intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tìm hiểu Cách setup BIOS

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

334
lượt xem
118
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi khởi động máy lần đầu tiên, máy tính sẽ đọc một tập hợp dữ liệu được lưu trong CMOS (một chip bộ nhớ đặc biệt luôn hoạt động nhờ một cục pin nhỏ), không có thông tin này máy tính sẽ bị tê liệt. Việc xác lập các thông tin này gọi là Setup Bios và bao giờ người bán cũng phải làm thủ tục Setup Bios ngay sau khi ráp máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu Cách setup BIOS

 1. Cách Setup BIOS Khi kh i ng máy l n u tiên, máy tính s c m t t p h p d li u ư c lưu trong CMOS (m t chip b nh c bi t luôn ho t ng nh 1 c c pin nh ), không có thông tin n y máy tính s b tê li t. Vi c xác l p các thông tin n y g i là Setup Bios và bao gi ngư i bán cũng ph i làm th t c Setup Bios ngay sau khi ráp máy. Nhưng b n cũng ph i bi t cách Setup Bios phòng trư ng h p máy t m t các thông tin lưu trong Bios vì các lý do như: H t pin, nhi u i n, virus...Hi n nay, ngư i ta dùng Flash Ram lưu thông tin Bios nên không c n ph i có Pin nuôi trên mainboard. Tùy Mainboard, các m c trong Bios có th khác nhau theo t ng hãng ch t o (Award, Ami, Pheonix...) nhưng v căn b n chúng v n gi ng nhau và trong ph n n y ch y u bàn v căn b n, còn các tính năng riêng b n ph i ch u khó tìm hi u thêm nh vào các ki n th c căn b n n y. Màn hình Bios Setup a s là màn hình ch y ch TEXT. G n ây ang phát tri n lo i BiosWin (Ami) có màn hình Setup g m nhi u c a s gi ng tương t Windows và s d ng ư c Mouse trong khi Setup nhưng các m c v n không thay i. Chú ý thao tác vào Bios Setup là: B m phím Del khi m i kh i ng máy i v i máy Ðài Loan. Ð i v i các máy M , thư ng là b n ph i thông qua chương trình qu n lý máy riêng c a t ng hãng n u mu n thay i các thông s c a Bios. * Bios thư ng: Di chuy n v t sáng l a ch n m c b ng các phím mũi tên. Thay i giá tr c a m c ang Set b ng 2 phím Page Up và Page Dn. Sau ó nh n phím Esc thoát kh i m c (giá tr m i s ư c lưu tr ). Nh n F10 thoát Setup Bios n u mu n lưu các thay i, khi h p tho i hi n ra, b m Y lưu, N không lưu. Nh n Esc n u mu n thoát mà không lưu thay i, khi h p tho i hi n ra, b m Y không lưu, N tr l i màn hình Setup Bios. * Bios Win: Màn hình Setup xu t hi n dư i d ng h a g m nhi u c a s , s d ng ư c mouse n u b n có mouse lo i: PS/2 mouse, Microsoft mouse, Serial mouse, Logitect C mouse. Dùng mouse b m kép vào c a s m m t thành ph n, b m vào m c c n thay i, m t c a s li t kê giá tr xu t hi n, b m vào giá tr mu n ch n r i thoát b ng cách b m vào ô nh góc trên bên trái. N u không có mouse, dùng các phím mũi tên di chuy n, n m c c n thay ib m Enter, xu t hi n h p li t kê, ch n giá tr m i, b m Enter, cu i cùng b m Esc. 1. Setup các thành ph n căn b n (Standard CMOS Setup): Ðây là các thành ph n cơ b n mà Bios trên t t c các lo i máy PC ph i bi t qu n lý và i u khi n chúng.
 2. * Ngày, gi (Date/Day/Time): B n khai báo ngày tháng năm vào m c n y. Khai báo n y s ư c máy tính xem là thông tin g c và s b t u tính t ây tr i. Các thông tin v ngày gi ư c s d ng khi các b n t o hay thao tác v i các t p tin, thư m c. Có chương trình khi ch y cũng c n thông tin n y, thí d báo cho b n c p nh t khi quá h n, ch m d t ho t ng khi n ngày quy nh...Bình thư ng b n Set sai hay không Set cũng ch ng nh hư ng gì n ho t ng c a máy. Các thông tin n y có th s a ch a tr c ti p ngoài Dos b ng 2 l nh Date và Time, hay b ng Control Panel c a Windows mà không c n vào Bios Setup. Chú ý: Ð ng h máy tính luôn luôn ch y ch m khong vài giây/ngày, th nh tho ng b n nên ch nh l i gi cho úng. Nhưng n u quá ch m là có v n c n ph i thay mainboard. * ĩa m m (Drive A/B): Khai báo lo i ĩa cho A và B, b n căn c vào vi c n i dây cho ĩa xác nh. ĩa n iv i u n i ngoài cùng c a dây n i là A, kia là B. có kích thư c l n là 1.2M 5.25 inch, nh là 1.44M 3.5 inch. N u không có thì ch n Not Installed. N u b n khai báo sai, ĩa s không ho t ng ch không hư h ng gì, b n ch c n khai báo l i. Trong các mainboard s d ng Bios i m i, khai báo sai lo i dĩa 1.2Mb thành 1.4Mb hay ngư c l i, dĩa v n ho t ng bình thư ng nhưng kêu r t l n lúc m i b t u c ĩa, v lâu dài có th hư ĩa. Các Bios và các card I/O i m i cho phép b n tráo i2 ĩa m m mà không c n tráo i dây (swap floppy drive), t c là A thành B và ngư c l i khi s d ng. Khi tráo i b ng cách Set jumper trên card I/O, b n nh khai báo l i trong Bios Setup (Khi tráo b ng l nh Swap trong Bios thì không c n khai báo l i), nhưng có ng d ng không ch u cài t khi Swap ĩa m m, nh t là các ng d ng có b o v ch ng sao chép. * ĩa c ng (Drive C/D) lo i IDE: Ph n khai báo ĩa c ng r c r i hơn, b t bu c b n ph i khai báo chi ti t các thông s , b n khai báo sai không nh ng c ng không ho t ng mà ôi khi còn làm hư c ng n u b n khai báo quá dung lư ng th t s c a c ng và cho ti n hành FDISK, FORMAT theo dung lư ng sai n y. May m n là các Bios sau n y u có ph n dò tìm thông s c ng IDE t ng (IDE HDD auto detection) nên các b n kh i m c công nh khi s d ng ĩa c ng lo i IDE. Chúng tôi s nói v ph n auto detect n y sau. Ngoài ra, các c ng sau n y u có ghi thông s trên nhãn dán trên m t. B n cho ch y Auto detect, Bios s t ng i n các thông s n y dùm b n. Vi c khai báo c ng C và D òi h i ph i úng v i vi c Set các jumper trên 2 c ng. B n xác l p c ng không ph i qua u n i dây mà b ng các jumper trên m ch i u khi n c ng. Các c ng
 3. i m i ch có m t jumper 3 v trí: duy nh t, Master ( C), Slave ( D) và có ghi rõ cách Set trên nhãn. Các ĩa c ng i cũ nhi u jumper hơn nên n u không có tài li u hư ng d n là r c r i, ph i mò m m r t lâu. * ĩa c ng (Drive E/F) lo i IDE: Các Bios và các card I/O i m i cho phép g n 4 dĩa c ng, vì hi n nay các dĩa CDROM cũng s d ng un i c ng ho t ng, g i là CDROM Interface IDE (giao di n ĩa IDE) ơn gi n vi c l p t. Chú ý: Khai báo là NONE trong Bios Setup cho ĩa CD-ROM. * Màn hình (Video) - Primary Display: EGA/VGA: Dành cho lo i màn hình s d ng card màu EGA hay VGA, Super VGA. CGA 40/CGA 80: Dành cho lo i màn hình s d ng card màu CGA 40 c t hay CGA 80 c t. Mono: Dành cho lo i màn hình s d ng card tr ng en, k c card VGA khi dùng màn hình tr ng en. * Treo máy n u phát hi n l i khi kh i ng (Error Halt): T t c l i (All error): Treo máy khi phát hi n b t c l i nào trong quá trình ki m tra máy, b n không nên ch n m c n y vì Bios s treo máy khi g p l i u tiên nên b n không th bi t các l i khác, n u có. B qua l i c a Keyboard (All, But Keyboard): T t c các l i ngo i tr l i c a bàn phím. B qua l i ĩa (All, But Diskette): T t c các l i ngo i tr l i c a ĩa. B qua l i ĩa và bàn phím (All, But Disk/Key): T t c các l i ngo i tr l i c a ĩa và bàn phím. Không treo máy khi có l i (No error): Ti n hành quá trình ki m tra máy cho n khi hoàn t t dù phát hi n b t c l i gì. B n nên ch n m c n y bi t máy b tr c tr c b ph n nào mà có phương hư ng gi i quy t. * Keyboard:
 4. Install: Cho ki m tra bàn phím trong quá trình kh i ng, thông báo trên màn hình n u bàn phím có l i. Not Install: Không ki m tra bàn phím khi kh i ng. Chú ý: ch n m c n y không có nghĩa là vô hi u hoá bàn phím vì n u v y làm sao i u khi n máy. Nó ch có tác d ng cho Bios kh i m t công ki m tra bàn phím nh m rút ng n th i gian kh i ng. 2. Setup các thành ph n nâng cao (Advanced Setup): * Virut Warning: N u Enabled, Bios s báo ng và treo máy khi có hành ng vi t vào Boot sector hay Partition c a ĩa c ng. N u b n c n ch y chương trình có thao tác vào 2 nơi ó như: Fdisk, Format... b n c n ph i Disable m c n y. * Internal cache: Cho hi u l c (enable) hay vô hi u hoá (disable) Cache (L1) n i trong CPU 486 tr lên. * External cache: Cho hi u l c (enable) hay vô hi u hoá (disable) cache trên mainboard, còn g i là Cache m c 2 (L2). * Quick Power On Self Test: N u enable Bios s rút ng n và b qua vài m c không quan tr ng trong quá trình kh i ng, gi m th i gian kh i ng t i a. * About 1 MB Memory Test: N u Enable Bios s ki m tra t t c b nh . N u Disable Bios ch ki m tra 1 Mb b nh u tiên. * Memory Test Tick Sound: Cho phát âm thanh (enable) hay không (disable) trong th i gian test b nh . * Extended Bios Ram Area:
 5. Khai báo m c n y n u mu n dùng 1 Kb trên nh c a b nh quy ư c, t c Kb b t ut a ch 639K hay 0:300 c a vùng Bios h th ng trong b nh quy ư c lưu các thông tin v ĩa c ng. Xác l p có th là 1K hay 0:300. * Swap Floppy Drive: Tráo i tên 2 ĩa m m, khi ch n m c n y b n không c n khai báo l i lo i ĩa như khi tráo b ng cách Set jumper trên card I/O. * Boot Sequence: Ch n ĩa cho Bios tìm h i u hành khi kh i ng. Có th là C r i n A hay A r i n C hay ch có C. B n nên ch n C,A hay ch có C, phòng trư ng h p vô tình kh i ng b ng ĩa m m có Virus. Hi n nay trên các Mainboard Pentium. Bios cho phép b n ch nh kh i ng t 1 trong 2 m m hay trong 4 c ng IDE hay b ng c ng SCSI th m chí b ng CD Rom cũng ư c. * Boot Up Floppy Seek: N u Enable Bios s dò tìm ki u c a ĩa m m là 80 track hay 40 track. N u Disable Bios s b qua. Ch n enable làm ch m th i gian kh i ng vì Bios luôn luôn ph i c ĩa m m trư c khi c ĩa c ng, m c dù b n ã ch n ch kh i ng b ng C. * Boot Up Numlock Status: N u ON là cho phím Numlock m ( èn Numlock sáng) sau khi kh i ng, nhóm phím bên tay ph i bàn phím dùng ánh s . N u OFF là cho phím Numlock t t ( èn Numlock t i), nhóm phím bên tay ph i dùng di chuy n con tr . * Boot Up System Speed: Quy nh t c c a CPU trong th i gian kh i ng là High (cao) hay Low (th p). * Memory Parity Check: Ki m tra ch n l b nh . Ch n theo mainboard vì có lo i cho phép m c n y enable, có lo i b t b n ph i disable m i ch u ch y. Ð u tiên b n ch n enable, n u máy treo b n ch n l i là disable. M c n y không nh hư ng n h th ng, ch có tác d ng ki m tra Ram.
 6. * IDE HDD Block Mode: N u ĩa c ng c a b n h tr ki u v n chuy n d li u theo t ng kh i (các ĩa i m i có dung lư ng cao). B n cho enable tăng t c cho ĩa. N u ĩa i cũ b n cho disable m c n y. * Pri. Master/Slave LBA (Logic Block Addressing) Mode: N u2 ĩa c ng ư c n i vào u n i Primary c a card I/O có dung lư ng l n hơn 528Mb, b n cho enable m c n y. * Sec. IDE Ctrl Drives Install: M cn y khai báo máy b n có ĩa c ng n i vào u n i Secondary c a card I/O. Các ch nh có th là Master, Mst/Slv và disable. * Sec Master/Slave LBA Mode: Xác l p LBA cho u n i th 2. Chú ý: Các m c h tr cho ĩa c ng có dung lư ng l n và các card I/O i m i giúp b n s d ng ĩa có dung lư ng trên 528Mb. Trong trư ng h p b n cho enable các m c n y r i m i ti n hành Fdisk và Format ĩa, n u sau ó b n l i disable các m c n y hay em g n qua máy khác cũng ch n disable, b n s không th s d ng ư c dĩa c ng. Khi dùng CDROM có u n i IDE, b n nên g n vào u n i Secondary kh i nh hư ng n dĩa c ng (g n vào u n i Pri) khi c n ch y 32BitDiskAccess trong Windows. * Typematic Rate Setting: N u enable là b n cho 2 m c dư i ây có hi u l c. 2 m c n y thay th l nh Mode c a DOS, quy nh t c và th i gian tr c a bàn phím. * Typematic Rate (Chars/Sec): B n l a ch n s ký t /giây tuỳ theo t c ánh phím nhanh hay ch m c a b n. N u b n Set th p hơn t c ánh thì máy s phát ti ng Bip khi nó ch y theo không k p. * Typematic Delay (Msec): Ch nh th i gian l p l i ký t khi b n b m và gi luôn phím, tính b ng mili giây.
 7. * Security Option: M c n y dùng gi i h n vi c s d ng h th ng và Bios Setup. Setup: Gi i h n vi c thay i Bios Setup, m i khi mu n vào Bios Setup b n ph i ánh úng m t kh u ã quy nh trư c. System hay Always: Gi i h n vi c s d ng máy. M i khi m máy, Bios luôn luôn h i m t kh u, n u không bi t m t kh u Bios s không cho phép s d ng máy. Chú ý: Trong trư ng h p b n chưa ch nh m t kh u, Disable (vô hi u hoá) m c n y, b n ch n Password Setting, b n ng ánh gì vào các ô nh p m t kh u mà ch c n b m ENTER. Trong trư ng h p b n ã có ch nh m t kh u nay l i mu n b i. B n ch n Password Setting, b n ánh m t kh u cũ vào ô nh p m t kh u cũ (Old Password) còn trong ô nh p m t kh u m i (New Password) b n ng ánh gì c mà ch c n b m ENTER. Có mainboard thi t k thêm 1 jumper xoá riêng m t kh u ngoài jumper xoá toàn b thông tin trong CMOS. T t hơn h t là b n ng s d ng m c n y vì b n thân chúng tôi ch ng ki n r t nhi u trư ng h p d khóc d cư i do m c n y gây ra. L i ít mà h i nhi u. Ch nh ng máy tính công c ng m i ph i s d ng t i m c n y thôi. * System Bios Shadow, Video Bios Shadow: N u enable là cho copy các d li u v System và Video trong Bios (có t c ch m) vào Ram (t c nhanh) rút ng n th i gian khi c n truy nh p vào các d li u n y. * Wait for if Any Error: Cho hi n thông báo ch n phím F1 khi có l i. * Numeric Processor: Thông báo có g n CPU ng x lý (Present) trên máy hay không (absent). M c n y thư ng có cho các máy dùng CPU 286, 386, 486SX. T 486DX tr v sau ã có con ng x lý bên trong CPU nên trên các máy m i có th không có m c n y. * Turbo Switch Funtion: Cho nút Turbo có hi u l c (enable) hay không (disable). M c n y thư ng th y các Bios i c , trên các máy i m i l a ch n n y thư ng b ng cách Set jumper c a Mainboard. T Mainboard pentium tr i không có m c n y.
 8. 3. Setup các thành ph n có liên quan n v n hành h th ng (Chipset Setup): * Auto Configuration: N u enable, Bios s t ng xác l p các thành ph n v DRAM, Cache...m i khi kh i ng tùy theo CPU Type (ki u CPU) và System Clock (t c h th ng). N u Disable là cho b n t ch nh. * AT Clock Option: N u Async (không ng b ) là l y dao ng chu n c a b dao ng th ch anh chia ôi làm t c ho t ng cho AT Bus (bus 8 - 16Bit). Thư ng là 14.318MHz/2 t c 7.159MHz. Có Bios còn cho ch n t c c a m c n y là 14.318MHz. N u Sync ( ng b ) là dùng System Clock (do b n ch nh b ng cách Set jumper trên mainboard) làm t c chu n. * Synchronous AT Clock/AT Bus Clock Selector: Ch nh t c ho t ng cho AT Bus b ng cách l y t c chu n (system clock) chia nh còn l i kho ng 8MHz cho phù h p v i card 16Bit. Các l a ch n như sau: CLKI/3 khi system clock là 20 - 25MHz. CLKI/4 khi system clock là 33MHz. CLKI/5 khi system clock là 40MHz. CLKI/6 khi system clock là 50MHz. T c n y càng l n (s chia càng nh ), máy ch y càng nhanh do tăng t c v n chuy n d li u. Tuy nhiên l n n âu là còn tùy thu c vào mainboard và card c m trên các Slot (quan tr ng nh t là card I/O). Các b n ph i thí nghi m gi m s chia t ng n c và chú ý máy có kh i ng hay c ĩa bình thư ng không, n u phát sinh tr c tr c thì gi m xu ng 1 n c. Thư ng thì b n có th tăng ư c 2 n c, thí d : System clock là 40MHz, b n ch n CLKI/3. Card ISA 8 và 16 Bit có th ch y t t trong kho ng t 8MHz n 14MHz. N u nhanh quá, thư ng card I/O g p tr c tr c trư c (không c ư c ĩa c ng). * AT Cycle Wait States/Extra AT Cycle WS: Ð enable hay disable vi c chèn thêm 1 th i gian ch vào th i gian chu n c a AT Bus. N u system clock dư i 33MHz ch n disable. N u trên 33MHz ch n enable.
 9. * Fast AT Cycle: Khi enable s rút ng n th i gian chu n c a AT Bus. * DRAM Read Wait States/DRAM Brust Cycle: Dư i 33MHz là: 3 - 2 - 2 - 2 hay 2 - 1 - 1 - 1 T 33 - 45MHz là: 4 - 3 - 3 - 3 hay 2 - 2 - 2 - 2 50MHz là: 5 - 4 - 4 - 4 hay 3 - 2 - 2 - 2 Ch n m c n y nh hư ng l n nt c CPU. * DRAM/Memory Write Wait States: Ch n 1WS khi h th ng nhanh hay DRAM ch m (t c 40MHz tr lên). Ch n 0WS khi h th ng và DRAM có th tương thích (33MHz tr xu ng). * Hidden Refresh Option: Khi enable, CPU s làm vi c nhanh hơn do không ph i ch m i khi DRAM ư c làm tươi. * Slow Refresh Enable: M c n y nh m b o m an toàn d li u trên DRAM, th i gian làm tươi s kéo dài hơn bình thư ng. B n ch ư c enable m c n y khi b nh c a máy h tr vi c cho phép làm tươi ch m. * L1 Cache Mode: L a ch n gi a Write-Through và Write-Back cho Cache n i trong CPU 486 tr lên. Xác l p Write-Through máy s ch y ch m hơn Write-Back nhưng vi c l c ch n còn tuỳ thu c vào lo i CPU. * L2 Cache Mode: Xác l p cho cache trên mainboard. * IDE HDD Auto Detection/IDE SETUP:
 10. Khi ch n m c n y s xu t hi n m t c a s cho b n ch nh ĩa c n dò tìm thông s (2 hay 4 ĩa tuỳ theo Bios). Sau ó b n b m OK hay YES Bios i n vào ph n Standard dùm cho b n. Trong Bios i m i, Auto detect có th ưa ra vài lo i ĩa. Tuỳ theo cách s d ng dĩa (normal, LBA,...) mà b n ch n lo i thích h p. * Power Management Setup: Ð i v i CPU 486: Ph n n y là các ch nh cho chương trình ti t ki m năng lư ng s n ch a trong các Bios i m i. Chương trình n y dùng ư c cho c 2 lo i CPU: Lo i thư ng và lo i CPU ki u S. CPU ki u S hay CPU có 2 ký t cu i SL là m t lo i CPU ư c ch t o c bi t, có thêm b ph n qu n lý năng lư ng trong CPU. Do ó trong ph n n y có 2 lo i ch nh dành cho 2 lo i CPU. Ð i v i Pentium: Dùng chung cho m i lo i Pentium hay các chíp c a các h ng khác cùng i v i Pentium. * Power Management/Power Saving Mode: Disable: Không s d ng chương trình n y. Enable/User Define: Cho chương trình n y có hi u l c. Min Saving: Dùng các giá tr th i gian dài nh t cho các l a ch n (ti t ki m năng lư ng ít nh t). Max Saving: Dùng các giá tr th i gian ng n nh t cho các l a ch n (ti t ki m nhi u nh t). * Pmi/Smi: N u ch n SMI là máy ang g n CPU ki u S c a hãng Intel. N u ch n Auto là máy ang g n CPU thư ng. * Doze Timer: M c n y ch dùng cho CPU ki u S. Khi úng th i gian máy ã r nh (không nh n ư c tín hi u t các ng t) theo quy nh, CPU t ng h t c xu ng còn 8MHz. B n ch n th i gian theo ý b n (có th t 10 giây n 4 gi ) hay disable n u không mu n s d ng m c n y.
 11. * Sleep Timer/Standby timer: M c n y ch dùng cho CPU ki u S. Ch nh th i gian máy r nh trư c khi vào ch Sleep (ngưng ho t ng). Th i gian có th t 10 giây n 4 gi . * Sleep Clock: M c n y ch dùng cho CPU ki u S: Stop CPU h t c xu ng còn 0MHz (ngưng h n). Slow CPU h t c xu ng còn 8MHz. * HDD Standby Timer/HDD Power Down: Ch nh th i gian ng ng motor c a ĩa c ng. * CRT Sleep: N u Enable là màn hình s t t khi máy vào ch Sleep. * Ch nh: Các ch nh cho chương trình qu n lý ngu n bi t c n ki m tra b ph n nào khi ch y. Chú ý: Do Bios ư c s n xu t s d ng cho nhi u lo i máy khác nhau nên các b n luôn luôn g p ph n n y trong các Bios. Th c ra chúng ch có giá tr cho các máy xách tay (laptop) vì xài pin nên v n ti t ki m năng lư ng ư c t lên hàng u. Chúng tôi khuyên các b n ang s d ng máy bàn (desktop) nên vô hi u hoá t t c các m c trong ph n n y, tránh các tình hu ng b t ng như: ang cài chương trình, t nhiên máy ngưng ho t ng, ang ch y Defrag t nhiên máy ch m c c kỳ... 4. Ph n dành riêng cho Mainboard theo chu n giao ti p PCI có I/O và IDE On Board (peripheral Setup): * PCI On Board IDE: Cho hi u l c (enabled) hay vô hi u (disabled) 2 un i ĩa c ng IDE trên mainboard. Khi s d ng Card PCI IDE r i, ta c n ch n disabled. * PCI On Board Secondary IDE:
 12. Cho hi u l c (enabled) hay vô hi u (disabled) un i ĩa c ng IDE th 2 trên mainboard. M c n y b sung cho m c trên và ch có tác d ng v i u n i th 2. * PCI On Board Speed Mode: Ch nh ki u v n chuy n d li u (PIO speed mode). Có th là Disabled, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, Auto. Trong ó mode 4 là nhanh nh t. * PCI Card Present on: Khai báo có s d ng Card PCI IDE r i hay không và n u có thì ư c c m vào Slot nào. Các m c ch n là: Disabled, Auto, Slot 1, Slot 2, Slot 3, Slot 4. * PCI IRQ, PCI Primary IDE IRQ, PCI Secondary IDE IRQ: Ch nh cách xác l p ng t cho Card PCI IDE r i. Chú ý: Trong m c n y có ph n xác l p th t gán ng t cho các Card b sung. Thí d : 1 = 9, 2 = 10, 3 = 11, 4 = 12 có nghĩa là Card u tiên c m vào b t kỳ Slot nào s ư c gán ng t 9, n u có 2 Card thì Card c m vào Slot có s th t nh s ư c gán ng t 9, Slot có s th t l n s ư c gán ng t 10.v..v... * IDE 32Bit Transfers Mode: Xác l p n y nh m tăng cư ng t c cho ĩa c ng trên 528Mb, nhưng cũng có ĩa không kh i ng ư c khi enabled m c n y dù fdisk và format v n bình thư ng. * Host to PCI Post Write W/S, Host to PCI Burst Write, Host to DRAM Burst Write: Các m c n y xác l p cho PCU Bus, không nh hư ng nhi u nt c CPU, có th nguyên xác l p m c nhiên. * PCI Bus Park, Post Write Buffer: Khi enabled các m c n y có th tăng cư ng thêm t c h th ng. * FDC Control: Cho hi u l c hay không u n i cáp và xác l p a ch cho ĩa m m.
 13. * Primary Seral Port: Cho hi u l c hay không c ng COM 1 và xác l p a ch cho c ng n y. * Secondary Serial Port: Cho hi u l c hay không c ng COM 2 và xác l p a ch cho c ng n y. Chú ý: N u b n s d ng Card b sung có xác l p i ch là COM 1 hay COM 2, b n ph i disabled c ng tương ng trong hai m c trên. * Parallel Port: Cho hi u l c hay không c ng LPT 1 và xác l p a ch cho c ng n y. 5. Hư ng d n Setup Bios: Trong các tài li u i kèm mainboard, u có hư ng d n Setup Bios. Khi mua máy hay mua mainboard, các b n nh òi các tài li u n y vì nó r t c n cho vi c s d ng máy. Trong các ph n Setup trên, ph n Standard, Advanced có nh hư ng n vi c c u hình máy. Ph n Chipset nh hư ng nt c máy. Ph n PCI nh hư ng n các gán ng t, a ch cho các Slot PCI, c ng; cách v n chuy n d li u cho IDE On Board. N u g p các thành ph n hoàn toàn m i, trư c tiên b n hãy Set các thành ph n ã bi t, ki m tra vi c thay i c a máy, cu i cùng m i Set t i các thành ph n chưa bi t. Chúng tôi xin nh c l i, vi c Setup Bios sai không bao gi làm hư máy và các b n s d dàng Setup l i nh vào chính Bios. Trên mainboard luôn luôn có 1 Jumper dùng xóa các thông tin lưu trong CMOS b n có th t o l i các thông tin n y trong trư ng h p không th vào l i Bios Setup khi kh i ng máy. Khi ti n hành tìm hi u Setup Bios, b n nên theo m t nguyên t c sau: Ch Set t ng m c m t r i kh i ng máy l i, ch y các chương trình ki m tra xem t c CPU, ĩa có thay i gì không?. Cách làm n y gíúp b n phát hi n ư c nh hư ng c a t ng m c vào h th ng và b n có th bi t ch c tr c tr c phát sinh do m c nào s a ch a. Khi x y ra tr c tr c mà b n không bi t i phó, b n ch c n vào l i Bios Setup ch n Load Bios Default hay b m F6 trong ph n Set mà b n mu n ph c h i sau ó kh i ng máy l i là xong.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2