intTypePromotion=1

Tài liệu bồi dưỡng Quản lý nhà nước về nông nghiệp cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã vùng đồng bằng (Quyển 2)

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:183

0
58
lượt xem
11
download

Tài liệu bồi dưỡng Quản lý nhà nước về nông nghiệp cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã vùng đồng bằng (Quyển 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyển 2 gồm có 6 chuyên đề với các nội dung chính như: Tổ chức quản lý quy hoạch nông nghiệp và nông thôn; lập và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới; tổ chức quản lý vệ sinh an toàn sản phẩm nông nghiệp, môi trường nông nghiệp, nông thôn; tổ chức và quản lý các dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và quản lý dự án nông nghiệp, nông thôn; phát triển cộng đồng nông thôn bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng Quản lý nhà nước về nông nghiệp cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã vùng đồng bằng (Quyển 2)

BONONGNGH$pvApHATTIDENNONGTHON<br /> <br /> TRUONG cAN DO QuliN L Y NONG NGHI~P VA PTNTI<br /> <br /> <br /> TAl LIEU<br /> •<br /> <br /> DOl DU(JNG QuAN LY NHA NtrOC vE NONG NGHq:P CHO<br /> CONG cmJc DJA CHiNH - NONG NGlI¢p - xAY DV"NG<br /> vA MOl TRUONG xA vUNG BONG DANG<br /> ;{<br /> (Quyen ll)<br /> '"',<br /> <br /> ­<br /> <br /> .<br /> <br /> HA NQI, 2011<br /> <br /> <br /> MVCLVC<br /> <br /> <br /> pHAN II: NGHIt:P \TV QuAN LY<br /> ChuyendiS<br /> <br /> Trang<br /> <br /> TO cHirc QuAN LY<br /> QUY BO";'CB NONG NGB~P VA NONG TBON<br /> I. NHCrNG VAN DE CIIDNG vB QUAN LY QUY HO~CH NaNG<br /> A <br /> <br /> _"<br /> <br /> A<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> A<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> NGHIeP, NaNG THaN<br /> 1. Yeu cAu d6i v6i qwin ly quy ho~ch phat trien nong nghi~p, nong thon<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> 2. Cac can cll phap ly v~ quan ly, th\l'c hi~n quy ho~ch phat trien nong<br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> nghi~p,<br /> <br /> nong thon<br /> <br /> 3. N(>i dung quan ly quy ho~ch phat trien nong nghi~p, nong thon<br /> <br /> 5<br /> <br /> <br /> 4. Co quan th\l'c hi~n chuc nang quan ly v~ quy ho~ch nong nghi~p,<br /> <br /> 6<br /> <br /> <br /> nongthon<br /> 5. Kiem tra, giam sat, thanh tra vi~c th\lC hi~n cac d\l' an quy ho~ch phat<br /> <br /> 6<br /> <br /> <br /> trien nong nghi~p, nong thon<br /> '- <br /> <br /> 6. Qwin ly thb dinh, phe duy~t quy ho~ch phat trien nong nghi~p,<br /> <br /> 11<br /> <br /> <br /> nong thon<br /> 7. Quan ly giam sat th\l'C hi~n quy ho~ch<br /> <br /> 16<br /> <br /> <br /> II. QuAN LYQUY HO~CH NaNG NGHIeP, NaNG THON xA<br /> <br /> 18<br /> <br /> <br /> 1. D6i tuqng l~p quy ho~h san xudt nong nghi~p xii<br /> <br /> <br /> 18<br /> <br /> <br /> 2. NQi dung quy ho~h san xudt nong nghi~p xii<br /> <br /> <br /> 18<br /> <br /> <br /> 3. Quan ly quy ho~ch nong nghi~p, nong thon xii<br /> <br /> <br /> 24<br /> <br /> <br /> Chuyen di6<br /> <br /> L~ vA TO<br /> <br /> :<br /> <br /> cHirc TBVc B:q:N<br /> <br /> <br /> KE BO";'CB xAY D\JNG xA NONG mON MOI<br /> <br /> I. MQT s6 vAN BE co BAN vi: L~ KE BO~CB xAY D\JNG<br /> xA NONG TBON MOl<br /> 2. Nguyen tic l~p k8 ho~ch xay d\lng xii nong thon m6i<br /> <br /> 28<br /> <br /> 28<br /> <br /> 29<br /> <br /> <br /> 3. Phuong phap l~p k8 ho~ch xay d\lng xii nong thon m6i<br /> <br /> 30<br /> <br /> <br /> 4. Can cll l~p k8 ho~ch xay d\l'ng xii nong thon m6i<br /> <br /> 30<br /> <br /> <br /> 1. Khai ni~m v~ k8 ho~ch va l~p k8 ho~ch xay d\lng xii nong thon m6i<br /> <br /> II. LAP KE HO~CH<br /> <br /> xAY Dl)NG xA NONG THON MOl<br /> <br /> 31<br /> <br /> 1. M\lc tieu xay d\ll1g xa nong thon mm<br /> <br /> 31<br /> <br /> <br /> 2. Danh gia th\lc tql1lg kinh t~, xa hQi, moi tl"ung d6ng<br /> 4. Phat tri~n c(>ng d6ng<br /> <br /> 154<br /> 154<br /> 154<br /> 154<br /> 154<br /> 155<br /> <br /> II. NOI DUNG CVA pRAT TRIEN CONG DONG NaNG THaN<br /> <br /> 157<br /> <br /> 1. Nguyen tic phat tri~n c(>ng d6ng nang than<br /> <br /> 157<br /> <br /> 2. N(>i dung phat tri~n c(>ng d6ng nang than<br /> <br /> 158<br /> <br /> III. TO CWC<br /> <br /> vA HUY DONG NGUON Ll!C CONG DONG<br /> <br /> TRONG NaNG NGHIBp, NaNG THaN<br /> <br /> 161<br /> <br /> 1. Cac ngu6n Ivc c(>ng d6ng trong nang nghi~p, nang than<br /> <br /> 162<br /> <br /> 2. T6 chuc c(>ng d6ng va huy d(>ng ngu6n hIC trong c(>ng d6ng nang<br /> <br /> 165<br /> <br /> nghi~p,<br /> <br /> nang than<br /> <br /> 3. Vai tro Clla ngum lam cang tac 16 chuc phat tri~n c(>ng d6ng nang than<br /> <br /> 174<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2