intTypePromotion=3

Trắc nghiệm máy quang phổ

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
111
lượt xem
12
download

Trắc nghiệm máy quang phổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm máy quang phổ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm máy quang phổ

  1. Máy quang ph Câu 1. Máy quang ph là d ng c quang h c dùng đ A. T o quang ph c a m t ngu n sáng B. Đo b ơc sóng do m t ngu n phát ra C. Phân tích chùm sáng ph c t p thành nhi u tia sáng khác nhau D. Kh o sát quang ph c a lăng kính làm b ng nh ng ch t khác nhau Câu 2. ng chu n tr c c a m t máy quang ph có nhi m v A. T o ra chùm ánh sáng chu n B. T o m t s bư c sóng chu n C. Hư ng ánh sáng vào ngu n ph i kh o sát D. T o ra chùm song song Câu 3. ng chu n tr c có c u t o A. là m t lăng kính B. là m t th u kính
  2. C. là m t gương D. là m t th u kính h i t Câu 4. Khe sáng c a ng chu n tr c đư c đ t t i A. tiêu đi m nh c a th u kính B. quang tâm c a kính C. tiêu đi m v t c a kính D. t i m t đi m trên tr c chính Câu 5. Máy quang ph có ch t lư ng t t n u chi t su t c a ch t làm lăng kính th a mãn A. có giá tr l n B. Bi n thiên nhanh theo b ơc sóng c a ánh sáng t i C. có giá tr nh D. Bi n thiên ch m theo b ơc sóng c a ánh sáng t i Câu 6. Th u kính c a máy quang ph trong bu ng nh có nhi m v A. T o nh c a ngu n sáng B. T o nh th t c a ke sáng chu n tr c C. T o các v ch quang ph D. H i t các tia sáng đơn s c t i m t ph ng tiêu
  3. Câu 7. V ch quang ph th c ch t A. Các ph n chia nh c a quang ph B. nh th t c a khe sáng cho b i m t ánh sáng đơn s c C. Vân sáng giao thoa D. nh c a c nh khúc x c a lăng kính Câu 8. Quang ph phát x là A. quang ph thu đư c khi chi u sáng máy quang ph b ng m t ngu n B. g m toàn các v ch sáng’ C. g m nhi u v ch sáng xen k các v ch t i D. g m nhi u các v ch sáng trên m t n n t i Câu 9. Quang ph v ch phát ra khi nung nóng m t s ch t A. Ch t r n, l ng, khí B. ch t l ng ho c khí C. ch t khí đi u ki n tiêu chu n
  4. D. khí áp su t th p Câu 10. Quang ph v ch phát x đ c trưng cho A. Thành ph n c u t o c a ch t B. chính ch t đó C. Thành ph n nguyên t có m t trong ch t D. C u t o phân t c a ch t. Câu 11. D a vào quang ph v ch có th xác đ nh A. Thành ph n c u t o c a ch t B. Công th c phân t c a ch t C. ph n trăm c a các nguyên t C. Nhi t đ Câu 12. Quang ph liên t c đư c phát ra khi nung nóng A. Ch t r n, l ng, khí B. ch t r n, l ng, khí có kh i lư ng riêng l n C. ch t r n, ch t l ng D. Ch t r n Câu 13. Quang ph c a m t bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì s A. Sáng d n khi nhi t đ tăng d n nhưng v n có đ b y màu B. Các màu xu t hi n d n t màu đ đ n tím, không sáng hơn
  5. C. V a sáng d n lên, v a xu t hi n d n các màu đ n m t nhi t đ nào đó m i đ 7 màu D. Hoàn toàn không thay đ i Câu 14.Quang ph c a m t tr i là A. Quang ph liên t c B. Quang ph phát x C. Quang ph h p th D. C 3 Câu 15. Phép phân tích quang ph đ ơc s d ng r ng rãi trong thiên văn vì A. phép ti n hành nhanh và đơn gi n B. Có đ chính xác cao C. Cho phép ta xác đ nh đ ng th i vài tr c nguyên t D. Có th ti n hành t xa Câu 16. D a vào quang ph phát x có th phân tích A. C đ nh tính l n đ nh lư ng B. Đ nh tính ch không đ nh lư ng đ ơc C. Đ nh lư ng ch khong đ nh tính đư c D. Đ nh tính và bán đ nh lư ng
  6. Câu 17. Hai v t sáng có b n ch t khác nhau, khi nung nóng thì cho hai quang ph liên t c A. Hoàn toàn gi ng nhau B. Khác nhau hoàn toàn C. Gi ng nhau khi m i v t có nhi t đ thích h p D. Gi ng nhau khi cùng nhi t đ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản