Thông tư số 09/1997/LĐTBXH-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư số 09/1997/LĐTBXH-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/1997/LĐTBXH-TT về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/1997/LĐTBXH-TT

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/1997/L TBXH-TT Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 09/L TBXH-TT NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯ NG D N TH C HI N VI C C P GI Y PHÉP LAO NG CHO NGƯ I NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I CÁC DOANH NGHI P, T CH C VI T NAM Căn c Ngh nh s 58/CP ngày 3/10/1996 c a Chính v c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam, căn c i u 51 c a Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I./ I TƯ NG ÁP D NG: 1. i tư ng áp d ng vi c c p gi y phép lao ng theo Ngh nh 58/CP là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài (sau ây g i chung là lao ng nư c ngoài) làm vi c cho các doanh nghi p, t ch c t i Vi t Nam sau ây: a) Doanh nghi p Nhà nư c; b) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, bao g m: doanh nghi p có 100% v n nư c ngoài; doanh nghi p liên doanh v i nư c ngoài; doanh nghi p Vi t Nam h p tác kinh doanh v i nư c ngoài trên cơ s h p ng; doanh nghi p u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao; công ty th c hi n d án xây d ng - chuy n giao - kinh doanh ho c d án xây d ng, chuy n giao theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong khu ch xu t, khu công nghi p; nhà th u (th u chính, th u ph ), công ty nư c ngoài ư c thuê qu n lý, th c hi n các d án u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; cơ s y t , cơ s giáo d c và ào t o ư c thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; c) Ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài, chi nhánh Ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài; công ty liên doanh b o hi m ho c công ty liên doanh môi gi i b o hi m; chi nhánh t ch c lu t sư nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam; d) Các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác, bao g m: doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, h p tác xã có tư cách pháp nhân; ) Các ơn v s nghi p ho t ng theo ch h ch toán kinh t ;
 2. e) Các t ch c kinh doanh ph c v thu c cơ quan hành chính Nhà nư c, l c lư ng vũ trang, oàn th nhân dân, các t ch c chính tr - xã h i khác. 2. i tư ng không áp d ng vi c c p gi y phép lao ng theo Ngh nh 58/CP: a) Lao ng nư c ngoài làm vi c cho các cơ quan Nhà nư c, các t ch c chính tr - xã h i c a Vi t Nam, cho cá nhân ngư i Vi t Nam; b) Lao ng nư c ngoài là thành viên c a H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài bao g m c các Ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài, Công ty B o hi m, liên doanh B o hi m có v n u tư nư c ngoài; c) Lao ng nư c ngoài làm vi c cho các cơ quan ngo i giao; cơ quan lãnh s , cơ quan i di n các t ch c qu c t , t ch c phi chính ph c a nư c ngoài; các văn phòng i di n cho các t ch c qu c t , văn hoá, thông tin, giáo d c, khoa h c c a nư c ngoài; chi nhánh công ty c a nư c ngoài; công ty d ch v c a nư c ngoài; lu t sư qu n lý, i u hành chi nhánh và các lu t sư c a các chi nhánh t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, và ngư i ư c thuê giúp vi c gia ình cho nhân viên c a các cơ quan ó; d) Lao ng nư c ngoài ư c ngư i s d ng lao ng thuê x lý khó khăn trong trư ng h p khNn c p (trư ng h p khNn c p là nh ng s c , tình hu ng k thu t công ngh ph c t p x y ra do các nguyên nhân khách quan, ch quan làm nh hư ng ho c có nguy cơ nh hư ng t i s n xu t kinh doanh mà các chuyên gia c a Vi t Nam ho c chuyên gia nư c ngoài t i Vi t Nam không th x lý ư c); lao ng nư c ngoài làm vi c theo hình th c chuy n giao công ngh cho các cơ quan, t ch c t i Vi t Nam. ) Lao ng nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c kinh t nư c ngoài nh n th u các công trình t i Vi t Nam, lao ng nư c ngoài làm vi c cho các doanh nghi p, t ch c kinh t c a Vi t Nam ngoài lãnh th Vi t Nam; e) Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam u tư vào Vi t Nam theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c; lao ng nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam, h c sinh, sinh viên nư c ngoài ang h c t i Vi t Nam. II./ TH T C C P GI Y PHÉP LAO NG CHO LAO NG NƯ C NGOÀI. 1. H sơ xin c p gi y phép lao ng. Ngư i s d ng lao ng ph i làm 3 b h sơ xin c p gi y phép lao ng, m i b h sơ g m có các gi y t quy nh t i i m a, b dư i ây: a) Các gi y t c a ngư i s d ng lao ng: - ơn xin c p gi y phép lao ng cho lao ng nư c ngoài (theo m u s 1);
 3. - Văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam ch p thu n cho tuy n lao ng nư c ngoài (theo m u s 2) quy nh t i i u 7 c a Ngh nh 58/CP (tr trư ng h p tuy n ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài quy nh t i i u 10 c a Ngh nh 58/CP và các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài tuy n lao ng nư c ngoài theo i u 51 c a Ngh nh 12/CP ngày 12/2/1997 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam); - B n sao gi y phép thành l p và ho t ng ho c gi y phép cho t chi nhánh t i Vi t Nam do cơ quan có thNm quy n Vi t Nam c p có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c Vi t Nam; b) Các gi y t c a lao ng nư c ngoài: - ơn xin c p gi y phép lao ng t i Vi t Nam (theo m u s 3); - B n sao h p ng lao ng ã ký k t v i ngư i s d ng lao ng có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c Vi t Nam, h p ng lao ng ư c ký k t theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i n hành; - B n sao ch ng ch v trình chuyên môn tay ngh c a lao ng nư c ngoài. Ch ng ch v trình chuyên môn tay ngh là b ng t t nghi p trư ng i h c, cao ng, trư ng chuyên nghi p, gi y ch ng nh n v tay ngh c a lao ng nư c ngoài do cơ quan có thNm quy n nư c s t i c p theo quy nh c a pháp lu t nư c ó; i v i lao ng nư c ngoài là các ngh nhân, làm các công vi c có tính ch t truy n th ng n u không có ch ng ch thì ph i có ch ng nh n c a công ty c sang Vi t Nam làm vi c; - Gi y ch ng nh n s c kho do b nh vi n t c p t nh tr lên c a Vi t Nam ho c b nh vi n, cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài Vi t Nam c p. N u ch ng nh n s c kho ư c c p nư c ngoài thì theo quy nh c a nư c s t i; - Sơ y u lý l ch c a lao ng nư c ngoài có dán nh (theo m u s 4). Vi c xác nh n sơ y u lý l ch ư c quy nh như sau: i v i ngư i do các công ty m c sang làm vi c t i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam thì sơ y u lý l ch c a ngư i lao ng nư c ngoài do công ty m xác nh n; i v i ngư i do doanh nghi p t tuy n thì sơ y u lý l ch do cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t nư c mà ngư i ó là công dân ho c cư trú cu i cùng xác nh n; trư ng h p pháp lu t c a nư c ó không quy nh v vi c xác nh n sơ y u lý l ch thì ngư i lao ng ph i ghi rõ; Các gi y t c a lao ng nư c ngoài g m: b n sao ch ng ch v trình chuyên môn tay ngh , gi y ch ng nh n s c kho (n u ư c c p nư c ngoài), sơ y u lý l ch c a ngư i nư c ngoài n u b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c d ch ra ti ng Vi t Nam và có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c Vi t Nam; n u ã ư c h p pháp hoá lãnh s theo Thông tư 1413/NG-TT ngày 31/7/1994 c a B Ngo i giao v th l h p pháp hoá lãnh s thì không ph i sao d ch và ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c Vi t Nam.
 4. 2. Ngư i s d ng lao ng lưu m t b h sơ t i ơn v , n p 2 b h sơ t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i, nơi có tr s chính c a ngư i s d ng lao ng xin c p gi y phép lao ng. 3. Sau khi nh n h sơ h p l , S Lao ng - Thương binh và Xã h i phân lo i h sơ và th c hi n quy nh sau: a) i v i h sơ xin c p gi y phép có th i h n dư i 3 tháng và nh ng trư ng h p ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n b ng văn b n thì S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i công an cùng c p theo quy nh c a B N i v , xem xét vi c c p hay không c p gi y phép lao ng trong th i h n 45 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, trư ng h p không c p gi y phép lao ng thì tr l i b ng văn b n cho ngư i s d ng lao ng, trong ó nói rõ lý do; b) i v i nh ng h sơ xin c p gi y phép có th i h n t 3 tháng tr lên (tr nh ng trư ng h p ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n), thì trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, S Lao ng - Thương binh và Xã h i làm Công văn chuy n m t b h sơ t i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B N i v xem xét vi c c p gi y hay không c p gi y phép lao ng trong th i h n 40 ngày k t ngày nh n ư c h sơ; trư ng h p không c p gi y phép, B Lao ng - Thương binh và Xã h i tr l i b ng văn b n cho ngư i s d ng lao ng, trong ó nói rõ lý do; 4. Vi c c p gi y phép lao ng th c hi n theo m u th ng nh t do B Lao ng - Thương binh và Xã h i phát hành theo Quy t nh s 178/L TBXH-Q ngày 18 tháng 3 năm 1997 v vi c in, phát hành và qu n lý gi y phép lao ng c p cho ngư i nư c ngoài. Gi y phép lao ng ư c c p theo th i h n c a h p ng lao ng ã ư c ký k t, trong ó nói rõ th i i m b t u có hi u l c và th i i m h t hi u l c. Ngư i s d ng lao ng và lao ng nư c ngoài tho thu n gia h n h p ng theo kho n 2 i u 13 Ngh nh 58/CP thì ngư i s d ng lao ng ph i làm ba b h sơ, m i b g m: - ơn xin gia h n gi y phép lao ng (theo m u s 5), trong ó gi i trình rõ v vi c th c hi n k ho ch ào t o ngư i Vi t Nam thay th ; - B n sao h p ông lao ng ã gia h n; - Gi y phép lao ng ã ư c c p. Ngư i s d ng lao ng lưu 1 b và g i 2 b t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi ã c p gi y phép lao ng cũ ch m nh t là 30 ngày, trư c ngày gi y phép lao ng h t h n. Vi c xem xét gia h n ho c không gia h n gi y phép lao ng ư c th c hi n theo quy nh t i i m 3 M c này trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ h p l . 5. Lao ng nư c ngoài ph i n p l phí c p gi y phép theo quy nh c a B Tài chính. III./ T CH C TH C HI N.
 5. 1. Các doanh nghi p quy nh t i i m 1.b, c M c I c a Thông tư này có nhu c u s d ng lao ng nư c ngoài (bao g m c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài), các doanh nghi p, t ch c khác có nhu c u s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam inh cư nư c ngoài thì ch ph i làm h sơ xin c p gi y phép lao ng, không ph i xin phép và có s ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n c p gi y phép u tư cho phép tuy n. 2. Ngư i s d ng lao ng ang s d ng lao ng nư c ngoài t i Vi t Nam chưa có gi y phép lao ng, th lao ng trong th i h n 5 tháng k t ngày Thông tư này có hi u l c, ph i làm th t c xin c p gi y phép lao ng theo quy nh c a Ngh nh 58/CP và Thông tư này. Lao ng nư c ngoài ang làm vi c t i Vi t Nam ã ư c c p th lao ng ho c gi y phép lao ng có th i h n dư i 3 năm thì ti p t c ư c s d ng cho n h t th i h n. Trư ng h p th , gi y phép lao ng ư c c p có th i h n trên 3 năm mà th i h n hi u l c còn 2 năm n a k t ngày 3-10-1996 ho c không xác nh th i h n hi u l c thì ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng ph i làm th t c xin c p gi y phép lao ng. 3. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c c p gi y phép lao ng cho lao ng nư c ngoài theo thNm quy n quy nh t i Ngh nh 58/CP, Thông tư này và s u quy n b ng văn b n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; theo dõi qu n lý lao ng nư c ngoài làm vi c t i a phương, hàng năm t ng h p, báo cáo tình hình v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, k p th i ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i gi i quy t. Tr n ình Hoan ( ã ký) M US 1 TÊN CÔNG TY... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ... ngày...tháng...năm 199 ƠN XIN C P GI Y PHÉP LAO NG CHO NGƯ I NƯ C NGOÀI Kính g i: - B Lao ng - Thương binh và Xã h i. - S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph :................
 6. Công ty:....... a ch :....... i n tho i:.... Gi y phép kinh doanh s :.......... Cơ quan c p:....... Ngày c p:...... Lĩnh v c s n xu t kinh doanh:........... ư c s ch p thu n c a:................. T i Công văn s :..... V/v xin tuy n ngư i nư c ngoài. ngh B Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph ..... c p gi y phép lao ng cho ngư i có tên sau ây: TT H và tên Qu c t ch Ch c danh Th i h n công vi c làm vi c 1 2 3 4 5 6 Lý do ph i tuy n lao ng nư c ngoài (ph n gi i trình này áp d ng i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và tuy n lao ng là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài)................................................................................ .................................. T ng Giám c, Giám c (ký tên, óng d u) M US 2 TÊN CƠ QUAN, ƠN VN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : ....., Ngày... tháng... năm 199 Kính g i: Công ty.................... - Căn c Ngh nh s 58/CP ngày 3/10/1996 c a Chính ph v vi c c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam,
 7. theo Thông tư s ..... /L TBXH-TT ngày... tháng... năm 1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n vi c c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c cho các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam; - Xét ơn xin tuy n ngư i nư c ngoài c a Công ty...................................... B ; UBND t nh, thành ph , H i ng qu n tr T ng Công ty (1) 1. Ch p thu n cho Công ty.................................. ư c tuy n (2)....... ngư i nư c ngoài làm nh ng công vi c sau ây: a)...................... th i h n:.... năm b).......................th i h n:.... năm c)...................... th i h n:.... năm 2. Công ty ph i làm th t c xin c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. B , UBND, H i ng qu n tr (3) Ghi chú: - 1, 2: G ch nh ng ch không c n thi t. - 3: Ghi rõ s lư ng cho phép tuy n. M US 3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ......, ngày... tháng... năm 199.. ƠN XIN PHÉP C P GI Y PHÉP LAO NG Kính g i: - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph .................. 1. H và tên:.......... 2. Nam, n :............... full name sex 3. Ngày, tháng, năm sinh......... 4. Nơi sinh......... Date of birth place of birth
 8. 5. Qu c t ch.................. Nationnality 6. H chi u s :............ 7. Ngày c p:............... Number passport Date 8. Cơ quan c p:..................... issued by 9. Trình văn hoá:..................... Education lcvcl 10. Trình chuyên môn tay ngh :................ Proffesional qualification 11. Sau khi tìm hi u pháp lu t lao ng c a Vi t Nam và ho t ng c a doanh nghi p, t ch c Having studied the labour legislation of Vietnam and operation of the enterprise (organisation) ............................................................... Tôi ã ký h p ng lao ng v i doanh nghi p.............. I have cntcrcd in to an cmplymcnt contract with v i th i h n t ........... n ngày....................... For the duration from to 12. Nay làm ơn này ngh B L TBXH (S L TBXH) c p gi y phép lao ng cho tôi ư c làm vi c cho. Now I submit this application to the MOLISA, (DELISA) for a work permit at ................................................ 13: Tôi xin ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t Vi t Nam. N u vi ph m tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m. Xin g i t i quý cơ quan l i chào trân tr ng. I promise to obey fully the law of Vietnam and will bear all responsibility for any violation. Ngư i làm ơn
 9. (Ký tên) Signature of Applicant M US 4 nh 3x4 SƠ Y U LÝ LNCH CURRICULUM VILAE (FOR FOREIGNER) I. SƠ Y U LÝ LNCH 1. H và tên:.................. Fullname 2. Gi i tính:................. Sex 3. Ngày, tháng, năm sinh:..... Date of birth 4. Tình tr ng hôn nhân:....... Marital status: 5. Qu c t ch:.................. Nationnality of origin 6. Qu c t ch hi n t i:.......... Present nationnality 7. Ngh nghi p hi n t i:........ Present profession 8. Nơi làm vi c cu i cùng ho c hi n t i:.............. Last or present work place II. QUÁ TRÌNH ÀO T O. TRAINING BACKGROUND ........................................ .........................................
 10. ......................................... ......................................... III. QUÁ TRÌNH LÀM VI C C A B N THÂN (K C VI T NAM) EMPLOYMENT RECORDS. 9. ã làm vi c nư c ngoài:............. Employment in ................................ ................................ 10. ã làm vi c Vi t Nam:.............. Employment in Vietnam ................................ ................................ IV. LÝ LNCH V TƯ PHÁP. LEGAL STATUS 11. Có vi ph m pháp lu t Vi t Nam l n nào chưa? Have you ever violated the Vietnamese law? ................................ ................................ 12. Có vi ph m pháp lu t nư c ngoài l n nào chưa? M c vi ph m? Have you ever violated law of any other country? Level of violation ................................ ................................ 13. Tôi xin cam oan l i khai trên là úng s th t, n u sai tôi xin ch u trách nhi m. I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be respsible for their correctress. Ngày... tháng... năm 1997
 11. Xác nh n c a cơ quan có thNm quy n Ngư i khai ký tên (Cơ quan a phương ho c c a (Signature) doanh nghi p c sang làm vi c) (1) (Certified by authorired agency) Ghi chú: 1) Trư ng h p pháp lu t nư c s t i không quy nh v vi c xác nh n lý l ch thì i m này không ph i ghi. M US 5 TÊN CÔNG TY:....... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày... tháng... năm 199.. ƠN XIN GIA H N GI Y PHÉP LAO NG Kính g i: - B Lao ng - Thương binh và Xã h i. - S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph . Công ty:................... a ch :................... i n tho i:................ Lĩnh v c s n xu t kinh doanh:............. Xin gia h n gi y phép cho nh ng ngư i có tên sau ây: S Qu c Ch c danh Gi y Th i h n Th i gian TT H tên t ch công vi c phép c a gia h n ang làm s gi y phép 1 2 3 4 5
 12. 6 Lý do xin gia h n gi y phép .................................................................................................................. .................................................................................................................. T ng giám c, giám c (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản