intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty tư vấn xây dựng Công nghiệp và đô thị Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
28
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty tư vấn xây dựng Công nghiệp và đô thị Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Chất lượng phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp; chương 2 - Thực trạng chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam; chương 3 - Một số giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty tư vấn xây dựng Công nghiệp và đô thị Việt Nam

i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Là Doanh nghiệp loại I của Nhà nước, Công ty tư vấn xây dựng Công<br /> nghiệp và đô thị Việt Nam có trên 37 năm kinh nghiệm về cung cấp các dịch<br /> vụ tư vấn xây dựng trong đó có hoạt động phân tính tài chính dự án. Đây là<br /> một trong những hoạt động có đóng góp quan trọng vào chất lượng nói chung<br /> của quá trình lập dự án công trình xây dựng. Chất lượng của hoạt động này tốt<br /> sẽ đảm bảo cho chủ đầu tư cũng như các bên liên quan có được những nhận<br /> định chính xác về tương lai của dự án, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư<br /> phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả của dự án. Chính vì vậy, để đáp ứng<br /> những yêu cầu mà ngành xây dựng đặt ra cũng như chiến lược phát triển của<br /> các công ty tư vấn xây dựng, đề tài "Nâng cao chất lượng phân tích tài chính<br /> dự án tại Công ty tư vấn xây dựng Công nghiệp và đô thị Việt Nam" được<br /> chọn để nghiên cứu và hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế.<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của luận văn bao gồm:<br /> Chương 1: Chất lượng phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp;<br /> Chương2: Thực trạng chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty<br /> tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam;<br /> Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự<br /> án tại Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> CHẤT LƢỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA DN<br /> 1.1. Khái niệm, mục tiêu, nội dung của phân tích tài chính của DN<br /> 1.1.1. Khái niệm<br /> Phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp là rà soát, đánh giá một<br /> cách khoa học và toàn diện mọi khía cạnh tài chính của dự án trên giác độ của<br /> nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác, các cá nhân. Nếu như<br /> <br /> ii<br /> <br /> Chính phủ, các cơ quan quản lý vĩ mô quan tâm nhiều hơn tới hiệu quả kinh<br /> tế xã hội của dự án thì các nhà đầu tư này lại quan tâm nhiều hơn tới khả năng<br /> sinh lãi của dự án. Phân tích tài chính dự án là nội dung rất quan trọng trong<br /> quá trình lập dự án.<br /> 1.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính dự án<br /> Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập báo cáo<br /> đầu tư xây dựng công trình để làm rõ về sự cần thiết phải đầu tư và hiệu quả<br /> đầu tư xây dựng công trình.<br /> Khác với công tác thẩm định tài chính dự án, phân tích tài chính dự án<br /> đầu tư trong công tác lập dự án là những nghiên cứu đầu tiên liên quan tới<br /> điều kiện kinh tế của dự án và cả những thay đổi về tài chính. Những nội<br /> dung phân tích này cùng với những nội dung nghiên cứu khác trong giai đoạn<br /> chuẩn bị đầu tư góp phần hình thành báo cáo đầu tư xây dựng công trình.<br /> Báo cáo đầu tư xây dựng là văn kiện chính làm cơ sở cho quyết định đầu tư,<br /> và trình lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.<br /> 1.2. Chất lƣợng phân tích tài chính dự án của DN<br /> 1.2.1. Quan niệm về chất lƣợng phân tích tài chính dự án của DN<br /> Dưới góc độ của doanh nghiệp tư vấn, chất lượng của hoạt động phân<br /> tích tài chính dự án chính là khả năng đảm bảo cung cấp cho chủ đầu tư<br /> những phân tích, dự báo tài chính tin cậy trong khoảng thời gian đã thoả<br /> thuận, giúp cho chủ đầu tư kịp thời phát hiện ra các cơ hội đầu tư và xây<br /> dựng được dự án đầu tư có hiệu quả, đồng thời đảm bảo chi phí tư vấn hợp lý<br /> để đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp tư vấn.<br /> 1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng phân tích tài chính của DN<br /> 1.2.2.1. Thời gian thực hiện phân tích tài chính dự án<br /> Chất lượng phân tích tài chính của doanh nghiệp tư vấn được thể hiện<br /> ở chỗ hoạt động này phải được hoàn thành kịp thời trong khoảng thời gian dự<br /> <br /> iii<br /> <br /> định để giúp chủ đầu tư (khách hàng) có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng<br /> lúc, tận dụng được cơ hội thị trường, tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả<br /> của dự án.<br /> 1.2.2.2. Chi phí và doanh thu từ hoạt động phân tích tài chính dự án của<br /> DN<br /> Lợi nhuận từ hoạt động của một doanh nghiệp tư vấn ở bất kỳ thời<br /> điểm nào đều là chênh lệch giữa tiền phí dịch vụ tư vấn thu được và chi phí<br /> cho hoạt động (chi phí trực tiếp và gián tiếp). Cách tốt nhất để tăng lợi nhuận<br /> là tăng tiền phí dịch vụ hoặc giảm chi phí hoạt động hoặc đồng thời cả hai<br /> cách này.<br /> Nếu việc giảm chi phí được làm một cách đúng đắn thì chất lượng của<br /> sản phẩm cuối cùng không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại việc giảm chi phí lại<br /> nâng cao chất lượng bằng cách nhấn mạnh vào nơi quan trọng và hạn chế tối<br /> đa những chỗ không quan trọng.<br /> Về cơ bản, việc giảm chi phí, kết hợp với quản lý chi phí sẽ khiến cho<br /> phân tích tài chính dự án trở nên hiệu quả hơn và tránh dược những vấn đề<br /> không cần thiết và lãng phí.<br /> 1.2.2.3. Mức độ hài lòng của khách hàng và các bên liên quan về kết quả<br /> phân tích tài chính dự án của DN<br /> Hoạt động phân tích tài chính có chất lượng cao khi mà các kết quả<br /> phân tích tài chính giúp cho chủ đầu tư tìm ra được phương án đầu tư đem lại<br /> lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp, tránh lãng phí nguồn lực và đảm bảo việc<br /> sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả.<br /> Chất lượng phân tích tài chính dự án còn được thể hiện ở sự chấp nhận<br /> của các đối tượng có liên quan như cơ quan chủ quản, ngân hàng, đối tác góp<br /> vốn, các nhà đầu tư khác… Nếu các thông tin này được các đối tượng thẩm<br /> <br /> iv<br /> <br /> định, đánh giá là chính xác, khách quan có nghĩa là việc phân tích tài chính dự<br /> án đạt chất lượng tốt.<br /> 1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng phân tích tài chính tại DN<br /> Đối với doanh nghiệp, kết quả phân tích tài chính dự án trong quá<br /> trình lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (lập dự án) phụ thuộc vào rất<br /> nhiều yếu tố. Do có rất nhiều khâu tham gia, nên cũng có rất nhiều các nhân<br /> tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động này. Các nhân tố bao gồm các nhân tố<br /> chủ quan từ phía doanh nghiệp như trình độ năng lực của chủ nhiệm dự án,<br /> của cán bộ phân tích tài chính, tổ chức hoạt động phân tích tài chính... và các<br /> nhân tố khách quan từ bên ngoài như sự can thiệp của cơ quan quản lý, các<br /> biến động về kinh tế, chính trị, thị trường... Tất cả các nhân tố này đều có tác<br /> động trực tiếp hay gián tiếp tới chất lượng hoạt động phân tích tài chính dự<br /> án.<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI<br /> CÔNG TY TƢ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VN<br /> 2.1. Phân tích tài chính dự án của công ty tƣ vấn xây dựng<br /> Trong luận văn này, khi xem xét dưới góc độ của Công ty tư vấn đầu tư<br /> xây dựng (đơn vị lập dự án) thì phân tích tài chính dự án là hoạt động nằm<br /> trong quá trình soạn thảo dự án, lập báo cáo nghiên đầu tư xây dựng công<br /> trình cho dự án. Công tác này được thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nó<br /> dựa trên các thông tin ban đầu về dự án để dự tính toàn bộ nhu cầu vốn đầu tư<br /> cần thiết để thực hiện đầu tư, xác lập cơ cấu (quy mô, tiến độ) huy động các<br /> nguồn tài trợ; dự tính toàn bộ những chi phí bỏ ra và lợi ích thu được khi vận<br /> hành dự án nhằm đảm bảo dự án thu được hiệu quả về mặt tài chính.<br /> <br /> v<br /> <br /> 2.2. Giới thiệu chung về Công ty tƣ vấn xây dựng công nghiệp và đô thị<br /> Việt Nam<br /> Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, viết tắt là<br /> VCC, là doanh nghiệp loại I của Nhà nước, được thành lập theo Quyết định<br /> số 161A/BXD-TCLĐ ngày 5/5/1993 của Bộ trưởng VCC đã có 37 năm kinh<br /> nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị. Từ chỗ chỉ hoạt<br /> động trong lĩnh vực nghiên cứu, khảo sát, thiết kế các công trình công nghiệp,<br /> đến nay đã mở rộng hoạt động tư vấn xây dựng trên hầu hết các loại hình tư<br /> vấn theo thông lệ quốc tế.<br /> 2.3. Thực trạng chất lƣợng phân tích tài chính dự án tại Công ty VCC<br /> Lập dự án bao gồm rất nhiều khâu trong đó có phân tích tài chính dự<br /> án. Để đảm bảo các nội dung của dự án theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP<br /> ngày 07/02/2005 của Chính phủ về "Quản lý dự án đầu tư xây dựng công<br /> trình", quy trình thực hiện phân tích tài chính dự án của Công ty bao gồm<br /> những bước sau:<br /> * Nhận nhiệm vụ lập dự án<br /> * Thu thập thông tin, dữ liệu đầu vào<br /> * Lập đề cương kế hoạch, chất lượng<br /> *Triển khai lập bản thảo<br /> * Hoàn thiện hồ sơ<br /> 2.4. Đánh giá chất lƣợng phân tích tài chính dự án tại Công ty VCC<br /> 2.4.1. Những kết quả đạt đƣợc<br /> Nhìn một cách tổng quát, hoạt động phân tích tài chính tại Công ty đã<br /> có những kết quả nhất định dưới đây:<br /> Trước hết là quy trình quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm tư vấn<br /> được vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000, đã đảm bảo<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2