Thông tư số 01/2004/TT-BCN

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
39
lượt xem
3
download

Thông tư số 01/2004/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2004/TT-BCN về việc hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2004/TT-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2004/TT-BCN Hà N i ngày 02 tháng 7 năm 2004 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 01/2004/TT-BCN NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 2004 V VI C HƯ NG D N S D NG NĂNG LƯ NG TI T KI M VÀ HI U QU I V I CÁC CƠ S S N XU T Căn c Ngh nh s 55/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 102/2003/N -CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; B Công nghi p hư ng d n vi c s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu i v i các cơ s s n xu t như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Cơ s s n xu t thu c m i thành ph n kinh t , không phân bi t lo i hình doanh nghi p, có s d ng năng lư ng cho ho t ng ch bi n, gia công, s n xu t s n phNm hàng hoá; s a ch a máy móc, thi t b ; khai thác m ; s n xu t i n năng; s n xu t, cung c p nhi t năng có trách nhi m th c hi n các qui nh t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu khác có liên quan. 2. Các t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: a) Ki m toán năng lư ng là quá trình o lư ng, ánh giá cl p xác nh m c tiêu th năng lư ng c a m t cơ s s n xu t. b) T ch c tư v n ki m toán năng lư ng là t ch c có năng l c chuyên môn và phương ti n c n thi t ho t ng tư v n ki m toán năng lư ng, i u ki n c th ho t ng tư v n ki m toán năng lư ng qui nh t i kho n 3, M c IV c a Thông tư này. c) Cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m là cơ s s n xu t, ho t ng trong các lĩnh v c qui nh t i kho n 1, M c I c a Thông tư này, có m c s d ng năng lư ng t ít nh t m t trong các ch tiêu sau: - M c tiêu th nhiên li u và nhi t năng t ng c ng h ng năm quy i ra t n d u tương ương t 1.000 TOE tr lên; - S d ng công su t i n t 500 kW tr lên, ho c tiêu th i n năng h ng năm t 3.000.000 kWh tr lên.
 2. II. S D NG NĂNG LƯ NG TI T KI M VÀ HI U QU TRONG CÁC CƠ S S N XU T 1. H ng năm, các cơ s s n xu t ho t ng trong các lĩnh v c qui nh t i kho n 1, M c I có m c tiêu th năng lư ng nh hơn qui nh t i i m c, kho n 2, M c I Thông tư này ph i l p báo cáo th ng kê tình hình s d ng năng lư ng, su t tiêu hao năng lư ng trên m t ơn v s n phNm, ăng ký ch tiêu ti t ki m năng lư ng g i S Công nghi p t ng h p. M u báo cáo ư c qui nh t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này. 2. Giám c cơ s s n xu t có trách nhi m l a ch n và th c hi n các bi n pháp qu n lý, áp d ng công ngh phù h p thư ng xuyên c i thi n tình hình s d ng năng lư ng và h th p ch tiêu tiêu hao năng lư ng trên m t ơn v s n phNm c a ơn v . 3. Giám c cơ s s n xu t có trách nhi m ki m tra, ôn c th c hi n ch báo cáo, th ng kê tiêu hao năng lư ng, ki m toán năng lư ng và t ch c tuyên truy n, giáo d c v ho t ng ti t ki m năng lư ng t i cơ s , khen thư ng k p th i các t ch c và cá nhân có thành tích trong ho t ng ti t ki m năng lư ng. 4. Kinh phí ph c v các ho t ng ti t ki nm năng lư ng t i các cơ s s n xu t ư c h ch toán vào chi phí c a ơn v . III. S D NG NĂNG LƯ NG TI T KI M VÀ HI U QU TRONG CÁC CƠ S S N XU T S D NGNĂNG LƯ NG TR NG I M 1. H ng năm, căn c vào k ho ch s n xu t - kinh doanh, các cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m ph i xây d ng k ho ch s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , xây d ng nh m c tiêu hao năng lư ng cho m t ơn v s n phNm; xây d ng ch tiêu ti t ki m năng lư ng trong năm g i S Công nghi p, cơ quan qu n lý c p trên và B Công nghi p ch m nh t vào ngày 15 tháng 02 c a năm k ho ch. 2. H ng năm, ch m nh t vào ngày 25 tháng 12, các cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m ph i báo cáo B Công nghi p, B qu n lý chuyên ngành và S Công nghi p tình hình s d ng năng lư ng trong năm c a ơn v theo m u báo cáo ư c qui nh t i Ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. N u m c s d ng năng lư ng trong năm báo cáo và k ho ch năm t i t m c th p hơn qui nh t i i m c, kho n 2, M c I c a Thông tư này, cơ s s d ng năng lư ng ngh B Công nghi p rút tên ra kh i danh sách cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m. Trong th i h n 15 ngày, B Công nghi p s xem xét k t qu ki m toán năng lư ng c a cơ s và có thông báo b ng văn b n v vi c ch p thu n hay không ch p thu n ngh c a cơ s . 3. Cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m ph i c cán b chuyên trách qu n lý năng lư ng giúp vi c Giám c. Cán b qu n lý năng lư ng ph i có trình t k sư tr lên, ư c ào t o chuyên ngành năng lư ng. 4. Nhi m v c a cán b qu n lý năng lư ng: a) Xây d ng k ho ch ti t ki m năng lư ng hàng năm c a cơ s trình Giám c phê duy t;
 3. b) T ch c th c hi n các bi n pháp s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu theo m c tiêu và k ho ch ã ư c Giám c phê duy t; c) T ch c ánh giá, giám sát vi c th c hi n các bi n pháp s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , xu t các gi i pháp kh c ph c khó khăn trong quá trình th c hi n; d) L p s sách ghi chép, theo dõi nhu c u tiêu th năng lư ng theo chu kỳ tháng/năm c a t ng thi t b và toàn b dây chuy n s n xu t, tình hình l p t m i, c i t o, s a ch a thi t b s d ng năng lư ng c a cơ s ; ) Giúp Giám c t ch c vi c thông tin, tuyên truy n và xem xét thư ng, ph t trong ho t ng s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu c a ơn v ; e) Theo chu kỳ ho t ng c a trang thi t b s d ng năng lư ng t i ơn v , cơ s l a ch n ơn v ki m toán năng lư ng năng l c ti n hành ki m toán năng lư ng; g) Phân tích k t qu ki m toán năng lư ng, trình Giám c các gi i pháp phù h p nâng cao hi u qu s d ng năng lư ng; h) Giúp Giám c th c hi n nhi m v quy nh t i kho n 1, M c III; l p báo cáo theo quy nh t i kho n 2, M c III c a Thông tư này g i B Công nghi p, cơ quan qu n lý c p trên và S Công nghi p; i) L p, trình duy t k ho ch s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu khi có yêu c u c a B Công nghi p; k) Tham gia các chương trình ào t o, t p hu n v ti t ki m năng lư ng theo yêu c u c a B Công nghi p; 5. Kinh phí th c hi n các sáng ki n v qu n lý, c i ti n k thu t s d ng năng lư ng, ki n toàn h th ng giám sát, o lư ng, ki m toán năng lư ng, tuyên truy n, b i dư ng và t p hu n v s d ng năng lư ng ư c h ch toán vào chi phí c a cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m theo quy nh c a pháp lu t. 6. Giám c cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m có trách nhi m ban hành quy ch c th v trách nhi m c a t p th , cá nhân trong vi c s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , ng th i thư ng xuyên ôn c, ki m tra, khen thư ng và x lý vi ph m k p th i th c hi n t t k ho ch s d ng năng lư ng t i cơ s . IV. KI M TOÁN NĂNG LƯ NG 1. Khuy n khích các cơ s s n xu t quy nh t i kho n 1, M c I t ch c th c hi n ki m toán năng lư ng theo nh kỳ t 3 năm n 5 năm m t l n. Căn c k t qu ki m toán năng lư ng, cơ s s n xu t l a ch n gi i pháp nâng cao hi u su t s d ng năng lư ng thích h p trình c p có thNm quy n phê duy t phương án c i thi n ho c u tư m i. 2. Các cơ s s n xu t có trách nhi m g i báo cáo ki m toán năng lư ng t i S Công nghi p và cơ quan qu n lý c p trên t ch c qu n lý.
 4. Các cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m g i báo cáo ki m toán năng lư ng t i S Công nghi p, cơ quan qu n lý c p trên và B Công nghi p. 3. Các t ch c có các i u ki n sau ây ư c phép th c hi n ki m toán năng lư ng t i các cơ s s d ng năng lư ng: a. Có tư cách pháp nhân theo quy nh c a pháp lu t, bao g m: - Doanh nghi p Nhà nư c ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c; - Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p; - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Các t ch c khác ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. b. Có ăng ký ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c năng lư ng. c. i ngũ chuyên gia có kinh nghi m trong lĩnh v c ti t ki m năng lư ng, chuyên gia ch trì v công ngh và phân tích tài chính ph i có kinh nghi m ít nh t t 5 năm tr lên. d. Có trang thi t b , phương ti n k thu t, công c tính toán, phân tích ph c v cho vi c ki m toán năng lư ng. 4. N i dung ki m toán năng lư ng bao g m các công vi c chính sau: a. Kh o sát, o lư ng, thu th p s li u v m c s d ng năng lư ng c a cơ s s n xu t; b. Phân tích, tính toán và ánh giá hi u qu s d ng năng lư ng; c. ánh giá ti m năng ti t ki m năng lư ng; d. xu t gi i pháp ti t ki m năng lư ng; ) Xây d ng nh m c tiêu hao năng lư ng trên m t ơn v s n phNm; e. Phân tích hi u qu u tư cho các h ng m c ti t ki m năng lư ng và xu t các gi i pháp h tr . 5. V Khoa h c, Công ngh có trách nhi m ph i h p v i các ơn v có liên quan th c hi n ki m tra ho t ng tư v n ki m toán năng lư ng; trư ng h p phát hi n có vi ph m thì x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. V. T CH C TH C HI N 1. Giao V Khoa h c, Công ngh ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra, ôn c th c hi n Thông tư này, c th như sau:
 5. a. T ch c giám sát, ki m tra tình hình s d ng năng lư ng c a các cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m; b. Căn c phân tích báo cáo hàng năm và k t qu ki m tra, ki m toán tình hình s d ng năng lư ng c a các cơ s s n xu t, vào cu i quý I h ng năm, công b tình tr ng s d ng năng lư ng năm trư c ó c a các cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m, ng th i công b danh sách i u ch nh các cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m; c. Hư ng d n cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m l p và trình duy t k ho ch s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu khi xét th y cơ s không th c hi n các bi n pháp kh thi nh m s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ã ư c quy nh t i i u 4 Ngh nh 102/2003/N -CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph . ôn c, nh c nh cơ s th c hi n nghiêm túc k ho ch s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ã ư c duy t; d. T ch c b i dư ng, t p hu n cho các cán b và nhân viên c a cơ s s n xu t v ho t ng s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; . B trí kinh phí nghiên c u phát tri n khoa h c, công ngh và môi trư ng v i t l phù h p h tr cho các cơ s s n xu t th c hi n nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , ph c v m c tiêu s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , ng d ng các k thu t thông d ng v ti t ki m năng lư ng ã ư c kh ng nh có hi u qu rõ r t trong th c t . 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph bi n, quán tri t và t ch c th c hi n Thông tư này t i a phương. S Công nghi p giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu t i a phương. Nhi m v c th như sau: a. ôn c, ki m tra vi c th c hi n s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu c a các cơ s s n xu t t i a phương, c p nh t s li u c a năm trư c, xu t các gi i pháp thúc Ny s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu áp d ng cho a phương báo cáo B Công nghi p trư c ngày 15 tháng 02 hàng năm; b. T ch c ánh giá, góp ý ki n cho các chương trình, d án u tư vì m c tiêu s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu do các cơ s s n xu t t i a phương trình; c. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n thông tư này trong ph m vi qu n lý t i a phương; ki n ngh B Công nghi p nghiên c u, s a i, b sung các n i dung khi c n thi t; d. Ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan liên quan trong ho t ng ti t ki m năng lư ng: - Thông tin, tuyên truy n v các ho t ng s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu t i a phương; - Khuy n khích, khen thư ng k p th i các t ch c và cá nhân có thành tích trong ho t ng s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu .
 6. . Th c hi n các nhi m v khác v ho t ng s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu khi ư c B Công nghi p u quy n. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các a phương, cơ s s n xu t ph n ánh v B Công nghi p k p th i s a i, b sung cho phù h p. Hoàng Trung H i ( ã ký) PH L C 1 M U BÁO CÁO NNH KỲ I V I CÁC CƠ S S D NG NĂNG LƯ NG 1. Gi i thi u chung Tên Xí nghi p a ch ............ E-mail............................................................. i n tho i ...................Fax............................. Ngư i i di n H và tên......................................................... Ch c v ........................................................... E-mail............................................................. i n tho i................ Fax................................. S n phN m chính S lư ng công nhân S ngày làm vi c/năm Ngày thành l p Lo i hình s h u 2. S n phN m TT Lo i s n ơn v tính S lư ng/năm Su t tiêu hao năng
 7. ph m lư ng 1 2 3 .... 3. Nhiên li u a. c tính tiêu nhiên li u Lo i nhiên M c ích s ơn v tính S lư ng Nhi t tr th p li u d ng b. Tiêu th nhiên li u Tháng D u n ng D u Diesel Gas LPG Lo i khác Giá t ng c ng (T n) (T n) (m3) (T n) (VN ) 1 2 3 .... 12 T ng 4. Tiêu th i n năng a. i n năng mua: Tháng Công su t min Công su t Công su t trung bình S n lư ng (kW) max (kW) (kWh) (kW) 1
 8. 2 3 .... 12 T ng b. i n năng t s n xu t - Thông s k thu t c a máy phát i n d phòng - S gi v n hành trong năm - Su t tiêu hao nhiên li u - S n lư ng phát (kWh) c. Bi u ph t i i n: Bi u ph t i ngày/tháng/năm c a cơ s tr ng i m 5. Tiêu th hơi Dây chuy n Công su t Công su t Áp su t Nhi t Tiêu th công hơi trung hơi max hơi hơi hàng năm ngh /máy móc bình (T/h) (T/h) (Bar) (t0 C) (T/h) 6. Danh m c và c i m h tiêu th i n/nhi t chính t i cơ s STT H tiêu th Công su t nh m c Th i gian H tiêu th c bi t * (kW, T/h) v n hành Có.................... Không 1 2 3 4
 9. 5 6 ...... * H tiêu th c bi t: Không th sa th i trong th i gian cao i m/có th sa th i th i gian ng n (< 1h). 7. Các bi u m u khác ph c v th ng kê, qu n lý t i cơ s a. Lò hơi Mô t 1 2 3 T ng c ng Lo i nhiên li u Lo i lò hơi Công su t thi t k (T n/gi ) S n lư ng th c t (T n/gi ) Thông s hơi (0 C, Bar) Hi u su t (%) ãl p t thi t b TKNL chưa? Năm ưa vào v n hành S n lư ng năm (T n/năm) S gi làm vi c b. Lò luy n Mô t 1 2 3 4 Tên g i Công su t thi t k (T n) Công su t làm vi c (T n) Lo i nhiên li u Nhi t (0C) Hi u su t (%) Nhi t khói th i (0C)
 10. Có thu h i nhi t không? S gi làm vi c Năm ưa vào v n hành c. Tuabin hơi Mô t 1 2 3 4 Lo i Tuabin (ngưng hơi/ i áp?) Công su t thi t k (MW) Công su t làm vi c Thông s hơi (0C, Bar) S gi làm vi c Năm ưa vào v n hành d. Máy nén khí Mô t Lo i Pitông/Litâm Công su t nh m c Áp su t Ghi chú Tr c vít (HP/kW) (Bar) * Yêu c u ghi rõ: - Áp su t nh nh t c a h th ng nén khí (Bar)? - H th ng nén khí có chu trình không? - Có i u khi n t ng không? (N u có, yêu c u mô t h th ng v n hành) . Thông gió Mô t Công su t nh m c (kW) i u khi n t ng
 11. 1 2 3 e. H th ng i u hoà nhi t - Th i gian làm vi c - Th i gian ng ng - Phương pháp i u khi n kh i ng ho c ng ng h th ng: B ng tay/T ng - Lo i H th ng i u hoà nhi t ? V trí t Lo i/Công su t Hi u su t (BTU/kWh) S lư ng 8. Các ki n ngh và xu t liên quan t i hi u su t s d ng năng lư ng PH L C 2 M u báo cáo nh kỳ i v i các cơ s s d ng năng lư ng tr ng i m 1. Gi i thi u chung Tên xí nghi p a ch ........... Email............................................................ i n tho i......................... Fax.................... Ngày thành l p Lo i hình s h u S lư ng nhân viên Ngư i i di n H và tên..................................................... Ch c v ...................................................... Email.......................................................... i n tho i......................... Fax...................
 12. 2. S n phN m TT Lo i s n ơn v tính S Su t tiêu hao năng lư ng ph m lư ng/năm 1 2 3 4 5 ..... 3. Nhiên li u a. c tính nhiên li u Lo i nhiên M c ích s ơn v tính S lư ng Nhi t tr th p li u d ng b. Tiêu th nhiên li u Tháng D u n ng D u Diesel Gas LPG Lo i khác Giá t ng c ng (T n) (T n) (m3) (T n) (VN ) 1 2 3 .... 12 T ng 4. Tiêu th i n năng
 13. a. i n năng mua: Tháng Công su t min Công su t max Công su t trung S n lư ng (KW) (KW) bình (KW) (KWH) 1 2 3 .... 12 T ng b. i n năng t s n xu t - Thông s k thu t c a máy phát i n d phòng - S gi v n hành trong năm - Su t tiêu hao nhiên li u - S n lư ng phát (kWh) c. Bi u ph t i i n Xây d ng Bi u ph t i ngày/tháng/năm (cho t ng ph t i c a cơ s tr ng i m) 5. Tiêu th hơi Dây chuy n Công su t hơi Công su t Áp Nhi t Tiêu th công ngh /máy trung bình hơi max su t hơi hàng năm móc (T/h) (T/h) hơi (t0 C) (T/h) (Bar) 6. Danh m c và c i m h tiêu th i n/nhi t chính t i cơ s
 14. TT H tiêu Công su t nh Th i gian v n hành H tiêu th c bi t * th m c (kW, T/h) Có........................không 1 2 3 4 ....... H tiêu th c bi t: không th sa th i trong th i gian cao i m/có th sa th i th i gian ng n (
Đồng bộ tài khoản