intTypePromotion=1

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 1

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
183
lượt xem
60
download

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản chất của con người được quyết định bởi: a. Các mối quan hệ xã hội b. Nỗ lực của mỗi cá nhân c. Giáo dục của gia đình và nhà trường d. Hoàn cảnh xã hội . Câu 732: Con người là thể thống nhất của các mặt cơ bản a. Sinh học b.Tâm lý c. Xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 1

 1. C©u hái triÕt häc M¸c - Lªnin C©u 1: H·y s¾p xÕp theo tr×nh tù xuÊt hiÖn tõ sím nhÊt ®Õn muén nhÊt c¸c h×nh thøc thÕ giíi quan sau: TriÕt häc, t«n gi¸o, thÇn tho¹i: a. T«n gi¸o - thÇn tho¹i - triÕt häc b. ThÇn tho¹i - t«n gi¸o - triÕt häc c. TriÕt häc - t«n gi¸o - thÇn tho¹i d. ThÇn tho¹i - triÕt häc - t«n gi¸o C©u 2: TriÕt häc ra ®êi vμo thêi gian nμo? a. Thiªn niªn kû II. TCN b. ThÕ kû VIII – thÕ kû VI tr−íc CN c. ThÕ kû II sau CN C©u 3: TriÕt häc ra ®êi sím nhÊt ë ®©u? a. Ên §é, Ch©u Phi , Nga b. Ên §é, Trung Quèc , Hy L¹p c. Ai CËp, Ên §é , Trung Quèc C©u 4: TriÕt häc nghiªn cøu thÕ giíi nh− thÕ nμo? a. Nh− mét ®èi t−îng vËt chÊt cô thÓ b. Nh− mét hÖ ®èi t−îng vËt chÊt nhÊt ®Þnh c. Nh− mét chØnh thÓ thèng nhÊt C©u 5: TriÕt häc lμ g×? a. TriÕt häc lμ tri thøc vÒ thÕ giíi tù nhiªn b. TriÕt häc lμ tri thøc vÒ tù nhiªn vμ x· héi c. TriÕt häc lμ tri thøc lý luËn cña con ng−êi vÒ thÕ giíi d. TriÕt häc lμ hÖ thèng tri thøc lý luËn chung nhÊt cña con ng−êi vÒ thÕ giíi vμ vÞ trÝ cña con ng−êi trong thÕ giíi C©u 6: TriÕt häc ra ®êi trong ®iÒu kiÖn nμo? a. X· héi ph©n chia thμnh giai cÊp b. XuÊt hiÖn tÇng líp lao ®éng trÝ ãc c. T− duy cña con ng−êi ®¹t tr×nh ®é t− duy kh¸i qu¸t cao vμ xuÊt hiÖn tÇng líp lao ®éng trÝ ãc cã kh¶ n¨ng hÖ thèng tri thøc cña con ng−êi C©u 7: TriÕt häc ra ®êi tõ ®©u? a. Tõ thùc tiÔn, do nhu cÇu cña thùc tiÔn b. Tõ sù suy t− cña con ng−êi vÒ b¶n th©n m×nh c. Tõ sù s¸ng t¹o cña nhμ t− t−ëng d. Tõ sù vËn ®éng cña ý muèn chñ quan cña con ng−êi C©u 8: Nguån gèc nhËn thøc cña triÕt häc lμ thÕ nμo? (tr¶ lêi ng¾n trong 3 – 5 dßng) §¸p ¸n: Con ng−êi ®· cã mét vèn hiÓu biÕt phong phó nhÊt ®Þnh vμ t− duy con ng−êi ®· ®¹t tíi tr×nh ®é trõu t−îng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸, hÖ thèng ho¸ ®Ó x©y dùng nªn c¸c häc thuyÕt, c¸c lý luËn. C©u 9: Nguån gèc x· héi cña triÕt häc lμ thÕ nμo? (tr¶ lêi ng¾n trong 5 dßng). 1
 2. §¸p ¸n: X· héi ph¸t triÓn ®Õn møc cã sù ph©n chia thμnh lao ®éng trÝ ãc vμ lao ®éng ch©n tay, nghÜa lμ chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû ®· ®−îc thay b»ng chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ - chÕ ®é x· héi cã giai cÊp ®Çu tiªn trong lÞch sö. C©u 10: §èi t−îng cña triÕt häc cã thay ®æi trong lÞch sö kh«ng? a. Kh«ng b. Cã C©u 11: Thêi kú Phôc H−ng ë T©y ¢u lμ vμo thÕ kû nμo a. ThÕ kû XIV - XV b. ThÕ kû XV - XVI c. ThÕ kû XVI - XVII d. ThÕ kû XVII - XVIII C©u 12: Tªn gäi thêi kú Phôc H−ng ë T©y ¢u cã nghÜa lμ g×? a. Kh«i phôc chñ nghÜa duy vËt thêi kú cæ ®¹i b. Kh«i phôc triÕt häc thêi kú cæ ®¹i. c. Kh«i phôc nÒn v¨n ho¸ cæ ®¹i. d. Kh«i phôc phÐp biÖn chøng tù ph¸t thêi kú cæ ®¹i C©u 13: Thêi kú Phôc H−ng lμ thêi kú qu¸ ®é tõ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi nμo sang h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi nμo? a. Tõ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi chiÕm h÷u n« lÖ sang h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi phong kiÕn. b. Tõ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi phong kiÕn sang k×nh th¸i kinh tÕ - x· héi t− b¶n chñ nghÜa. c. Tõ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi TBCN sang h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi XHCN. d. Tõ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi céng s¶n nguyªn thuû sang h×nh th¸i kinh tÕ x· héi chiÕm h÷u n« lÖ C©u 14: Khoa häc tù nhiªn b¾t ®Çu cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vμo thêi kú nμo? a. Thêi kú Phôc H−ng b. Thêi kú trung cæ c. Thêi kú cæ ®¹i d. Thêi kú cËn ®¹i C©u15: Quan hÖ gi÷a khoa häc tù nhiªn víi thÇn häc ë thêi kú Phôc H−ng nh− thÕ nμo? a. Khoa häc tù nhiªn hoμn toμn phô thuéc vμo thÇn häc vμ t«n gi¸o b. Khoa häc tù nhiªn hoμn toμn ®éc lËp víi thÇn häc vμ t«n gi¸o. c. Khoa häc tù nhiªn dÇn dÇn ®éc lËp víi thÇn häc vμ t«n gi¸o C©u 16: VÒ kh¸ch quan, sù ph¸t triÓn khoa häc tù nhiªn vμ thÕ giíi quan duy t©m t«n gi¸o quan hÖ víi nhau nh− thÕ nμo? a. Sù ph¸t triÓn khoa häc tù nhiªn cñng cè thÕ giíi quan duy t©m t«n gi¸o. b. Sù ph¸t triÓn KHTN kh«ng ¶nh h−ëng g× ®Õn thÕ giíi quan duy t©m t«n gi¸o. c. Sù ph¸t triÓn KHTN trë thμnh vò khÝ chèng l¹i thÕ giíi quan duy t©m t«n gi¸o 2
 3. C©u 17: Trong thêi kú Phôc H−ng giai cÊp t− s¶n cã vÞ trÝ nh− thÕ nμo ®èi víi sù ph¸t triÓn x· héi? a. Lμ giai cÊp tiÕn bé, c¸ch m¹ng b. Lμ giai cÊp thèng trÞ x· héi. c. Lμ giai cÊp b¶o thñ l¹c hËu. C©u 18: Nh÷ng nhμ khoa häc vμ triÕt häc: C«pÐcnÝch, Brun«, thuéc thêi kú nμo? a. Thêi kú cæ ®¹i. b. Thêi kú trung cæ c Thêi kú Phôc H−ng d. Thêi kú cËn ®¹i. C©u 19: Nic«lai C«pÐcnÝch lμ nhμ khoa häc cña n−íc nμo? a. Italia b. §øc c. Balan d. Ph¸p C©u 20: Nic«lai C«pÐcnÝch ®· ®−a ra häc thuyÕt nμo? a. ThuyÕt tr¸i ®Êt lμ trung t©m cña vò trô. b. ThuyÕt cÊu t¹o nguyªn tö cña vËt chÊt. c. ThuyÕt ý niÖm lμ nguån gèc cña thÕ giíi. d. ThuyÕt mÆt trêi lμ trung t©m cña vò trô. C©u 21: Häc thuyÕt vÒ vò trô cña Nic«lai C«pÐcnÝch cã ý nghÜa nh− thÕ nμo ®èi víi sù ph¸t triÓn khoa häc tù nhiªn? a. §¸nh dÊu sù ra ®êi cña khoa häc tù nhiªn b. §¸nh dÊu b−íc chuyÓn tõ khoa häc tù nhiªn thùc nghiÖm sang khoa häc tù nhiªn lý luËn. c. §¸nh dÊu sù gi¶i phãng khoa häc tù nhiªn khái thÇn häc vμ t«n gi¸o C©u 22: §èi víi thÕ giíi quan t«n gi¸o, ph¸t minh cña C«pÐcnÝch cã ý nghÜa g×? a. Cñng cè thÕ giíi quan t«n gi¸o b. Kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®èi víi thÕ giíi quan t«n gi¸o c. B¸c bá nÒn t¶ng cña thÕ giíi quan t«n gi¸o d. Chøng minh tÝnh hîp lý cña kinh th¸nh C©u 23: Brun« lμ nhμ khoa häc vμ triÕt häc cña n−íc nμo? a) §øc; b) Ph¸p; c) Balan; d) Italia C©u 24: Brun« ®ång ý víi quan niÖm cña ai vÒ vò trô? a. Pt«lªmª b. Plat«n c. Nic«lai C«pÐcnÝch d. Hªraclit C©u 25: Brun« ®· chøng minh vÒ tÝnh chÊt g× cña thÕ giíi (cña vò trô) a. TÝnh tån t¹i thuÇn tuý cña thÕ giíi vËt chÊt b. TÝnh thèng nhÊt trªn c¬ së tinh thÇn cña vËt chÊt. c. TÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi (cña vò trô) C©u 26: Khi x©y dùng ph−¬ng ph¸p míi cña khoa häc, Brun« ®ßi hái khoa häc tù nhiªn ph¶i dùa trªn c¸i g×? a. Dù trªn nh÷ng gi¸o ®iÒu t«n gi¸o b. Dùa trªn ý muèn chñ quan 3
 4. c. Dùa trªn t×nh c¶m, kh¸t väng d. Dùa trªn thùc nghiÖm C©u 27: Brun« bÞ toμ ¸n t«n gi¸o xö téi nh− thÕ nμo? a. Tï trung th©n c. Tö h×nh (thiªu sèng) b. Giam láng d. Tha bæng C©u 28: TriÕt häc cña c¸c nhμ t− t−ëng thêi kú Phôc H−ng cã ®Æc ®iÓm g×? a. Cã tÝnh chÊt duy vËt tù ph¸t b. Cã tÝnh duy t©m kh¸ch quan c. Cã tÝnh duy t©m chñ quan d. Cßn pha trén gi÷a c¸c yÕu tè duy vËt vμ duy t©m, cã tÝnh chÊt phiÕm thÇn luËn C©u 29: Quan ®iÓm triÕt häc cho r»ng th−îng ®Õ vμ tù nhiªn chØ lμ mét gäi lμ quan ®iÓm cã tÝnh chÊt g×? a. Cã tÝnh duy vËt biÖn chøng b. Cã tÝnh duy t©m, siªu h×nh c. Cã tÝnh chÊt phiÕm thÇn luËn C©u 30: Quan ®iÓm triÕt häc tù nhiªn cã tÝnh chÊt phiÕm thÇn luËn lμ ®Æc tr−ng cña triÕt häc thêi kú nμo? a. Thêi kú cæ ®¹i c. Thêi kú trung cæ b. Thêi kú Phôc H−ng d. Thêi kú cËn ®¹i C©u 31: Nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng næ ra ë Hμ Lan, Anh, Ph¸p... thêi kú cËn ®¹i gäi lμ nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng nμo? a. C¸ch m¹ng v« s¶n b. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc c. Khëi nghÜa cña n«ng d©n d. C¸ch m¹ng t− s¶n. C©u 32: Nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng thêi kú cËn ®¹i ë T©y ¢u do m©u thuÉn gi÷a lùc l−îng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt nμo? a. Quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn b. Quan hÖ s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa c. Quan hÖ s¶n xuÊt chiÕm h÷u n« lÖ d. Quan hÖ s¶n xuÊt céng s¶n nguyªn thuû C©u 33: C¸c cuéc c¸ch m¹ng ë T©y ¢u thêi kú cËn ®¹i næ ra do m©u thuÉn nμo? a. M©u thuÉn gi÷a lùc l−îng s¶n xuÊt míi víi QHSX phong kiÕn ®· trë nªn lçi thêi b. M©u thuÉn gi÷a n«ng d©n vμ ®Þa chñ phong kiÕn c. M©u thuÉn gi÷a n« lÖ vμ chñ n« d. M©u thuÉn gi÷a t− s¶n vμ v« s¶n C©u 34: Giai cÊp nμo l·nh ®¹o cuéc c¸ch m¹ng thêi kú cËn ®¹i ? a. Giai cÊp v« s¶n b. Giai cÊp n«ng d©n c. Giai cÊp t− s¶n d. Giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn 4
 5. C©u 35: Cuéc c¸ch m¹ng nμo ë T©y ¢u thêi kú cËn ®¹i ®−îc C. M¸c gäi lμ cuéc c¸ch m¹ng cã quy m« toμn Ch©u ¢u vμ cã ý nghÜa lín ®èi víi sù ra ®êi trËt tù x· héi míi. a. Cuéc c¸ch m¹ng ë Hμ Lan vμ ý b. Cuéc c¸ch m¹ng ë ý vμ ë ¸o c. Cuéc c¸ch m¹ng ë Anh gi÷a thÕ kû XVII vμ c¸ch m¹ng Ph¸p cuèi thÕ kû XVIII. C©u 26: Cuéc c¸ch m¹ng ë Anh gi÷a thÕ kû XVII vμ cuéc c¸ch m¹ng ë Ph¸p cuèi TK XVIII ®¸nh dÊu sù thay thÕ cña trËt tù x· héi nμo cho x· héi nμo? a. TrËt tù x· héi chiÕm h÷u n« lÖ thay cho trËt tù x· héi céng s¶n nguyªn thuû b. TrËt tù x· héi phong kiÕn thay cho trËt tù x· héi chiÕm h÷u n« lÖ c. TrËt tù x· héi t− s¶n thay cho trËt tù x· héi phong kiÕn. d. TrËt tù x· héi x· héi chñ nghÜa thay cho trËt tù x· héi t− s¶n C©u 37: Ngμnh khoa häc nμo ph¸t triÓn rùc rì nhÊt vμ cã ¶nh h−ëng lín nhÊt ®Õn ph−¬ng ph¸p t− duy cña thêi kú cËn ®¹i? a. To¸n häc c. Sinh häc b. Ho¸ häc d. C¬ häc C©u 38: Ph.Bªc¬n lμ nhμ triÕt häc cña n−íc nμo? a. N−íc Anh c. N−íc §øc b. N−íc Ph¸p d. N−íc Ba lan C©u 39: VÒ lËp tr−êng chÝnh trÞ, Ph.Bªc¬n lμ nhμ t− t−ëng cña giai cÊp nμo? a. Giai cÊp chñ n« b. Giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn c. Giai cÊp n«ng d©n d. Giai cÊp t− s¶n vμ tÇng líp quý téc míi. C©u 40: Theo Ph. Bªc¬n con ng−êi muèn chiÕm ®−îc cña c¶i cña giíi tù nhiªn th× cÇn ph¶i cã c¸i g×? a. Cã niÒm tin vμo th−îng ®Õ b. Cã nhiÖt t×nh lμm viÖc c. Cã tri thøc vÒ tù nhiªn d. Cã kinh nghiÖm sèng C©u 41: VÒ ph−¬ng ph¸p nhËn thøc Ph.Bªc¬n phª ph¸n ph−¬ng ph¸p nμo? a. Ph−¬ng ph¸p kinh nghiÖm (ph−¬ng ph¸p con kiÕn) b. Ph−¬ng ph¸p kinh viÖn (ph−¬ng ph¸p con nhÖn) c. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch thùc nghiÖm (ph−¬ng ph¸p con ong) d. Ph−¬ng ph¸p a vμ b C©u 42: Theo Ph. Bªc¬n ph−¬ng ph¸p nhËn thøc tèt nhÊt lμ ph−¬ng ph¸p nμo a. Ph−¬ng ph¸p diÔn dÞch b. Ph−¬ng ph¸p quy n¹p c. Ph−¬ng ph¸p trõu t−îng ho¸ d. Ph−¬ng ph¸p m« h×nh ho¸ 5
 6. C©u 43: Ph.Bªc¬n gäi ph−¬ng ph¸p con nhÖn lμ ph−¬ng ph¸p triÕt häc cña c¸c nhμ t− t−ëng thêi kú nμo? a. Thêi kú trung cæ b. Thêi kú cæ ®¹i c. Thêi kú cËn ®¹i d. Thêi kú Phôc h−ng C©u 44: Ph−¬ng ph¸p "con nhÖn" theo Ph.Bªc¬n lμ ph−¬ng ph¸p cña nh÷ng nhμ triÕt häc theo khuynh h−íng nμo? a. Chñ nghÜa kinh nghiÖm b. Chñ nghÜa kinh viÖn c. ThuyÕt bÊt kh¶ tri d. Chñ nghÜa duy vËt C©u 45: Ph−¬ng ph¸p rót ra kÕt qu¶ riªng tõ nh÷ng kÕt luËn chung, kh«ng tÝnh ®Õn sù tån t¹i thùc tÕ cña sù vËt, ®−îc gäi lμ ph−¬ng ph¸p g×? a. Ph−¬ng ph¸p quy n¹p b. Ph−¬ng ph¸p diÔn dÞch c. Ph−¬ng ph¸p kinh nghiÖm d. Ph−¬ng ph¸p kinh viÖn C©u 46: Ph−¬ng ph¸p "con kiÕn" theo Ph.Bªc¬n lμ ph−¬ng ph¸p cña c¸c nhμ triÕt häc theo khuynh h−íng nμo? a. Chñ nghÜa chiÕt trung b. Chñ nghÜa kinh viÖn c. Chñ nghÜa bÊt kh¶ tri d. Chñ nghÜa kinh nghiÖm C©u 47: Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu chØ dùa vμo kinh nghiÖm thùc tÕ, kh«ng cã kh¸i qu¸t, theo Ph.Bªc¬n ®−îc gäi lμ ph−¬ng ph¸p g×? a. Ph−¬ng ph¸p “con nhÖn” b. Ph−¬ng ph¸p “con kiÕn” c. Ph−¬ng ph¸p “con ong” d. Ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm C©u 48: Theo Ph.Bªc¬n ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc ch©n chÝnh ph¶i lμ ph−¬ng ph¸p nμo? a. Ph−¬ng ph¸p “con nhÖn” b. Ph−¬ng ph¸p “con kiÕn” c. Ph−¬ng ph¸p “con ong” d. Ph−¬ng ph¸p suy diÔn C©u 49: Ph.Bªc¬n lμ nhμ triÕt häc thuéc tr−êng ph¸i nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 50: Nh÷ng tr−êng ph¸i triÕt häc nμo xem th−êng lý luËn? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa kinh viÖn 6
 7. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa kinh nghiÖm C©u 51: Nh÷ng nhμ triÕt häc nμo xem th−êng kinh nghiÖm, xa rêi cuéc sèng? a. Chñ nghÜa kinh nghiÖm b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c. Chñ nghÜa kinh viÖn d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh C©u 52: NhËn ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. C¸c nhμ triÕt häc duy vËt ®Òu thuéc chñ nghÜa kinh nghiÖm vμ ng−îc l¹i b. C¸c nhμ triÕt häc duy t©m ®Òu thuéc chñ nghÜa kinh viÖn vμ ng−îc l¹i c. C¶ hai ®Òu kh«ng ®óng C©u 53: Ph. Bªc¬n sinh vμo n¨m bao nhiªu vμ mÊt n¨m bao nhiªu? a. 1560 – 1625 b. 1561 - 1626 c. 1562 – 1627 d. 1563 – 1628 C©u 54: T«mat Hèpx¬ sinh n¨m bao nhiªu vμ mÊt n¨m bao nhiªu? a. 1500 – 1570 b. 1550 – 1629 c. 1588 – 1679 d. 1587 – 1678 C©u 55: Ai lμ ng−êi s¸ng t¹o ra hÖ thèng ®Çu tiªn cña chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh trong lÞch sö triÕt häc? a. Ph. Bªc¬n b. T« m¸t Hèp X¬ c. Gi«n Lèc C¬ d. Xpin«da C©u 56: Quan ®iÓm cña T«m¸t H«px¬ vÒ tù nhiªn ®øng trªn lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh C©u 57: Chñ nghÜa duy vËt cña T«m¸t Hèp-x¬ thÓ hiÖn ë quan ®iÓm nμo sau ®©y? a. Giíi tù nhiªn lμ tæng c¸c vËt tån t¹i kh¸ch quan cã qu¶ng tÝnh (®é dμi) ph©n biÖt nhau bëi ®¹i l−îng, h×nh khèi, vÞ trÝ vμ vËn ®éng ®æi vÞ trÝ trong kh«ng gian b. TÝnh phong phó vÒ chÊt kh«ng ph¶i lμ thuéc tÝnh kh¸ch quan cña giíi tù nhiªn c. ChÊt l−îng cña sù vËt lμ h×nh thøc tri gi¸c chung C©u 58: T«m¸t H«px¬ quan niÖm vÒ vËn ®éng nh− thÕ nμo? 7
 8. a. VËn ®éng chØ lμ vËn ®éng c¬ giíi b. VËn ®éng bao gåm c¶ vËn ®éng ho¸ häc vμ sinh häc c. VËn ®éng lμ sù biÕn ®æi chung d. VËn ®éng lμ ph−¬ng thøc tån t¹i cña sinh vËt C©u 59: TÝnh chÊt siªu h×nh trong quan niÖm cña T«m¸t Hèpx¬ vÒ tù nhiªn thÓ hiÖn ë chç nμo? a. Giíi tù nhiªn tån t¹i kh¸ch quan b. Giíi tù nhiªn lμ tæng sè c¸c vËt cã qu¶ng tÝnh (®é dμi) c. VËn ®éng c¬ giíi lμ thuéc tÝnh cña giíi tù nhiªn d. VËn ®éng cña giíi tù nhiªn lμ vËn ®éng c¬ giíi C©u 60: TÝnh chÊt siªu h×nh trong quan niÖm cña T«m¸t Hèpx¬ vÒ con ng−êi thÓ hiÖn nh− thÕ nμo? a. Con ng−êi lμ mét c¬ thÓ sèng phøc t¹p nh− ®éng vËt b. Con ng−êi lμ mét bé phËn cña tù nhiªn c. Con ng−êi lμ mét kÕt cÊu vËt chÊt d. Con ng−êi nh− mét chiÕc xe, mμ tim lμ lß xo, khíp x−¬ng lμ c¸i b¸nh xe C©u 61: VÒ ph−¬ng ph¸p nhËn thøc, T«mat Hèp-x¬ hiÓu theo quan ®iÓm nμo? a. Chñ nghÜa duy lý b. Chñ nghÜa duy danh c. NghÖ thuËt kÕt hîp gi÷a chñ nghÜa duy lý vμ chñ nghÜa duy danh C©u 62: T« m¸t Hèp-x¬ hiÓu b−íc chuyÓn tõ c¸i riªng sang c¸i chung tõ tri gi¸c c¶m tÝnh ®Õn kh¸i niÖm theo quan ®iÓm nμo? a. Duy lý luËn b. Duy danh luËn c. Kinh nghiÖm luËn C©u 63: Quan niÖm vÒ b¶n chÊt kh¸i niÖm cña T«m¸t Hèp-x¬ thuéc khuynh h−íng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy thùc b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy danh d. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t C©u 64: Theo quan ®iÓm duy Danh, T«m¸t Hèp x¬ coi kh¸i niÖm lμ g×? a. Lμ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña c¸c sù vËt cña giíi tù nhiªn b. ChØ lμ tªn cña nh÷ng c¸i tªn. c. Kh¸i niÖm lμ thùc thÓ tinh thÇn tån t¹i tr−íc & ®éc lËp víi sù vËt d. Kh¸i niÖm lμ b¶n chÊt cña sù vËt C©u 65: MÆt tiÕn bé trong quan ®iÓm vÒ x· héi cña T«m¸t Hèpx¬ lμ ë chç nμo? a. Cho nguån gèc cña nhμ n−íc kh«ng ph¶i tõ thÇn th¸nh mμ lμ sù qui −íc vμ tho¶ thuËn gi÷a con ng−êi. b. Cho h×nh thøc qu©n chñ lμ h×nh thøc chÝnh quyÒn lý t−ëng. c. T«n gi¸o vμ gi¸o héi vÉn cã Ých cho nhμ n−íc. d. Coi quyÒn lùc cña giai cÊp ®¹i t− s¶n lμ v« h¹n. 8
 9. C©u 66: T«m¸t Hèp x¬ cho nguån gèc cña nhμ n−íc lμ g×? a. Do thÇn th¸nh s¸ng t¹o ra. b. Do ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ c. Do sù quy −íc, tho¶ thuËn gi÷a con ng−êi nh»m tr¸nh nh÷ng cuéc chiÕn tranh tμn khèc. d. Do ý muèn chñ quan cña c¸ nh©n nhμ t− t−ëng. C©u 67: H·y ®¸nh gi¸ quan niÖm cña T«m¸t Hèp x¬ vÒ nhμ n−íc cho r»ng: nhμ n−íc ra ®êi lμ do sù quy −íc, tho¶ thuËn gi÷a con ng−êi? a. Kh«ng cã g× tiÕn bé, chØ lμ quan ®iÓm duy t©m t«n gi¸o b. Cã gi¸ trÞ, v× ®· ph¸t triÓn quan ®iÓm duy vËt, vÒ x· héi. c. Cã gi¸ trÞ b¸c bá nguån gèc thÇn th¸nh cña nhμ n−íc, ®ång thêi vÉn chøa ®ùng yÕu tè duy t©m chñ nghÜa C©u 68: §Ò-c¸c-t¬ lμ nhμ triÕt häc vμ khoa häc cña n−íc nμo ? a. Anh b. Bå §μo Nha c. Mü d. Ph¸p C©u 69: §Ò-c¸c-t¬ sinh vμo n¨m nμo vμ mÊt vμo n¨m nμo? a. 1590 – 1650 b. 1596 – 1654 c. 1594 – 1654 d. 1596 – 1650 C©u 70: Khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc, §Òc¸ct¬ ®øng trªn lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan d. ThuyÕt nhÞ nguyªn C©u71: §Òc¸ct¬ gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc nh− thÕ nμo? a. Thùc thÓ vËt chÊt ®éc lËp vμ quyÕt ®Þnh thùc thÓ ý thøc. b. Thùc thÓ vËt chÊt kh«ng tån t¹i ®éc lËp mμ phô thuéc vμo thùc thÓ ý thøc c. Thùc thÓ vËt chÊt vμ thùc thÓ ý thøc ®éc lËp nhau, song song cïng tån t¹i. d. Thùc thÓ ý thøc phô thuéc vμo thùc thÓ vËt chÊt, nh−ng cã tÝnh ®éc lËp t−¬ng ®èi. C©u 72: Quan ®iÓm cña §Òc¸ct¬ vÒ quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc cuèi cïng l¹i r¬i vμo quan ®iÓm nμo? V× sao? a. Duy vËt; v× coi vËt chÊt ®éc lËp víi ý thøc b. Duy vËt kh«ng triÖt ®Ó; v× kh«ng thõa nhËn vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc c. NhÞ nguyªn v× thõa nhËn hai thùc thÓ t¹o thμnh hai thÕ giíi d. Duy t©m; v× thõa nhËn thùc thÓ vËt chÊt vμ tinh thÇn tuy ®éc lËp nh−ng ®Òu phô thuéc vμo thùc thÓ thø ba ®ã lμ th−îng ®Õ. C©u 73: §Òc¸ct¬ ®øng trªn quan ®iÓm nμo trong lÜnh vùc vËt lý? 9
 10. a. Quan ®iÓm duy t©m kh¸ch quan b. Quan ®iÓm duy t©m chñ quan c. Quan ®iÓm nhÞ nguyªn d. Quan ®iÓm duy vËt C©u 74: Trong lÜnh vùc vËt lý §Òc¸ct¬ quan niÖm vÒ tù nhiªn nh− thÕ nμo? a. Tù nhiªn lμ tæng c¸c vËt cã qu¸n tÝnh b. Tù nhiªn vμ th−îng ®Õ lμ mét. c. Tù nhiªn lμ hiÖn th©n cña th−îng ®Õ d. Tù nhiªn lμ mét khèi thèng nhÊt gåm nh÷ng h¹t nhá vËt chÊt cã qu¸n tÝnh vμ vËn ®éng vÜnh viÔn theo nh÷ng quy luËt c¬ häc C©u 75: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §Òc¸ct¬ lμ nhμ duy vËt biÖn chøng v× coi vËt chÊt tån t¹i kh¸ch quan. b. §Òc¸ct¬ lμ nhμ duy vËt v× phñ nhËn uy quyÒn cña nhμ thê vμ t«n gi¸o c. §Òc¸ct¬ lμ nhμ triÕt häc duy t©m v× ®Ò cao søc m¹nh cña lý t−ëng con ng−êi d. §Òc¸ct¬ ®em tÝnh khoa häc thay cho niÒm tin t«n gi¸o mï qu¸ng chèng l¹i uy quyÒn cña t«n gi¸o. C©u76: §iÒu nhËn ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §Òc¸ct¬ nghi ngê kh¶ n¨ng nhËn thøc cña con ng−êi. b. V× coi nghi ngê lμ ®iÓm xuÊt ph¸t cña nhËn thøc khoa häc, nªn §Òc¸ct¬ phñ nhËn kh¶ n¨ng nhËn thøc cña con ng−êi. c. Quan ®iÓm cña §Òc¸ct¬ vμ Hium lμ nh− nhau v× ®Òu nghi ngê nhËn thøc cña con ng−êi d. §Òc¸ct¬ coi nghi ngê lμ ®iÓm xuÊt ph¸t cña nghiªn cøu khoa häc ®Ó phñ nhËn sù mª tÝn, phñ nhËn niÒm tin t«n gi¸o C©u 77: LuËn ®iÓm §Òc¸ct¬ "t«i t− duy vËy t«i tån t¹i" cã ý nghÜa g×? a. NhÊn m¹nh vai trß cña t− duy, duy lý b. NhÊn m¹nh vai trß cña c¶m gi¸c c. Phñ nhËn vai trß cña chñ thÓ d. §Ò cao kinh nghiÖm. C©u 78: Theo §Òc¸ct¬ tiªu chuÈn cña ch©n lý lμ g×? a.Lμ thùc tiÔn b. Lμ t− duy râ rμng, m¹ch l¹c c. Lμ c¶m gi¸c, kinh nghiÖm vÒ sù vËt d. Lμ ®−îc nhiÒu ng−êi thõa nhËn . C©u 79: LuËn ®iÓm cña §Òc¸ct¬ "T«i t− duy vËy t«i tån t¹i" thÓ hiÖn khuynh h−íng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa duy vËt tÇm th−êng c. ThuyÕt hoμi nghi d. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan C©u 80: Xpin«da lμ nhμ triÕt häc n−íc nμo? a. Hμ Lan c. §øc b. ¸o d. Ph¸p 10
 11. C©u 81: Xpin«da lμ nhμ triÕt häc thuéc tr−êng ph¸i nμo? a. Duy t©m chñ quan b. Duy vËt biÖn chøng c. Duy t©m kh¸ch quan d. Duy vËt vμ v« thÇn C©u 82: NhËn ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng a. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc nhÞ nguyªn b. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc duy t©m kh¸ch quan c. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc duy vËt biÖn chøng d. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc nhÊt nguyªn. C©u 83: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y vÒ Xpin«da lμ sai? a. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc duy vËt vμ v« thÇn b. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc nhÊt nguyªn coi qu¶ng tÝnh vμ t− duy lμ thuéc tÝnh cña mét thùc thÓ c. Xpin«da chèng l¹i quan ®iÓm nhÞ nguyªn cña §Òc¸ct¬. d. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc nhÞ nguyªn C©u 84: Quan ®iÓm duy vËt cña Xpin«da vÒ thÕ giíi lμ ë chç nμo? a. ThÕ giíi lμ thÕ giíi cña c¸c sù vËt riªng lÎ b. ThÕ giíi lμ phøc hîp c¶m gi¸c c. ThÕ giíi lμ sù tha ho¸ cña ý niÖm d. ThÕ giíi lμ c¸i bãng cña thÕ giíi ý niÖm C©u 85: T¹i sao quan ®iÓm cña Xpin«da l¹i r¬i vμo quan ®iÓm cña thuyÕt ®Þnh mÖnh m¸y mãc? a. Coi thÕ gíi gåm c¸c sù vËt riªng lÎ b. Coi c¸c sù vËt trong thÕ giíi ®Òu cã nguyªn nh©n c. §ång nhÊt nguyªn nh©n víi tÝnh tÊt yÕu coi ngÉu nhiªn chØ lμ ph¹m trï chñ quan d. Kh¼ng ®Þnh cã thÓ nhËn thøc thÕ giíi b»ng ph−¬ng ph¸p to¸n häc. C©u 86: Quan niÖm vÒ ý thøc cña Xpin«da chÞu ¶nh h−ëng cña ai, vμ quan niÖm ®ã nh− thÕ nμo? a. ChÞu ¶nh h−ëng cña thuyÕt bÊt kh¶ tri, kh«ng thõa nhËn con ng−êi cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®−îc thÕ giíi. b. ChÞu ¶nh h−ëng cña nh÷ng ng−êi theo vËt ho¹t luËn, thõa nhËn mäi vËt ®Òu cã ý thøc. c. ChÞu ¶nh h−ëng cña chñ nghÜa duy lý cho chØ cã con ng−êi míi cã ý thøc. d. ChÞu ¶nh h−ëng cña t«n gi¸o, cho ý thøc cã nguån gãc tõ thÇn th¸nh. C©u 87: Quan niÖm vÒ ý thøc cña Xpin«da thuéc lo¹i nμo? a. Duy vËt biÖn chøng b. Duy t©m chñ quan c. Duy t©m kh¸ch quan d. VËt ho¹t luËn C©u 88: Quan niÖm vÒ con ng−êi cña Xpin«da ®øng trªn lËp tr−êng nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan 11
 12. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. ThuyÕt nhÞ nguyªn d. Chñ nghÜa tù nhiªn C©u 89:VÒ nhËn thøc luËn, Xpin«da theo chñ nghÜa nμo? a. Chñ nghÜa duy c¶m b. Chñ nghÜa duy lý. c. Chñ nghÜa kinh nghiÖm. d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 90: Theo Xpin«da ch©n lý ®¸ng tin cËy ®¹t ®−îc ë giai ®o¹n nhËn thøc nμo? a. Giai ®o¹n nhËn thøc lý tÝnh b. Giai ®o¹n nhËn thøc c¶m tÝnh c. C¶ hai giai ®o¹n d. Kh«ng ®¹t ®−îc ë giai ®o¹n nμo C©u 91: Xpin«da quan niÖm vÒ nhËn thøc trùc gi¸c nh− thÕ nμo? a. Lμ “¸nh s¸ng néi t©m” gióp con ng−êi liªn hÖ trùc tiÕp víi th−îng ®Õ b. Lμ trÝ tuÖ anh minh nh− nÒn t¶ng cña mäi tri thøc c. Mét n¨ng lùc trÝ tuÖ cña phÐp nhËn thøc sù vËt d. C¶ ba néi dung trªn C©u 92: Kh¸i niÖm ®¹o ®øc cña Xpin«da g¾n víi kh¸i niÖm "con ng−êi tù do" kh«ng? nÕu cã th× nh− thÕ nμo? a. Kh«ng b. Cã, con ng−êi tù do hμnh ®éng theo ý muèn cña m×nh c. Cã, con ng−êi chØ cã thÓ trë thμnh tù do khi ®−îc chØ ®¹o bëi lý tÝnh d. Kh«ng. V× trong tù nhiªn chØ cã c¸i tÊt yÕu C©u 93: Quan niÖm cña Xpin«da vÒ ph¸p quyÒn vμ x· héi ®−îc x©y dùng trªn lËp tr−êng nμo? a. Chñ nghÜa tù nhiªn b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan d. Chñ nghÜa tù do t− s¶n C©u 94: Xpin«da quan niÖm vÒ nguån gèc t«n gi¸o tõ ®©u? a. Sù tin t−ëng vμo ¸nh s¸ng néi t©m b. Sù bÊt lùc tr−íc c¸c lùc l−îng x· héi c. Sù sî h·i d. Sù kh«ng hiÓu biÕt vÒ tù nhiªn C©u 95: Trong nhËn thøc luËn cña m×nh, Gi«n Lècc¬ phª ph¸n §Òc¸ct¬ vÒ c¸i g×? a. VÒ thuyÕt nhÞ nguyªn b. VÒ quan niÖm m¸y mãc ®èi víi con ng−êi c. VÒ thuyÕt thõa nhËn tån t¹i t− t−ëng bÈm sinh d. VÒ quan niÖm duy vËt trong lÜnh vùc vËt lý C©u 96: Theo quan niÖm cña G.Lècc¬ tri thøc, ch©n lý do ®©u mμ cã? a. Do ý niÖm bÈm sinh 12
 13. b. Do kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nhËn thøc c. Do th−îng ®Õ ban tÆng d. Do ho¹t ®éng thùc tiÔn C©u 97: Gi«n Lècc¬ lμ nhμ triÕt häc n−íc nμo? a. Ph¸p c. ý b. Anh d. Mü C©u 98: VÒ nhËn thøc luËn ai lμ ng−êi nªu ra nguyªn lý tabula rasa (tÊm b¶ng s¹ch) a. Xpin«da c. §Òc¸ct¬ b. Plat«n d. Gi«n Lècc¬ C©u 99: Nguyªn lý tabula rasa (tÊm b¶ng s¹ch) theo c¸ch hiÓu cña ng−êi ®Ò xuÊt kh¼ng ®Þnh nh÷ng néi dung g×? a. Mäi tri thøc kh«ng ph¶i lμ bÈm sinh, mμ lμ kÕt qu¶ nhËn thøc b. Mäi qu¸ tr×nh nhËn thøc ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ c¬ quan c¶m gi¸c c. Linh hån con ng−êi cã vai trß tÝch cùc nhÊt ®Þnh d. C¶ ba néi dung trªn C©u 100: Néi dung thuyÕt tabula rasa (tÊm b¶ng s¹ch) ®øng trªn lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy vËt d. ThuyÕt bÊt kh¶ tri C©u 101: H¹n chÕ cña thuyÕt tabula rasa (tÊm b¶ng s¹ch) lμ ë chç nμo? a. §Ò cao vai trß nhËn thøc lý tÝnh b. Phñ nhËn nhËn thøc c¶m tÝnh c. §Ò cao nhËn thøc c¶m tÝnh mét c¸ch tuyÖt ®èi d. Ch−a thÊy vai trß cña kinh nghiÖm C©u 102: Trong quan niÖm vÒ kinh nghiÖm. Gi«n Lècc¬ ®øng trªn lËp tr−êng nμo? a. LËp tr−êng cña chñ nghÜa duy lý b. LËp tr−êng cña chñ nghÜa duy c¶m c. LËp tr−êng cña thuyÕt nhÞ nguyªn d. LËp tr−êng cña thuyÕt bÊt kh¶ tri C©u 103: Gi«n Lècc¬ coi lý tÝnh lμ g×? a. Lμ ý niÖm bÈm sinh b. Lμ ho¹t ®éng cña linh hån c. Lμ kinh nghiÖm bªn trong d. Lμ giai ®o¹n ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t sù vËt C©u 104: LuËn ®iÓm nμo thÓ hiÖn lËp tr−êng duy c¶m cña Gi«n Lècc¬? a. T«i t− duy vËy t«i tån t¹i b. Mäi nhËn thøc ®Òu xuÊt ph¸t tõ kinh nghiÖm c. Kinh nghiÖm lμ nguån gèc cña nhËn thøc d. Kh«ng cã c¸i g× trong lý tÝnh mμ tr−íc ®ã l¹i kh«ng cã trong c¶m tÝnh. 13
 14. C©u 105: Gi«n Lècc¬ quan niÖm vÒ "ý niÖm phøc t¹p" nh− thÕ nμo? a. ý niÖm phøc t¹p lμ kÕt qu¶ ph¶n ¸nh trùc tiÕp nhiÒu ®Æc tÝnh cña sù vËt b. ý niÖm phøc t¹p lμ kÕt qu¶ cña ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t ®Æc tÝnh nμo ®ã cña sù vËt c. ý niÖm phøc t¹p lμ tæng hîp “ý niÖm ®¬n gi¶n” d. “ý niÖm phøc t¹p” lμ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng cña riªng lý tÝnh hoμn toμn chñ quan cña con ng−êi C©u 96: Quan niÖm vÒ "ý niÖm phøc t¹p" cña Gi«n Lècc¬ cã quan hÖ víi lËp tr−êng nμo vÒ thÕ giíi? a. LËp tr−êng duy Thùc vÒ thÕ giíi b. LËp tr−êng duy Danh vÒ thÕ giíi c. LËp tr−êng nhÞ nguyªn vÒ thÕ giíi d. LËp tr−êng duy vËt biÖn chøng vÒ thÕ giíi C©u 107: Ai lμ ng−êi ®· ph©n chia tÝnh chÊt cña sù vËt ra thμnh "chÊt cã tr−íc" vμ "chÊt cã sau" a. Xpin«dza c. Ph. Bªc¬n b. §Òc¸ct¬ d. Gi«n Lècc¬ C©u 108: Quan niÖm vÒ "chÊt cã sau" cña t¸c gi¶ lμ thÕ nμo? a. “ ChÊt cã sau” cã ®−îc nhê sù t¸c ®éng cña c¸c sù vËt kh¸ch quan vμo gi¸c quan con ng−êi. b. “ ChÊt cã sau” hoμn toμn lμ s¶n phÈm cña con ng−êi c. “ ChÊt cã sau” khi th× lμ khi th× lμ , kh«ng nhÊt qu¸n d. “ ChÊt cã sau” lμ ¶o gi¸c kh«ng cã thËt C©u 109: Gioãcgi¬ BÐcc¬li lμ nhμ triÕt häc cña n−íc nμo? a. Anh c. Ph¸p b. Hμ Lan d. §øc C©u 110: Gioãcgi¬ BÐcc¬li lμ nhμ triÕt häc theo khuynh h−íng nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan d. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan C©u 111 Theo quan niÖm cña BÐcc¬li sù tån t¹i c¸c sù vËt cô thÓ trong thÕ giíi do c¸i g× quyÕt ®Þnh? a. Mäi vËt do nguyªn tö t¹o nªn b. VËt tån t¹i kh«ng phô thuéc vμo c¶m gi¸c c. VËt do th−îng ®Õ t¹o ra d. VËt do phøc hîp c¸c c¶m gi¸c C©u 112: TriÕt häc cña BÐcc¬li cuèi cïng chuyÓn sang triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt tÇm th−êng b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. ThuyÕt bÊt kh¶ tri 14
 15. C©u 113: VÒ b¶n chÊt triÕt häc cña BÐcc¬li ph¶n ¸nh hÖ t− t−ëng cña giai cÊp nμo? a. Giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn b. Giai cÊp chñ n« c. Giai cÊp t− s¶n ®· giμnh ®−îc chÝnh quyÒn d. Giai cÊp t− s¶n ch−a giμnh ®−îc chÝnh quyÒn C©u 114: DavÝt Hium lμ nhμ triÕt häc n−íc nμo? a. Ph¸p c. ¸o b. Anh d. Hμ Lan C©u 115: DavÝt Hium sèng vμo thêi gian nμo? a. 1700 - 1760 b. 1710 – 1765 c. 1711 – 1766 d. 1712 - 1767 C©u 116: VÒ lý luËn nhËn thøc, §avÝt Hium ®øng trªn lËp tr−êng nμo? a. ThuyÕt kh¶ tri duy vËt siªu h×nh b. ThuyÕt kh¶ tri duy t©m c. ThuyÕt bÊt kh¶ tri vμ hiÖn t−îng luËn d. ThuyÕt kh¶ tri duy vËt biÖn chøng C©u 117: Quan niÖm cña §avÝt Hium vÒ tÝnh nh©n qu¶ nh− thÕ nμo? a. KÕt qu¶ chøa ®ùng trong nguyªn nh©n b. Nguyªn nh©n cã tr−íc vμ sinh ra kÕt qu¶ c. KÕt qu¶ ®−îc rót ra tõ nguyªn nh©n d. Kh«ng thÓ chøng minh kÕt qu¶ ®−îc rót ra tõ nguyªn nh©n trong khoa häc tù nhiªn C©u 118: Hium quan niÖm vÒ sù tån t¹i cña quan hÖ nh©n qu¶ nh− thÕ nμo? a. Tån t¹i kh¸ch quan vμ lμ quy luËt cña tù nhiªn b. TÝnh nh©n qu¶ kh«ng tån t¹i ë ®©u c¶ chØ lμ sù bÞa ®Æt cña con ng−êi c. TÝnh nh©n qu¶ kh«ng ph¶i lμ quy luËt, mμ do thãi quen cña con ng−êi quy ®Þnh. C©u 119: Theo §avÝt Hium cÇn gi¸o dôc cho con ng−êi c¸i g×? a. Thãi quen b. C¸c tri thøc khoa häc tù nhiªn c. KiÕn thøc triÕt häc d. ThÈm mü häc C©u 120: TriÕt häc ¸nh s¸ng xuÊt hiÖn trong thêi gian nμo vμ ë ®©u? a. ThÕ kû XVI – XVII, ë Italia b. ThÕ kû XVII – XVIII, ë Anh c. Nöa cuèi thÕ kû XVIII, ë §øc d. Nöa cuèi thÕ kû XVIII ë Ph¸p C©u 121: Nh÷ng nhμ triÕt häc khai s¸ng Ph¸p chuÈn bÞ vÒ mÆt t− t−ëng cho cuéc c¸ch m¹ng nμo? a. C¸ch m¹ng v« s¶n 15
 16. b. C¸ch m¹ng t− s¶n c. C¸ch m¹ng d©n téc, d©n chñ d. C¸ch m¹ng n«ng d©n chèng phong kiÕn C©u 122: La Mettri (1709 - 1751) lμ nhμ triÕt häc n−íc nμo? a. Nga c. Ph¸p b. Italia d. §øc C©u 123: Quan niÖm cho thùc thÓ vËt chÊt lμ thèng nhÊt ba h×nh thøc cña nã trong giíi tù nhiªn, giíi v« c¬, thùc vËt, ®éng vËt (bao gåm con ng−êi) lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. Xpin«da c. Ph. Bªc¬n b. La Mettri d. §i®r« C©u 124: La Mettri coi ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña vËt chÊt lμ g×? a. Qu¶ng tÝnh, vËn ®éng vμ c¶m thô b. Qu¶ng tÝnh, khèi l−îng vμ vËn ®éng c. Qu¶ng tÝnh, vËn ®éng C©u 125: VÒ thÕ giíi quan La Mettri lμ nhμ triÕt häc thuéc trμo l−u nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy vËt d. Chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n C©u 126: Trong vÊn ®Ò nhËn thøc luËn, khi La Mettri nãi: nhê c¬ quan c¶m gi¸c mμ ng−êi ta suy nghÜ, gi¸c quan lμ kÎ ®¸ng tin cËy trong ®êi sèng hμng ngμy, La Mettri ®øng trªn quan ®iÓm nμo? a. Duy lý b. Duy vËt biÖn chøng c. Duy gi¸c luËn d. BÊt kh¶ tri C©u 127: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai: a. La Mettri b¸c bá thuyÕt nhÞ nguyªn cña §Òc¸ct¬ b. La Mettri b¶o vÖ thuyÕt nhÞ nguyªn cña §Òc¸ct¬ c. La Mettri xem con ng−êi nh− mét c¸i m¸y d. La Mettri gi¶i thÝch c¸c hiÖn t−îng sinh lý theo quy luËt c¬ häc C©u 128: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai? a. §i®r« thõa nhËn vËt chÊt tån t¹i vÜnh viÔn b. §i®r« thõa nhËn vËt chÊt tån t¹i kh¸ch quan ngoμi ý thøc cña con ng−êi c. §i®r« cho vËt chÊt lμ mét thùc thÓ duy nhÊt, nguyªn nh©n tån t¹i cña nã n»m ngay trong b¶n th©n nã. d. §i®r« kh«ng thõa nhËn nguyªn nh©n tån t¹i cña vËt chÊt n»m ngay trong b¶n th©n nã. C©u 129: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §i®r« cho vËn ®éng vμ vËt chÊt lμ thèng nhÊt chÆt chÏ b. §i®r« kh«ng thõa nhËn vËn ®éng vμ vËt chÊt lμ thèng nhÊt c. §i®r« thõa nhËn cã tr¹ng th¸i ®øng im tuyÖt ®èi 16
 17. d. §i®r« phñ nhËn vËn ®éng cña vËt thÓ lμ qóa tr×nh ph¸t triÓn, biÕn ®æi kh«ng ngõng. C©u 130: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai? a. §i®r« thÓ hiÖn quan niÖm v« thÇn th«ng qua t− t−ëng biÖn chøng vÒ vËn ®éng b. §i®r« ch−a tiÕp cËn t− t−ëng vÒ tù th©n vËn ®éng cña vËt chÊt c. §i®r« cho r»ng mçi ph©n tö cã mét nguån vËn ®éng bªn trong, mμ «ng gäi lμ lùc néi t©m. d. §i®r« chèng l¹i sù tån t¹i cña th−îng ®Õ C©u 131: Khi kh¼ng ®Þnh vËt chÊt lμ nguyªn nh©n cña c¶m gi¸c, §i®r« ®· ®øng trªn quan ®iÓm triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m b. ThuyÕt nhÞ nguyªn c. Chñ nghÜa duy vËt d. Chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n C©u 132: T− t−ëng biÖn chøng cña §i®r« vÒ vËn ®éng thÓ hiÖn ë chç nμo? a. Gi¶i thÝch vËn ®éng lμ sù thay ®æi vÞ trÝ trong kh«ng gian b. Cho nguyªn nh©n vËn ®éng lμ do lùc t¸c ®éng c. Gi¶i thÝch tù th©n vËn ®éng cña vËt chÊt b»ng m©u thuÉn néi t¹i cña sù vËt vμ tÝnh ®a d¹ng cña nã. C©u 133: Quan niÖm cña §i®r« vÒ nguån gèc cña ý thøc con ng−êi nh− thÕ nμo? a. ý thøc cã nguån gèc tõ thÇn th¸nh b. ý thøc lμ thuéc tÝnh cña mäi d¹ng vËt chÊt c. ý thøc lμ thuéc tÝnh cña vËt chÊt cã tæ chøc cao xuÊt hiÖn do sù phøc t¹p ho¸ cña vËt chÊt h÷u c¬. d. ý thøc con ng−êi vèn cã trong bé n·o. C©u 134: Kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng a. §i®r« cho r»ng vËt chÊt lμ nguyªn nh©n cña c¶m gi¸c b. §i®r« cho r»ng vËt chÊt lμ phøc hîp cña c¶m gi¸c c. §i®r« cho r»ng sù vËt lμ ph¶n ¸nh cña thÕ giíi ý niÖm d. §i®r« phñ nhËn kh¶ n¨ng nhËn thøc thÕ giíi cña con ng−êi. C©u 135: Trong lÜnh vùc x· héi §i®r« ®øng trªn quan ®iÓm triÕt häc nμo? a. Duy vËt siªu h×nh b. Duy vËt biÖn chøng c. Duy t©m C©u 136: Nh÷ng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §i®r« kh¼ng ®Þnh nguån gèc thÇn th¸nh cña vua chóa. b. §i®r« phñ nhËn nguån gèc thÇn th¸nh cña vua chóa. c. §i®r« t¸n thμnh chÕ ®é chuyªn chÕ. d. §i®r« chèng l¹i chÕ ®é qu©n chñ lËp hiÕn. C©u 137: TriÕt häc cæ ®iÓn §øc b¶o vÖ vÒ mÆt t− t−ëng chÕ ®é nhμ n−íc nμo? a. Nhμ n−íc d©n chñ chñ n« 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2