intTypePromotion=3

tính toán động học hệ dẫn động, chương 3

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
109
lượt xem
20
download

tính toán động học hệ dẫn động, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

mômem xoắn trên trục chủ động ; +, mtm = 1,97 mm_ môđun pháp trung bình ; +, b=35 mm _ chiều rộng vành răng ; +,dm1 =49,25 mm_ đường kính trung bình của bánh chủ động hệ số kể đến độ nghiêng của răng ; Y=1(do răng thẳng) hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng ; KF =1,16 KF: hệ số kể đến sự phân bố không đều của tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp tra bảng (6.14) tttk hdđ cơ khí tập 1 , ta đ-ợc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán động học hệ dẫn động, chương 3

  1. chương 3: KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn uèn Theo c«ng thøc ( 6.65) : 2.T1 K F .Y .Y .YF 1 F1 = ; 0,85.b.mtm .d m1 trong ®ã : +, T1 = 25702 Nmm_ m«mem xo¾n trªn trôc chñ ®éng ; +, mtm = 1,97 mm_ m«®un ph¸p trung b×nh ; +, b=35 mm _ chiÒu réng vµnh r¨ng ; +,dm1 =49,25 mm_ ®-êng kÝnh trung b×nh cña b¸nh chñ ®éng ; +,Y _hÖ sè kÓ ®Õn ®é nghiªng cña r¨ng ; Y =1(do r¨ng th¼ng) ; +, víi =1,721  Y =1/ =0,58 ; +, YF1 :hÖ sè d¹ng r¨ng ,tra b¶ng (6.18)@ ,ta cã : YF1 =3,57 ; YF2=3,55(víi x1 = 0,3); +, KF _hÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ uèn : KF = KF .KF .KFv ; KF :hÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng ; KF =1,16 KF: hÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu cña t¶i träng cho c¸c ®«i r¨ng ®ång thêi ¨n khíp tra b¶ng (6.14) tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 , ta ®-îc : KF = 1,09 ; KFV: hÖ sè t¶i träng ®éng suÊt hiÖn trong vïng ¨n khíp : KF =1+F.b.dm1/(2.T1.KFKF ) Theo 6.64 :  F   F g 0 .v d m1 (u  1) / u Trong ®ã : F = 0,016 b¶ng (6.15) g0 = 56 b¶ng(6.16)   F  0,016.56.3,675. 49,25.(4,2  1) / 4,2  25,7 ; Do ®ã :  KFv = 1 + 25,7.35.49,25/(25702.1,16.1,09 ) =1,68 ;  KF = 1,16. 1,09. 1,55 = 2,12 ;
  2. 2.25702.2,12.0,58.1.3,57 Ta ®-îc: F1 =  82,1 MPa < [F1] = 252 0,85.35.1,97.49,25 Mpa ; F2 = F1 .YF2/YF1=82,1. 3,55/3,57= 81,6 Mpa
  3. +, TÝnh lùc ¨n khíp: 2.T1 2.25702 Ft1  Ft 2    1043,7 N d m1 49,25 Fr1 = Fa2 = Ft1.tg.cos1 = 1043,7. tg20o .cos13o 23’33’’= 369,5 N; Fa1 = Fr2 = Ft1.tg.sin1 = 1043,7. tg20o .sin13o 23’33’’= 88 N ; B.TÝnh bé truyÒn cÊp chËm b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng 1.Chän vËt liÖu : Do thèng nhÊt ho¸ vËt liÖu nªn chän vËt liÖu cÊp chËm nh- ®èi víi cÊp nhanh ( cÆp b¸nh r¨ng c«n) : B¸nh nhá : ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB 241 . . 285 Cã : b1 = 850 MPa ; ch 1 = 580 MPa. B¸nh lín : ThÐp 45, t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB 192 . . 240 Cã : b2 = 750 Mpa ; ch 2 = 450 MPa.  X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp : +, øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp :  H    H lim S H Z R Z V K xH K HL ;  +,øng suÊt uèn cho phÐp :  F    F lim S F YR YS K xF K FC K FL ;  TÝnh s¬ bé chän : ZRZVKxH = 1   H    H lim K HL S H ;  YRYSKxH = 1 vµ KFC =1 (do ®Æt t¶i mét chiÒu)   F    F lim .K FL S F ;  V× cïng vËt liÖu vµ sè vßng quay b¸nh trô nhá b»ng sè vßng quay b¸nh c«n lín (v× cïng l¾p trªn trôc).Do ®ã ta cã: NHo3= 1,62.107 NHo4= 1,40.107 NHE3=NHE2= 27,4.107 ---> NHE4= NHE3/u2= 7,61.107  KHL3 = 1
  4. KHL4 = 1 NFE3=NFE2=24,2.107 ---> NFE4=NFE3/u2= 6,72.107 (NFO= 4.107 )  KFL3 = 1 KFL4 = 1 +, øng suÊt tiÕp xóc vµ uèn cho phÐp : [H]1=509 Mpa [F]1= 252 Mpa [H]2=481,8 Mpa [F]2=236,5 Mpa +, øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp : [H]max1 = 1624 Mpa [F]max1= 464 Mpa [H]max2= 1260 Mpa [H]max2= 360 Mpa 2. tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña cÊp chËm Bé truyÒn b¸nh trô r¨ng th¼ng :  H   min  H 1 ,  H 2   481,8MPa TII .K H +, X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc: aw2 = Ka(u2+1) 3  H 2 .u1 . ba Víi: T2: M«men xo¾n trªn trôc b¸nh chñ ®éng, N.mm ; T2 = 104796 Nmm Ka: HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu cÆp b¸nh r¨ng vµ lo¹i r¨ng . Theo b¶ng( 6.5) tttk hd® c¬ khÝ tËp 1,ta cã : K a= 49,5 KH : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu cña t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng; HÖ sè ba = bw/aw lµ hÖ sè chiÒu réng b¸nh r¨ng theo b¶ng 6.6 do bé truyÒn ®Æt ®èi xøng nªn chän ba = 0,3 ; Theo (6.16) tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 : bd =0,53 ba(u2+1) = 0,53.0,3(3,6 +1 ) = 0,7314 Tra b¶ng(6.7) tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 , ta cã: KH = 1,03 Thay sè ta ®Þnh ®-îc kho¶ng c¸ch trôc : 104796.1,03 aw2= 49,5.(3,6+1). 3  171,92 mm 481,8 2.3,6.0,3 LÊy aw2 = 170 mm +, C¸c th«ng sè ¨n khíp: M« ®un ph¸p : m = ( 0,01  0,02 ) a2 = 1,70  3,40 mm Theo d·y tiªu chuÈn b¶ng 6.8 ; chän m = 2,5 mm
  5. Sè r¨ng b¸nh nhá (b¸nh 3) : Z3 = 2 a2 / m(u2+1) = 2.170/ 3.(3,6 + 1) = 29,56 r¨ng ta lÊy Z3 = 30 r¨ng Sè r¨ng b¸nh lín (b¸nh 4) : Z4 = u2.Z3 = 3,6. 30 = 108 r¨ng  Do vËy tû sè truyÒn thùc : um = Z4/ Z3 = 108/30 = 3,6 TÝnh l¹i : aw2= m(Z3+Z4)/2=2,5.(108+30) /2= 172,5 mm Chän aw2 = 170 mm ,do ®ã ®Ó ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch trôc cÇn dÞch chØnh : aw 170 Y  0,5( z 3  z 4 )   0,5(30  108)  1 m 2,5 KY =1000.y/zt =1000(-1)/138=-7,2 dùa vµo b¶ng 6.10a ,®-îc Kx =- 0,35 y = Kx.zt /1000 = - 0,05 Tæng dÞch chØnh : Xt =Y+ y = -1,05 vËy hÖ sè dÞch chØnh : X 1  0,5 X t  ( Z 4  Z 3 ).Y / Z t   0,5(1,05)  (108  30).(1) / 138  0,5 X2 = Xt- X1 =(-1,05)-(-0,5) = - 0,55 Gãc ¨n khíp : cos tw= Zt .m .cos /(2. aw)=138. 2,5. cos20o/(2. 170) tw =17o 32’20’’ +, ChiÒu réng b¸nh r¨ng : bw = ba .aw = 0,3. 170 = 51 mm ; chän b =55 mm +, ChiÒu réng vµnh r¨ng : dw3 = m. Z3 = 2,5. 30 = 75 mm dw4 = m .Z4 = 2,5. 108 = 270 mm +, Lùc ¨n khíp : khi ¨n khíp lùc ¨n khíp ®-îc chia lµm 2 thµnh phÇn : Ft3 = Ft4 =2.T2 /dw3 =2.104796/75 = 2793,8 N Fr3 = Fr4 = Ft3. tgtw /cos = 2793,8. tg(17o 32’20’’)/cos0o =883 N

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản