intTypePromotion=3

Trắc nghiệm Lý: Mạch R-L-C nối tiếp

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
128
lượt xem
14
download

Trắc nghiệm Lý: Mạch R-L-C nối tiếp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm lý: mạch r-l-c nối tiếp', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Lý: Mạch R-L-C nối tiếp

  1. M CH R,L,C N I TI P Câu 1. Cho m ch R,L,C, u = 240 2 cos(100πt) V, R = 40 , ZC = 60 , ZL= 20 .Vi t bi u th c c a dòng đi n trong m ch A. i = 3 2 cos(100πt) A B. i = 6cos(100πt)A C. i = 3 2 cos(100πt + π/4) A D. i = 6cos(100πt + π/4)A Câu 2. Cho m ch đi n R,L,C cho u = 240 2 cos(100πt) V, R = 40 , ZL = 60 , ZC = 20 , Vi t bi u th c c a cư ng đ dòng đi n trong m ch A. i = 3 2 cos(100πt)A. B. i = 6cos(100πt) A. C. i = 3 2 cos(100πt – π/4)A D. i = 6cos(100πt - π/4)A Câu 3. Cho m ch R,L,C, R = 40 , ZL = ZC = 40 , u = 240 2 cos(100πt). Vi t bi u th c i A. i = 6 2 cos(100πt )A B. i = 3 2 cos(100πt)A C. i = 6 2 cos(100πt + π/3)A D. 6 2 cos(100πt + π/2)A Câu 4. Cho m ch R,L,C, u = 120 2 cos(100πt)V. R = 40 , L = 0,3/π H. C = 1/3000π F, xác đ nh ω = ? đ m ch có c ng hư ng, xác đ nh bi u th c c a i. A. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt)A. B. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt + π )A. C. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt + π/2)A. D. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt – π/2)A. Câu 5. Cho m ch R,L,C, u = 120 2 cos(100πt)V. R = 30 , ZL = 10 3 , ZC = 20 3 , xác đ nh bi u th c i. A. i = 2 3 cos(100πt)A B. i = 2 6 cos(100πt)A C. i = 2 3 cos(100πt + π/6)A D. i = 2 6 cos(100πt + π/6)A Câu 6. Cho m ch R,L,C, C có th thay đ i đư c, đi u ch nh C đ công su t tiêu th trong m ch đ t giá tr c c đ i. Xác đ nh giá tr c a dòng đi n trong m ch khi đó A. I đ t c c đ i B. I đ t c c ti u C. không xác đ nh I D. I đ t vô cùng Câu 7. Cho m ch R,L,C, khi ch n i R,C vào ngu n đi n thì th y i s m pha π/4 so v i hi u đi n th trong m ch. Khi m c c R,L,C vào m ch thì th y i ch m pha π/4 so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch. Xác đ nh liên h ZL theo ZC.
  2. A. ZL= 2ZC B. ZC = 2ZL C. ZL = ZC D.không th xác đ nh đư c m i liên h Câu 8. Cho m ch R,L,C, đi u ch nh R đ UR đ t giá tr c c đ i đúng b ng U. Tìm liên h ZCvà ZL. A. C ng hư ng B. ZL = 2ZC C. ZC, ZL tùy ý D. không có liên h Câu 9. Cho m ch R,L,C, C thay đ i đư c đ UC đ t giá tr c c đ i. M i liên h nào sau đây đư c xác l p đúng A. ZC = (R2 + ZC)/ZC B. ZC = (ZL + R) C. ZC = (R2+Z2L)/ZL D. ZL = ZC. Câu 10. Cho m ch R,L,C, C thay đ i đư c đ UC đ t giá tr c c đ i. M i liên h nào sau đây đư c xác l p đúng A. UCmax = U2 + U2(RL) B. UCmax = UR + UL C. UCmax = UL 2 D. UCmax = 3 UR. Câu 11. Cho m ch R,L,C, đi u ch nh L đ UL đ t giá tr c c đ i. Liên h v pha nào sau đây là đúng. A. u vuông pha v i uLC B. u vuông pha v i uRL C. u vuông pha uRC D. uLC vuông pha uRC Câu 12. Cho m ch R,L,C, khi ch m c R,C vào m ch đi n thì th y i s m pha π/4 so v i u, khi ch m c R,L vào m ch đi n thì th y i ch m pha π/4 so v i u. khi m c c m ch vào hi u đi n th u = 100 2 cos(100πt + π/2)V. Xác l p bi u th c i trong m ch? Cho R = 100 2 A. i = sin(100πt) A B. i = sin(100πt + π/2)A C. i = sin(100πt – π/2)A D. i = sin(100πt + π )A Câu 13. Cho m ch R,L,C, dòng đi n và hi u đi n th trong m ch đang cùng pha nhau ta m c thêm m t t C’ = C n i ti p v i C. H i công su t tiêu th trong m ch s thay đ i th nào A. Tăng lên 2 l n B. Gi m đi 2 l n C. Tăng D. Gi m Câu 14. Cho m ch R,L,C t n s c a m ch có th thay đ i đư c, khi ω = ω0 thì công su t tiêu th trong m ch đ t giá tr c c đ i. khi ω = ω1 và ω = ω2 thì m ch có cùng m t giá tr công su t. Tìm liên h c a các giá tr c a ω. A. ω 0 = ω1 + ω2. B. (ω0)2 = (ω1)2 + (ω2)2. C. (ω0)4 = (ω1)2 .(ω2)2. D. không th xác đ nh
  3. Câu 15. Cho m ch R,L,C, v i các giá tr ban đ u thì cư ng đ trong m ch đang có giá tr I, và dòng đi n s m pha π/3 so v i hi u đi n th , ta tăng L và R lên hai l n, gi m C đi hai l n thì I và đ l ch s bi n đ i th nào? A. I không đ i, đ l ch pha không đ i B. I gi m, đ l ch không đ i C. I gi m 2 l n, đ l ch pha không đ i D. I và đ l ch đ u gi m. Câu 16. Cho m ch R,L,C. Bi t UR = 40V, UC = 30 V, UL = 64V, U = 40 V. Nh n đ nh nào sau đây là đúng? A. UC đ t c c đ i B. UL đ t giá tr c c đ i C. UR đ t c c đ i D. không có gì đ c bi t c . Câu 17. Cho m ch R,L,C, Cho R = ZL = ZC. m ch có công su t là P1. Tăng R 2 l n, ZL = ZC thì m ch có công su t là P2.so sánh P1 và P2. A. B ng nhau B. P2 = 2P1 C. P2 = P1/2 D. P2 = 2 P1 Câu 18. Cho m ch R,L,C, cho i = 2 sin(100πt)A , R = 40 , L = 1/π H, C = 1/7000π F. Vi t bi u th c c a hi u đi n th hai đ u m ch. A. u = 50 2 sin( 100πt – 37π /180)V B. u = 50 2 sin( 100πt – 53π/180) V C. u = 50 2 sin(100πt + 53π/180) V D. u = 50 2 sin(100πt + 37π/180) V
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản