Thông tư 03/2002/TT-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư 03/2002/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2002/TT-BCN về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2002/TT-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2002/TT-BCN Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 03/2002/TT-BCN NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2002 V HƯ NG D N TH C HI N GIÁ BÁN I N Căn c Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n; Căn c Quy t nh s 124/2002/Q -TTg ngày 20 tháng 9 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giá bán i n; Sau khi trao i th ng nh t v i Ban v t giá Chính ph và T ng Công ty i n l c Vi t Nam, B Công nghi p hư ng d n th c hi n giá bán i n như sau: I- QUY NNH CHUNG 1- Thông tư này hư ng d n th c hi n giá bán i n theo Quy t nh s : 124/2002/Q - TTg ngày 20 tháng 9 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . M c giá bán i n theo Quy t nh nêu trên áp d ng cho các i tư ng s n xu t, kinh doanh, tiêu dùng sinh ho t, cơ quan hành chính s nghi p có h p ng mua bán i n tr c ti p v i các ơn v thu c T ng Công ty i n l c Vi t Nam (m c giá c th cho t ng i tư ng như Ph l c kèm theo). Giá bán i n quy nh t i Ph l c kèm theo Thông tư này là giá bán i n chưa có thu giá tr gia tăng và theo các tiêu chuNn ch t lư ng i n quy nh t i Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n. 2- Khi th c hi n mua, bán i n ph i s d ng công tơ o m và thông qua h p ng. Vi c ký k t h p ng mua bán i n th c hi n theo quy nh t i các i u 26, 27 và 28 Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n. 3- Khi bên mua i n s d ng i n cho nhi u m c ích khác nhau v i m c giá khác nhau thì bên bán i n ph i l p công tơ o m i n riêng cho t ng lo i giá; trư ng h p chưa l p ư c công tơ riêng thì hai bên mua, bán i n căn c vào tình hình th c t s d ng i n xác nh t l c th c a m i lo i giá và ưa vào h p ng mua bán i n. 4- Bên mua i n là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho c ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c (gi y phép
 2. u tư ư c c p có thNm quy n c p) thì ư c áp d ng giá bán i n như bên mua i n là ngư i Vi t Nam. 5- Bên mua i n s d ng i n năng ít hơn 15 kWh/tháng thì vi c ghi ch s công tơ có th ti n hành ba tháng m t l n. N u bên mua i n s d ng i n năng trong 3 tháng ít hơn 15 kWh thì ghi úng ch s ch s trên công tơ và bên bán i n ư c thu kho n chi phí c nh b ng giá tr 15 kWh theo bi u giá bán i n quy nh t i Ph l c kèm theo Thông tư này và h ch toán vào doanh thu bán i n. 6- Giá bán l i n sinh ho t tr c ti p n h dân nông thôn c a các t ch c cá nhân ti p t c th c hi n theo công văn s 1303/CP-KTTH ngày 3 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư Liên t ch s 01/1999/TT-LT/BVGCP-BCN ngày 10 tháng 12 năm 1999 và Thông tư liên t ch s 02/2000/TTLT-BVGCP-BCN ngày 15 tháng 02 năm 2000 c a Ban v t giá Chính ph và B Công nghi p. 7- Giá bán i n ph i áp d ng theo úng i tư ng s d ng i n. Bên mua i n có trách nhi m kê khai úng m c ích s d ng i n tính theo giá bán i n úng i tư ng quy nh t i m c III Thông tư này. N u bên mua i n thay i m c ích s d ng i n d n n thay i giá ph i thông báo cho bên bán i n trư c 15 ngày i u ch nh giá trong h p ng. Bên bán i n ki m tra và k p th i áp d ng giá bán i n theo úng i tư ng quy nh. Vi c áp d ng giá sai i tư ng s d ng i n d n t i gây thi t h i cho bên mua ho c bên bán i n, khi phát hi n, s truy thu ho c thoái hoàn ti n i n. Trư ng h p không xác nh rõ th i i m áp d ng sai giá s tính v i th i gian là m t năm. 8- Vi c mua, bán công su t ph n kháng th c hi n theo Thông tư liên t ch s 09/2001/TTLB-BCN-BVGCP ngày 31 tháng 10 năm 2001 c a B Công nghi p - Ban v t giá Chính ph . 9- Trong Thông tư này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: a) "Bên mua i n" là t ch c, cá nhân có ký h p ng mua i n c a bên bán i n tr c ti p s d ng ho c bán l i cho t ch c, cá nhân khác. b) "Bên bán i n" là các cơ s bán i n thu c T ng Công ty i n l c Vi t Nam. II- GIÁ BÁN I N THEO C P I N ÁP, THEO TH I GIAN S D NG TRONG NGÀY 1- Giá bán i n theo c p i n áp Giá bán i n theo c p i n áp ư c áp d ng i v i t t c các bên mua i n và ư c quy nh t i Ph l c kèm theo c a Thông tư này, tr các bên mua i n theo giá bán l i n sinh ho t b c tháng, giá bán buôn i n cho nông thôn, khu t p th , c m dân cư. Công tơ o m i n t c p i n áp nào thì tính giá theo quy nh t i c p i n áp ó. Ti n i n ư c tính theo s n lư ng ghi ư c công tơ o m i n, không phân bi t máy bi n áp c a bên mua i n hay bên bán i n, không c ng thêm b t c lo i chi
 3. phí nào. N u bên mua i n có yêu c u di chuy n v trí t công tơ o m t c p i n áp này sang c p i n áp khác ph i th ng nh t v i bên bán i n và ch u chi phí di chuy n công tơ o m. 2- Giá bán i n theo th i gian s d ng trong ngày. a) Giá bán i n ư c quy nh theo th i gian s d ng i n trong ngày (dư i ây g i là hình th c ba giá). Th i gian s d ng i n trong ngày áp d ng hình th c ba giá ư c quy nh như sau: - Gi bình thư ng: t 04 gi 00 n 18 gi 00 (14 gi ) - Gi cao i m: t 18 gi 00 n 22 gi 00 (04 gi ) - Gi i m th p: t 22 gi 00 n 04 gi sáng hôm sau (6 gi ) và ư c áp d ng v i các i tư ng sau: - Bên mua i n s d ng vào m c ích s n xu t và kinh doanh, ư c c p i n qua máy bi n áp chuyên dùng t 50 KVA tr lên ho c có s n lư ng i n s d ng trung bình ba tháng liên t c t 5000 kWh/tháng tr lên. Nh m góp ph n cân b ng bi u ph t i, gi m chi phí u tư ngu n i n khuy n khích các bên mua i n có máy bi n áp và s n lư ng i n s d ng dư i m c quy nh nêu trên áp d ng hình th c ba giá. T ng Công ty i n l c Vi t Nam có trách nhi m t o i u ki n, hư ng d n nh ng h này ư c l p công tơ ba giá. - Bên mua i n s d ng vào m c ích bơm tư i tiêu ph c v s n xu t: lúa, rau màu, cây công nghi p ng n ngày xen canh. b) Bên bán i n ph i chuNn b công tơ o m i n ba giá l p t cho bên mua i n thu c i tư ng áp d ng hình th c giá này. Trong khi bên bán i n chưa l p t công tơ ba giá thì áp d ng giá bán i n theo gi bình thư ng. c) Trư ng h p công tơ o m i n b m t, ho t ng không chính xác (k c không chính xác v th i gian) ho c ng ng ho t ng thì s n lư ng i n s d ng ư c tính theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 40 Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n và giá bán i n ư c tính theo gi bình thư ng. d) Trư ng h p bên mua i n thu c i tư ng áp d ng hình th c ba giá có các t ch c, cá nhân dùng chung công tơ không thu c i tư ng này thì bên bán i n ph i tách riêng công tơ c a các t ch c, cá nhân dùng chung thành h chính ký h p ng mua bán i n tr c ti p. N u vì i u ki n k thu t mà chưa tách riêng h p ng các t ch c, cá nhân s d ng i n chung công tơ thì bên bán i n l p công tơ ba giá cho các t ch c, cá nhân s d ng i n chung kh u tr i n năng theo th c t s d ng. Trư ng h p không l p ư c công tơ ba giá thì bên mua i n áp d ng giá i n gi bình thư ng.
 4. Ví d : Bên mua i n là Nhà máy A có máy bi n áp dung lư ng 560 kVA thu c i tư ng áp d ng hình th c ba giá nhưng có các t ch c, cá nhân dùng chung không thu c i tư ng này, bao g m: - Khu t p th nhà máy s d ng i n cho sinh ho t áp d ng giá bán buôn i n sinh ho t. - Trư ng d y ngh B áp d ng giá bán i n i v i cơ quan hành chính s nghi p. Các ơn v dùng chung này ư c l p công tơ ba giá kh u tr nên s n lư ng giá theo th i gian ngày c a nhà máy A ư c tính như sau: ơn v tính:KWh Gi bình Gi cao Gi th p thư ng i m i m 1. i n s d ng chung (theo công tơ) 7.856.000 2.150.000 3.450.000 2. i n s d ng c a trư ng d y ngh B 1.572.000 457.000 356.000 (theo công tơ) 3- i n s d ng vào sinh ho t (theo 560.800 349.400 175.000 công tơ) 4- i n s d ng c a nhà máy A 5.723.200 1.343.600 2.919.000 (4 =1-2-3) III- GIÁ BÁN I N THEO I TƯ NG S D NG 1- Giá bán i n cho s n xu t a) Giá bán i n cho các ngành s n xu t bình thư ng Áp d ng i v i t t c các bên mua i n s d ng vào s n xu t thu c các ngành sau: - Nông nghi p: tr ng tr t (k c i n ph c v cho tư i cây công nghi p, cây ăn qu nh ng di n tích không thu thu l i phí, th p sáng kích thích cây ăn qu cho năng su t cao); chăn nuôi gia súc, thu h i s n và các lo i chăn nuôi khác; s n xu t thu c b o qu n và ch ng d ch b nh; - Lâm nghi p; - Thu h i s n; - Khai thác m ; - Công nghi p; - Xây d ng;
 5. - Giao thông v n t i; - Văn phòng các T ng Công ty, Công ty qu n lý s n xu t kinh doanh tính theo giá s n xu t theo ngành ngh tương ng; - Các kho ch a hàng hoá (thành ph n, bán thành phNm) ang trong quá trình s n xu t; - Các doanh nghi p ho t ng công ích; - Các ho t ng s n xu t khác; b) Giá bán i n cho m t s ngành s n xu t c thù: b1) Giá bán i n cho bơm nư c tư i tiêu áp d ng i v i các bên mua i n s d ng vào m c ích bơm nư c tư i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau, màu, cây công nghi p ng n ngày xen canh ( ay, cói, l c, ...), gi ng lúa, cây ăn qu , gi ng cây ăn qu có thu thu l i phí, k c i n s d ng t i Văn phòng các cơ quan làm nhi m v qu n lý, khai thác các công trình thu l i. b2) Giá bán i n cho s n xu t nư c s ch, thoát nư c, x lý nư c th i ô th ; luy n thép, fero, clindon, xút, s n xu t urê, qu ng tuy n apatit, ph t pho vàng, áp d ng i v i các i tư ng sau: - Bên mua i n s n xu t nư c s ch (k c i n s d ng t i Văn phòng kinh doanh nư c s ch) cung c p cho nhu c u tiêu dùng sinh ho t, s n xu t kinh doanh b o m các i u ki n như: Có gi y phép kinh doanh nư c s ch; bán nư c s ch theo giá quy nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ho c U ban nhân dân huy n, th tr n, th xã, thành ph tr c thu c t nh ư c U ban nhân dân t nh u quy n. Trư ng h p bên mua i n là t ch c, cá nhân s n xu t nư c s ch thôn xã bán cho các h tiêu dùng, n u dùng i n sau công tơ t ng thì tính theo giá m c ích khác c a giá bán buôn cho nông thôn, n u s d ng i n theo h p ng riêng thì tính theo giá s n xu t nư c s ch. Bên mua i n s n xu t nư c s ch n u có nhu c u áp d ng giá bán i n theo th i gian ngày thì bên bán i n l p t công tơ ba giá và th c hi n giá bán i n theo th i gian ngày. - Bên mua i n s d ng i n vào vi c bơm thoát nư c, tiêu úng và x lý nư c th i c a thành ph th xã. - Bên mua i n s d ng cho luy n thép, fero, clindon; s n xu t xút, u rê, qu ng tuy n apatit; ph t pho vàng, ch ư c áp d ng bi u giá này i v i s n lư ng i n dùng vào: luy n thép (k c các khâu ph tr cho luy n thép, luy n gang, s n xu t ô xy trong khu liên h p); dây chuy n luy n fero, luy n clindon; dây chuy n s n xu t phân u re, qu ng tuy n apatit, ph t pho vàng; dây chuy n s n xu t xút thương phNm n ng 32% tr lên.
 6. Không áp d ng i v i s n lư ng i n s d ng vào các khâu khác ho c m c ích khác c a bên mua. c) Giá bán i n cho khu công nghi p: Ban qu n lý khu công nghi p ký h p ng mua i n c a bên bán i n t i công tơ t ng, bán l i i n cho các t ch c, cá nhân s d ng i n n m trong khu công nghi p thì giá bán i n áp d ng như sau: c1) Bên bán i n bán cho Ban qu n lý khu công nghi p áp d ng theo m c giá bán i n quy nh t i c p i n áp t công tơ o m i n tuỳ theo t ng lo i giá (có và không có v n u tư nư c ngoài). Vi c tính s n lư ng i n theo t ng lo i giá t i công tơ t ng ư c xác nh như sau: - S n lư ng i n tính theo giá i v i t ch c, cá nhân s d ng i n có v n u tư nư c ngoài là s n lư ng ghi ư c t i công tơ c a t ch c, cá nhân s d ng i n tr c ti p vào s n xu t kinh doanh do i di n ba bên (bán i n, mua i n và khách hàng s d ng i n tr c ti p sau công tơ t ng) xác nh n. - S n lư ng i n tính theo giá i v i t ch c, cá nhân s d ng i n không có v n u tư nư c ngoài b ng s n lư ng ghi ư c công tơ t ng tr (-) t ng s n lư ng tính theo giá i v i t ch c, cá nhân s d ng i n có v n u tư nư c ngoài. c2) Ban qu n lý khu công nghi p bán i n cho các h s d ng i n trong khu công nghi p: áp d ng theo úng bi u giá bán i n quy nh t i Ph l c kèm theo Thông tư này. Ví d : Ban qu n lý khu công nghi p A mua i n c a bên bán i n c p i n áp 110 KV bán l i cho các h s d ng i n vào s n xu t n m trong khu công nghi p thì giá Ban qu n lý khu công nghi p A thanh toán v i bên bán i n ư c tính như sau: ơn v tính: /kWh i v i h s d ng i n i v i h s d ng i n có v n u tư nư c ngoài không có v n u tư nư c ngoài (Vi t Nam ) - Gi bình thư ng 830 785 - Gi th p i m 440 425 - Gi cao i m 1410 1325 - Ban qu n lý khu công nghi p A bán i n cho các h s n xu t trong khu công nghi p t i c p i n áp 6 kV như sau: ơn v tính: /kWh i v i h s d ng i n i v i h s d ng i n có v n u tư nư c không có v n u tư nư c ngoài ngoài (Vi t Nam ) - Gi bình thư ng 1020 895
 7. - Gi th p i m 560 505 - Gi cao i m 1710 1480 2- Giá bán i n cho các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p: a) Giá bán i n cho cơ quan hành chính, ơn v s nghi p áp d ng i v i bên mua i n là: - Các cơ quan hành chính Nhà nư c; ơn v s nghi p; ơn v l c lư ng vũ trang; t ch c chính tr ; chính tr - xã h i; các hi p h i ngh nghi p. - Các ơn v ho t ng trong lĩnh v c văn hoá, ngh thu t, báo chí, th d c th thao (k c b bơi, qu n v t...); ài phát thanh, truy n hình; các nhà hát, công ty bi u di n; Công ty và r p chi u bóng, r p xi c, nhà văn hoá, thông tin, nhà thi u th thao; vi n b o tàng, nhà lưu ni m, tri n lãm, nhà tang l , ài hoá thân; ph n ư c c p kinh phí t ngân sách c a h i ch , ban qu n lý ch ; ph n ư c c p kinh phí t ngân sách c a các nhà khách, nhà ngh thu c các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. Bên mua i n ph i cung c p nh ng văn b n pháp lý v s d ng kinh phí ngân sách làm cơ s xác nh tính giá theo t l . Ví d : Nhà khách s 8 Chu Văn An Hà N i là ơn v thu c Văn phòng Chính ph : ph n ho t ng ư c c p kinh phí t Văn phòng Chính ph tính theo giá hành chính s nghi p, ph n ho t ng kinh doanh tính theo giá kinh doanh, d ch v theo t l . - Các cơ quan b o hi m y t , b o hi m xã h i. - Các cơ quan nghiên c u, thi t k , quy ho ch; d y ngh , d y h c (ngoài i tư ng ư c nêu i m b kho n 2 m c III c a Thông tư này). - Các t ch c, cơ quan phát hành sách, báo Trung ương và a phương (k c các c a hàng), cung c p thi t b trư ng h c, thi t b y t (k c các c a hàng), các t ch c ho t ng t thi n c a ngư i nư c ngoài. - Các cơ s tư v n, tr cơ s tư v n nêu t i i m b m c 2 ph n III c a Thông tư này. - Các kho d tr thu c C c d tr qu c gia. - Ngân hàng ph c v ngư i nghèo. - Các ban qu n lý d án. Các ho t ng s n xu t hàng hoá c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tính theo giá bán i n cho s n xu t; các ho t ng kinh doanh, d ch v tính theo giá bán i n cho kinh doanh, d ch v . b) Giá bán i n cho b nh vi n, nhà tr , m u giáo, trư ng h c ph thông áp d ng cho các i tư ng sau:
 8. Nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng ph thông các c p: ti u h c, trung h c cơ s , ph thông trung h c, trung tâm giáo d c thư ng xuyên (ph n d y văn hoá ph thông), trư ng dân t c n i trú. Các b nh vi n (k c nhà tang l c a b nh vi n), cơ s khám, ch a b nh (k c ph n khám, ch a b nh c a trung tâm y t d phòng), cơ s i u dư ng, ph c h i ch c năng, i u tr b nh ngh ngh p, cơ s cai nghi n ma tuý, văn phòng tư v n: cai nghi n ma tuý, HIV, sinh có k ho ch. Các cơ s này ph i có quy t nh thành l p c a c p có thNm quy n ho c có gi y phép hành ngh . Trư ng h p không có quy t nh thành l p c a c p có thNm quy n ho c gi y phép hành ngh thì tính theo giá kinh doanh d ch v . c) Giá bán i n cho chi u sáng công c ng áp d ng i v i bên mua i n s d ng vào m c ích chi u sáng công c ng ư ng ph , công viên, ngõ xóm, n, chùa, nhà th , di tích l ch s ã ư c x p h ng, nghĩa trang li t sĩ, khu t p th ho c c u thang nhà t p th , thang máy khu chung cư, bơm nư c ph c v sinh ho t t i khu t p th c m dân cư. 3- Giá bán i n sinh ho t a) Giá bán l i n sinh ho t b c thang: Áp d ng i v i Bên mua i n s d ng cho nhu c u sinh ho t gia ình. Cách tính ti n i n hàng tháng như sau: Ví d 1: Bên mua i n trong tháng s d ng i n là: 60 kwh. S ti n Bên mua i n ph i tr là: 36.300 Trong ó: Ti n i n 60 kwh x 550 /kwh = 33.000 - Thu giá tr gia tăng (10%) = 3.300 Ví d 2: Bên mua i n trong tháng s d ng 370 kwh S ti n Bên mua i n ph i tr là: 431.750 Trong ó: - 100 kwh u tiên: 100 kwh x 550 /kwh = 55.000 - 50 kwh ti p theo: 50 kwh x 900 /kwh = 45.000 - 50 kwh ti p theo: 50kwh x 1210 /kwh = 60.500 - 100 kwh ti p theo: 100kwh x 1340 /kwh = 134.000 - 70 kwh còn l i: 70kwh x 1400 /kwh = 98.000 - T ng c ng ti n i n = 392.500
 9. - Thu GTGT 10% = 39.250 - Bên mua i n có các h s d ng i n dùng chung công tơ (có h khNu riêng) c n yêu c u bên bán i n l p t công tơ riêng cho t ng h s d ng ký h p ng mua bán i n tr c ti p. Trong khi bên bán i n chưa l p t ư c công tơ riêng cho t ng h s d ng, t m th i áp d ng như sau: bên mua i n g m dư i 10 h s d ng i n i v i th xã, th tr n, huy n l , ngo i thành các thành ph và dư i 15 h s d ng i n i v i n i thành các thành ph thì áp d ng giá i n b c thang cho các h s d ng theo nguyên t c m c b c thang chung c a bên mua i n b ng m c i n năng t i a c a t ng b c thang quy nh trong bi u giá i n nhân v i s h s d ng i n dùng chung công tơ. Ví d : Bên mua i n g m 4 h s d ng i n mua i n qua m t công tơ o m i n, m c b c thang giá bán l i n sinh ho t tính như sau: - 100 kwh x 4 h = 400 kwh u tiên tính giá 550 /kwh - 50kwh x 4 h = 200kwh ti p theo tính giá 900 /kwh - 50 kwh x 4 h = 200 kwh ti p theo tính giá 1210 /kwh - 100kwh x 4 h = 400 kwh ti p theo tính giá 1340 /kwh - Lư ng i n ti p theo t kwh th 1201 tính giá 1400 /kwh - Bên mua i n g m m t h s d ng i n có nhi u h p ng mua bán i n sinh ho t (m i h p ng ư c l p m t công tơ riêng) s d ng i n vào sinh ho t t i m t a i m thì s n lư ng tính giá i n sinh ho t b c thang là t ng s n lư ng i n ghi ư c các công tơ t i a i m c a h ó. - Trư ng h p sinh viên và ngư i lao ng thuê nhà mà ch nhà là bên mua i n ký h p ng mua bán i n tr c ti p v i bên bán i n thì c 4 ngư i (căn c vào gi y ăng ký t m trú) tính là m t h s d ng i n áp d ng giá bán l i n sinh ho t b c thang. - Trư ng h p Bên mua i n ký h p ng mua i n ph c v sinh ho t theo giá bán l i n sinh ho t b c thang, có ho t ng khác (s n xu t, kinh doanh...) dùng chung qua công tơ i n sinh ho t: n u tháng nào s n lư ng i n o m ư c t i công tơ nh hơn ho c b ng 50 kwh/h (có h khNu riêng) thì tính giá i n sinh ho t b c thang; n u l n hơn 50 kwh/h thì tính giá cho t ng m c ích s d ng i n theo t l ư c th hi n trong h p ng. Ví d : Bên mua i n ký h p ng mua i n ph c v sinh ho t theo giá bán l i n sinh ho t b c thang có ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v dùng chung qua công tơ o m i n sinh ho t. Trong h p ng th ng nh t gi a hai bên mua bán i n có t l i n sinh ho t là 80%, i n s n xu t là 10%, i n kinh doanh, d ch v là 10%. N u trong tháng h này s d ng 45 kwh/tháng thì tính 100% giá i n sinh ho t n c thang 100kwh u tiên giá 550 /kwh.
 10. N u trong tháng h này s d ng 150 kwh thì tính giá như sau: - S n lư ng i n tính giá sinh ho t b c thang: 150 kwh x 80% = 120kwh 100 kwh u tiên giá 550 /kwh 20 kwh ti p theo giá 900 /kwh - S n lư ng i n tính giá s n xu t (895 /kwh): 150 kwh x 10% = 15 kwh - S n lư ng tính giá kinh doanh (1410 /kwh): 150 kwh x 10% = 15 kwh b) Giá bán buôn: b1) Giá bán i n cho nông thôn: - Giá bán i n ph c v cho sinh ho t nông thôn: Áp d ng i v i s n lư ng i n s d ng vào m c ích sinh ho t c a các h s d ng i n t i xã, H p tác xã, thôn, xóm, mua i n theo công tơ t ng t t i tr m bi n áp, không phân bi t tr m bi n áp c a Bên mua i n hay bên bán i n, không phân bi t c p i n áp. - Giá bán i n ph c v cho các m c ích khác: Áp d ng i v i lư ng i n s d ng ngoài m c ích sinh ho t và bơm nư c tư i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau màu và cây công nghi p ng n ngày xen canh. S n lư ng i n tính theo m i lo i giá (sinh ho t, bơm nư c, m c ích khác) là s n lư ng i n ghi ư c công tơ t t i bi n áp. Trư ng h p không có công tơ i n riêng cho t ng lo i giá thì căn c vào tình hình th c t s d ng i n xác nh t l c th cho m i lo i giá và ưa vào h p ng mua bán i n. - Giá bán i n áp d ng i v i s n lư ng i n s d ng vào bơm nư c t i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau màu và cây công nghi p ng n ngày xen canh theo t l t i công tơ t ng là giá bán i n gi bình thư ng. - Trư ng h p bên mua i n có t tr ng s d ng i n vào m c ích khác (s n xu t, kinh doanh...) t 50% tr lên tính cho m t công tơ thì tính theo giá i n cho s n xu t v i c p i n áp tương ng t i Ph l c kèm theo c a Thông tư này tr lùi 10%. Ví d 1: Bên mua i n có công tơ i n t t i tr m bi n áp, c p i n áp 6 kv, c p i n sinh ho t cho 100 h dân nông thôn 45% s n lư ng, bơm nư c tư i tiêu 5% s n lư ng, i n ph c v cho m c ích khác 50% s n lư ng tính theo giá như sau: - 45% s n lư ng i n tính theo giá bán buôn i n sinh ho t nông thôn 390 /kwh - 5% s n lư ng i n tính theo giá bơm nư c theo gi bình thư ng 600 /kwh
 11. - 50% s n lư ng i n tính theo giá bán i n cho s n xu t tr lùi 10% là 774 /kwh (860 x 0,9 = 774). Ví d 2: Bên mua i n có công tơ i n t t i tr m bi n áp, c p i n áp 6 kv, c p i n cho sinh ho t c a 100 h dân nông thôn 55% s n lư ng, bơm nư c tư i tiêu 5% s n lư ng, i n ph c v cho m c ích khác 40% s n lư ng tính theo giá như sau: - 55% s n lư ng i n áp giá bán buôn i n sinh ho t nông thôn 390 /kwh - 5% s n lư ng i n tính theo giá bơm nư c theo gi bình thư ng 600 /kwh - 40% s n lư ng i n tính theo giá bán i n cho m c ích khác 730 /kwh. - Trư ng h p m t tr m bi n áp có xu t tuyên riêng cho các xã, H p tác xã, thôn, xóm khác ư c hư ng giá bán buôn thì c n b o m i u ki n công tơ o m i n t ng t t i tr m bi n áp. - Trư ng h p các tr m bi n áp c a nông trư ng, lâm trư ng v a c p i n cho cán b công nhân viên nông, lâm trư ng v a c p i n cho nông dân theo t ng tuy n không th c hi n ư c vi c o m riêng c a t ng i tư ng tính giá như sau: Ph n s n lư ng i n c p cho khu t p th cán b công nhân viên tính theo giá bán buôn cho khu t p th , c m dân cư. Ph n s n lư ng i n c p cho nông dân tính theo giá bán buôn i n nông thôn. - Trư ng h p các tr m bi n áp c a nông trư ng, lâm trư ng v a c p i n cho cán b công nhân viên nông, lâm trư ng v a c p i n cho nông dân xen k nhau không xác nh ư c i tư ng c th thì tính theo giá bán buôn i n nông thôn i v i i n sinh ho t; i v i i n s d ng c a m c ích khác tính theo giá m c ích khác c a khu t p th c m dân cư. b2) Giá bán i n cho các khu t p th , c m dân cư: - Giá bán i n ph c v sinh ho t áp d ng i v i s n lư ng i n ph c v sinh ho t c a: Các khu t p th c a cơ quan, xí nghi p, nhà máy, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, tr m, tr i... mà Bên mua i n g m t 10 h s d ng i n tr lên i v i th xã, th tr n, huy n l , ngo i thành các thành ph và t 15 h s d ng i n tr lên i v i thành ph . Nhà t p th c a h c sinh, sinh viên, cơ quan, xí nghi p, l c lư ng vũ trang, cơ s dư ng lão, ngư i tàn t t, tr i tr m côi ... Nhà c a ngư i tu hành n, chùa, nhà th .... - Giá bán i n cho các m c ích s d ng khác: áp d ng i v i lư ng i n s d ng ngoài m c ích sinh ho t.
 12. Giá bán buôn i n sinh ho t cho các c m dân cư nêu trên ch áp d ng cho nh ng nơi mà T ng Công ty i n l c Vi t Nam chưa có i u ki n bán l n h dân tiêu dùng. Nh ng nơi T ng Công ty i n l c Vi t Nam có i u ki n bán l thì T ng Công ty ư c phép xoá bán t i công tơ t ng l p công tơ bán tr c ti p n h tiêu dùng. 4- Giá bán i n cho t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh d ch v , du l ch, thương nghi p Áp d ng i v i các i tư ng s d ng i n sau: - Các Công ty, c a hàng, cơ s kinh doanh thương nghi p bán buôn, bán l v t tư, hàng hoá k c các c a hàng bán thu c tr sâu, thu c thú y, gi ng cây, con. - Các cơ s kinh doanh ti n t : Ngân hàng thương m i, Qu ti t ki m, Công ty tài chính, Công ty ch ng khoán. - Công ty truy n hình cáp MMDS. - Công ty x s thu c t t các các thành ph n kinh t . - Các t ch c ho t ng b o hi m (tr b o hi m xã h i, b o hi m y t ) - Cơ s du l ch, c a hàng nhi p nh, vũ trư ng, c a hàng karaoke, massage. - C a hàng ăn u ng, gi i khát, u n tóc, gi t là, may o, r a ô tô, xe máy... - C a hàng s a ch a, tân trang hàng tiêu dùng. - Khách s n, nhà tr , nhà ngh , nhà khách c a các ngành, a phương, ph c v khách trong và ngoài nư c. - Bên mua i n là ngư i Vi t Nam ký h p ng mua i n cho ngư i nư c ngoài s d ng t i các a i m cho thuê , làm văn phòng. - i n dùng phòng bán vé, tr m giao nh n hàng, phòng i (k c s nh ch ) c a hàng, qu y bán hàng hoá thu c các sân bay, nhà ga, b n xe, b n c ng... - i n dùng các tr m thu phí giao thông, i m trông gi xe ôtô. - i n dùng các kho ch a hàng hoá trong quá trình lưu thông. - Văn phòng, tr s T ng Công ty,Công ty thu c m i thành ph n kinh t làm nhi m v qu n lý kinh doanh, d ch v . - i v i các ho t ng bưu chính vi n thông thu c B Bưu chính vi n thông, B Qu c phòng: Căn c vào m c ích s d ng i n xác nh i tư ng giá bán i n cho phù h p: s n xu t; kinh doanh, d ch v hay cơ quan hành chính, s nghi p.
 13. Ví d : i n s d ng Nhà máy thi t b bưu i n thu c i tư ng giá s n xu t; i n s d ng Công ty v t tư bưu i n thu c i tư ng giá kinh doanh, d ch v , i n s d ng Trư ng i h c Bưu chính vi n thông thu c i tư ng giá cơ quan hành chính, s nghi p. T ng Công ty Bưu chính vi n thông, bưu i n các t nh, thành ph (k c các cơ s tr c thu c), Công ty tem v a s d ng i n vào s n xu t, v a s d ng i n vào kinh doanh tính theo giá như sau: - Văn phòng T ng Công ty Bưu chính vi n thông, Bưu i n t nh ng Nai, Bà R a - Vũng T u và các thành ph Hà N i, H i Phòng, à N ng, thành ph H Chí Minh, Công ty Thông tin di ng, Công ty Vi n thông Qu c t : 70% s n lư ng i n s d ng theo giá s n xu t. 30% s n lư ng i n s d ng theo giá kinh doanh. - Bưu i n các t nh: Cao B ng, B c C n, L ng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Gia Lai - Công Tum , c L c: 97% s n lư ng i n theo giá s n xu t 3% s n lư ng i n theo giá kinh doanh - Bưu i n các t nh còn l i, các Công ty Vi n thông liên t nh và Công ty Tem: 90% s n lư ng i n s d ng theo giá s n xu t. 10% s n lư ng i n s d ng theo giá kinh doanh. 5- Giá bán i n i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài: a) Giá bán i n i v i s n xu t và m t s ho t ng dư i ây ư c áp d ng giá i n như s n xu t: - Áp d ng cho các cơ s s n xu t có v n u tư nư c ngoài (100% v n nư c ngoài ho c liên doanh) theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (k c trư ng h p s n xu t nư c máy và liên doanh v n t i hành khách); không phân bi t cơ s ó n m trong ho c ngoài khu công nghi p, khu ch xu t. - i n dùng cho xây d ng cơ b n thu c ngu n v n u tư nư c ngoài ho c liên doanh u tư v i nư c ngoài không phân bi t bên ký h p ng mua i n là bên ch u tư hay các bên thi công. - i n dùng cho các ơn v ngư i nư c ngoài (bên B) thi công các công trình v n u tư trong nư c.
 14. - Trư ng h p Bên mua i n là doanh nghi p Vi t Nam - là nhà th u ph c a bên B nư c ngoài - ký h p ng mua i n tr c ti p v i bên bán i n thì tính giá như i tư ng doanh nghi p Vi t Nam. - i n bán cho các tàu nư c ngoài vào c ng Vi t Nam. - i n s d ng cho ho t ng chi u bóng, d y h c, d y ngh , khám ch a b nh do nư c ngoài u tư ho c liên doanh. b) Giá bán i n cho ho t ng kinh doanh, d ch v , du l ch, thương m i: Áp d ng i v i lư ng i n s d ng vào m c ích d ch v , du l ch, thương nghi p, khách s n c a các cơ s ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. c) Giá bán i n cho tiêu dùng sinh ho t: - Áp d ng i v i i n tiêu dùng sinh ho t c a các i s quán, thương v , cơ quan i di n (lãnh s , văn phòng i di n c p Chính ph , Nhà nư c), các t ch c qu c t , cơ quan ngo i giao oàn. - Áp d ng i v i i n s d ng t i văn phòng i di n c a các Công ty, t ch c và cá nhân ngư i nư c ngoài không th c hi n các ho t ng kinh doanh. Trư ng h p có th c hi n các ho t ng kinh doanh (như ký k t các h p ng mua bán, qu n lý kinh doanh...) thì áp d ng giá bán i n kinh doanh, d ch v theo quy nh t i i m b, kho n 5 m c III c a Thông tư này. - Áp d ng i v i di n tiêu dùng sinh ho t t i các khu t p th c a ngư i nư c ngoài, nhà riêng c a cá nhân và gia ình ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam (ngư i nư c ngoài tr c ti p ký h p ng mua bán i n). IV- T CH C TH C HI N 1- Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2002 và ư c th c hi n th ng nh t trong ph m vi toàn qu c. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2- T ng Công ty i n l c Vi t Nam ch o các Công ty i n l c ph i h p v i S tài chính - V t giá, S công nghi p các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Thông tư này. 3- S công nghi p ph i h p v i S tài chính v t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra vi c th c hi n giá bán i n, c bi t là giá bán i n sinh ho t nông thôn. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n ánh v B Công nghi p, Ban v t giá Chính ph k p th i xem xét, gi i quy t. Bùi Xuân Khu ( ã ký)
 15. PH L C GIÁ BÁN I N (Kèm theo thông tư s 03/2002/TT-BCN ngày 25 tháng 9 năm 2002 c a B Công nghi p v hư ng d n th c hi n giá bán i n) ơn v tính /kWh i tư ng áp d ng giá M c giá A- Giá bán i n cho s n xu t: 785 I- Giá bán i n cho các ngành s n xu t bình thư ng: 425 1- Giá bán i n c p i n áp 110 KV tr lên: 1325 a) Gi bình thư ng 815 b) Gi th p i m 445 c) Gi cao i m 1370 2- Giá bán i n c p i n áp t 22KV n dư i 110 KV: 860 a) Gi bình thư ng 480 b) Gi th p i m 1430 c) Gi cao i m 895 3- Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV: 505 a) Gi bình thư ng 1480 b) Gi th p i m 600 c) Gi cao i m 240 4- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV 950 a) Gi bình thư ng 630 b) Gi th p i m 250 c) Gi cao i m 1000 II- Giá bán i n cho các ngành s n xu t c thù: 740 1- Giá bán i n cho bơm nư c tư i tiêu: lúa, rau, màu và cây 390 công nghi p ng n ngày xen canh:
 16. a) Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên: 1265 - Gi bình thư ng 770 - Gi th p i m 410 - Gi cao i m 1310 b) Giá bán di n c p i n áp dư i 6 KV: 795 - Gi bình thư ng 425 - Gi th p i m 1350 - Gi cao i m 835 2- Giá bán i n cho s n xu t nư c s ch, thoát nư c ô th , luy n 445 thép, fero, clindon, xút, u rê, ph t pho vàng, qu ng tuy n Apatit: 1420 a) Giá bán i n c p i n áp t 110 KV tr lên: 780 - Gi bình thư ng 820 - Gi th p i m 860 - Gi cao i m 895 b) Giá bán i n c p i n áp t 22 KV n dư i 110 KV 885 - Gi bình thư ng 920 - Gi th p i m 550 - Gi cao i m 900 c) Giá bán i n c p i n áp 6 KV n dư i 22 KV: 1210 - Gi bình thư ng 1340 - Gi th p i m 1400 - Gi cao i m 390 d) Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV 730 - Gi bình thư ng 570 - Gi th p i m
 17. - Gi cao i m 580 B- Giá bán i n cho các cơ quan hành chính, s nghi p: 770 I- B nh vi n, nhà tr , m u giáo, trư ng h c ph thông: 1350 1- Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên 790 2- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV 2190 II- Chi u sáng công c ng: 1410 1- Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên 815 2- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV 2300 III- Cơ quan hành chính, s nghi p: 830 1- Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên 440 2- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV 1410 C- Giá bán i n sinh ho t: 890 I- Giá bán l i n tiêu dùng sinh ho t b c thang: 480 1- Cho 100 kWh u tiên 1510 2- Cho 50 kWh ti p theo 950 3- Cho 50 kWh ti p theo 520 4- Cho 100 kWh ti p theo 1600 5- Cho kWh th 301 tr lên 1020 II- Giá bán buôn: 560 1- Giá bán i n cho nông thôn 1710 a) Giá bán i n ph c v sinh ho t 1260 b) Giá bán i n cho các m c ích khác 690 2- Giá bán i n cho khu t p th , c m dân cư 2110 a) Giá bán i n ph c v sinh ho t 1400
 18. - Bán i n qua MBA c a khách hàng 760 - Bán i n qua MBA c a ngành i n 2360 b) Giá bán i n cho các m c ích khác 1530 D- Giá bán i n cho kinh doanh d ch v , du l ch, thương nghi p: 850 1- Giá bán i n c p i n áp t 6 KV tr lên 2550 a) Gi bình thư ng 1200 b) Gi th p i m 1330 c) Gi cao i m 1470 2- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m - Giá bán i n i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam: I- Giá bán i n i v i s n xu t: 1- Giá bán i n c p i n áp 110 KV tr lên a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m 2- Giá bán i n c p i n áp t 22 KV n dư i 110 KV a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m 3- Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV a) Gi bình thư ng
 19. b) Gi th p i m c) Gi cao i m 4- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m II- Giá bán i n i v i kinh doanh 1- Giá bán i n c p i n áp t 22 KV tr lên a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m 2- Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m 3- Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV a) Gi bình thư ng b) Gi th p i m c) Gi cao i m III- Giá bán i n cho sinh ho t c a ngư i nư c ngoài 1- C p i n áp t 22 KV tr lên 2- C p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV 3- C p i n áp dư i 6 KV
Đồng bộ tài khoản