intTypePromotion=1

Thực hành về ngôn ngữ SQL

Chia sẻ: Lê Thành Sơn | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:71

0
213
lượt xem
101
download

Thực hành về ngôn ngữ SQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung thực hành: + Thực hành ngôn ngữ SQL: _ Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu: CREATE TABLE _ Ngôn ngữ thao tác dữ liệu: INSERT,UPDATE,DELETE…. + Thông qua việc cài đặt cơ sở dữ liệu trên DBMS , hiểu rõ mô hình ER,mô hình quan hệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành về ngôn ngữ SQL

 1. MODULE 1 Nội dung thực hành: + Thực hành ngôn ngữ SQL: _ Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu: CREATE TABLE _ Ngôn ngữ thao tác dữ liệu: INSERT,UPDATE,DELETE…. + Thông qua việc cài đặt cơ sở dữ liệu trên DBMS , hiểu rõ mô hình ER,mô hình quan hệ. Câu 1: xác định quan hệ giữa các thực thể khóa chính , khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn. Quan hệ giữa các thực thể: NhomSach NhanVien DanhMucSach HoaDon ChiTietHoaDon _ NhomSach  DanhMucSach, qua cột ” MaNh char(5)”. _ NhanVien  HoaDon ,qua cột “MaNV char(5)”. _ DanhMucSach  ChiTietHoaDon, qua cột “MaSach char(5)”. _ HoaDon  ChiTietHoaDon, qua cột “MaHD char(5)”. Khóa chính: MaNh char(5) MaNV char(5), MaSach char(5), MaHD char(5), Câu 2: Tạo cơ sơ dữ liệu và tạo bảng. create database quanlysachtv on primary(name=quanlysachtv, filename='d:\quanlysachtv.mdf', size=2MB, maxsize=10MB, filegrowth=1MB) log on (name=quanlysachtv_log, filename='d:\quanlysachtv.ldf', size=1MB, maxsize=5MB, filegrowth=5%) create table NhomSach (MaNh char(5) Not Null, TenNhom nvarchar(25) ) create table NhanVien (MaNV char(5), HoLot nvarchar(25), TenNV nvarchar(10), Phai nvarchar(3), NgaySinh Smalldatetime, DiaChi nvarchar(40) ) create table DanhMucSach (MaSach char(5), TenSach nvarchar(40), Trang
 2. TacGia nvarchar(20), MaNh char(5), DonGia numeric(5), SLTon numeric(5) ) create table HoaDon (MaHD char(5), NgayBan Smalldatetime, MaNV char(5) ) create table ChiTietHoaDon (MaHD char(5), MaSach char(5), SoLuong numeric(5) ) Câu 3: add constraint và các ràng buộc về tham chiếu. --key NhomSach alter table NhomSach add constraint pk_MaNh primary key (MaNh) --key NhanVien alter table NhanVien alter column MaNV char(5) Not Null alter table NhanVien add constraint pk_MaNV primary key (MaNV) --Key DanhMucSach alter table DanhMucSach alter column MaSach char(5) Not Null alter table DanhMucSach add constraint pk_MaSach primary key (MaSach), constraint fk_MaNh foreign key (MaNh) references NhomSach (MaNh) --Key HoaDon alter table HoaDon alter column MaHD char(5) Not Null alter table HoaDon add constraint pk_MaHD primary key (MaHD), constraint fk_MaNV foreign key (MaNV) references NhanVien (MaNV) --Key ChiTietHoaDon alter table ChiTietHoaDon alter column MaHD char(5) Not Null alter table ChiTietHoaDon alter column MaSach char(5) Not Null alter table ChiTietHoaDon add constraint pk_MaHD_MaSach primary key(MaHD,MaSach), constraint fk_MaHD foreign key (MaHD) references HoaDon (MaHD) Trang
 3. MODULE 2 : INSERT, cửa sổ Enterprise Manager Nội dung thực hành: +Ngôn ngữ thao tác dữ liệu: INSERT, cửa sổ Enterprise Manager Câu 1:Thực hiện đưa dữ liệu vào bảng NHOMSACH,NHANVIEN, DANHMUCSACH --bang nhomsach ('N001',N'Tin Học') insert into NhomSach values ('N002',N'Khoa Học Kỹ Thuật') insert into NhomSach values insert into NhomSach values ('N003',N'Anh Văn') ('N004',N'Y Học Đông Tây') insert into NhomSach values ('N005',N'Chính Trị_Pháp Lý') insert into NhomSach values ('N006',N'Văn Học') insert into NhomSach values select*from NhomSach --bang NhanVien insert into NhanVien values ('NV001',N'Nguyễn Ngọc',N'Mai',N'Nữ','5/21/1975',N'23 CMT8.Q3') insert into NhanVien values ('NV002',N'Lê Văn',N'Thành',N'Nam','5/23/1970',N'322 Hai Bà Trưng.Q1') insert into NhanVien values ('NV003',N'Nguyễn Thị',N'Thảo',N'Nữ','1/1/1975',N'44/5 Cao Thắng.Q10') insert into NhanVien values ('NV004',N'Nguyễn vĂN',N'MÃI',N'NAM','5/21/1975',N'32 Điệ Biên Phủ.Q1') insert into NhanVien values ('NV005',N'Nguyễn Bích Chi',N'Chi',N'Nữ','5/21/1975',N'34 Trần Hưng Đạo.Q5') insert into NhanVien values ('NV006',N'Nguyễn Quang',N'Minh',N'Nam','5/21/1975',N'56 Lê Hồng Phong.Q11') insert into NhanVien values ('NV007',N'Lê Ngọc',N'Thìn',N'Nam','5/21/1975',N'5 Lê Lợi.Q1') insert into NhanVien values ('NV008',N'Nguyễn Thu',N'Uyên',N'Nữ','5/21/1975',N'1/10 Phạm Ngọc Thạch.Q3') insert into NhanVien values ('NV009',N'Mai Hoa',N'Đào',N'Nữ','5/21/1975',N'5Lê LaiQ.Gò Vấp') insert into NhanVien values ('NV010',N'Nguyễn Thảo',N'Anh',N'Nữ','5/21/1975',N'14 Nguyễn Trãi.Q11') select*from NhanVien --bang DanhMucSach insert into Danhmucsach values('S001',N'Tin Học A',N'Lê Anh','N001','25000','50') insert into Danhmucsach values('S002',N'Tin Học B',N'Trần Văn Một','N001','22000','40') insert into Danhmucsach values('S003',N'PreTest B',N'Nguyễn Hạnh','N003','2500','80') Trang
 4. insert into Danhmucsach values('S004',N'Thuật Toán',N'Lê Thị Hương','N002','27500','10') insert into Danhmucsach values('S005',N'Nhiếp Ảnh',N'Trần Châu','N002','25000','40') insert into Danhmucsach values('S006',N'Thuốc Cổ Truyền',N'Lý Hải Nam','N004','13000','50') insert into Danhmucsach values('S007',N'Kỹ Nghệ Lạnh',N'Trần Cao','N002','3200','80') insert into Danhmucsach values('S008',N'Món Quà Giáng Sinh',N'O.Henry','N006','189000','10') insert into Danhmucsach values('S009',N'Chờ Đợi Một Tình Yêu',N'Đoàn Thạch Biền','N006','556000','10') insert into Danhmucsach values('S010',N'Trí Tuệ Nhân Tạo',N'Cao Tuấn','N001','28000','10') select*from DanhMucSach Câu 2: Thực hiên insert dữ liệu vào bảng HOADON,CHITIETHOADON --Bang HoaDon insert into HoaDon values ('1','7/15/2008','NV001') insert into HoaDon values ('10','7/20/2008','NV001') insert into HoaDon values ('2','7/16/2008','NV001') insert into HoaDon values ('3','7/16/2008','NV001') insert into HoaDon values ('4','7/16/2008','NV001') insert into HoaDon values ('5','7/16/2008','NV001') insert into HoaDon values ('6','7/16/2008','NV001') insert into HoaDon values ('7','7/18/2008','NV001') insert into HoaDon values ('8','7/18/2008','NV001') insert into HoaDon values ('9','7/20/2008','NV001') select*from HoaDon --Bang ChiTietHoaDon insert into ChiTietHoaDon values ('9','S003','4') insert into ChiTietHoaDon values ('3','S005','4') insert into ChiTietHoaDon values ('6','S008','4') insert into ChiTietHoaDon values ('8','S006','4') insert into ChiTietHoaDon values ('4','S003','4') insert into ChiTietHoaDon values ('7','S009','4') insert into ChiTietHoaDon values ('6','S002','4') insert into ChiTietHoaDon values ('6','S001','4') insert into ChiTietHoaDon values ('5','S007','4') insert into ChiTietHoaDon values ('9','S006','4') insert into ChiTietHoaDon values ('9','S007','4') insert into ChiTietHoaDon values ('9','S009','4') select*from ChiTietHoaDon MODULE 3 Chức năng import, export. Nội dung thực hành: + Chức năng import, export. Trang
 5. Câu 1:Dùng chức năng import,export. 1 .1 Tất cả các thông tin nhân viên có trong bảng Employees trong NorthWind ra thành tập tin Nhanvien.txt Click chuột phaỉ vào thư mục cở sở dữ liệu  Tasks  Export Data Next Chọn Next để tiếp tục. Trang
 6. Trong ô destination chọn “Flat File Destination” .  Next Trang
 7. Select ô thứ nhất (không cần điều kiện)  Next Trang
 8. Next Trang
 9. Next Trang
 10. Finish Trang
 11. Hoàn tất quá trình export tập tin Nhanvien. Trang
 12. Kết quả sau khi export tập tin Nhanvien. Trang
 13. 2. Dữ liệu của bảng nhóm sách,nhanvien, danhmucsach vào tập tin QUANLYSACH.MDB Trang
 14. N ext Trang
 15. Chọn Next Chọn hết tất cả các bảng  Next Trang
 16. Chọn Next Trang
 17. Chọn Next Trang
 18. Chọn Finish Trang
 19. Chọn close để kết thúc Trang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản