intTypePromotion=3

Tài liệu tập huấn Hóa học hữu cơ - GS. Trần Quốc Sơn

Chia sẻ: Trường Lê | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
65
lượt xem
15
download

Tài liệu tập huấn Hóa học hữu cơ - GS. Trần Quốc Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tập huấn Hóa học hữu cơ của GS. Trần Quốc Sơn giúp các bạn biết được những bài tập chính và phương pháp giải các bài tập về hóa học vô cơ. Tài liệu hữu ích với nhưng giáo viên dạy hóa, bên cạnh đó tài liệu cũng phục vụ cho các bạn yêu thích môn Hóa học và muốn bổ sung thêm kiến thức về hóa vô cơ.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn Hóa học hữu cơ - GS. Trần Quốc Sơn

 1. Tr−êng THPT Chuyªn H¹ Long Ho¸ Häc H÷u C¬ (Tµi liÖu tËp huÊn t¹i Hµ Néi) Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Gi¸o s− TrÇn Quèc S¬n §éi tuyÓn Ho¸ quèc gia n¨m häc 2005-2006 kÝnh tÆng c¸c ThÇy C« tæ Ho¸ tr−êng THPT Chuyªn H¹ Long. _ Qu¶ng Ninh _
 2. Bµi 1: a/ ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o thu gän nhÊt vµ gäi tªn c¸c ankan chøa 11 C, 21C, 101C vµ 201C, biÕt r»ng tªn ankan chøa 100C lµ hectan, chøa 200C lµ ®ictan. b/ n- ankan chøa 101C cã bao nhiªu liªn kÕt σ ? Khi Clo ho¸ ¸nh s¸ng sinh ra bao nhiªu dÉn xuÊt mono Clo ? Trong sè c¸c dÉn xuÊt ®ã cã bao nhiªu chÊt cã ®ång ph©n quang häc. c/ Gäi tªn c¸c hîp chÊt sau. Bµi lµm: a/ 11 C CH3[CH2]9CH3 Undecan 21 C CH3[CH2]19CH3 Hen icosan 101 C CH3[CH2]99CH3 Hen hectan 201 C CH3[CH2]199CH3 Hen ®ictan b/ C101H204 204 lk C-H nH → n σ C  H 100 lk C-H m C → (m-1) σ C  C 304 lk σ c/ 51 dÉn xuÊt mono Clo cÊu t¹o ®èi xøng trong ®ã 49 dÉn xuÊt cã ®ång ph©n quang häc. d/ TiÒn tè HËu tè A: 1-amino-2-hidroxi xiclohectanol -OH hidroxi ol 2-amino xiclohectanol -NH2 amino amin B: Spiro [49.50] hectan-51-amin C: 54-Clobixiclo [35.33.30] hectan Chung ®Ønh ®Õm tõ cÇu nhá → ®Ønh→ cÇu lín C1 C8 C7 Chung c¹nh ®Õm tõ ®iÓm chung1→ cÇu lín→ ®iÓm C2 C4 chung2→ cÇu nhá→ cÇu nhá h¬n→ cÇu nhá nhÊt C3 C5 C6 C1 spiro[3.4]octane C7 C2 C1 C8 C7 C6 C8 C3 C2 C4 bicyclo[3.2.1]octane C5 C4 C3 C5 C6 Cl (6R)-6-chlorospiro[3.4]octane
 3. Bµi 2: So s¸nh nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt trong mçi d·y sau: a/ C6H6; C6H5OH; C6H5CH3; C6H5CH2CH3 b/ CH3SH; CH3CH2OH; CH3OH c/ C¸c ®ång ph©n cÊu t¹o cña C4H9Cl d/ penta-1,4-®ien; penta-1,3-®ien e/ cis_CH3-CH=CHCl; trans_CH3-CH=CHCl Bµi lµm: a/ C6H6 < C6H5CH3 < C6H5CH2CH3 < C6H5OH RÊt m¹nh • ko lk H • ko lk H • ko lkH liªn ptö • cã lkH liªn ptö + • ko ph©n cùc • ph©n cùc yÕu • ph©n cùc yÕu • O ©m ®iÖn → phtö ph©n cùc m¹nh • M nhá • cã M trb×nh • cã M lín δ+ δ b/ CH3SH < CH3OH < CH3CH2OH yÕu • lkH rÊt yÕu (gÇn nh− • cã lkH liªn ph©n tö • cã lkH liªn ph©n tö + + ko cã, 0,1-0,3Kcal/mol) (5 Kcal/mol) δ δ δ δ • §¢§ S < O • MCH3OH C C C C hÖ liªn hîp → phtö ph©n cùc e/ H H H H3C C C > C C Cl H3 C Cl H ∑ Momen l−ìng cùc
 4. Bµi 3: So s¸nh nhiÖt ®é nãng ch¶y c¶u c¸c chÊt: a/ C6H6; C6H5OH; C6H5CH2CH3 b/ 1,2,3,4-Tetrametylbenzen c/ 1,2,4,5-Tetrametylbenzen d/ Imidazol In®ol Purin N N N N N N N H H H e/ (CH3)2CHCH2COOH; (CH3)2NCH2COOH; (CH3)2PCH2COOH Bµi lµm: a/ t nc: còng phô thuéc vµo C6H5CH2CH3 < C6H6 < C6H5OH c¸c lùc t−¬ng t¸c, khi c¸c lùc gÇn # nhau ta xÐt tÝnh b/ ®èi xøng ph©n tö. CH3 CH3 CH3 CH3 < ®èi xøng CH3 H3C CH3 CH3 c/ H O H CH3 H3C N Liªn kÕt H C N < C CH3 < H3C C R-H R-H CH2 NH2 O CH3 O N N ko cã lk H m¹ng N N H N d/ R-H N In®ol < Imi®azol < Purin N N •gÇn nh− ko cßn lkH •2trt©m yÕu do lhîp •nhiÒu lkH H e/ H3C OH H3C OH H3C OH H C H - 3 + O P N N CH3 O < CH3 O < O CH3 O CH3 l−ìng cùc M lín lk H m¹nh COOH COOH COOH < < N S
 5. Bµi 4: So s¸nh ®é bÒn cña liªn kÕt H: a/ HF víi HF; HF víi F - b/ C¸c liªn kÕt H trong hçn hîp CH3OH vµ CH3SH c/ i-C4H9SH víi CH3CN; CH3COCH3 vµ CH3SCH3 Bµi lµm: a/ F-H...F-H < F -...H-F (50 Kcal/mol) HF khÝ H F [F-H-F]- lk H bÒn nhÊt F H H F b/ F H S H S H S H O H O H O H F H H F CH3 CH3 < CH3 CH3 < CH3 CH3 O H S H CH3 CH3 0,1÷0,3 0,5÷0,8 Kcal/mol 5 Kcal/mol §¢§: O > S Kcal/mol c/ ghi thªm: CH3 < < S H S S H N C CH3 CH3 H/− Octo:_OH>_SH H2 C CH3 CH2 S H O CH3 H2 C CH3 H3C H3C CH3 H3C CH3 Bµi 5: H·y cho biÕt nh÷ng ion hay ph©n tö nµo cã tÝnh th¬m: Bµi lµm: - Hîp chÊt th¬m: Vßng ph¼ng, liªn hîp khÐp kÝn vµ ph¶i cã e π tho¶ m·n: e π = k = 4n + 2 (víi nєN)
 6. N (-) + thùcra - k = 4 (ko) k = 6 (th¬m) k = 6 (th¬m) k = 6 (th¬m) N (-) k=6 + + + sè e liªn hîp lµ 6 + mÆc dï cã 8 e k = 6 (th¬m) k = 2 (th¬m) k = 6 (th¬m) k = 2 (th¬m) B O H + + O thùc ra lµ + k = 4 (th¬m) k = 6 (th¬m) k=6 k = 6 (th¬m) nh−ng lhîp hë-> ko th¬m Th¬m: H H H H - + H H + H H HH H H k = 10 nh−ng ko ph¼ng v× 2 nguyªn tö H ®Èy nhau lµm hÖ mÊt ph¼ng. Ngoµi ra, cßn mét sè cÊu d¹ng kh¸c còng tho¶ m·n c«ng thøc vµ kh«ng ph¶i lµ hÖ ph¼ng còng do sù ®Èy cña c¸c H: H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H k = 10 (cÊu d¹ng)
 7. Bµi6: a/ So s¸nh µ cña 2 hi®rocacbon sau: (A) (B) b/ So s¸nh n¨ng l−îng liªn hîp: Buta-1,3-®ien; Benzen; Alen; Hexa-1,3,5-trien Bµi lµm: a/ Do sù bÊt ®èi xøng trong ph©n tö nªn trong δt ph©n tö bÞ ph©n cùc: A + - - + + + (kh«ng bÒn) th¬m th¬m kh«ng kh«ng B + - - + + + th¬m kh«ng kh«ng th¬m => A > B b/ CH2 H2C CH2 H2C C CH2 < H2C < < ko liªn hîp lhîp ko gi¶m theo m¹ch th¬m liªn hîp kÝn (36 Kcal/mol) Bµi 7: H·y ph©n tÝch ®Ó chØ ra h−íng tÊn c«ng cña Br«m trong mçi tr−êng hîp sau: a/ C6H5CONHC6H5 + Br2/FeBr3 → ..... b/ CH3CH2S OCH2CH3 + Br2/xt (1 ®−¬ng l−îng) → ..... c/ CH2=CHCOOCH=CH2 + Br2/H2O → ..... (1 ®−¬ng l−îng)
 8. Bµi lµm: a/ SE 2 X¸c ®Þnh c¬ chÕ, t¸c O nh©n, cÊu tróc vµ c¸c hiÖu øng => sù ®Þnh C NH h−íng para δ+ 1 δ2 Br + Octo bÞ ¸n ng÷ ko gian H−íng chÝnh b/ SE 2 + O cïng 1 hµng (cïng Br chu k×) víi C nªn h/− H−íng chÝnh +C m¹nh h¬n S CH3CH2S OCH2CH3 + C1 < + C2 + C1 + C2 + Br H−íng chÝnh c/ AE + Br CH2 O H2C Br O CH2 O OH H2C ......... O δ2 δ+ 1 Bµi 8: So s¸nh tèc ®é dung m«i ph©n trong etanol cã mÆt AgNO3: Br a/ CH3[CH2]3Br ; (CH3)3CBr ; H3C CH2Br H3C Br Cl CH2Br CH2Br b/ ; ; ; c/CH3CH2CH2CH2Cl ; CH3CH2OCH2Cl ; CH3CH2SCH2Cl ; CH3CH2SeCH2Cl Bµi lµm:
 9. a/ SN 1 v× xóc t¸c AgNO3 c¬ chÕ SN 1 → cacbocation cã cÊu tróc ph¼ng Csp2 Br (CH3)3CBr > CH3[CH2]3Br > gãc lai ho¸ 120 nªn d¹ng vßng gãc < 120 ko b/ bÒn CH2Br + C CH2Br SN1 khã víi dÉn xuÊt bËc I H3C Br Cl CH2Br dÔ víi dÉn xuÊt bËc III v× cacbocation sinh ra bÒn ... < < < CH3 lk C-Br bÒn -I > +C c/ CH3CH2CH2CH2Cl< CH3CH2SeCH2Cl< CH3CH2SCH2Cl CH3CH2ZCH2-Cl → < CH3CH2OCH2Cl CH3CH2ZCH2(+) Z: CH2 < Se < S
 10. Bµi 10: Cho 5 hîp chÊt hc¬ cïng víi c¸c gi¸ trÞ pKa (ghi theo tr×nh tù t¨ng dÇn): COOH OH COOH COOH COOH OH OH SH O 2N NO 2 pK1 : 0,3 3,0 3,5 4,2 9,9 pK2 : 7 8 13 H·y qui kÕt c¸c gi¸ trÞ pK cho tõng nhãm chøc. Bµi lµm: Trong c¸c hîp chÊt t¹p chøc trªn pK1 lµ cña HO O - O O nhãm -COOH, pK2 cña -OH vµ -SH H H pK1: O O BÒn HiÖu øng Octo Liªn kÕt H néi ph©n tö lµm Cacbanion sinh ra bÒn, bÒn h¬n khi cã nhãm hót e ë vßng th¬m lµm gi¶i to¶ ®iÖn tÝch ©m vµ ®ång thêi còng lµm lk O-H trong ph©n cùc h¬n. Lk H víi O bÒn h¬n víi S v× O ©m ®iÖn h¬n. pK2: COOH 3,5 OH 13 v× lk H néi ph©n tö ko lµm H+ cña phenol ph©n li ®−îc 3,5 COOH SH 8 lk H víi S ko bÒn = víi O COOH 3,0 OH 7 Cã nhiÒu nhãm hót e lµm lk O-H O 2N NO 2 phenol ph©n cùc m¹nh
 11. Bµi 11: S¾p xÕp c¸c chÊt trong mçi d·y sau theo tr×nh tù t¨ng dÇn tÝnh axit: a/ CH3COOH ; CH3COO2H ; Cl3CCOOH ; (CH3)3CCOOH b/ CH3COCH2COOCH3 ; CH3COCH2COCF3 ; CH3COCH2COCH3 c/ CH3 CH3 NC CN NC CN H3C H H H H H H H (A) (B) (C) (D) Bµi lµm: a/ O O R R H CH3COO2H
 12. Bµi 12: So s¸nh tÝnh baz¬: CH3CH2NH2; Cl3CCH2NH2; Cl3CCH2CH2NH2; (CH3)3SiCH2NH2; (CH3)3CCH2NH2 Bµi lµm: Cl3CCH2NH2 < Cl3CCH2CH2NH2< CH3CH2NH2 TÝnh baz¬ phô thuéc vµo mËt < (CH3)3CCH2NH2 < (CH3)3SiCH2NH2 ®é e trªn nguyªn tö N cã nhãm hót e< CH3CH2NH2+I C Bµi 13: S¾p xÕp c¸c chÊt sau theo tr×nh tù t¨ng dÇn tÝnh baz¬: a/ -IO > -IN v× §¢§ cña O > N H O N H3C CH3 + N N N N N NH H H H sonvat H H H ho¸ bÒn H3C CH3 CH3 (A) (B) (C) (D) + H3C N + b/ N H H H H CH3 Sonvat ho¸ khã do sù quay cña N nh¸nh N N amin cã nhãm hót e amin b3 hë CH3 (A) (B) (C) c/ N N N N -C, -I gi¶m e trªn N → tÝnh baz¬ nhá nhÊt, cÆp e N (A) (B) (C) lhîp +C Bµi lµm: a/ C < B < D < A b/ C < A < B N c/ B < C < A CÆp e vu«ng gãc ko liªn hîp +C Csp2 cã §¢§ > Csp3 → k/n hót e lín h¬n
 13. Bµi 14: Cho (R,S)-But-3-in-2-amin (B)vµ axit (2R,3S)-2,3-®ihi®roxi butan®ioic (A). a/ ViÕt CT phèi c¶nh cña A vµ B b/ Tr×nh bµy pp t¸ch riªng 2 ®èi quang cña B Bµi lµm: a/ (B) (A) HOOC-CHOH-CHOH-COOH HC C CH CH3 NH2 B: H H H3C NH2 H2N CH3 C C C C CH R S CH A: OH HOOC H H (R) (S) HO COOH Ph−¬ng ph¸p t¸ch riªng 2 ®èi quang: 2 ®ång ph©n ®èi quang gièng hÖt nhau vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc còng nh− vËt lÝ, chØ cã gãc quay mÆt ph¼ng ph©n cùc lµ kh¸c nhau. Nh−ng ®ång ph©n ®i-a l¹i cã tÝnh chÊt vËt lÝ kh¸c nhau, dùa vµo t/c nµy ta cã ph−¬ng ph¸p sau: NaOH (+)-B-(+)-A (+)-B { (+)-B (- )-B + (+)-A { (+)-B-(+)-A kÕt tinh l¹i (- )-B-(+)-A trong n−íc (- )-B-(+)-A NaOH (- )-B Hh 2amin Hh 2 muèi ®quang lµ ®ph©n ®i-a Bµi 15: Cã 3 dÉn xuÊt Halogen ko no: CH3CBr=CHCH2CCl2CH2CH=CBrCH3 (A) CH3CCl=CHCH2CHClCH2CH=CBrCH3 (B) CH3CBr=CHCH2CHClCH2CH=CBrCH3 (C) a/ Gäi tªn A,B,C b/ Cho biÕt mçi chÊt A,B,C cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu h×nh c/ ViÕt c«ng thøc lËp thÓ c¸c ®ång ph©n cÊu h×nh cña C. Bµi lµm:
 14. a/ A: 2,8-®ibrom-5,5-®iclonona-2,7-®ien B: 2-brom-5,8-®iclonona-2,7-®ien C: 2,8-®ibrom-5-clonona-2,7-®ien b/ nC* → 2n ®p quang häc A: Z,Z E,E E,Z≡Z,E ⇒3 ®ph©n - 2 nöa ®xøng < 2n B: 23 = 8 ®ph©n mC=C → 2m ®p h×nh häc C: Br Br - 2 nöa ®xøng < 2m H3C (E) H Cl (Z) CH3 { nC* mC=C 2(n+m) ®ph©n cÊu h×nh CH3 CH3 -2 nöa ®xøng < 2(n+m) Br (E) (E) Br H Cl CH3 Br Br CH3 C* (E) Br Br (E) C* (E) CH3 H3C (E) H Cl Cl H th−êng Z h¬n cÊp h¬n E khi xÐt C* Bµi 16: ViÕt CT c¸c cÊu d¹ng bÒn vµ chØ râ cÊu d¹ng bÒn h¬n ®èi víi mçi chÊt sau: a/ cis-1,3-§icloxiclohexan b/ cis-1-isopropyl-2-metylxiclohexan c/ (1S,3R)-Xiclohexan-1,3-®iol. Bµi lµm: Xiclohexan bÒn khi ë d¹ng ghÕ: C1 vµ 1C, lu«n cã sù chuyÓn ho¸ lÉn nhau: C1 1C a/ Cl Cl Cl Cl cis-(a,a) cis-(e,e) bÒn h¬n v× c¶c 2 ngtö Cl ®Òu ë vÞ trÝ biªn b/ CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 H3C c/ d¹ng C1 a,a bÒn h¬n v× cã lk H néi ph©n tö:
 15. OH H H (R) (S) HO O OH e,e H a,a Bµi 17: C«ng thøc cÊu t¹o cña mét sè d−îc phÈm nh− sau: CH3 CH3 H COOH H3C CH CH2N(CH3)2 COOH CH3O C6 H 5 C OCOC2H5 CH2C6H5 H3C CH3 Naproxen Ibuprofen §arvo (thuèc gi¶m ®au) (thuèc chèng viªm) (thuèc gi¶m ®au) Novrat (thuèc ho) a/ S-Naproxen cã ho¹t tÝnh cao h¬n R-Naproxen 28 lÇn nªn trªn thÞ tr−êng chØ cã S-Naproxen. ViÕt CT phèi c¶nh, gäi tªn hÖ thèng. b/ S-Ibuprofen cã ho¹t tÝnh cao h¬n R-Ibuprofen nªn ng−êi ta chØ s¶n xuÊt S- Ibuprofen. ViÕt CT phèi c¶nh, gäi tªn hÖ thèng. c/ §arvo cã cÊu h×nh 2S, 3R cßn Novrat cã c/h 2R, 3S Bµi lµm: a/ CH3 CH3 H H COOH HOOC CH3O OCH3 axit (2R)-2-(6-metoxy-2-naphthyl)propanoic axit (2S)-2-(6-metoxy-2-naphthyl)propanoic b/ CH3 CH3 H H COOH HOOC i-Bu i-Bu axit (2R)-2-(4-isobutylphenyl)propanoic axit (2S)-2-(4-isobutylphenyl)propanoic c/
 16. 2R, 3S H CH3 O (S) H 5C 2 H O CH2N(CH3) 2 CH3 OCOC2H5 (R) (R) (S) C 6H 5 H 2C CH2N(CH3)2 CH2C6H5 2S,3R H CH2N(CH3)2 O (R) H5C2 H O CH3 CH2N(CH3)2 OCOC 2 H5 CH2 (S) (S) (R) H5C6H2C CH3 C6H5 Bµi ch÷a: a/ H CH3 (S) COOH CH3O axit 2-(6-metoxi-2-naphtyl)propanoic b/ H CH3 (S) COOH i-C 4H9 axit 2-(4-isopropylphenyl)propanoic c/ H3C H H CH3 (CH3)2N 3R 2S N(CH3)2 CH3 O H3C C6 H5 O C6H5 C O O C C 6H 5 C 6H 5 COOH CH CH3 ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ i-C4H9 :
 17. O CN COOH CH3COCl CH3 HCN C CH3 C CH3 i-C 4H9 KCN OH OH i-C 4H9 i-C 4H9 i-C 4H9 COOH CH CH3 C CH2 OH i-C4H9 i-C4H9 + CO ° i, t /N 2 H CH CH3 COOH CH CH3 Br CN CH CH3 KCN i-C 4H9 i-C 4H9 i-C 4H9 O2 1. C + O 2.H 3 CH CH3 MgBr i-C 4H9 Bµi 18: Cho 2 h/c : CH3CH2OCH2CH2OH (A) ; CH3CH2SCH2CH2OH (B) a/ ViÕt Ct Niwmen d¹ng bÒn nhÊt cña mèi chÊt. b/ Tæng hîp 2 chÊt xuÊt ph¸t tõ etilen vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt. c/ A vµ B ®−îc chuyÓn ho¸ theo s¬ ®å: [O] HI A axit A1 axit A2 chøa 3 O [O] HI B axit B1 axit B2 chøa 1 S ViÕt CTCT vµ so s¸nh tÝnh axit gi÷a A1 vµ B1; A2 vµ B2. Bµi lµm: a/ H H H H O O O O O C2 H5 S C2 H5 < > OC 2H5 SC2H5 lk H bÒn lk H yÕu H2O/H+ C2H5OH/H+ O ROH/H + C2H5-O-CH2CH2OH + O2/Ag O OR HO H2C CH2 (HCOOOH) C2H5-S-CH2CH2OH C2H5Br C2H5SH b/
 18. c/ A1: CH3CH2OCH2COOH → CH3CH2I + A2: HOCH2COOH B1: CH3CH2SCH2COOH → CH3CH2I + B2: HSCH2COOH TÝnh axit: A1 > B1 ; A2 > B2 O S H2 C CH3 H 2C CH3 C O C O HO HO Do §¢§ cña O > S Bµi 19: Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: HBr KOH/EtOH NBS CH3SH Br2 2-Metylpent-1-en A B C D E (dx ®i brom) (kh«ng peoxit) (Metanthiol) CH3Cl a/ CTCT s¶n phÈm A→ E b/ Tr×nh bµy c¬ chÕ cña ph¶n øng c/ Gäi tªn E vµ cho biÕt E cã bao nhiªu ®ång ph©n lËp thÓ d/ Khi cho Oto-1-en t/d víi NBS thu ®−îc 2 dx mono brom. ViÕt CTCT cña 2 sp vµ gi¶i thÝch. e/ Tõ d÷ kiÖn trªn ë c©u d em h·y suy nghÜ g× vÒ cÊu t¹o cña C. Bµi lµm: a,b/ O HBr Br KOH/EtOH C C C C C C C C C C C AE C (A) NBr E1 qui t¾c Marcop qui t¾c Zai O NBS: N-Brom NBS CH3SH sucxinimit → thÕ Br theo C C C C C C C C C C SR Br SN2 c¬ chÕ SR vµo Alyl, benzyl C C (B) (C) theo tØ lÖ 1:1 Br2/CCl3 Br SCH3 tõ C→B : S t¸c nh©n nu C C C C C C C C C C m¹nh, CH3SH l−îng nhiÒu (D) C SCH3 AE trans C Br (E) p/− SN2 mÆc dï Alyl, c/ 2,3-§ibrom-2-metyl-4-metylsunfanylpentan benzyl theo c¬ chÕ SN1 d/ còng ®−îc. NBS CH3[CH2]4CH2CH=CH2 CH3[CH2]4CH-CH=CH2 CH3O_ Metoxi CH3S_Metylsunfanyl 2 s¶n phÈm ®p ct¹o CH3[CH2]4CH=CH-CH2 e/ C còng cã 2 ®ph©n: C C C C C C C C C C C C
 19. Bµi 20: MTBE (Metyl tert butylete) lµ mét trong nh÷ng chÊt phô gia cho x¨ng kh«ng ch×. Khi ®−îc hái vÒ c¸ch ®iÒu chÕ MTBE xuÊt ph¸t tõ Metanol vµ c¸c hîp chÊt kh¸c, mét sè hcä sinh ®· ®Ò xuÊt 4 ph−¬ng ph¸p sau ®©y. (CH3)CONa (1) CH3OH CH3Cl MTBE (CH3)CCl (2) CH3OH CH3ONa MTBE H+ (3) CH3OH + HOC(CH3)3 MTBE + H MTBE (4) CH3OH + (CH3)2C=CH2 H·y ph©n tÝch cho biÕt nh÷ng ph−¬ng ph¸p nµo lµ kh¶ thi, nh÷ng ph−¬ng ph¸p cã thÓ ¸p dông trong CNghiÖp. Tr×nh bµy c¬ chÕ ph¶n øng cña nh÷ng ph−¬ng ph¸p kh¶ thi. Bµi lµm: PP Kh¶ thi Kh«ng kh¶ thi C«ng nghiÖp (1) + (2) + (3) + (4) + + Gi¶i thÝch: HCl(xt) (CH3)CONa (1) CH3OH CH3Cl MTBE SN2 PCl5(SOCl2) E (2) (CH3)3CCl (CH3)2C=CH2 H+ (3)(CH3)3COH E (CH3)2C=CH2 H+ CH3OH (4)(CH3)2C=CH2 (CH3)3C + MTBE - H+ Bµi 21: Cho s¬ ®ß ph¶n øng: Cl CH3C C Na H2/xt Lindlan B C H CH2OCH3 D (A)
 20. a/ ViÕt CTCT c¶u B vµ C, tr×nh bµy c¬ chÕ p/øng b/ X/® cÊu h×nh lËp thÓ cña A, B, C Bµi lµm:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản