Thuật ngữ tin học dành cho BTV

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
99
lượt xem
22
download

Thuật ngữ tin học dành cho BTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thuật ngữ tin học dành cho btv', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ tin học dành cho BTV

  1. Thu t ng tin h c - BTV tham kh o M t s thu t ng tin h c BTV tra c u khi c n (Ph n 1)
  2. (A) Absolute: Tuy t i. (c a m t giá tr ), th c và không i. Ví d , absolute address ( a ch tuy t i) là m t v trí trong b nh và an absolute cell reference (tham chi u ô tuy t i) là m t ô c nh ơn trong m t màn hình b n tính. Ph n nghĩa c a absolute (tuy t i) là relative (liên quan). Accelerator borad: Th tăng t c. Ki u b n m r ng làm cho m t máy tính ch y nhanh hơn. Nó thư ng ch a m t ơn v x lý trung ương b sung. Access time: Th i gian truy c p. Hay reaction time (th i gian ho t ng), th i gian cho máy tính sau m t l ch ư c cho, c t b nh hay vi t lên b nh . Accumulator: Thanh ghi t m th i: m t b ăng ký c bi t hay v trí b nh trong m t ơn v s h c và logic trong b x lý máy tính. Nó ư c s d ng gi k t qu c a m t s tính toán t m th i hay lưu d li u ang ư c chuy n. Accustic coupler: B ghép âm thanh. Thi t b cho phép d li u máy tính ư c tuy n và nh n thông tin qua m t i n tho i c nh ( i n tho i con) thông thư ng, máy i n tho i này g n trên b ghép t o s n i. M t loa nh trong thi t b ư c s d ng chuy n d li u tín hi u d ng k thu t s c a máy tính thành
  3. tín hi u âm thanh mô ph ng sau ó ư c i n tho i con NH N. I N THO I NH N, M T B GHÉP M THANH TH hai hay m t môdem chuy n các tín hi u âm thanh tr l i thành d li u k thu t s cho tín hi u vào máy tính. Không gi ng như mô em, m t ghép âm thanh không yêu c u s n i tr c ti p t i h th ng i n tho i. Acrobat: H th ng mã do h Adoble phát tri n cho các ng d ng in n (xu t b n) i n t . Mã Acrobat có th ư c phát ra tr c ti p t t p tin Post Script. Acronym: T vi t t t t ch u, t ư c t o ra t các ch u và/hay v n c a các t khác, ư c dùng như m t ch vi t t t phát âm ư c. Ví d , RAM (random access memory: b nh truy c p ng u nhiên) và FORTRAN (formula translation: phiên d ch công th c). Ngư c l i, các ch u t o thành m t ch vi t t t ư c phát âm tách riêng m i ch , ví d , ALU (arithmetic and logic unit: ơn v s h c và logic). Ada: Ngôn ng l p trình máy tính m c cao, do US Department of Defense (B qu c phòng M ) phát tri n và gi b n quy n, ư c thi t k s d ng trong các tình hu ng mà m t máy tính tr c ti p i u khi n m t quá trình hay máy, như m t máy bay quân i. Ph i m t hơn 5 năm chuyên môn hóa ngôn ng này và nó ch tr nên ti n d ng ph bi n vào cu i nh ng năm 1980. Nó ư c t theo tên nhà toán h c Anh Ada Augusta Byron.
  4. ADC: Ch vi t t t c a Analogue to digital converter: b chuy n i k thu t mô ph ng thành k thu t s . Adder: B c ng: m ch i n t trong m t máy vi tính hay máy tính toán th c hi n quá trình c ng hai ch s nh phân. M t b c ng riêng c n thi t cho vi c c ng m i c p bit nh phân. Các m ch như th là nh ng thành ph n thi t y u c a m t ơn v thu t toán và logic c a máy tính (ALU). Như th là nh ng thành ph n thi t y u c a m t ơn v thu t toán và logic c a máy tính (ALU). Address: A CH : S CH TH M T V TRÍ C BI T C A B NH MÁY TÍNH. M I A CH , M T M U ƠN C A D LI U CÓ TH Ư C LƯU. i v i máy vi tính, a ch này ư c t ng l i thành 1 byte ( bi u th m t ký t ơn, như là m t ch hay s ). Address bus: THANH GÓP A CH : Ư NG D N I N T HAY là thanh góp ư c dùng ch n hành trình cho b t c d li u riêng nào như khi nó di chuy n t ph n này n ph n khác c a máy tính. AI: Ch vi t t t artificial intelligence: trí thông minh nhân t o.
  5. Algol: (t ch u c a algorithmic language: ngôn ng thu t toán) ngôn ng l p trình m c cao trư c ây, ư c phát tri n vào nh ng năm 50 và 60 cho các ng d ng khoah c. M t ngôn ng m c d ch t ng quát, ALGOL là thích h p nh t i v i công vi c toán h c và có m t ki u is . Dù không còn thông d ng n a nhưng nó ã nh hư ng l n n các ngôn ng ngày nay như ADA và PASCAL. Algorithm: Thu t toán: trình t hay chu i các bư c ư c dùng gi i quy t m t v n . Trong khoa h c máy tính, trình t logic các thao tác ư c th c hi n b i m t chương trình. M t sơ dòng là s bi u th nhìn th y ư c c a m t thu t toán. Aliasing: c bi t dành canh ph i - nh hư ng ư c nhìn nhìn th y trên màn hình hay tín hi u ra máy in, khi các ư ng cong m n xu t hi n c u thành các bư c do phân gi i không cao. Ch ng bi t hi u là m t k thu t ph n m m gi m nh hư ng này b ng cách dùng các thang o màu xám. Alpha: M t th m ch RISC 64 bit ư c phóng ra vào năm 1993 b i thi t b k thu t s (DEC). Nó ư c xem như là m t c nh tranh v i th m chPentium c a Intel. Alphanumeric data: D li u ch s , d li u c u thành các ch cái và b t kỳ ch s t 0 n 9. S phân lo i c a d li u tùy theo ki u ký t ư c ch a cho phép h
  6. th ng hi u l c máy tính ki m tra chính xác c a d li u; m t máy tính có th ư c l p trình lo i b các u vào ch a các ký t sai. Ví d , tên c a m t ngư i có th ư c lo i b n u nó ch a b t kỳ d li u s và m t s tài kho n ngân hàng ư c lo i b n u nó ch a b t kỳ d li u ch cái. So v i s ăng ký xe thì s ch a d li u ch s nhưng không có các d u ch m câu. Alu: Ch vi t t t c a arithmetic and logic unit ( ơn v s h c và logic). American National Dtandards Institute (ANSI): Vi n tiêu chu n qu c gia Hoa Kỳ. Vi n t các th t c chính th c trong (gi a các lĩnh v c khác) máy tính và i n t . Annalogue: Tương t , liên bi n (c a m t s lư ng hay thi t b ) t l hay song song v i các giá tr thay i liên t c và so sánh tr c ti p b ng cách i chi u m t s lư ng mô ph ng hay thi t b thay i trong các chu i bư c riêng bi t. Ví d , m t ng h mô ph ng o th i gian b ng các phương ti n c a m t chuy n ng liên t c b ng tay xung quanh m t m t s nơi m t ng h k thu t s o th i gian v i m t hi n th s thay i trong m t chu i các ư c riêng bi t. Tương t , liên bi n (c a m t s lư ng hay thi t b ) t l hay song song v i các giá tr thay i liên t c và so sánh tr c ti p b ng cách i chi u m t s lư ng mô ph ng hay thi t b thay i trong các chu i bư c riêng bi t. Ví d , m t ng h mô ph ng o th i gian b ng các phương ti n c a m t
  7. chuy n ng liên t c b ng tay xung quanh m t m t s nơi m t ng h k thu t s o th i gian v i m t hi n th s thay i trong m t chu i các ư c riêng bi t. Analogue computer: Máy tính mô ph ng, máy tính tương t : máy tính ư c th c hi n m ch và x lý d li u k thu t (mô ph ng) thay i liên t c. Các máy tính k thu t s mô ph ng hi m hơn nhi u so v i các máy k thu t s và thư ng là các máy có m c ích c bi t ư c xây d ng v i màn hình và i u khi n các thi t b khác. Analogue to -didital converter (ADC): B chuy n i k thu t mô ph ng thành k thu t s : m ch i n chuy n m t tín hi u k thu t mô ph ng thành m t tín hi u k thu t s . M t m ch như th thì chương trình chuy n tín hi u t m t thi t b k thu t mô ph ng thành m t tín hi u k thu t s cho vi c nh p vào máy tính. Ví d , nhi u c m bi n ư c thi t k o các giá tr v t lý như nhi t và áp su t, sinh ra m t tín hi u mô ph ng dư i d ng i n th và ư c truy n qua m t ADC trư c khi máy tính nh p và x lý nó. M t b chuy n i k thu t s thành k thu t mô ph ng (DAC) th c hi n quá trình ngư c l i.
Đồng bộ tài khoản