Thông tư số 02/2001/TT-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư số 02/2001/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2001/TT-BCN về việc hướng dẫn việc xuất khẩu khoáng sản hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Bộ Công Nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2001/TT-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2001/TT-BCN Hà N i ngày 27 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ C AB CÔNG NGHI P S 02/2001/TT-BCN NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C XU T KH U KHOÁNG S N HÀNG HOÁ TH I KỲ 2001-2005 Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Ngh nh s 76/2000/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Lu t Khoáng s n (s a i); Thi hành Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001-2005; B Công nghi p hư ng d n vi c xu t kh u khoáng s n hàng hoá th i kỳ 2001-2005 như sau. I. GI I THÍCH T NG : Khoáng s n hàng hoá trong Thông tư này là các lo i khoáng s n r n ư c các t ch c, cá nhân khai thác, ch bi n theo Gi y phép khai thác, Gi y phép khai thác t n thu ho c Gi y phép ch bi n khoáng s n do cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh c a pháp lu t v khoáng s n và các lo i khoáng s n r n ư c phép nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t v thương m i ch bi n ho c tái xu t (dư i ây ư c g i là khoáng s n). Các lo i kim lo i, h p kim không thu c danh m c khoáng s n. II. I U KI N XU T KH U KHOÁNG S N: 1. i v i khoáng s n khai thác trong nư c: a) ư c khai thác h p pháp theo quy nh c a pháp lu t v khoáng s n; b) Không b c m xu t khNu b i quy nh riêng bi t c a Th tư ng Chính ph ; c) t tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh t i Ph l c c a Thông tư này; d) Th trư ng trong nư c không có nhu c u ho c tiêu th không h t lư ng khoáng s n khai thác ư c. 2. Doanh nghi p ư c phép xu t khNu khoáng s n là doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, có i u ki n theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s
  2. 57/1998/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài và: a) Có Gi y phép khai thác khoáng s n ho c Gi y phép khai thác t n thu khoáng s n, ho c b) Có Gi y phép ch bi n khoáng s n và H p ng mua khoáng s n ( ch bi n) c a t ch c, cá nhân có Gi y phép khai thác khoáng s n ho c Gi y phép khai thác t n thu khoáng s n, ho c c) Có H p ng mua bán khoáng s n ho c H p ng u thác xu t khNu khoáng s n ký v i t ch c, cá nhân có Gi y phép khai thác khoáng s n, Gi y phép khai thác t n thu khoáng s n ho c Gi y phép ch bi n khoáng s n. 3. Xu t khNu khoáng s n theo phương th c kinh doanh t m nh p tái xu t: Th c hi n theo Quy ch kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t (ban hành kèm Quy t nh s 1311/1998/Q -BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a B Thương m i). 4. Xu t khNu khoáng s n tr thương nhân nư c ngoài sau khi th c hi n h p ng gia công ch bi n cho thương nhân nư c ngoài: Th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài. 5. Xu t khNu khoáng s n ư c ch bi n t khoáng s n nh p khNu: Khoáng s n xu t khNu ư c ch bi n b i t ch c, cá nhân có Gi y phép ch bi n khoáng s n. 6. Xu t khNu than m : Vi c xu t khNu than m do T ng Công ty Than Vi t Nam th c hi n theo k ho ch Nhà nư c giao hàng năm. Doanh nghi p ngoài T ng Công ty Than Vi t Nam ư c xu t khNu dư i hình th c xu t u thác cho các doanh nghi p thành viên có ch c năng xu t khNu than c a T ng Công ty Than Vi t Nam ho c xu t than do T ng Công ty bán cho xu t khNu. Riêng vi c xu t khNu sang Trung Qu c theo ư ng ti u ng ch th c hi n theo Thông tư s 15/2000/TT-BTM ngày 10 tháng 8 năm 2000 c a B Thương m i. 7. Vi c xu t khNu khoáng s n c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài th c hi n theo quy nh c a Gi y phép u tư. III. I U KHO N THI HÀNH:
  3. 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n vi c xu t khNu khoáng s n, doanh nghi p nào vi ph m các quy nh c a Thông tư này ho c l i d ng h p ng mua bán, h p ng u thác xu t khNu xu t khNu khoáng s n khai thác trái phép; xu t khNu v i kh i lư ng vư t quá công su t khai thác ghi trong Gi y phép khai thác (ho c Gi y phép khai thác t n thu); không th c hi n vi c ưu tiên bán cho doanh nghi p trong nư c có nhu c u s d ng u ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. H i Dũng ( ã ký) PH L C: TIÊU CHU N CH T LƯ NG KHOÁNG S N XU T KH U (Kèm theo Thông tư s 02/2001/TT-BCN) STT Lo i s n phNm khai thác, ch bi n Hàm lư ng Ghi chú min 1 Tinh qu ng Cromit 43% Cr2O3 Do Công ty 2 S n phNm t qu ng titan 52% TiO2 Minexco - 3 - Tinh qu ng Ilmênit 57% ZrO2 Khánh Hoà khai thác. 4 - Tinh qu ng Zircon 82% TiO2 5 - Tinh qu ng Rutil 45% Pb 6 Tinh qu ng sulfur chì 18% Cu 7 Tinh qu ng ng 54% Fe 8 Qu ng s t 25% Zn 9 S n phNm qu ng k m 50% Zn - Qu ng oxyt k m 35% Mn - Tinh qu ng sulfur k m ã tuy n r a
  4. Qu ng măng gan 65%WO3 Cát tr ng thu tinh Tinh qu ng Wolframit Ghi chú: Trong ph l c này thu t ng "tinh qu ng" tương ương v i thu t ng "qu ng ã ư c làm giàu" trong "Bi u thu xu t khNu, thu nh p khNu" ban hành kèm theo Quy t nh s 67/1999/Q - BTC ngày 24 tháng 6 năm 1999 c a B Tài chính.
Đồng bộ tài khoản