intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng quản lí hoạt động lễ hội tại các trường mầm non quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: ViZeus ViZeus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

90
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động lễ hội tổ chức cho trẻ tại trường mầm non là hoạt động quan trọng nhằm phát triển toàn diện nhân cách trẻ mầm non. Đây là hoạt động mở rộng sự hiểu biết cho trẻ về xã hội, thiên nhiên, cuộc sống, làm cho đời sống của trẻ thêm vui tươi hồn nhiên. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động lễ hội tại các trường mầm non ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát góp phần xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động lễ hội ở các trường mầm non này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng quản lí hoạt động lễ hội tại các trường mầm non quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 440 (Kì 2 - 10/2018), tr 1-4; 43<br /> <br /> THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI<br /> TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> Phạm Thị Nguyệt Cầm - Trường Mầm Non 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Ngày nhận bài: 13/08/2018; ngày sửa chữa: 21/08/2018; ngày duyệt đăng: 10/09/2018.<br /> Abstract: Festival activities for children at preschool are important activities to develop the whole<br /> personality of preschool children. This is an activity to broaden the understanding of children about<br /> society, nature, life, making children's lives more fun innocent. This paper presents the results of<br /> the survey on the status of festival management in pre-schools in Tan Binh district, Ho Chi Minh<br /> City. The survey results contributed to the establishment of a practical basis for the proposed<br /> management of festival activities at these preschools.<br /> Keywords: management, festival activities, preschool.<br /> Minh là cần thiết, nhằm làm rõ cơ sở thực tiễn để đề<br /> xuất các biện pháp quản lí hoạt động này tại các trường<br /> MN quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.<br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> 2.1. Khái quát về tổ chức khảo sát thực trạng<br /> 2.1.1. Mục tiêu và nội dung khảo sát<br /> Mục tiêu khảo sát nhằm làm rõ thực trạng quản lí hoạt<br /> động lễ hội tại các trường MN ở quận Tân Bình, TP. Hồ<br /> Chí Minh, với nội dung cụ thể là tìm hiểu thực trạng hiệu<br /> trưởng thực hiện các chức năng quản lí (lập kế hoạch, tổ<br /> chức, chỉ đạo và kiểm tra) hoạt động lễ hội ở trường MN.<br /> 2.1.2. Địa bàn và đối tượng khảo sát<br /> Khảo sát được thực hiện vào thời điểm tháng 7/2018<br /> tại 6 trường MN ở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, bao<br /> gồm: Trường Mầm Non 1A, Trường Mầm Non 6,<br /> Trường Mầm Non 7, Trường Mầm Non 12, Trường<br /> Mầm Non 13, Trường MN Bàu Cát.<br /> Đối tượng khảo sát tổng cộng là 72 người, bao gồm:<br /> 18 cán bộ quản lí (CBQL), 54 giáo viên (GV) và nhân<br /> viên (NV) đang công tác tại 06 trường MN nói trên.<br /> 2.1.3. Phương pháp khảo sát<br /> - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Đối tượng<br /> khảo sát được yêu cầu trả lời các câu hỏi trong bảng hỏi<br /> với thang điểm được quy ước như sau: 1 điểm - Kém; 2<br /> điểm - Yếu; 3 điểm - Trung bình; 4 điểm - Khá; 5 điểm Tốt. Điểm trung bình (ĐTB) được chia ra 5 mức độ: 1,01,80 điểm: Kém; 1,81-2,60 điểm: Yếu; 2,61-3,40 điểm:<br /> Trung bình; 3,41-4,20 điểm: Khá; 4,21-5,0 điểm: Tốt.<br /> - Phương pháp phỏng vấn sâu: tiến hành với 06<br /> CBQL và 12 GV nhằm làm rõ hơn kết quả thu được từ<br /> bảng hỏi.<br /> - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động:<br /> nghiên cứu các văn bản, hồ sơ liên quan đến quản lí hoạt<br /> động lễ hội tại 06 trường MN nói trên, bao gồm: Kế<br /> hoạch tổ chức lễ hội 20/11, Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết<br /> <br /> 1. Mở đầu<br /> Tổ chức hoạt động lễ hội cho trẻ trong trường mầm<br /> non (MN) đã được quy định trong Điều lệ trường MN<br /> (2015) [1] và Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ MN do<br /> Bộ GD-ĐT ban hành (2017) [2]. Hoạt động này có vai trò<br /> quan trọng góp phần phát triển cho trẻ về thể chất, nhận<br /> thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mĩ. Thông qua<br /> việc tham gia vào các hoạt động lễ hội, trẻ được ôn luyện<br /> và củng cố kiến thức, kĩ năng đã học; rèn luyện ý thức tổ<br /> chức kỉ luật, sự hợp tác, chia sẻ cùng bạn bè, phát triển tính<br /> tích cực, độc lập, sáng tạo, khả năng vận dụng những kinh<br /> nghiệm của bản thân trong các hoạt động, phát triển hứng<br /> thú, tình cảm đạo đức, tình yêu quê hương, đất nước. Do<br /> đó, hoạt động lễ hội là một phần không thể thiếu trong<br /> chương trình giáo dục MN, đáp ứng nhu cầu cảm xúc, giao<br /> lưu và là một trong những hoạt động giáo dục hấp dẫn. Vì<br /> tầm quan trọng của hoạt động lễ hội trong trường MN như<br /> vậy, nên hoạt động này cần được hiệu trưởng nhà trường<br /> quản lí một cách khoa học.<br /> Hiện nay, các trường MN đều đang thực hiện việc<br /> tổ chức lễ hội cho trẻ trong suốt thời gian một năm<br /> học, bắt đầu từ Ngày Khai giảng, Ngày Tết Trung thu,<br /> các ngày lễ lớn,… và kết thúc là Ngày Bế giảng năm<br /> học. Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc tổ chức ngày lễ,<br /> ngày hội cho trẻ tại một số trường MN ở TP. Hồ Chí<br /> Minh nói chung và ở quận Tân Bình nói riêng còn<br /> mang tính hình thức; chưa sáng tạo; việc quản lí hoạt<br /> động này tại một số trường MN chưa được chú trọng<br /> đúng mức. Trong thời gian vừa qua, đã có một số tác<br /> giả nghiên cứu về quản lí hoạt động lễ hội ở các lĩnh<br /> vực xã hội khác nhau. Tuy nhiên, chưa có nhiều công<br /> trình nghiên cứu về vấn đề quản lí hoạt động lễ hội<br /> trong trường MN; đặc biệt, tại các trường MN quận<br /> Tân Bình chưa có tác giả nào nghiên cứu. Vì các lí do<br /> nêu trên, nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động lễ<br /> hội tại các trường MN quận Tân Bình, TP. Hồ Chí<br /> <br /> 1<br /> <br /> Email: campham77@gmail.com<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 440 (Kì 2 - 10/2018), tr 1-4; 43<br /> <br /> của nhà trường năm học 2017-2018, các biên bản họp<br /> chuyên môn liên quan đến tổ chức lễ hội của nhà trường<br /> trong năm học 2017-2018.<br /> 2.2. Kết quả khảo sát<br /> 2.2.1. Thực trạng lập kế hoạch hoạt động lễ hội tại<br /> các trường mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ<br /> Chí Minh<br /> Lập kế hoạch là khâu đầu tiên trong quá trình quản<br /> lí. Việc lập kế hoạch nhằm xác định được mục tiêu,<br /> nội dung công việc, biện pháp tiến hành, thời gian thực<br /> hiện và các nguồn lực dự kiến. Quản lí hoạt động lễ<br /> hội tại trường MN cũng vậy, xây dựng kế hoạch là<br /> công việc quan trọng góp phần đảm bảo thành công<br /> cho việc tổ chức hoạt động. Kết quả khảo sát được<br /> trình bày ở bảng 1.<br /> <br /> và là hoạt động chủ đạo trong các hoạt động lễ hội. Bên<br /> cạnh đó, 3/6 trường MN được khảo sát ít đề cập đến nội<br /> dung việc “Lập kế hoạch hoạt động ẩm thực” trong các<br /> kế hoạch tổ chức hoạt động lễ hội cho trẻ tại trường MN.<br /> Điều này phù hợp với kết quả khảo sát ở bảng 1, trong<br /> đó nội dung “Lập kế hoạch hoạt động ẩm thực” được<br /> đánh giá tốt nhưng XH thấp nhất (4,24 điểm), đồng thời<br /> có ĐLC cao nhất (0,81). Thống kê cụ thể theo tỉ lệ % cho<br /> thấy: 45,8% ý kiến đánh giá nội dung này là tốt, 33,3% ý<br /> kiến đánh giá nội dung này là khá, 19,4% ý kiến đánh giá<br /> trung bình và 1,39% ý kiến đánh giá là yếu. Mức độ phân<br /> tán trong câu trả lời này khá cao. Như vậy, dù được đánh<br /> giá ở mức độ tốt nhưng hiệu trưởng cần quan tâm hơn<br /> nữa đến việc lập kế hoạch hoạt động ẩm thực trong hoạt<br /> động lễ hội tại trường.<br /> <br /> Bảng 1. Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động lễ hội tại các trường MN quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh<br /> Mức độ thực hiện<br /> TT<br /> Lập kế hoạch hoạt động lễ hội<br /> ĐTB<br /> ĐLC<br /> XH<br /> Mức độ<br /> 1<br /> Việc lập kế hoạch hoạt động trang trí<br /> 4,76<br /> 0,43<br /> 3<br /> Tốt<br /> 2<br /> Việc lập kế hoạch hoạt động lễ nghi phần đầu lễ hội<br /> 4,74<br /> 0,44<br /> 4<br /> Tốt<br /> 3<br /> Việc lập kế hoạch hoạt động văn nghệ<br /> 4,96<br /> 0,20<br /> 1<br /> Tốt<br /> 4<br /> Việc lập kế hoạch hoạt động trò chơi<br /> 4,82<br /> 0,42<br /> 2<br /> Tốt<br /> 5<br /> Việc lập kế hoạch hoạt động ẩm thực<br /> 4,24<br /> 0,81<br /> 5<br /> Tốt<br /> CHUNG<br /> 4,70<br /> 0,46<br /> Tốt<br /> (Chú thích: ĐLC: Độ lệch chuẩn; XH: Xếp hạng)<br /> Bảng 1 cho thấy, nội dung “Lập kế hoạch hoạt động<br /> văn nghệ” được đánh giá cao nhất, ở mức độ tốt (4,96<br /> điểm, XH 1). Các nội dung còn lại đều được đánh giá ở<br /> mức độ tốt với ĐTB tương đối đồng đều, không có nội<br /> dung nào được đánh giá ở mức độ khá, trung bình hay<br /> yếu, kém. Điều này phản ánh thực trạng hiệu trưởng các<br /> trường MN đã có quan tâm, chú ý đến việc xây dựng kế<br /> hoạch cho hoạt động lễ hội trong nhà trường.<br /> Để làm rõ hơn kết quả khảo sát bằng bảng hỏi, chúng<br /> tôi tiến hành phỏng vấn CBQL và GV. Kết quả là có<br /> 17/18 đối tượng phỏng vấn đều đánh giá tốt nội dung lập<br /> kế hoạch hoạt động văn nghệ:“Công tác này được xây<br /> dựng ngay từ đầu năm học”, “Hiệu trưởng đầu tư cho<br /> việc biểu diễn các tiết mục văn nghệ”, “Hiệu trưởng có<br /> kế hoạch thuê người biên đạo để luyện tập các tiết mục<br /> cho trẻ tại trường”, “Hiệu trưởng là người duyệt kịch<br /> bản và chương trình lễ hội”. Điều này chứng tỏ sự quan<br /> tâm rất lớn của hiệu trưởng về nội dung hoạt động này.<br /> Nghiên cứu Kế hoạch tổ chức lễ hội Ngày nhà giáo<br /> Việt Nam 20/11 và các biên bản họp hội đồng sư phạm<br /> của 6 trường MN được khảo sát cho thấy, nội dung lập<br /> kế hoạch biểu diễn văn nghệ được quan tâm nhiều nhất<br /> <br /> 2.2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động lễ hội tại các trường<br /> mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Trong quá trình quản lí, chức năng tổ chức chính là<br /> xây dựng cơ cấu, xác định nhiệm vụ của từng bộ phận,<br /> cá nhân và mối quan hệ giữa các bộ phận, cá nhân trong<br /> cơ cấu đó. Hiệu trưởng thực hiện chức năng này thể hiện<br /> qua việc phân công các bộ phận và cá nhân thực hiện các<br /> “đầu công việc” một cách khoa học. Vì thế, việc tổ chức<br /> thực hiện hoạt động lễ hội tại trường MN là sự phân công<br /> các bộ phận và cá nhân thực hiện 05 công việc: hoạt động<br /> trang trí, hoạt động lễ nghi phần đầu lễ hội, hoạt động văn<br /> nghệ, hoạt động trò chơi, hoạt động ẩm thực. Kết quả<br /> khảo sát mức độ thực hiện các nội dung này như sau<br /> (bảng 2 trang bên):<br /> Số liệu ở bảng 2 cho thấy: 4/5 nội dung thực hiện tổ<br /> chức hoạt động lễ hội cho trẻ tại 6 trường được đánh giá<br /> tốt với thứ tự từ cao xuống thấp như sau: XH 1 là nội<br /> dung “Phân công hoạt động văn nghệ” (4,94 điểm); XH<br /> 2 là nội dung “Phân công hoạt động trang trí” (4,85<br /> điểm); XH 3 là nội dung “Phân công hoạt động ẩm thực”<br /> (4,76 điểm); XH 4 là nội dung “Phân công hoạt động trò<br /> chơi” (4,71 điểm).<br /> <br /> 2<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 440 (Kì 2 - 10/2018), tr 1-4; 43<br /> <br /> Bảng 2. Thực trạng công tác tổ chức hoạt động lễ hội tại các trường MN quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh<br /> Mức độ thực hiện<br /> TT<br /> Tổ chức hoạt động lễ hội<br /> ĐTB<br /> ĐLC<br /> XH<br /> Mức độ<br /> 1<br /> Phân công hoạt động trang trí<br /> 4,85<br /> 0,36<br /> 2<br /> Tốt<br /> 2<br /> Phân công hoạt động lễ nghi phần đầu lễ hội<br /> 4,17<br /> 0,56<br /> 5<br /> Khá<br /> 3<br /> Phân công hoạt động văn nghệ<br /> 4,94<br /> 0,23<br /> 1<br /> Tốt<br /> 4<br /> Phân công hoạt động trò chơi<br /> 4,71<br /> 0,46<br /> 4<br /> Tốt<br /> 5<br /> Phân công hoạt động ẩm thực<br /> 4,76<br /> 0,49<br /> 3<br /> Tốt<br /> CHUNG<br /> 4,69<br /> 0,42<br /> Tốt<br /> Có 1/5 nội dung được đánh giá mức độ khá là nội<br /> dung “Phân công hoạt động lễ nghi phần đầu lễ hội”<br /> (4,17 điểm).<br /> Nghiên cứu Kế hoạch tổ chức lễ hội và biên bản họp<br /> chuyên môn tại 6 trường MN được khảo sát, chúng tôi<br /> nhận thấy, có 2/6 trường lập bảng phân công cụ thể các<br /> cá nhân, bộ phận phụ trách hoạt động lễ nghi phần đầu lễ<br /> hội và đính kèm trong kế hoạch hay kịch bản lễ hội. Có<br /> 4/6 trường MN chưa thực hiện bảng phân công này. Có<br /> thể thấy, hoạt động này chưa được sự quan tâm của hiệu<br /> trưởng nhà trường. Điều này dẫn đến các bộ phận dễ bị<br /> chồng chéo khi thực hiện công tác và bị động trong việc<br /> xử lí tình huống phát sinh trong lễ hội như: mất điện, các<br /> phương tiện âm thanh (micro, loa, ampli) hư hỏng…<br /> 2.2.3. Thực trạng chỉ đạo hoạt động lễ hội tại các trường<br /> mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Chỉ đạo hoạt động lễ hội là nhằm giúp các cá nhân và<br /> bộ phận thành thạo thực hiện các hoạt động và tích cực<br /> hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động lễ<br /> hội thông qua việc điều khiển, chỉ dẫn cho CBQL, GV<br /> và NV trong nhà trường. Kết quả khảo sát được trình bày<br /> trong bảng 3.<br /> Căn cứ vào số liệu ở bảng 3 có thể nhận xét như sau:<br /> Việc chỉ đạo hoạt động lễ hội của hiệu trưởng được đánh<br /> giá tốt với mức ĐTB là 4,32 điểm. Trong đó:<br /> <br /> - Có 2 nội dung được đánh giá ở mức độ tốt, đó là:<br /> “Chỉ đạo thực hiện hoạt động văn nghệ” (4,75 điểm) và<br /> “Chỉ đạo thực hiện hoạt động trang trí” (4,43 điểm).<br /> - Có 3 nội dung được đánh giá ở mức độ khá XH từ<br /> trên xuống là: “Chỉ đạo thực hiện hoạt động ẩm thực”<br /> (4,19 điểm), “Chỉ đạo thực hiện hoạt động trò chơi” (4,17<br /> điểm), “Chỉ đạo thực hiện hoạt động lễ nghi phần đầu lễ<br /> hội” (4,08 điểm).<br /> - Nội dung “Chỉ đạo thực hiện hoạt động lễ nghi phần<br /> đầu lễ hội” được XH thấp nhất.<br /> Để làm rõ hơn kết quả khảo sát bằng bảng hỏi, chúng<br /> tôi tiến hành phỏng vấn sâu CBQL và GV với câu hỏi<br /> “Thầy/ Cô vui lòng đánh giá thực trạng về quản lí của<br /> hiệu trưởng đối với công tác chỉ đạo thực hiện các hoạt<br /> động trong lễ hội?”. Kết quả 6/12 GV có ý kiến: “MC<br /> còn gặp khó khăn trong việc nói trước đám đông và giao<br /> lưu với phụ huynh trong buổi lễ hội”, “Ban Giám hiệu<br /> chưa có những hướng dẫn cụ thể về cách sắp xếp dụng<br /> cụ, bàn ghế trong hoạt động ẩm thực”. Các CBQL được<br /> phỏng vấn có chung nhận định: “CBQL còn gặp nhiều<br /> khó khăn trong việc hướng dẫn cho GV kĩ năng dẫn<br /> chương trình, kĩ thuật chụp hình trong ngày lễ hội”,<br /> “CBQL chủ yếu là nữ nên gặp nhiều khó khăn trong việc<br /> chỉ dẫn bộ phận NV chỉnh âm thanh nên đôi khi âm thanh<br /> chưa rõ”, “CBQL còn gặp khó khăn trong chỉ đạo hoạt<br /> <br /> Bảng 3. Thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động lễ hội tại các trường MN quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh<br /> Mức độ thực hiện<br /> TT<br /> Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động lễ hội<br /> ĐTB<br /> ĐLC<br /> XH<br /> Mức độ<br /> 1<br /> Chỉ đạo thực hiện hoạt động trang trí<br /> 4,43<br /> 0,60<br /> 2<br /> Tốt<br /> 2<br /> Chỉ đạo thực hiện hoạt động lễ nghi phần đầu lễ hội<br /> 4,08<br /> 0,75<br /> 5<br /> Khá<br /> 3<br /> Chỉ đạo thực hiện hoạt động văn nghệ<br /> 4,75<br /> 0,47<br /> 1<br /> Tốt<br /> 4<br /> Chỉ đạo thực hiện hoạt động trò chơi<br /> 4,17<br /> 0,38<br /> 3<br /> Khá<br /> 5<br /> Chỉ đạo thực hiện hoạt động ẩm thực<br /> 4,19<br /> 0,82<br /> 4<br /> Khá<br /> CHUNG<br /> 4,32<br /> 0,60<br /> Tốt<br /> <br /> 3<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 440 (Kì 2 - 10/2018), tr 1-4; 43<br /> <br /> động ẩm thực do điều kiện cơ sở vật chất tại trường còn<br /> chật hẹp”. Điều này cho thấy, hiệu trưởng muốn thực<br /> hiện tốt nội dung này cần có biện pháp cho GV và NV<br /> theo học các khóa cơ bản về dẫn chương trình và mời các<br /> chuyên gia về tập huấn cho GV và NV cách điều chỉnh,<br /> sử dụng các thiết bị âm thanh sao cho có hiệu quả. Hiệu<br /> trưởng cũng cần có kế hoạch thực hiện xã hội hóa giáo<br /> dục trong việc huy động kinh phí để sửa chữa cơ sở vật<br /> chất tại trường.<br /> 2.2.4. Thực trạng kiểm tra hoạt động lễ hội tại các trường<br /> mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Kiểm tra hoạt động lễ hội bao gồm kiểm tra 5 “đầu<br /> công việc” trong hoạt động lễ hội ở trường MN. Kết quả<br /> khảo sát công tác này được thể hiện ở bảng 4:<br /> <br /> Chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu để làm rõ các<br /> thông tin định lượng nêu trên. Qua phỏng vấn CBQL và<br /> GV, có 16/18 ý kiến nhận định rằng, hiệu trưởng đã thực<br /> hiện tốt việc kiểm tra các nội dung trong hoạt động lễ hội,<br /> có 10/18 ý kiến đánh giá khá tốt về nội dung “Kiểm tra<br /> hoạt động trang trí”, vì “Hiệu trưởng chủ yếu chú trọng<br /> kiểm tra việc trang trí cảnh quan bên ngoài nhà trường.<br /> Hiệu trưởng chưa quan tâm đến việc thực hiện trang trí<br /> tại nhóm lớp.<br /> 2.2.5. Tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt<br /> động lễ hội tại các trường mầm non quận Tân Bình,<br /> Thành phố Hồ Chí Minh (bảng 5)<br /> Bảng 5 cho thấy, cả 04 chức năng quản lí trong công tác<br /> quản lí của hiệu trưởng về hoạt động lễ hội đều được đánh giá<br /> <br /> Bảng 4. Thực trạng công tác kiểm tra hoạt động lễ hội tại các trường MN quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh<br /> TT<br /> <br /> Kiểm tra việc thực hiện hoạt động lễ hội<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Kiểm tra việc thực hiện hoạt động trang trí<br /> Kiểm tra việc thực hiện hoạt động lễ nghi phần đầu lễ hội<br /> Kiểm tra việc thực hiện hoạt động văn nghệ<br /> Kiểm tra việc thực hiện hoạt động trò chơi<br /> Kiểm tra việc thực hiện hoạt động ẩm thực<br /> CHUNG<br /> <br /> ĐTB<br /> 4,57<br /> 4,63<br /> 4,78<br /> 4,69<br /> 4,74<br /> 4,68<br /> <br /> Mức độ thực hiện<br /> ĐLC<br /> XH<br /> Mức độ<br /> 0,50<br /> 5<br /> Tốt<br /> 0,49<br /> 4<br /> Tốt<br /> 0,45<br /> 1<br /> Tốt<br /> 0,46<br /> 3<br /> Tốt<br /> 0,44<br /> 2<br /> Tốt<br /> 0,47<br /> Tốt<br /> <br /> Bảng 5. Tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động lễ hội<br /> tại các trường MN quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> Quản lí hoạt động lễ hội trong trường MN<br /> Lập kế hoạch hoạt động lễ hội<br /> Tổ chức hoạt động lễ hội<br /> Chỉ đạo hoạt động lễ hội<br /> Kiểm tra hoạt động lễ hội<br /> CHUNG<br /> <br /> Bảng 4 cho thấy, công tác kiểm tra ở tất cả các “đầu công<br /> việc” đều được đánh giá mức độ tốt. Kết quả khảo sát được<br /> sắp xếp theo thứ tự như sau: “Kiểm tra việc thực hiện hoạt<br /> động văn nghệ” (4,78 điểm), “Kiểm tra việc thực hiện hoạt<br /> động ẩm thực” (4,74 điểm), “Kiểm tra việc thực hiện hoạt<br /> động trò chơi” (4,69 điểm), “Kiểm tra việc thực hiện hoạt<br /> động lễ nghi phần đầu lễ hội” (4,63 điểm), “Kiểm tra việc<br /> thực hiện hoạt động trang trí” (4,57 điểm). Điều này cho<br /> thấy, hiệu trưởng đã thực hiện công tác kiểm tra một cách<br /> bài bản dựa trên kế hoạch đã đề ra ban đầu.<br /> <br /> Mức độ thực hiện<br /> ĐTB<br /> ĐLC<br /> XH<br /> 4,70<br /> 0,46<br /> 1<br /> 4,69<br /> 0,42<br /> 2<br /> 4,32<br /> 0,60<br /> 4<br /> 4,68<br /> 0,47<br /> 3<br /> 4,60<br /> 0,49<br /> <br /> ở mức độ Tốt. Trong đó, việc “Lập kế hoạch hoạt động lễ hội<br /> ” xếp vị trí cao nhất với 4,70 điểm; xếp vị trí thứ hai là việc<br /> “Tổ chức hoạt động lễ hội” với 4,69 điểm; vị trí thứ ba là việc<br /> “Kiểm tra hoạt động lễ hội” với 4,68 điểm và vị trí cuối cùng<br /> là “Chỉ đạo hoạt động lễ hội” với 4,32 điểm. Như vậy, trong<br /> 4 chức năng quản lí, việc chỉ đạo hoạt động lễ hội cần phải<br /> được hiệu trưởng chú trọng hơn, cần có các biện pháp để chỉ<br /> dẫn, tập huấn hợp lí các nội dung: hoạt động lễ nghi phần đầu<br /> lễ hội, hoạt động trò chơi, hoạt động ẩm thực.<br /> (Xem tiếp trang 43)<br /> <br /> 4<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 440 (Kì 2 - 10/2018), tr 40-43<br /> <br /> Từ đây, giải phương trình nghiệm nguyên<br /> (2y  k)(2y  k)  3 , ta tìm được y  1 (loại).<br /> HS có thể biến đổi<br /> <br /> (1)  (x 2  1) y2  xy  x 2  0 (ẩn y) và giải tương tự.<br /> Tóm lại, để rèn luyện TDST, trước hết cần rèn luyện<br /> tính mềm dẻo cho HS. Nếu HS được rèn luyện tốt và đạt<br /> được tính mềm dẻo trong tư duy khi tiếp cận với các bài<br /> toán, sẽ là cơ sở để hình thành tính nhuần nhuyễn, tính<br /> độc đáo và các đặc tính khác của TDST. Khi thực hiện<br /> dạy theo quy trình này, GV nên sử dụng các loại câu hỏi<br /> và bài tập tác động đến từng yếu tố của TDST như: các<br /> bài tập có cách giải riêng đơn giản hơn là áp dụng công<br /> thức tổng quát (để khắc phục hành động máy móc, không<br /> thay đổi phù hợp với điều kiện mới); các bài tập có nhiều<br /> cách giải khác nhau, đòi hỏi HS biết chuyển từ phương<br /> pháp này sang phương pháp khác; biết phân tích và tổng<br /> hợp để xét bài toán dưới nhiều khía cạnh, trong những<br /> mối liên hệ khác nhau; những bài toán có khả năng khai<br /> thác tốt để sáng tạo nên các bài toán mới, từ đó giúp HS<br /> hứng thú học tập và TDST được phát triển.<br /> 3. Kết luận<br /> Thực tiễn dạy học cho thấy, quá trình dạy học các<br /> dạng toán số học cho HS khá, giỏi lớp 8, 9 theo các bước<br /> đã đề xuất ở trên đã giúp các em chủ động, tích cực suy<br /> nghĩ, phân tích được đặc điểm của bài toán theo các góc<br /> độ khác nhau và tìm được nhiều cách giải cho một bài<br /> toán; HS có ý thức tìm tòi, khai thác, phát triển, đề xuất<br /> các bài toán tương tự, bài toán mới. Kết quả thực nghiệm<br /> sư phạm theo các quy trình đã đề xuất ở trên sẽ được<br /> chúng tôi đề cập trong các hướng nghiên cứu tiếp theo.<br /> Tài liệu tham khảo<br /> [1] Đảng cộng sản Việt Nam (2014). Văn kiện Đảng về<br /> phát triển kinh tế - xã hội từ đổi mới (năm 1986) đến<br /> nay. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.<br /> [2] G.Polya (1995). Toán học và suy luận có lí. NXB<br /> Giáo dục.<br /> [3] G.Polya (1997). Sáng tạo toán học. NXB Giáo dục.<br /> [4] Nguyễn Cảnh Toàn (1992).Tập cho học sinh giỏi làm<br /> quen dần với nghiên cứu toán học. NXB Giáo dục.<br /> [5] Hoàng Chúng (1969). Bồi dưỡng khả năng sáng tạo<br /> toán học ở trường phổ thông. NXB Giáo dục.<br /> [6] Nguyễn Bá Kim - Vương Dương Minh - Tôn Thân<br /> (1999). Khuyến khích một số hoạt động trí tuệ của<br /> học sinh qua môn Toán ở trung học cơ sở. NXB<br /> Giáo dục.<br /> [7] Lê Hải Yến (2008). Dạy và học cách tư duy. NXB<br /> Đại học Sư phạm.<br /> [8] Lê Trung Tín (2016). Xây dựng lớp học tư duy thông<br /> qua dạy học hình học không gian lớp 11 trung học<br /> <br /> 43<br /> <br /> phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục,<br /> Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.<br /> [9] Nguyễn Vũ Thanh (2008). Bồi dưỡng học sinh giỏi<br /> Toán trung học cơ sở Số học. NXB Giáo dục.<br /> [10] Tôn Thân (1995). Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài<br /> tập nhằm bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng<br /> tạo cho học sinh khá và giỏi ở trường trung học cơ<br /> sở Việt Nam (thể hiện qua chương các trường hợp<br /> bằng nhau của tam giác lớp 7). Luận án phó tiến sĩ<br /> Khoa học tâm lí, Viện Khoa học giáo dục.<br /> THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG...<br /> <br /> (Tiếp theo trang 4)<br /> 3. Kết luận<br /> Nhìn chung, việc quản lí hoạt động lễ hội của hiệu<br /> trưởng các trường MN ở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí<br /> Minh được đánh giá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn<br /> chế trong công tác chỉ đạo và kiểm tra như: công tác chỉ<br /> đạo thực hiện hoạt động lễ nghi phần đầu lễ hội, hoạt<br /> động trò chơi và hoạt động ẩm thực. Bên cạnh đó, công<br /> tác kiểm tra hoạt động trang trí cần được hiệu trưởng<br /> quan tâm thực hiện tốt hơn.<br /> Những kết quả khảo sát trên là cơ sở thực tiễn quan<br /> trọng, định hướng cho chúng tôi đề ra các biện pháp quản<br /> lí tốt hơn hoạt động lễ hội tại các trường MN ở quận Tân<br /> Bình, TP. Hồ Chí Minh.<br /> Tài liệu tham khảo<br /> [1] Bộ GD-ĐT (2015). Điều lệ trường mầm non (ban<br /> hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHNBGDĐT năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).<br /> [2] Bộ GD-ĐT (2017). Chương trình Giáo dục mầm<br /> non (ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TTBGDĐT và Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT của<br /> Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).<br /> [3] Trần Kiểm - Nguyễn Xuân Thức (2012). Đại cương<br /> khoa học quản lí và quản lí giáo dục. NXB Đại học<br /> Sư phạm.<br /> [4] Harold Koontz - Cyril Odonnell - Heinz Weihrich<br /> (1998). Những vấn đề cốt yếu của quản lí. NXB<br /> Khoa học và Kĩ thuật.<br /> [5] Hoàng Lân - Hoàng Văn Yến (1985). Tổ chức<br /> ngày hội, ngày lễ trong trường lớp mẫu giáo.NXB<br /> Giáo dục.<br /> [6] Hoàng Công Dụng - Trần Chinh (2017). Tổ chức các<br /> hoạt động lễ hội ở trường mầm non (Theo Chương<br /> trình Giáo dục mầm non). NXB Giáo dục Việt Nam.<br /> [7] Nguyễn Thị Hường (2015). Tăng cường công tác<br /> quản lí nhà nước đối với hoạt động lễ hội truyền<br /> thống. Tạp chí Quản lí Nhà nước, số 238, tr 45-48.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2