intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
62
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 4 chương: Chương 1 - Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn; chương 2 - Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ của các Ngân hàng thương mại; chương 3 - Thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và chương 4 - Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Dịch vụ Tài chính - Ngân hàng là một trong những ngành dịch vụ quan<br /> trọng nhất của “nền kinh tế thị trường.“ Ở bất kỳ thị trường nào cũng vậy, “mức<br /> độ phát triển của thị trường Tài chính – Ngân hàng“ càng cao thì mức độ cạnh<br /> tranh diễn ra càng gay gắt. Khi các sản phẩm dịch vụ nói chung không ngừng<br /> phát triển, “sản phẩm dịch vụ Ngân hàng luôn đòi hỏi được cải tiến,“ đổi mới<br /> và nâng cao chất lượng. Hiện nay “chất lượng dịch vụ là một yếu tố then chốt<br /> trong việc thu hút và giữ chân khách hàng, gia tăng lợi thế cạnh tranh, khẳng<br /> định thương hiệu trong và ngoài nước.“ Thêm vào đó, Dịch vụ tín dụng bán lẻ<br /> ngày nay đang là lựa chọn số một, hay là ưu tiên hàng đầu của các NHTM nói<br /> chung cũng như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng. Chính<br /> vì vậy mà chất lượng tín dụng luôn được xem là vấn đề sống còn trong hoạt<br /> động kinh doanh mà bất cứ ngân hàng nào cũng phải đặc biệt quan tâm trong<br /> suốt quá trình tồn tại và phát triển.i<br /> Sở giao dịch tách ra khỏi Hội Sở chính, “trở thành một đơn vị hoạt động<br /> kinh doanh độc lập, có tư cách tương đương với chi nhánh cấp 1 của Ngân<br /> hàng Ngoại thương Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động ngày 01/01/2006<br /> với đầy đủ các nghiệp vụ như: Huy động vốn, tín dụng, thanh toán thẻ, ngân<br /> hàng điện tử…“Trong số các cơ quan thành viên của Vietcombank, “Sở Giao<br /> dịch luôn là lá cờ tiên phong đạt thành tích cao trong mọi hoạt động, là nơi<br /> tiên phong thực hiện các chủ trương chính sách của Vietcombank, đi đầu<br /> trong việc thử nghiệm và triển khai các sản phẩm mới cũng như thực hiện một<br /> số nghiệp vụ đặc thù khác. Nhận thức được tính cấp thiết và tầm quan trọng<br /> của công tác tín dụng,“ tác giả chọn đề “Nâng cao chất lượng dịch vụ tín<br /> dụng bán lẻ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam”<br /> làm luận văn thạc sỹ.<br /> <br /> Với đề tài nghiên cứu khoa ho ̣c về vấ n đề nâng cao chất lượng tín dụng ta ̣i<br /> “Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, tác giả xác định các<br /> mục tiêu nghiên cứu cu ̣ thể như sau:“<br /> - “Hệ thống hóa các lý thuyết về chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ của<br /> ngân hàng thương mại“<br /> - “Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ của Sở giao<br /> dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Xác định những kết quả đạt<br /> được, những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế về công tác tín dụng<br /> hiện tại.“<br /> - “Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín<br /> dụng bán lẻ của Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam“<br /> Ngoài phần mở đầu, “kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục<br /> các chữ viết tắt, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn<br /> được kết cấu gồm 04 chương.“<br /> Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận<br /> văn<br /> Qua tổng quan một số công trình nghiên cứu liên quan đến nâng cao chất<br /> lượng tín dụng của NHTM,“ trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây, kết<br /> hợp với yêu cầu thực tiễn, Chương 1 của luận văn tác giả đã hoàn thành các<br /> nhiệm vụ sau:“<br /> Thứ nhấ t, “trình bày tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan<br /> đến vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTM.“<br /> <br /> Thứ hai , “xác định khoảng trống và hướng nghiên cứu của luận văn,<br /> trong đó đi sâu nghiên cứu về công tác nâng cao chất lượng tín dụng của Sở<br /> giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.“<br /> Những nội dung mà tác giả đã trình bày tại Chương 1 nhằm định hướng<br /> cho việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở lý luận khoa học về việc nâng cao chất<br /> lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ của NHTM trình bày ở Chương 2.<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ của<br /> các Ngân hàng thương mại<br /> Qua nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tín<br /> dụng bán lẻ và chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ, “Chương 2 của luận văn<br /> đã thực hiện nhiệm vụ tiế p tu ̣c nghiên cứ u và hoàn thiê ̣n hê ̣ thố ng lý luâ ̣n<br /> khoa ho ̣c v ề tín dụng bán lẻ và chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ, nghiên<br /> cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán lẻ của một số NHTM,“ từ đó đã đạt<br /> được những kết quả quan trọng như sau:<br /> Thứ nhất, “trình bày lý luận về chất lượng, khái niệm và đặc điểm của<br /> chất lượng dịch vụ, khái quát về dịch vụ tín dụng bán lẻ, và chất lượng dịch<br /> vụ tín dụng bán lẻ của các NHTM,“ ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng<br /> dịch vụ tín dụng bán lẻ.<br /> Thứ hai,“ trình bày một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng<br /> bán lẻ của NHTM bao gồm các lý thuyết đánh giá về chất lượng dịch vụ và<br /> phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ,“ trong đó đi sâu<br /> vào phân tích các nội dung trọng yếu sau:<br />  Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng: Công tác nâng cao chất<br /> lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ được đánh giá hai nhóm chỉ tiêu sau:<br /> <br /> “- Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ theo góc độ<br /> ngân hàng:<br /> + Chỉ tiêu phản ánh quy mô cấp tín dụng của NHTM<br /> + Chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng trên phương diện lợi ích chủ sở<br /> hữu ngân hàng<br /> + Chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng dựa trên năng lực tài chính của<br /> NHTM<br /> + Chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn về hoạt động tín dụng của NHTM<br /> - Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ theo góc độ<br /> khách hàng:<br /> + Độ tin cậy.<br /> + Sự đáp ứng.<br /> + Tính hữu hình<br /> + Năng lực phục vụ<br /> + Đồng cảm<br /> Thứ ba, trình bày các những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ<br /> tín dụng bán lẻ của NHTM bao gồm các nhân tố liên quan đến Ngân hàng<br /> như: Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, quy mô, uy tín của NHTM –<br /> thương hiệu, chính sách tín dụng bán lẻ của Ngân hàng, cuy trình tín dụng bán<br /> lẻ, công tác kiểm tra kiểm soát của NHTM, công tác tổ chức của ngân hàng,<br /> chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng, các yếu tố về cơ sở vật chất;<br /> Các nhân tố liên quan đến khách hàng như: mục đích sử dụng vốn vay, năng<br /> lực tài chính và năng lực sản xuất kinh doanh, tính khả thi của dự án đầu tư,<br /> <br /> phương án vay vốn, tư cách, đạo đức của người vay; và các nhân tố khác: môi<br /> trường kinh tế, môi trường xã hội, môi trường pháp lý, môi trường chính trị,<br /> môi trường tự nhiên, môi trường quốc tế…<br /> Thứ tư, luận văn cũng đã tập trung phân tích các kinh nghiê ̣m trong công<br /> tác nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của 2 NHTM tiêu biểu trên thế giới,<br /> cụ thể: “ii<br />  Ngân hàng hồi giáo Dubai (DUBAI ISLAMIC BANK: DIB): “Đã<br /> và đang thực hiện các hoạt động nổi bật sau:<br /> - Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ TDBL, DIB đã mở rộng hệ thống<br /> mạng lưới chi nhánh, giúp các khách hàng tiết kiệm được thời gian, công sức,<br /> giảm chi phí đồng thời hỗ trợ tư vấn cho khách hàng.<br /> - DIB sẽ sẵn sàng tư vấn cho khách hàng suốt những chu trình tài chính<br /> khác nhau trong cuộc sống họ, bao gồm lập kế hoạch cho việc học hành, mua<br /> xe, mua nhà lần đầu tiên, thành lập doanh nghiệp, đi du lịch...<br /> - DIB luôn mong đợi sự phản hồi từ phía khách hàng để không ngừng<br /> hoàn thiện, nhằm cung cấp cho khách hàng những tiện ích ngân hàng tốt nhất.<br /> DIB ban hành rộng rãi và giám sát thực hiện nghiêm ngặt bộ tiêu chuẩn chất<br /> lượng dịch vụ ngân hàng.<br />  BNP Paribas - Ngân hàng bán lẻ số 1 của Pháp: Để có thể tối đa<br /> hóa hiệu quả dịch vụ ngân hàng bán lẻ và đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt<br /> hơn, BNP Paribas đã tái cơ cấu tổ chức gồm có ba nhóm cốt lõi:<br /> - Nhóm 1: Phân phối và phát triển sản phẩm (chú trọng liên kết giữa bán<br /> hàng và tiếp thị).<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2