intTypePromotion=3

tính toán động học hệ dẫn động, chương 8

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
99
lượt xem
15
download

tính toán động học hệ dẫn động, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất phát từ yêu cầu về độ bền công nghệ và kết cấu,chọn : (Đường kính các đoạn trục lấy theo đường kính trục sơ bộ) Đường kính trục chỗ lắp bánh răng : d3 = 50 mm Đường kính ngõng trục chỗ lắp với ổ lăn d0 = 45 mm Đường kính trục chỗ lắp đĩa xích d32 = 38 mm •. Chọn then và tính mối ghép then Với then lắp trên đoạn trục lắp bánh răng : dơ3 = 50 mm , ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán động học hệ dẫn động, chương 8

  1. Chương 8: KiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn tÜnh §iÒu kiÖn trôc tho¶ m·n vÒ ®é bÒn tÜnh lµ:  td   2  3. 2    . Trong ®ã :  =Mmax/(0,1.d3) = 101625,1/(0,1.403) = 15,8 MPa.  = Tmax/(0,2.d3) = 104796/(0,2.403) = 8,2 MPa. [] = 0,8.ch = 0,8.580 = 464 MPa; Thay sè ta ®-îc:  td  15,8 2  3.8,2 2  21,3MPa     464MPa Trôc tho¶ m·n ®é bÒn tÜnh. Chän then vµ nghiÖm then Víi ®-êng kÝnh trôc l¾p then d = 40 mm ,ta chän then b»ng ,cã c¸c kÝch th-íc nh- sau : b = 12 mm , h = 8 mm , t1 =5 mm , ChiÒu dµi then t¹i tiÕt diÖn d1(l¾p) : lt1 =(0,8 . . 0,9) .lm22 =(0,8 . . 0,9).50 =40 . . 45 mm, lÊy : lt1= 40 mm ChiÒu dµi then t¹i tiÕt diÖn d2 : lt2 = (0,8 . . 0,9) .lm23 =(0,8 . . 0,9) .55 = 44 . . 49,5 mm LÊy lt2=45 mm. KiÓm nghiÖm ®é bÒn dËp cña then : 2.T2 2.104796 Theo (9.1) :  d1    43,6 MPa d.l t1 .( h  t 1 ) 40.40.(8  5) 2.T 2.104796  d2    38,8 MPa d.l t 2 .( h  t 1 ) 40.45.(8  5) Víi t¶i träng va ®Ëp võa, d¹ng l¾p cè ®Þnh ,tra b¶ng 9.5 ta cã øng suÊt dËp cho phÐp cña then : [] = 50 MPa  vËy d < [] ®èi víi c¶ hai then. KiÓm nghiÖm ®é bÒn c¾t cña then : 2.T 2.104796 Theo ( 9.2) :  c1    10,9 MPa d.l t1 .b 40.40.12
  2. 2.T2 2.104796  c2    9,7 MPa d.l t 2 .b 40.45.12 Víi t¶i träng va ®Ëp võa: [] = 20 . . 30 MPa Nh- vËy :  < [] ®èi víi c¶ hai then. KÕt luËn : mèi ghÐp then tho¶ m·n c¶ ®iÒu kiÖn dËp vµ ®iÒu kiÖn c¾t ,do ®ã then lµm viÖc ®ñ bÒn . c. Trôc ra cña hép gi¶m tèc(trôc III). Lùc t¸c dông nªn trôc: Ft3=2832,3 N Fr3=895 N Lùc do bé truyÒn xÝch g©y ra :Fr=2058 XÐt trong mÆt ph¼ng zoy :  FY  2.Fr  Fr 3  Roy  R1 y  0    M Ay R0 y .l 31  Fr 3 .(l31  l32 )  R1 y .(l 31  l 33 )  Fr .(2.l31  l 33 )  0  Thay sè vµo ta cã :  FY  2.2058,5  895  R0 y  R1 y  0    M o   2058,5.302  895.141,5  R0 y .71,5  R1 y .261,5  0 1  Gi¶i hÖ nµy ta ®-îc Roy = 539 N R1y = 2422,7 N  FX Ft 3  R0 x  R1x  0  XÐt trong mÆt ph¼ng xoz :   M ox Ft 3 .l32  R1x .l 33  0   FX  2832,3  R0 x  R1x  0  Thay sè vµo ta cã :   M o  2832,5.70  R1x .172  0 1  Gi¶i hÖ nÇy ta ®-îc R0x = 1679,6 N , R1x = 1152,7 N +, Dïng ph-¬ng ph¸p v¹n n¨ng ta cã : M«men uèn theo oy : Z=0 Moy= 0 Z=l31=71,5 mm Moy=135861 Nmm Z=l31+l32=141,5 mm Moy=98705 Nmm Z=l31+l33=261,5 mm Moy=135853,4 Nmm M«men uèn theo ox : Z= l31=71,5 mm Mox= 0 Z=l31+l32=141,5 mm Mox=117572 Nmm.
  3. T¹i thiÕt diÖn z=l31 : M  M 2  M 2  135861Nmm  1 ox oy  M td 1  M 12  0,75.T32  1358612  0,75.181369 2  207676 Nmm  T¹i thiÕt diÖn z=l31+l32 : M  M 2  M 2  153511,7 Nmm  2 ox oy  M td 2  M 2  0,75.T32  153711,7 2  0,75.181369 2  219629 Nmm  2 tÝnh ®-êng kÝnh trôc t¹i hai thiÕt diÖn nµy : M td 1 207676 d1  3 3  31,4mm 0,1.[ ] 0,.1.67 M td 2 219629 d2  3 3  32mm 0,1.[ ] 0,1.67 XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu vÒ ®é bÒn c«ng nghÖ vµ kÕt cÊu,chän : (§-êng kÝnh c¸c ®o¹n trôc lÊy theo ®-êng kÝnh trôc s¬ bé) §-êng kÝnh trôc chç l¾p b¸nh r¨ng : d3 = 50 mm §-êng kÝnh ngâng trôc chç l¾p víi æ l¨n d0 = 45 mm §-êng kÝnh trôc chç l¾p ®Üa xÝch d32 = 38 mm . Chän then vµ tÝnh mèi ghÐp then Víi then l¾p trªn ®o¹n trôc l¾p b¸nh r¨ng : d3 = 50 mm , ta chän then b»ng ,cã c¸c kÝch th-íc nh- sau : b = 14 mm , h =9 mm , t1 =5,5 mm , Víi then l¾p trªn ®o¹n trôc l¾p ®Üa xÝch ®-êng kÝnh trôc d32 = 50 mm , Dùa vµo b¶ng9.1a tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 , ta chän then b»ng ,cã c¸c kÝch th-íc nh- sau : b = 12 mm , h = 8 mm , t1 = 5 mm , ChiÒu dµi then t¹i tiÕt diÖn l¾p b¸nh r¨ng : lt1 = (0,8..0,9) .lm33 = 50 mm ChiÒu dµi then t¹i tiÕt diÖn l¾p ®Üa xÝch : lt2 = 0,8.lm32 = 0,8.60 = 48 mm Víi t¶i träng va ®Ëp võa, d¹ng l¾p cè ®Þnh , tra b¶ng 9.5 tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 , ta cã øng suÊt dËp cho phÐp cña then : [] = 50 MPa KiÓm nghiÖm ®é bÒn dËp cña then : Theo (9.1) ,ta cã øng suÊt dËp cña then l¾p trªn trôc ®Üa xÝch:
  4. 2.T3 2.181369  d1    56 MPa d.l t1 .( h  t 1 ) 40.48.(8  5) VËy :  > [d]  bè trÝ hai then ®èi xøng (c¸ch nhau 1800). Khi ®ã øng suÊt dËp cña mét then lµ ’d= 0,75 . = 0,75 .56 = 42 Mpa < [d] ,tho¶ m·n. Theo (9.1) ,ta cã øng suÊt dËp cña then l¾p trªn trôc l¾p b¸nh r¨ng : 2.T3 2.181369  d2    41,5 MPa d.l t 2 .( h  t 1 ) 50.50.(9  5,5) nh- vËy d < [] ,tho¶ m·n b) KiÓm nghiÖm ®é bÒn c¾t cña then : 2.T3 2.181369 Theo ( 9.2) :  c1    15,7 MPa d.l t1 .b 40.48.12 2.T3 2.181369  c2    11,5 MPa d .l t 2 .b 50.45.14 Víi t¶i träng va ®Ëp võa : [] = 20 . . 30 MPa Nh- vËy :  < [] ®èi víi c¶ hai then. KÕt luËn : mèi ghÐp then tho¶ m·n c¶ ®iÒu kiÖn dËp vµ ®iÒu kiÖn c¾t ,do ®ã then lµm viÖc ®ñ bÒn . IV.chän vµ tÝnh to¸n æ l¨n 1.Chän vµ tÝnh æ l¨n cho trôc 1: a.chon lo¹i æ: T¶i träng h-íng t©m ë hai æ : Fr0 = R02x  R02z  119 2  227 2  256,3 N Fr1 = R02x  R12z  1362,7 2  569 2  1476,7 N T¶i träng däc trôc Fa1=88 N Do yªu cÇu ®é cøng cao ,®¶m b¶o ®é chÝch x¸c gi÷a vÞ trÝ trôc vµ b¸nh r¨ng c«n ,chän æ ®òa c«n 1 d·y .Tra tra b¶ng P_2.11 tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 ,dùa vµo ®-êng kÝnh ngâng trôc d = 30 mm,ta chän : s¬ bé æ ®òa c«n cì trung cã kÝ hiÖu 7306 ,cã : C = 40 KN ; C0= 29,9 KN , = 13,500 S¬ ®å bè trÝ æ :
  5. Fa2 Fs0 Fs1 0 1 Fr0 Fr1 +, TÝnh æ theo kh¶ n¨ng t¶i ®éng : Cd=Q. m L Trong ®ã : m :lµ bËc cña ®-êng cong ; m = 10/3 L_tuæi thä tÝnh b»ng triÖu vßng quay , L = 60.n110-6 .Lh = 60.1425.10-6.16500 = 1410,8( triÖu vßng) Q _ lµ t¶i träng ®éng : Qi= (XiVFri + Yi.Fai)Kt.K® Fr ,Fa: lµ t¶i träng däc trôc vµ t¶i träng h-íng t©m . V_hÖ sè kÓ ®Õn vßng quay, vßng trong quay : V = 1 . Kt –hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é , lÊy Kt = 1 (v× t0 < 1250) K®- hÖ sè t¶i träng ®éng ,tra b¶ng 11.3 ,t¶i träng va ®Ëp võa lÊy K® = 1,3 X_hÖ sè t¶i träng h-íng t©m Y_hÖ sè t¶i träng däc trôc Ta cã: e = 1,5.tg = 1,5 .tg13,500=0,36 Fs1=0,83.e.Fr1= 0,83.0,36.1476,7=441,2 N Fs0=0,83.e.Fr0= 0,83.0,36 .256,3=76,5 N   Fa 0  Fs1  Fat  441,2  88  529,2 Fa0 >Fs0 Fao= 529,2 N   Fa1  Fs 0  Fat  76,2  88  12,2 Fa1 < Fs1 Fa= 441,2 N Ta cã : i.Fa0/Fr0=529,2/256,3=2,06 > e = 0,36  X1=0,4 ,Y1= 0,4.cotg13050’=1,67 ;
  6.  Q0= (X0VFr0 + Y0.Fa0)Kt.K® = (1.1.256,3 +1,67.529,2).1.1,3 =1482,1 N i.Fa1/Fr1=441,2/1476,7 = 0,3 < e = 0,36  X1=1 ,Y1=0 ; Q1 = (X1.VFr1 + Y1.Fa1)Kt.K® = (1.1.1476,7+0).1.1,3 = 1919,7 N VËy : Q1 > Q0 do ®ã chØ tÝnh cho æ 1: Q = Q1=1919,7 N  Cd = 1919,7.10 / 3 1410,8  16907,2 N < C = 40 KN  æ tho¶ m·n kh¶ n¨ng t¶i ®éng. +, kiÓm nghiÖm æ vÒ kh¶ n¨ng t¶i tÜnh : C0 Qt_lµ kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña æ . Theo (11.19) :Q1=X0.R1+ Y0.Fa0 Tra b¶ng 11.6 tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 , ta cã : X0=0,5 ;Y0= 0,22.cotg = 0,916 . Q0= 0,5. 1476,7 + 0,916. 441,2 = 1142,5 N Q1=Fr1=1476,7 N Qt=Q1=1476,7 N < C0=29,9 KN. VËy æ tho¶ m·n vÒ kh¶ n¨ng t¶i tÜnh. Tæng kÕt : æ kÝ hiÖu 7306, cã : d =30 mm D = 72 mm D1=58 mm d1=50,6 mm B = 19 mm C1=17 mm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản