intTypePromotion=3

tính toán động học hệ dẫn động, chương 9

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
13
download

tính toán động học hệ dẫn động, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với đường kính các ngõng trục 0 và 1 là d = 35 mm , theo bảng P2.11,Phụ lục : Chọn sơ bộ ổ cỡ trung ký hiệu 7306 có : C = 40 kN , C0 = 29,9kN , góc tiếp xúc = 13,500 +,Tính kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ : Theo bảng 11.4 , với ổ đũa đỡ – chặn : e = 1,5.tg = 1,5.tg(13,500) = 0,36. Theo (11.7) lực dọc trục do lực h-ớng tâm sinh ra trên ổ : Fs0 = 0,83.e.Fr 0 = 0,83.0,36.353 = 105,5 N Fs1 = 0,83.e.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán động học hệ dẫn động, chương 9

  1. Chương 9: Chän vµ tÝnh æ l¨n cho trôc 2 a. Chän lo¹i æ T¶i träng h-íng t©m ë hai æ : Fr0 = Rx220  R y220  3512  36,3 2  353,0 N Fr1 = Rx221  R y221  1437,7 2  770,7 2  1631 N Lùc däc trôc : Fa2 = 369,2 N kh¸ nhá so víi lùc h-íng t©m; Fa2/Fr0= 0,22 nh-ng do t¶i träng kh¸ lín vµ yªu cÇu n©ng cao ®é cøng nªn ta chän æ ®òa c«n vµ bè trÝ c¸c æ nh- h×nh vÏ : Fa2 Fs0 Fs1 0 1 Fr0 Fr1 Víi ®-êng kÝnh c¸c ngâng trôc 0 vµ 1 lµ d = 35 mm , theo b¶ng P2.11,Phô lôc : Chän s¬ bé æ cì trung ký hiÖu 7306 cã : C = 40 kN , C0 = 29,9kN , gãc tiÕp xóc  = 13,500 +,TÝnh kiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ : Theo b¶ng 11.4 , víi æ ®òa ®ì – chÆn : e = 1,5.tg = 1,5.tg(13,500) = 0,36. Theo (11.7) lùc däc trôc do lùc h-íng t©m sinh ra trªn æ : Fs0 = 0,83.e.Fr 0 = 0,83.0,36.353 = 105,5 N Fs1 = 0,83.e.Fr 1 = 0,83.0,32.1631 = 487,3 N
  2. Theo b¶ng 11.5 víi s¬ ®å bè trÝ ®· chän ta cã : Fa0 = Fs1 + Fat = 487,3 + 369,5 = 857 N > Fs0 do ®ã Fa0 = 857 N Fa1 = Fs0 - Fat = 105,5 – 369,5 = - 264 < Fs1 do ®ã Fa1 = Fs1 = 487,3 N _ X¸c ®Þnh X vµ Y: xÐt tû sè : i.Fa0/Fr0 = 857/353 = 2,42 > e do ®ã theo b¶ng 11.4 ta cã : X0 = 0,4 , Y0 = 0,4.cotg =1,62 xÐt tû sè : i.F©1/Fr1 = 487,3/1631 = 0,3 < e do ®ã X1 = 1 , Y1 = 0. _T¶i träng quy -íc trªn c¸c æ 0 vµ 1 : Theo c«ng thøc 11.3 : Qi = (XVFri + YFai)Kt.K® Trong ®ã : Fa , Fr -t¶i träng däc trôc vµ h-íng t©m t¹i c¸c æ 0 vµ 1 V- hÖ sè kÓ ®Õn vßng nµo quay , ë ®©y vßng trong quay nªn V = 1 . Kt –hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é , lÊy Kt = 1 (v× 0 t < 100) K®- hÖ sè t¶i träng ®éng ,tra b¶ng 11.3 ,t¶i träng va ®Ëp võa lÊy K® = 1,3 Q0= (X0VFr0 + Y0.Fa0)Kt.K® = (0,4.1.353 + 1,62.857).1.1,3= 2145,3 N Q1 = (X1.VFr1 + Y1.Fa1)Kt.K® =(1.1.1631+0).1.1,3 = 2120,3 N Nh- vËy chØ cÇn tÝnh cho æ 0 lµ æ chÞu lùc lín h¬n. _t¶i träng t-¬ng ®-¬ng : m m Qim .Li Q  L Q  L QE = QE1 = m  Q0 .m  0  . h1   1  . h 2 Q  L Q  L  Li  0 h  0 h trong ®ã víi æ ®òa m = 10/3 , Lhi xem trªn s¬ ®å t¶i träng. 0,3 QE =2145,3.  5  0,810 / 3. 3     2009 N 8 8
  3. _Kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ : Theo 11.1 ta cã : Cd = QE.L0,3 Trong ®ã L = 60.n210-6Lh = 60.339.10-6.16500 = 335,6 triÖu vßng  Cd = 2,009.(335,6)0,3 = 11,5 kN < C = 40 kN Nh- vËy æ ®· chän ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¶i ®éng . +, KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh : Theo b¶ng 11.6 víi æ ®òa c«n,mét d·y:X0 = 0,5 ;Y0 = 0,22.cotg = 0,22.cotg13,500 = 0,91 Theo c«ng thøc (11.19) tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 ,kh¶ n¨ng t¶i tÜnh Qt = X0.Fr + Y0.Fa = 0,5.353 + 0,91.857 = 956 N < Fr1 = 1631 N Nh- vËy Qt = 1631 N
  4. ®-êng kÝnh bi =17,46 mm C= 37,8 KN C0=21,7 KN (æ bi trªn trôc ra cña hép gi¶m tèc ta lÊy theo tÝnh to¸n s¬ bé ) PhÇn iV : b«i tr¬n vµ ®iÒu chØnh ¨n khíp. 1.B«i tr¬n b¸nh r¨ng trong hép gi¶m tèc: Trong phÇn thiÕt kÕ b¸nh r¨ng,ta xÐt ®iÒu kiÖn b«i tr¬n d22/d21= 1,1 . . 1,3 vµ ®· tho¶ m·n v× vËn tèc vßng bé truyÒn nhá(v=4,2 m/s ) nªn b«i tr¬n b»ng dÇu .LÊy møc cao nhÊt trong hép gi¶m tèc ngËp hÕt chiÒu réng b¸nh r¨ng c«n lín ,møc thÊp nhÊt ngËp ®Ønh r¨ng b¸nh r¨ng c«n lín . §Ó b«i tr¬n tra b¶ng 18_11tttk hd® c¬ khÝ tËp 2, chän ®é nhít ë 500c lµ 80/11, tõ ®ã tra b¶ng 18_13, chän dÇu « t« m¸y kÐo AK_20. L-îng dÇu b«i tr¬n th-êng kho¶ng 0,4 ®Õn 0,8 lÝt cho 1 Kw c«ng suÊt truyÒn. 2. B«i tr¬n æ l¨n : Do vËn tèc tr-ît v < 4 m/s ®Õn 5 m/s , nªn tra b¶ng 15_15a ta dïng mì ®Ó b«i tr¬n ,chän lo¹i mì T ®Ó b«i tr¬n æ ®òa c«n vµ æ bi ®ì l-îng mì cho vµo chiÕm 2/3 kho¶ng trèng cña bé phËn æ . Mì cÇn ®-îc bæ xung vµo æ sau mét thêi gian sö dông, nhê nót hoÆc vó mì , tra b¶ng 15_15b chän lo¹i vó mì thuéc nhãm 1 cã c¸c th«ng sè sau: ren H h H1 D1 D2 D3 D4 D5  S M101 18 10 7 6,7 4,5 5,8 2 2,5 480 11 4.L¾p b¸nh r¨ng lªn trôc vµ ®iÒu chØnh sù ¨n khíp: §Ó l¾p b¸nh r¨ng lªn trôc ta dïng mèi ghÐp then vµ chän kiÓu l¾p lµ H7/k6 v× nã chÞu t¶i võa vµ va ®Ëp nhÑ 5.§iÒu chØnh sù ¨n khíp:
  5. §Ó ®iÒu chØnh sù ¨n khíp cña hép gi¶m tèc b¸nh r¨ng trô nµy ta chän chiÒu réng b¸nh r¨ng nhá t¨ng lªn 10 % so víi chiÒu réng b¸nh r¨ng lín

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản