intTypePromotion=1
ADSENSE

TIẾP CẬN HÌNH ẢNH HỌC SỌ NÃO

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

673
lượt xem
211
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp Các bạn theo đuổi nghành y có thể hiểu sâu hơn về thành phần và cấu tạo của Bộ Não Trên Cơ Thể chúng ta, Tài Liệu "Tiếp Cận Hình Ảnh Học Sọ Não" sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan, đầy đủ và chi tiết hơn về thành phần của Bộ Não...Phù não do mạch: Do u, chấn thương, xuất huyết, tổn thương hàng rào máu não, khoang ngoại bào. Ngoài ra còn do các nguyên nhân như phù mô kẽ, phù độc tố tế bào,... mọi người có thể tham khảo thêm tài liệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIẾP CẬN HÌNH ẢNH HỌC SỌ NÃO

 1. TIEÁP CAÄN HÌNH AÛNH HOÏC SOÏ NAÕO BS. CAO THIEÂN TÖÔÏNG KHOA CÑHA-BVCR
 2. CAÙC VAÁN ÑEÀ • 1. Tuoåi beänh nhaân? Beänh söû? • 2. Nhöõng thay ñoåi sau chaán thöông caùc caáu truùc moâ meàm: baàm maùu/u? • 3. Ñöôøng bôø bình thöôøng cuûa beå neàn vaø beå quanh cuû naõo sinh tö? (nguy cô thoaùt vò thaân naõo). • 4. Kích thöôùc vaø ñöôøng bôø naõo thaát vaø khoang döôùi nheän coù thích hôïp vôùi tuoåi beänh nhaân khoâng?
 3. • 5. Coù taéc ngheõn doøng dòch naõo tuûy (naõo uùng thuûy taéc ngheõn) hoaëc caùc daáu hieäu phuø naõo (= xoùa caùc raõnh) khoâng? • 6. Baát ñoái xöùng: do vò trí ñaàu hay baát ñoái xöùng thöïc söï? • 7. PL hoaëc CECT: caùc ñoäng maïch naõo coù ñeàu ñaën khoâng? (ñaëc bieät laø sau khi tieâm caûn quang) • 8. Ñoùng voâi ñaùm roái maïch maïc vaø tuyeán tuøng? (caùc daáu hieäu thöôøng gaëp). Coù oå taêng ñaäm ñoä naøo khaùc khoâng?
 4. • 9. Chaát traéng caïnh naõo thaát vaø voû naõo coù giôùi haïn roõ vaø khoâng roõ? toån thöông khu truù hoaëc phuø? • 10. Haïch neàn vaø bao trong coù nguyeân veïn khoâng? (vò trí thöôøng gaëp nhaát cuûa nhoài maùu naõo) • 11. Thaân naõo, tieåu naõo, caàu naõo coù bình thöôøng khoâng? • 12. Kieåm tra xöông soï ñeå xem nöùt soï hoaëc di caên xöông treân cöûa soå xöông.
 5. PHUØ NAÕO Caùc loaïi • 1. Phuø moâ keõ • -Dòch naõo tuûy töø naõo thaát chaát traéng • -Naõo uùng thuûy khoâng thoâng thöông. • 2.Phuø do maïch: • 3. Phuø ñoäc toá teá baøo:
 6. PHUØ NAÕO DO MAÏCH • Do u, chaán thöông, xuaát huyeát • Toån thöông haøng raøo maùu naõo • Khoang ngoaïi baøo • Ñaùp öùng corticoid • Aûnh höôûng ñeán chaát traéng (voû naõo coøn nguyeân)
 7. PHUØ ÑOÄC TOÁ TEÁ BAØO • Nhoài maùu, nhieãm truøng • Toån thöông bôm Na-K • Noäi baøo • Khoâng ñaùp öùng corticoid • Aûnh höôûng caû chaát traéng vaø chaát xaùm
 8. PHUØ NAÕO CT • -Xoùa raõnh voû naõo • -Xoaù khoang döôùi nheän vuøng beå neàn, ñaëc bieät laø beå treân yeân vaø beå quanh gian naõo. • -Naõo thaát nhoû hoaëc bò cheøn eùp. • -Maát phaân bieät chaát xaùm – traéng.
 9. THOAÙT VÒ NAÕO • Laø söï ñaåy leäch nhu moâ naõo bình thöôøng ngang qua hoaëc xiuyeân qua caùc vuøng ôû vò trí khaùc do hieäu öùnh choaùn choã. • Hieäu öùng choaùn choã thöôøng do u, chaán thöông hoaëc nhieãm truøng.
 10. THOAÙT VÒ NAÕO Phaân loaïi 1. Thoaùt vò qua leàu tieåu naõo. 2. Thoaùt vò döôùi lieàm naõo. 3. Thoaùt vò qua loã chaåm 4. Thoaùt vò caùnh xöông böôùm hoaëc xöông böôùm.
 11. Thoaùt vò qua leàu tieåu naõo • -Thoaùt vò höôùng leân • -Thoaùt vò höôùng xuoáng.
 12. Thoaùt vò qua leàu tieåu naõo höôùng xuoáng LAÂM SAØNG HÌNH AÛNH BIEÁN CHÖÙNG Daõn ñoàng töû Roäng söøng thaùi Nhoài maùu thuøy cuøng beân döông ñoái beân chaåm do cheøn eùp Lieät ½ ngöôøi ñoái Roäng beå quanh ñoäng maïch naõo beân cuoáng naõo ñoàng sau beân Roäng beå tröôùc caàu naõo ñoàng beân Moùc thaùi döông lan vaøo beå treân yeân
 13. Roäng beå quanh cuoáng naõo ñoàng beân
 14. Roäng söøng thaùi döông ñoái beân
 15. Roäng beå tröôùc caàu naõo ñoàng beân
 16. Thoaùt vò qua leàu tieåu naõo höôùng xuoáng Thoaùt vò moùc Bình thöôøng – hình ngoâi sao 6
 17. Thoaùt vò moùc coronal
 18. Bieán chöùng Xuaát huyeát Duret
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2