intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng quản lý và sử dụng vốn cố định tại Cty vật liệu xây dựng và kinh doanh Đà Nẵng - 1

Chia sẻ: Tt Cap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

53
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. A.TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: I.Khái niệm, vai trò, chức năng tài chính doanh nghiệp: 1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp: a.Khái niệm về doanh nghiệp: Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường làm tăng giá trị của chủ sở hữu. Doanh nghiệp là một cách thức tổ chức hoạt động kinh tế của nhiều cá nhân. Có nhiều hoạt động kinh tế chỉ có thể thực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn cố định tại Cty vật liệu xây dựng và kinh doanh Đà Nẵng - 1

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com PH ẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. A.TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: I.Khái niệm, vai trò, chức năng tài chính doanh nghiệp: 1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp: a.Khái niệm về doanh nghiệp: Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường làm tăng giá trị của chủ sở hữu. Doanh nghiệp là một cách thức tổ chức hoạt động kinh tế của nhiều cá nhân. Có nhiều hoạt động kinh tế chỉ có thể thực hiện bởi các doanh nghiệp chứ không phải các cá nhân. Mục đích chủ yếu là thực hiện hoạt động kinh doanh, nhiệm vụ chủ yếu của các doanh nghiệp là thực hiện hoạt động kinh doanh với mục tiêu cơ bản nhất là thu được lợi nhuận tối đa trong sự phát triển bền vững. Doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau tuỳ theo tiêu th ức phân chia có các loại h ình doanh nghiệp như doanh nghiệp Nh à nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp d anh, công ty liên doanh, doanh nghiệp tư nhân. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp bao gồm các chủ thể kinh doanh sau đây: Kinh doanh cá thể, kinh doanh góp vốn, công ty. b.Khái niệm tài chính: Tài chính là những tổng thể mối quan hệ kinh tế được thực hiện dưới hình thức tiền tệ, tài chính được đặc trưng b ởi sự độc lập tương đối của tiền tệ trong quá trình tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền tệ đại diện cho những sức mua nhất định ở các chủ th ể kinh tế xã hội.Tài chính phản ánh tổng hợp các quan hệ trong phân phối các
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n guồn lực tài chính thông qua tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền tệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tích luỹ hay tiêu dùng của các chủ thể trong xã hội. c.Tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế b iểu hiện h ình thức giá trị (quan hệ tiền tệ), phát sinh trong quá trình hình thàmh và sử dụng các qu ỹ tiền tệ, nhằm phục vụ quá trình tái sản xuất trong mỗi doanh n ghiệp và góp ph ần tích luỹ vốn cho Nhà nước. - Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước: Đây là mối quan hệ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nư ớc khi Nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp. - Quan h ệ giữa doanh nghiệp với ngân h àng: Quan hệ này được biểu hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ trên thị trường tài chính,doanh n ghiệp có thể vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, có thể phát hành cổ phiếu và trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn. Ngược lại doanh nghiệp phải trả lãi vay và vốn vay, trả lãi cổ phần cho các nh à tài trợ. Doanh nghiệp cũng có thể gửi tiền vào ngân hàng đầu tư chứng khoán bằng số tiền tạm thời ch ưa sử dụng. - Quan h ệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác: Trong nền kinh tế, doanh n ghiệp có quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp khác trên thị trường h àng hoá, d ịch vụ, thị trường sức lao động. Đây là những thị trường mà tại đó doanh nghiệp tiến hành mua sắm máy móc thiết bị, nhà xưởng, tìm kiếm lao động. Điều quan trọng là thông qua thị trường, doanh nghiệp có thể xác định hàng hoá và d ịch vụ cần thiết cung ứng. Trên cơ sở đó doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thoả mãn nhu cầu thị trường.
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Quan h ệ nội bộ doanh nghiệp: Đây là giữa các bộ phận sản xuất-kinh doanh, - giữa cổ đông và người quản lý, giữa cổ đông và người chủ nợ, giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu vốn. Các mối quan hệ này được thể hiện thông qua hàng lo ạt chính sách của doanh nghiệp như: chính sách cổ tức (phân phối thu nhập), chính sách đầu tư, chính sách về cơ cấu vốn, chi phí,v.v… 2.Vai trò tài chính: a.Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: - Tài chính có vai trò trong tạo lập vốn, đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh. Để đạt được những mục đích sản xuất kinh doanh, yếu tố hàng đ ầu của doanh n ghiệp là phải có vốn. Trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay, việc đảm bảo vốn trở th ành một nhân tố sống còn của mỗi doanh nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu vốncủa các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế. nên th ị trường cũng xuất hiện những nhân tố mới của thị trường tài chính cùng những h ình thức trong liên doanh liên kết sản xuất và đ ầu tư…Trong bối cảnh đó các doanh nghiệp có khả năng phát huy cao độ các chức năng tài chính để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh. -Tài chính doanh nghiệp có vai trò trong việc tổ chức sử dụng vốn một cách tiết kiệm và có hiệu quả, cũng như đ ảm bảo vốn đây được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong điều kiện cơ chế thị trường quy luật cạnh tranh đã đặt ra trước các doanh n ghiệp những yêu cầu khắt khe hơn. Người quản lý phải có nghệ thuật trong việc sử dụng vốn để không bị ứ đọng, quay vòng nhanh, xác định những trọng điểm trong sử dụng vốn để đảm bảo tiết kiệm và đem lại hiệu quả cao, đồng thời phải tìm ra các động tác bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Tài chính doanh nghiệp có vai trò là đòn bẩy kinh tế thích hợp sản xuất kinh doanh. Trong vai trò này, b ằng các cơ chế phân phối thu nhập, phân phối qu ỹ tiền lương, qu ỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng,… sẽ đưa lại kết quả lớn lao trong sản xuất kinh doanh như:kích thích tăng năng xuất lao động, tăng cường phát minh sáng chế, kích thích tiêu dùng xã hội… Cũng bằng các biện pháp tài chính có th ể đề cao đư ợc trách nhiệm vật chất trong sản xuất, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong sản xuất kinh doanh, lập lại cân bằng trong phân phối. b .Đối với hệ thống tài chính quốc gia: Tài chính doanh nghiệp là cơ sở tạo nền vững chắc của hệ thống tài chính quốc gia vì sự đóng góp của các doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong khoản phải thu Ngân sách. c.Đối với môi trường xung quanh: Vai trò này được thể hiện thông qua sự tác động của tài chính doanh nghiệp với môi trường xung quanh, nó là một bộ phận của hệ thống tài chính. Nếu tài chính doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh làm cho môi trường xung quanh lành mạnh, có điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp khác trong trường hợp khó khăn, đồng thời góp phần tăng thu nhập cho các nhà đ ầu tư và cải thiện đời sống cho tầng lớp nhân dân. 3 .Chức năng của tài chính doanh nghiệp: a .Tạo vốn đảm bảo thoã mãn nhu cầu vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh.Để có đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tài chính doanh nghiệp phải tính toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn tổ chức huy động sử dụng vốn đúng đắn nhằm thúc đẩy sự phát triển có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Về phía Nhà nước phải có hổ trợ doanh mghiệp là tạo môi trường hoạt động phong phú, đa dạng để tạo vốn và phát triển các loại h ình tín dụng thu hút tối đa hoá các nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế xã hội dân cư tạo nguồn vay dồi dào đối với mọi loại hình doanh nghiệp. b .Phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp Thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối, thu nh ập bằng tiền mà các doanh nghiệp đạt do thực hiện thu nhập bán hàng trước khi phải bù đắp các chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất cũng như bù đ ắp hao mòn m áy móc thiết bị trả lương cho người lao động để mua sắm nguyên nhiên vật liệu để tiếp tục chu kỳ sản xuất mới, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Phần còn lại doanh nghiệp sử dụng các quỹ của doanh nghiệp thực hiện bảo to àn vốn hoặc trả lợi tức cổ phần (nếu có).Chức năng phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp và quá trình phân phối đó luôn gắn liền với những đặc điểm vốn có của hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thức sở hữu của doanh nghiệp. c.Chức năng kiểm tra (Chức năng giám đốc): Tài chính doanh nghiệp căn cứ vào thu chi tiền tệ các chỉ tiêu phản ánh bằng tiền đ ể kiểm soát tình hình đảm bảo vốn sản xuất kinh doanh, tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể qua tỷ trọng cơ cấu qua nguồn huy động việc sử dụng nguồn vốn huy động, việc tính toán các yếu tố chi phí vào giá thành và phí lưu thông, việc thanh toán các khoản công nợ với ngân sách, với người b án, với tín dụng với công nhân viên và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật tài chính, k ỷ luật thanh toán, kỷ luật tín dụng của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó giúp cho chủ
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com th ể quản lý, phát hiện những khâu mất cân đối, những cơ sở trong công tác điều h ành, quản lý kinh doanh để có quyết định ngăn chặn kịp thời các khả năng tổn thất có th ể xảy ra nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đặc điểm của chức n ăng này là toàn diện và thường xuyên suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. II.Những vấn đề phân tích tài chính: 1 .Nội dung phân tích tài chính: a .Khái niệm về phân tích tài chính: Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép sử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đ ánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và ch ất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Quy trình thực hiện phân tích tài chính ngày càng được áp dụng rộng rãi trong mọi đơn vị kinh tế được tự chủ nhất đ ịnh về tài chính như các doanh nghiệp thuộc mọi h ình thức đư ợc áp dụng trong các tổ chức xã hội, tập thể, các cơ quan quản lý tổ chức công cộng. b .Nhiệm vụ của phân tích tài chính: - Đánh giá tình hình sử dụng vốn nguồn vốn như: Xem xét việc phân bổ vốn n guồn vốn có hợp lý hay không, xem xét mức độ đảm bảo vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phát hiện những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa thiếu vốn. - Đánh giá tình hình thanh toán khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tình hình chấp h ành các chính sách chế độ tài chính, tín dụng của Nhà nước. - Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. - Phát hiện khả năng tiềm tàng đ ề ra các biện pháp động viên khai thác khả năng tiềm tàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c.Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: - Đánh giá khái quát tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính - Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp - Phân tích tình hình đầu tư và cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp - Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp + Phân tích ch ỉ tiêu hiệu quả kinh doanh + Phân tích hiệu quả sử dụng về TSCĐ của doanh nghiệp + Phân tích hiệu quả sử dụng về TSLĐ của doanh nghiệp + Phân tích khả năng sinh lời 2.Mục đích, ý nghĩa của phân tích tài chính: a .Mục đích của phân tích tài chính: - Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin kinh tế tài chính cần thiết cho các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà cho vay, các đối tượng quan tâm khác để giúp họ có những quyết định đúng trong kinh doanh, quan hệ kinh tế. - Cung cấp những thông tin về tình hình sử dụng vốn, khả năng huy động nguồn vốn, các tỷ xuất về đầu tư, các tỷ xuất biểu hiện khả năng tự tài trợ, khả năng tiêu thụ sản phẩm, khả năng sinh lời và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó giúp cho doanh nghiệp thấy rõ những mặt mạnh mặt yếu nguyên nhân tồn tại để đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Cung cấp thông tin về tình hình công n ợ, khả năng thu hồi các khoản phải thu, khả năng thanh toán các khoản phải trả, giúp doanh nghiệp dự đoán chính xác quá trình phát triển, đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý vĩ mô nắm chắc tình hình kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp được hiệu quả.
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b .Ý nghĩa của việc phân tích tài chính: Phân tích tài chính rất hữu ích trong việc quản trị doanh nghiệp đồng thời là n guồn thông tin tài chính chủ yếu đối với những người ngo ài doanh nghiệp. Đối với chủ doanh nghiệp mối quan tâm h àng đầu là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Ngoài ra các nhà quản trị còn quan tâm đến các mục tiêu khác như: công việc làm ăn, nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp những sản phẩm hàng hoá và d ịch vụ với chi phí thấp nhất, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường. .Đối với chủ ngân h àng và các nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm chủ yếu của họ là hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy họ đặc biệt chú ý đến lượng tiền và đến các tài sản khác có thể chuyển đổi th ành tiền nhanh, từ đó so sánh với số nợ ngắn hạn để biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Bên cạnh đó các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm đến số lư ợng vốn của chủ sở hữu. Bởi vì số lượng vốn của chủ sở hữu này sẽ là khoản b ảo hiểm cho họ trong thời gian doanh nghiệp gặp rủi ro. .Đối với nhà đ ầu tư mối quan tâm của họ thường hướng vào các yếu tố rủi ro, th ời gian hoàn vốn, khả năng sinh lãi, khả năng thanh toán vốn, vì vậy họ cần thông tin về điều kiện tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Đồng thời các nhà đầu tư cũng rất quan tâm đến việc điều hành hoạt động sự an toàn và tính hữu hiệu cho họ. Bên cạnh đó chủ doanh nghiệp (chủ sở hữu) các nhà quản lý chủ ngân hàng, các nhà cung cấp còn có nhiều nhóm người khác quan tâm đến thông tin tài chính của doanh n ghiệp đó là cơ sở tài chính, người lao động những người này có thông tin về cơ b ản giống chủ ngân h àng, nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp vì nó liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm đến khách hàng hiện tại và trong tương lai của họ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2