cfin lam l~i thi cfin co S\l huang dful ro rang". + chi fiJi: Day la OOfrng xac diOO tru6c v~ h~u qua rna lu~t phap danh cho nguai vi ph~m cac quy t~c xu S\l chung (ho?c khen thuOng n~u th\lc hi~n t6t). Vi d\l: nhfrng cong chuc cua xii khi thi hanh cong V\l n~u bi phat giac co hanh vi voi vinh ho?c sach OOiSu nguai dan se phai chiu ky lu~t. MQt s6 ky nang cfin chu y khi vi~t cac quy diOO: + Cac quy diOO cfin phai dugc diSn d~t ro rang. Cfin can cu vao tioo chfit, d?c di~m cua lo~i quan h~ phap lu~t dugc di~u ti~t va m\lC dich chiOO tri - kiOO t~ cua vi~c ban hanh van ban quy ph~m phap lu~t d~ l\la chQn mQt hinh thuc diSn d~t thich hgp. a day la ban quy ch~ ho~t dQng cua UBND xii thi cfin chu y quy diOO ro v~ trach OOi~m tUng thaOO vien trong UBND, tUng can bQ, cong chfrc cua m6i vi tri cfin phai lam vi~c OOu th~ nao? Quy~n 19i va nghia V\l cua hQ ... cfin dung OOfrng quy dinh co tinh chfit ngan cfim d6i v6i cac hanh vi xfiu, tieu C\lC, co h~i cho xii hQi. Vi d\l, co th~ vi~t mQt quy djnh nhu sau: "Nghiem cfim haOO vi 19i d\lng chuc V\l dugc giao trong UBND xii d~ tf\lC 19i ca OOan oou: lfin chi~m dfit dai, dua OOfrng nguai khong du tieu chuck vao lam vi~c trong UBND xii" ... + Cling co th~ khuy~n khich m?t t6t d~ ngan ngira m?t xfiu. Vi d\l, co th~ dua ra trong quy ch~ mQt quy diOO OOu sau: "Nhfrng nguai phM giac cac haOO vi gian l~n trong cong V\l, sau khi xac minh chiOO xac se dugc UBND xii khen thu6ng ho?c d~ nghi cfip tren khen thu6ng" ... + Quy diOO cfin co tiOO dfu khoat, h~n ch~ cac quy diOO mang tiOO chfrt diOO huang, thi@u C\l th~. TraOO OOfrng quy diOO mang tinh chung chung. Vi d\l OOu khong nen quy diOO trong quy ch@ "phai tich C\lC, c6 g~ng hoan thanh OOi~m V\l, ppai co S\l sang t~o trong cong tac"; "Can bQ, cong chuc xii 355
 6. phai sau sat cO" sa, l~ng nghe mQi y kiSn dong gop cua OOan dan, co y thuc hQc t~p dS nang cao triOO dQ...". Xet cho cung dii la can bQ cAp nao, adau cung phai nhu v~y. Cho nen cfin xac diOO ro can bQ xii phai lam gi dS di sat cO" sa? Phai hQc t~p OOu thS nao thea yeu cfiu cua xii? .. + Cac chS tai, cac gia dinh cung cfin C\l thS thi m6i co mc d\lng thiSt th\lc. - Ky nang xu ly ngon ngfr cua ban quy ch~. Xu ly ngon ngfr rAt quan trQng vi no lam cho bim quy chS dS hiSu, d~ th\lc hi~n. Do do nguai so~n thao quy chS phai co ky nang xu ly ngon ngfr 16t dS nang cao chAt IUQllg cua quy chS. Yeu cfiu ngon ngfr cua quy chS: + T~o dugc OOiing ngon tu chiOO xac, ro rang, dS hiSu. + Nang cao gia tri thong tin cua van ban. + Hanh van phu hQ'P v6i van ban quy ph~ phap lu~t. + T~o S\l thu~ 19i cho d6i tuQllg tiSp thu va dS v~n d\lng vao th\lc tS. Chu y r~ng, ngon tu la nhfing tu ngfr dung trong van ban. Tu ngfr, cac cau van, do~ van, dAu cau, cac m~nh dS quan h~ dugc su d\lng kSt hQ'P v6i OOau t~o nen mQt chinh thS th6ng nhAt phan arm nQi dung toan van ban. Cac phat ngon (til, ngfr, cau, do~n, y...) trong van: ban luon t6n t~i trong mQt tiOO hu6ng C\l thS nhAt dinh. Trong m6i phat ngon C\l thS thuang co hai bQ ph~n co thS nh~n thAy: do la nQi dung cua phat ngon va hinh thuc cua no. DiSu quan trQng la phai t~o dugc nhfing phat ngon chinh xac, ro rang trong van ban" co nghla la phat ngon phai co nQi dung khach quan, thich hQ'P. HiOO thuc su d\lng dS phat ngon phai tuang lIng v6i yeu cfiu rna nQi dung' quy chS d~t ra dS truySn d~t thea mQt tiOO hu6ng C\l thS. Cac tieu chi cua mQt phat ngon dung la: - Dung ngfr phap. - Dung chinh tao - Dung tu chinh xac. - Khong sai th\lc tS. - Khong ma.h6. 356
 7. - Khong I~p I~i vo ich. - Khong t\I mau thu&n. - Khong ghep cau vo IY. H8nh van trong quy che cAn dam bao cac yeu cAu sau: - TiOO khach quan. - TiOO khuon m&u. - TiOO ra rang, don nghia. - Til ngfr ph6 thong, d~ hi~u. - Chan phuong va trang trQng. Nhfrng ky nang tren day cua vi~c xay d\Il1g quy che doi hoi nguai viSt quy che phai co S\I ren luy~n va nghien Clm d~ v~ d\lng vao cac tiOO hu6ng C\l th~ d~ xay dvng duQ'c ban quy che phil hgp v6'i yeu cAu cua dia phuong. Ben c~ do, d~ dam bao tiOO hgp phap con phai tuan thu nhfrng quy dinh t~i Quy chS lam vi~c m&u cua Dy ban OOan dan xa, phuOng, thi tnln ban hanh kern theo Quyet diOO 77/2006/QD-TTg ngay 12/4/2006 cua Thu tu6ng Chinh phu. 2. T8 chlrc hU'ung dan thlfC hifn va chi tip bao cao cong tac a) Huang dan triJn khai th1!C hi¢n cong vi¢c Tri~n khai cac cohg vi~c d~ d~t hi~u qua la van de co y nghia rat quan trQng trong ho~t dQng cua UBND xii. Cong vi~c mu6n tri~n khai t6t cAn co S\I hu6ng d&n chu dao va cAn phai co OOfrng ky nang ooat diOO. Du6'i day la mQt s6 ky nang co ban: - Hu6ng d&n phan tich cong vi~c. Tru6'c khi tri~n khai cong vi~c cAn phai co S\I phan tich d6i v6'i cong vi~c do. + Phan tich thu~n IQ'i va kho khan khi tri~n khai cong vi~c. + Phan tich m\lc tieu d~t ra d6i v6'i cong vi~c (m\lc tieu chiOO, m\lc tieu ph\l, tb quan trQng v.v..); cac yeu cAu cAn thiet... + Phan tich cac ngu6n I\IC cAn thi~t d~ tri~n khai cong vi~c. Trong qua triOO phan tich cong vi~c cAn chu y phan tich kha nang phcit tri~n cua cong vi~c (d\I bao ket qua). D\I bao cang chiOO xac se h~ che t6i da OOfrng sai I~ch trOJJg 19 triOO giai quyet cong vi~c va sir d\lng ngu6n l\Ic hgp Iy, 357
 8. d?c bi~t co thS b6 tri can b{> du nang l\lc dS dam OO~n timg lo~i cong vi~c. Ngoai ra. d\l bao khoa hQc con giup chung ta tranh duqc nhfing mau thu~n trong vi~c th\lc hi~n cac cong vi~c co lien quan vS sau. - Huang d~n cach danh gia va cach xay d\lfig cac tieu chi danh gia cong vi~c sau khi cong vi~c duqc hoan thanh. Cach daOO gia r~t quan trQng, nSu danh gia thea hinh thuc se ch~y thea thanh tich ben ngmli, bo qua cac yeu d.u vS n{>i dung cong vi~c, cho nen dS nay sinh "b~nh thaOO tich". Vi v~y, cAn xay dlplg cac tieu chi daOO gia phan anh ca n{>i dung ch~t hrqng cong vi~c va tiSn d{>, thai gian, tieu hao chi phi... - Hu6ng dfut cac quy trinh tiSn hanh cong vi~c. Cong vi~c se phai qua nhfing buac nao? Buac nao la chu ySu cAn t~p trung chi d~o? Vi d\l, triSn khai vi~c xay OOa tiOO nghla cho nhfing gia dinh thu{>c di~n chiOO sach phai b~t dAu tu dau? Quy d~t l~y adau? ngu6n v6n nao? v.v... day la nhfing v~n dS phai giai quySt truac d~ xem xet k8 ho~ch xay d\fllg C\l th~. Ho?c giai phong m?t bfutg, truac hSt phai tinh dSn chB a cho OOfmg nguai phai di dai, dSn gia ca dSn bu sao cho hQ'P ly, sau do mai d8n cong vi~c do d~c, tinh toan, thoa thu~ dSn bu, thai gian giai phong m?t b~ng ...NSu ghii phong d~t- nong :nghi~p thi phai tinh dSn cong an, vi~c lam cho nong dan bi thu h6i d~t... - Huang d~n cac thu t\lC cho cong vi~c. Vi d\l cac gi~y to' cAn thiSt, thu t\lc ke khai xin rna nganh nghB v.v..can b{> giai quySt cong vi~c khong n~m vfrng thu t\lC hanh chinh d~ giai quySt dung yeu cAu cua dan va cua Nha nuac thi cong vi~c se g?P nhiBu kho khan. b) Chi a9 bao cao c6ng tac cua UBND xii Theo quy dinh cua lu~t phap hi~n hanh, UBND xa phai bao cao tinh hinh kinh tS xa h{>i cua xa, ho~t d{>ng cua UBND vai Dang uy, HDND xa va UBND huy~n. Bao cao quan trQng nhAt hang nam rna UBND xa phai lam la Bao cao vB tinh hinh th\Ic hi~n nhi~m V\l kinh tS xa h{>i - Qu6c phong an ninh cua dia phuong. UBND xa do HDND xa bAu ra thea lu~t dinh. Thong thuang, trong ban 358
 9. bao cao hang narn, UBND xa phai trinh v6i HDND va cac co quan c&p tren, co quan lanh d~o ve cac v&n de sau day: + T6c dQ tang truang kinh teo + Tang san phfirn xa hQi (theo gia hi~n hanh). + San lUQ1lg luang th\Ic. + San lUQ1lg danh b~t, nuoi tr6ng thuy san, tr6ng cay gay rimg (d6i v6i cac xa co rung). + Thu nh~p binh quan d§.u nguai. + Tang thu, trong do co thu ngan sach. + Ty l~ hQ ngheo. + Ty l~ phat tri~n dan s6 t\I nhien. + Ty l~ tre em suy dinh duang du6i 5 tu6i. + S6 gia dinh d~t tieu chufin gia dinh van hoa. + Xu&t khfiu lao dQng trong narn. C§.n phai huang dfrn vi~c bao cao ket qua tren tUng linh V\IC, co S\I so sanh v6i cung ky narn tru6c, th~rn chi v6i rnQt s6 narn. Chti '1 neu ca nhUng t6n t~i, cac rn~t chua d~t du
 10. clla nguai quim 1y, thea quy diOO Clla phap 1u~t. d xa do 1a yeu cAu giarn sat Clla HDND xa, yeu cAu cua c§.p tren. Co thS danh gia toan di~n cac v§.n dS trong ho~t dQng Clla UBND xa, nhung cling co thS chi danh gia fiQt phuang di~n nao do cAn thiSt cho vi~c diSu haoo. cAn chu y r~ng bao cao hanh chiOO khong phai 1a rnQt ban 1i~t ke cong vi~c dan thuAn, khong phai la ban bao cao thanh tich da d~t dugc. Cac nQi dung dua ra trong bao cao dSu doi hoi phai co S\I xern xct nguyen nhful va h~ qua cua no d6i v6i toan bQ qua trinh quim 1y cua UBND xli. Cac v§.n dS dua ra phai dugc rno ta ddy du, chiOO xac va co tiOO khai quat, dang thai phai C\l thS. Vi th\Ic tS r§.t da d~g va co OOiSu khia c~oo khac OOau nen khong thS di qua san vao cac chi tiSt v\ln v~t rna quen tinh t6ng quat khi him bao cao. Bao cao phai dugc triOO bay hgp 1y, phil hgp v6i tinh ch§.t cua cong vi~c va d6i tugng bao cao. Khong nen viSt qua dai vS vi~c rnQt vi~c nho. Trai l~i, cling khong nen viSt qua sa sai vS rnQt v§.n dS 100 va co OOiSu nQi dung phuc t~p. Vi~c phan chia cac dS fi\lC phai hgp 1y va tuong xUng v6i yeu cdu bao cao. - BB C\lC ban bao cao: Bao cao cua UBND xa thong thuOng co c§.u truc nhu sau: pHAN THtJ NHAT KET QuA THljC HIBN NHIBM VlJ KINH TE -XA HOI, AN NINH Quac PHONG NAM ... I. KET QuA cHO YEU TREN cAc LiNH Vl)"C 1.1. Linh v\Ic kinh tS 1.2.Van hoa-xa h
 11. - each trinh bay va hanh van. Bao cao co thS viSt b~ng lai, dung chfr s6 dS minh ho~, trinh bay theo cac biSu mfiu, sa d6 va cac bang d6i chiSu nSu xet thfty c~n thiSt. Hanh van cua bao cao phai m~ch l~c. Khong nen dung hanh van c~u kYo Khi danh gia tinh hinh c~n th\fc sg khach quan va cong b~ng. Khong nen dung cac tir mang tinh chu quan, ffiQt chiSu ho~c qua khoa twang vi diSu do se lam tfm h~i cho gia trj cua ban bao cao. o mQt s6 ban bao cao, nhftt la cac lo~i bao cao chuyen dS, co .thS kern theo ph~n phl) ll)c g6m nhfrng s6 li~u lien quan dSn nQi dung bao cao. Ph~ phl) ll)c co thS la cac bang th6ng ke, cac biSu mfiu so sanh, cac tai li~u tham khao c~ thi~t. Ph~ cu6i cling cua bao cao la chfr IcY cua nguai d~i di~n UBND xii va con dftu, nm nh~ bao cao. Nhfrng huang dfin tren day c~n co sg thao lu~n dS th6ng nhftt va th\fc hi~n t6t chS dQ bao cao cua xii. ChS dQ bao cao nhanh, bao cao chuyen dS cling cful co nhiing yeu c~u C\! thS tuang tg. Can cu vao tinh hinh thgc tS, khi co vftn dS dQt xuftt, phuc t~p mly sinh, UBND xii phai kjp thai bao cao v6i UBND huy~n b~ng phuang ti~n thong tin nhanh nhftt. Theo quy djnh hi~n hanh, djnh ky hang thang ho~c dQt xuftt, cac thanh vien UBND, can bQ cong chuc xii, tru6ng thon co trach nhi~m t6ng hQ'P tinh , hinh vS linh vgc dja ban minh ph\! trach, bao cao Chu tjch UBND xii, Chli tjch UBND xii bao cao UBND hl:ly~n va co quan chuyen mon cftp huy~n. Van phong UBND xii co trach nhi~m giup UBND xii, Chu tjch UBND xii t6ng hQ'P bao cao kiSm diSm chi d~o, diSu hanh UBND xii theo djnh ky 6 thang va ca nam; bao cao t6ng kSt nhi~m ky cua UBND va HDND xii. Bao cao duQ'c gui HDND xii va UBND huy~n, d6ng thai gui d.c thanh vien UBNDxii, thuang trgc Dang uy, thuang trgc HDND, MTTQ va cac doan thS nhan dan a xii. II. Ky nang di~u himh eong vi~e ella UBND xii 1. Cu chipha~ h(1p trong thlfc hi?n nhi?m VEl Clla UBND xii 361
 12. Ph6i hQ'P th\Tc chfrt la xac l~p cac m6i quan h~ trong dai s6ng cQng d6ng. Nguai nao, t~p thS nao co quan h~ t6t chUng t6 do la nguai, la t~p thS co kha nang ph6i hQ'P t6t. Theo ly thuyet h~ th6ng, quan h~ la cai co ban t~o nen h~ th6ng. Theo y nghia do, quan h~ ph6i hQ'P la quan h~ co tinh h~ th6ng. MQt h~ th6ng rna khong xac l~p duqc quan h~ giua cac thanh vien tham gia mQt cach ro rang thi h~ th6ng do se d~n d~n mfrt di tinh chfrt d~c trung cua minh. Ph6i hqp la mQt quy lu~t cua S\T tfm t~i va phat triSn cua cac t6 chuc. Mu6n n~m duqc quy lu~t do phai xuat phai tu S\T t\T nh~n thuc cua m6i con nguai trong cac h~ thfmg rna minh la mQt thanh vien. No khong 1~ thuQc vao mQt uy quy~n, mQt sv ep bUQc nao. DS ph6i hQ'P t6t c~n co co che thich hQ'P. Day la nhfrng quy dinh C\l thS rna cac ben lien quan c~n co S\T th6ng nhat v~ cach lam, trach nhi~m vi quy~n lqi chung. Vi d\l, co che ph6i hQ'P giua cae co quan nghien cUu khoa hQC va co sa Ung d\lng, co che ph6i hQ'P giua co quan cong quy~n va cac t6 chuc chinh tri xii hQi... Trong ho~t d9ng cua UBND xii, ph6i hqp tat nhien la di~u khong thS thieu. aday co thS co nhi~u hinh thuc ph6i hQ'P khac nhau. Vi d\l: Ph6i hQ'P thea chi~u dQc, tuc la v6i co quan cap tren va v6i d~i di~n chinh quy~n a cap thon, ban, t6 dan ph6; Ph6i hQ'P thea chi~u ngang, tuc la ph6i hQ'P giua UBND xii v6'i cac t6 chuc chinh tri -xii hQi tren dia ban xii nhu v6i M~t tr~n T6 qu6c xii, v6i thanh tra nhan dan, v6i hQi Ph\l nu xii, v6i Doan thanh nien cQng san HB Chi Minh... V6i M~t tr~n T6 qU6c xii va BanThanh tra nhan dan xii ch~ng h~n, co thS quy dinh mQt co che nhu sau: - UBND xii phai thong bao kip thai cho M~t tr~n T6 qu6c xii va Ban Thanh tra nhan dan nhfrng chinh sach, phap lu~t lien quan den t6 chuc, ho~t dQng, nhi~m V\l cua HDND, UBND xii; cac m\lc tieu va nhi~m V\l phat triSn kinh te - xii hQi hang nam cua dia phuang. - Xem xet va giai quyet kip thai cac kien nghi cua Ban Thanh tra nhan dan; xu ly nghiem minh nguai co hanh vi can tra ho~t dQng cua Ban Thanh tra nhan dan ho~c ngu(ri co hanh vi tra thu, tm d~p th3.nh vien Ban thanh tra nhan dan. 362
 13. - Thong bao cho M~t tr~ T3 qUBc xa va Ban Thanh tra nhan dan k6t qua giai quyBt khiBu n~i, tB cao, vi~c th\Ic hi~n quy chB dan chu aco sa; h6 trQ' kinh phi, phuong ti~n de Ban Thanh tra nhan dan ho~t dQng co hi~u qua theo quy dinh phap lu~t. D6ng thai v6i co chB phBi hQ'P t~p the, tAt nhien gifra cac thanh vien cua UBND xa cung phai co nhUng quy dinh phBi hqp trong cong vi~c. MQt sB quy dinh n~m ngay trong quy chB ho~t dQng cua UBND xa. Ngoai ra, cung co the co nhUng quy dinh b3 sung. Vi d\l, quy dinh v@ cach hQi y gifra lanh d~o UBND xa v6inhau va v6i cac cong chuc, can bQ chuyen mon trong cong vi~c dQt xuAt; cach phBi hQ'P gifra chu tich UBND xa v6i Bi thu Dang uy, Chu tich M~t tr~n T3 quBc xa, Chu tich HQi C\IU chiSn binh trong vi~c giai quySt cac yeu cAu dQt xu~t cua C\IU chiSn binh va thanh vien cua cac t3 chuc chinh tri - xa hQi ho~t dQng tren dia ban xa... Trong qua trinh th\Ic hi~n vi~c phBi hQ'P de th\IC hi~n cac nhi~m V\l cua UBND xa, cAn chu y dSn cac nguyen tfic va nhfrng di@u ki~n cua S\I phBi hQ'P de d@ ra duQ'C nhiing cach lam dung dfin, hi~u qua. Cac nguyen tfic cua S\I phBi hQ'P la: . +ThBng nh~t hooh dQng vi m\lc tieu chung. + Hai hoa IQ'i lch. + Chia se va tang cuang duQ'c ngu6n l\Ic cho cac ben tham gia phBi hQ'P trong qua trinh giai quyBt cong vi~c. + Phti hQ'P v6i th~m quySn va kha nang cua cac ben tham gia. + Xu~t phat tiI yeu cAu th\IC tS va d~c diem cua cong vi~c. NhUng di@u ki~n de bao dam cho vi~c phBi hQ'P hi~u qua. + Hieu ro m\lc tieu, nhi~m V\l chung cfin giai quyBt. + Nh~n thuc duQ'c yeu cfiu cfin phBi hQ'P. + Nh~n thuc duQ'c trach nhi~m tham gia. 363
 14. B6i duang can bQ d~ n~m vfing v
 15. MQt trong nhfrng van dS co tinh ky nang cua nhi~m V\l xay d\fIlg chuang trinh ke ho~ch 1a phai xac dinh cac buac cua nhi~m V\l nay mQt cach chinh xac. Cac buac do co th~ neu len nhu sau: - Xac dinh m\lC tieu : M\lc tieu chu ySu va cac m\lc tieu khac. - Xac dinh cac buac c&n thiSt va phuong thuc thgc hi~n. - Xac dinh ngu6n hrc thgc hi~n. - Xac dinh cach thuc tri~n khai cong vi~c. - Danh gia tinh khil thi. - DiSu chinh. c) Cae vein a€ edn co S1! quan tam age hi?t trong qua trinh xdy d1p1g chuang trinh k~ hOf;leh fa: - Chuang trinh, kS ho~ch dll co trQng tam ro rang, co can cu. - Phili giili thich cac m\lc tieu dS ra th~t C\l th~. - Phai thiSt l~p duQ'c sg can b~ng trong qua trinh thgc hi~n chuang trinh, ke ho~ch cong vi~c. - Ngu6n 19c thgc hi~n phili tuang xUng v6i kS ho~ch d~t ra d~ khong lam cho chuang trinh, kS ho~ch tra thanh bat kha thi. Khong giai quYSt t6t ba van dS noi tren, qua trinh vi~c thgc hi~n chuang trinh cling nhu kS ho~ch se co th~ g~p kho khan ho~c khong d~t ket qua nhu mong mu6n. So' dl nhu v~y 1a vi chuang trinh, kS ho~ch ho~t dQng cua UBND xii cfulg nhu cua bat cu ca quan, t6 chuc nao, khong phili hIc nao cling nhu nhau va thUOng 1~ thuQc vao rftt nhiSu diSu ki~n khac nhau. NSu khong xac dillh dung trQng tam se khong th~ ~p trung chi d~o t6t cong vi~c, nSu khong giai thich C\l th@ m\lC tieu d~t ra nguai dQc se khong hi~u duQ'c vi sao l~i co m\lc tieu do trong chuang trinh, kS ho~ch. Vi d\l, cling 1a nhi~m V\l phong ch6ng thien tai, mQt xii co h~ th6ng de con yeu thl kS ho~ch d~t ra co th~ 1a t~p trung cling c6 de diSu. Nhung khi h~ th6ng de diSu dii duQ'c cling c6 vfrng ch~c thi trQng tam kS ho~ch se phili di chuy~n, co th~ 1a cling c6 cac nha t~m clia dan, bao v~ mila rnang trong mila mua Iii... 365
 16. VS Hnh can b~ng trong th\lc hi~n chuong trinh kS ho~ch, celn chu y mQt khi cac nhi~m V\l d~t ra duQ'c th\lc hi~n thi nhiSu tac dQng se diSn ra xung quanh cac m\lc tieu va chung se tac dQng l&n nhau. Vi d\l: MQt xa nong nghi~p giai phong m~t b~ng, lely delt nong nghi~p trong xa lam vi~c khac thi se tac dQng dSn cong vi~c va dai s6ng cua nguai nong dan; cong nghi~p hoa, hi~n d~i hoa nong nghi~p nong thon thi nhiing tac dQng cua nSp s6ng do thi se di vao cac ng5 ngach cua thon xom, diSu do doi hoi phai co cach quan ly thich hQ'P... Do la nhfrng diSu khong th~ khong quan tam trong " vc1n dS phai co tinh can b~ng trong th\lc hi~n chuang trinh, kS ho~ch. d) Xdy dt;rng Itch Mm vi?c cua UBND xii. Lich lam vi~c la kS ho~ch thai gian cua cac cong vi~c duQ'c xay d\lllg cho mQt don vi thai gian nhelt dinh, thong thuang la cho mQt tucln hay mQt thang. Lich thai gian duQ'c xay d\ffig v6'i m\lc dich chinh la d~ quan ly thai gian hi~u qua, tranh bi dQng trong cong vi~c. Nhiing veln dS celn quan tam trong nhi~m V\l nay la: - Li~t ke d~ theo d5i (s\l nh~c nh6 hang ngay). Vi d\l: Ngay...thang... nam ....Nhfrng vi~c celn giai quySt: 1- Duy~t phuong an dSn bu giai phong m~t bUng t~i xom A 2- G~p go d~i di~n hQi C\lU chiSn binh xa 3- ..... - Len kS ho~ch va chuful bi th\lC hi~n (Lich cong tac v6'i m\lc tieu cong vi~c). Vi d\l: Yeu celu cua cong vi~c 1: Th6ng nhelt quan di~m d~n bu; xem xet ky cac truang hQ'P thuQc di~n chinh sach, cac truang hQ'P delt chua co giely chUng nh~n chu quySn v.v.. - Len kS ho~ch Uti tien va ki~m soat. Cac vi~c Uti tien giai quySt: .... M6i cong vi~c dSu celn co S\l phan congo Chu y sO' dB du6'i day: 366
 17. L~p Ijch bh~u d"a vao mvc th~u cong vi~c Ivai lro ~ IMI,JC lieu ~ ::I(lCh Ljch biAu Phan cong Ba giai phap tren day giup tra Uri 3 cau hoi: a. Nhiing vi~c dang dQ"i lam la gi? b. Nhiing vi~c phai lam la gi, cAn chufin bi nhu thS nao? c. Nen lam vi~c gi? Chu y r~ng, m6i cach l~p lich thai gian tren day dSu co m~t m~nh va m~t h~ chS nen c§n chu y Iva chQn cho thich hQ"P v6i timg can bQ ho~c v6i ca UBND xii. DiSu quan tn;mg la lam thS nao dS khong Iva ch
 18. - Khach quan. - Hu6ng vao cong vi~c. * Hinh thuc ki~m tra va danh gia: - Theo tirng vi~c. - Theo thai gian, nhi~m kY. - DQt xuelt. * Cac Icy nang trong ki~m tra va danh gia: - D\la vao cac bim bao cao cong tac ca nhan. - Thong qua cac cUQc hQP. - D\la vao k~t qua giai quy~t cong vi~c trong th\lc t~. N~u k~t qua cong vi~c duQ'c giai quy~t khong d~t m\lc tieu so v6i k~ ho~ch d~ ra thi ch~c ch~n khong th~ danh gia t6t d6i v6i belt cu can bQ, cong chuc nao. Trong qua trinh ki~m tra va danh gia k~t qua giai quy~t cong vi~c cfin chu y xem xet cac nguyen nhan, di~u ki~n d~ thgc hi~n cong vi~c trong th\lc t~, tu do dua ra nhfrng ki~n nghj cfin thi~t va thich hgp cho vi~c kh~c ph\lc cac tBn , t~i neu co. Vi d\l, co mQt (mQt nhom) can bQ duQ'c giao nhi~m V\l giai phong m~t b&ng rna khong thanh cong thi danh gia th~ nao? vein d~ 1a nguyen nhan nao d~n d~n vi~c khong th\lc hi~n thanh cong nhi~m V\l duQ'c giao theo m\lc tieu d~ ra? Co th~ do la do nang l\lc can bQ? Do cach t6 chuc va di~u ki~n th\lc hi~n? Do nh~n thuc clia nguai dan chua thong va chua ling hQ chinh quy~n? v.v.:Danh gia can bQ se phai d\la tren nhfrng nguyen nhan do m6i dam bao tinh khach quan. V~ veln d~ nay, lanh d~o UBND xa phai chju tnich nhi~m chinh trong danh gia, xem xet cling v6i can bQ duQ'c phan cong th\lc hi~n. Cfin luu y, nhilng di~u ki~n khac nhau se cho nhfrng k~t qua cong vi~c khac nhau. Nhfrng sai lfim rna l~p di l~p l~i nhi~u lfin thi phai ki~m tra kY nguyen nhan d~ kh~c ph\lc tri~t d~. Sa dB du6i day cho thely duQ'c m6i quan h~ gifra vi~c danh gia k~t qua th\lc hi~n mQt cong vi~c nhelt djnh v6i cac y~u t6 khac nhu moi truang th\lc hi~n, thai gian, nguBn l\lc duQ'c cung celp, phuong phap t6 chuc cong vi~c trong 368
 19. th\fc tS. Nhin vao sa d6 chUng ta co thS th~y can bi) th\lc hi~n cong vi~c hi rang hui)c bai r~t nhiSu ySu t6 rna khi danh gia qua trinh th\fc hi~n va kSt qua cong vi~c d~t dugc chung ta khong thS khong dS y dSn. I Anh huang cua moi truang Danh gia ~ Congvi~c Qua trinh th\fC hi~n K~t qua I--­ / , Thai gian Phuongphap Ngu6n l\fc i i 4. Thi dua, khen thuiJ'ng, kj lu~t can bp, cong chuc. Cong tac thi dua, khen thuang, ky lu~t can hi), cong chuc la mi)t trong nhilng hi~n phap quan trQng dS thuc d~y can bi) lam vi~c t6t va ngan ngua cac anh huang x~u cua qua trinh th\lc thi cong vi~c dugc giao. Trong ho~t di)ng cua UBND xii ciing nhu v~y. VS nguyen t~c, cong tac nay phai d\la tren quy dinh cua phap lu~t nhu Lu~t Thi dua, khen thuang, Lu~t Can bi) cong chuc... Tuy nhien c~n chu y, day la mi)t nhi~m V\l r~t nh~y cam, lien quan dSn tinh th~n, thai di) cua cong chuc, can bi) dia phuong nen khi th\lc hi~n phai co S\l can nh~c c~n th~n. KSt qua cua nhi~m V\l phai gop ph~n t~o dvng va duy tri dligc moi truang a tf\! sa UBND xii cling nhu nhilng nai rna can bi), cong chuc xii th\fc tich C\fC hi~n nhi~m V\l dugc giao. Mu6n v~y, cling nhu d6i v6i b~t cu cong vi~c nao, a day phai biSt va su d\lng nhiSu ky nang khac nhau va thich hgp v6i tUng dia phuong C\l thS. Ky lu~t la diSu b~t bui)c, nhung chi ap d\lng khi khong thS khac rna phai l~y di)ng vien lam chinh. Trong khen thuang c~n co nhiSu hinh thuc. Mi)t cong vi~c dugc lam t6t thi c~n khen thuang ngay, cho du con co mi)t vai m~t h~n chS nh~t dinh so v6i m\lc tieu cua xii d~t ra. Hinh thuc khen thuang co thS la do Nha nu6c quy dinh 369
 20. nhu gi~y khen, b~ng khen, huan, huy chuong v.v..Nhung UBND xa cling co th~ co hiOO thuc thuOng thich hgp tu quy khen thuOng ctia xa do keu gQi dong gop rna co, phAn thuOng qua cac cue>c thi do xa dUng ra t6 chuc. V~n dS la phai co S\I cong b~ng va khach quan d~ khong gay ra OOfrng th~c m~c lam anh hUOng d~n doan k~t ne>i be>. Co th~ co nhfrng phAn thuOng khong cAn chi phi. Do la S\I danh gia va dS b~t vS sau d6i vai OOfrng can be>, cong chuc lam vi~c t6t. Trong cach khen thuOng la me>t nSn van hoa rna cac dia phuong nen chu y xay d\Illg cho miOO. HAl T ~P TINH HUONG llnh huang 1: Ngay dAu tuAn, trong lich cong vi~c ctia mQt Chti tich UBND xa co 3 vi~c , , can giai quyet: 1. Duy~t phuong an dSn bu giai phong m?t b~ng t~i xom A. 2. G?P go d~i di~n hQi C\fU chi~n biOO xa. 3. Khanh thanh ngoi OOa tiOO nghia xay cho mt( Vi~t Nam anh hung ctia xa. Cac vi~c tren dSu d\I ki~n vao bu6i sang thu 3 va da co gi~y mai do Van phong gui di. Theo y ki~n b~n, Chti tich UBND xa nen chQn vi~c nao d~ tham gia? T~i sao? llnh hu5ng2: Xa H. va Q. thuQc huy~n Y. tiOO Ngh~ An la,2 xa liSn kS va co 2 truOng tiSu hQc gAn OOau nhung dSu co s6 IUQ11g hQc sinh th~p. Theo chti truong ctia c~p tren, huy~n dS nghi sat nh~p hai tfUOng vai OOa.u dS thu~ IQ'i cho vi~c dAu tu co sa v~t ch~t va giao vien. Tuy nhien, khi UBND hai xa thong bao chti truong sat OO~p hai truOng vai nhau thi OOan dan ca hai xa dSu phan d6i gay g~t, cho r~ng nhu th~ thi IQ'i b~t c~p h~i vi con em hQ se phai di hQc xa, gop tiSn xay d\Illg nha truOng se kho cong b~ng, tim dia diSm xay truOng cling kho vi se khong bi~t xay axa nao la hgp IY ... Phuong an ctia b~n se la gi? 370
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2