intTypePromotion=3

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến dị bội (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
131
lượt xem
40
download

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến dị bội (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh: đột biến dị bội (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến dị bội (Có đáp án)

  1. Câu 1 Cơ ch nào đã d n đ n đ t bi n d b i NST: A) Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình phân bào B) Do s không phân ly c a c p NST kỳ cu i nguyên phân C) Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình gi m phân D) Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình nguyên phân Đáp án A Câu 2 Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a 1 NST đư c g i là: A) Th ba nhi m B) Th m t nhi m C) Th đa nhi m D) Th khuy t nhi m Đáp án A Câu 3 Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b thi u 1 NST đư c g i là: A) Th ba nhi m B) Th m t nhi m C) Th đa nhi m D) Th khuy t nhi m Đáp án B Câu 4 Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b thi u m t 1 c p NST tương đ ng đư c g i là: A) Th ba nhi m B) Th m t nhi m C) Th đa nhi m D) Th khuy t nhi m Đáp án D Câu 5 Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a nhi u NST c a m t c p NST tương đ ng nào đó đư c g i là: A) Th ba nhi m B) Th m t nhi m C) Th đa nhi m D) Th khuy t nhi m Đáp án C Câu 6 Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a NST thu c hai c p NST đ ng d ng khác nhau đư c g i là: A) Th ba nhi m B) Th m t nhi m C) Th đa nhi m D) Th khuy t nhi m Đáp án B Câu 7 S r i lo n phân ly NST d n đ n đ t bi n d b i x y ra: A) kỳ gi a c a gi m phân B) kỳ sau c a nguyên phân C) kỳ sau c a các quá trình phân bào D) kỳ sau c a l n phân bào 1 ho c l n phân bào 2 c a gi m phân
  2. Đáp án C Câu 8 Đ t bi n d b i có th x y ra các lo i t bào nào dư i đây: A) T bào sôma B) T bào sinh d c C) H pt D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 9 S r i lo n c a m t c p NST tương đ ng các t bào sinh dư ng s làm xu t hi n các lo i giao t mang b NST: A) N,2n+1 B) N,n+1,n-1 C) 2n+1,2n-1 D) N+1,n-1 Đáp án B Câu 10 S r i lo n phân ly c a m t c p NST tương đ ng các t bào sinh dư ng s làm xu t hi n : A) Th kh m B) Th đ t bi n C) Th d b i D) Th đa b i Đáp án A Câu 11 Cơ th mang đ t bi n NST d ng kh m là cơ th : A) M t ph n cơ th mang b NST b t thư ng B) Mang b NST b t thư ng v c s lư ng l n c u trúc C) V a mang đ t bi n NST v a mang đ t bi n gen D) Mang b NST b t thư ng c t bào sinh dư ng l n t bào sinh d c Đáp án A Câu 12 H i ch ng Đao ngư i x y ra do: A) Th ba nhi m c a NST 21 B) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng XXX C) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng YYY D) Th đơn nhi m c a NST gi i tính d ng XO Đáp án A Câu 13 H i ch ng Claiphentơ ngư i x y ra do: A) Th ba nhi m c a NST 21 B) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng XXX C) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng YYY D) Th đơn nhi m c a NST gi i tính d ng XO Đáp án C Câu 14 H i ch ng T cnơ ngư i x y ra do: A) Th ba nhi m c a NST 21 B) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng XXX C) Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng YYY D) Th đơn nhi m c a NST gi i tính d ng XO Đáp án D
  3. Câu 15 T l h i ch ng Đao tăng lên trong trư ng h p: A) Tu i m tăng, đ c bi t khi tu i ngoài 35 B) Tu i m tăng, đ c bi t khi tu i dư i 35 C) Tr đ ng sinh cùng tr ng D) Tu i b tăng, đ c bi t khi tu i trên 35 Đáp án A Câu 16 Ngư i m c h i ch ng Đao s có bi u hi n nào dư i đây: A) Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và dày, ngón tay ng n B) Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, âm đ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n C) Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n D) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không có con Đáp án A Câu 17 Ngư i m c h i ch ng Claiphentơ s có bi u hi n nào dư i đây: A) Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và dày, ngón tay ng n B) Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, âm đ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n C) Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n D) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không có con Đáp án C Câu 18 Ngư i m c h i ch ng T cnơ s có bi u hi n nào dư i đây: A) Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và dày, ngón tay ng n B) Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, âm đ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n C) Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n D) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không có con Đáp án B Câu 19 Ngư i m c h i ch ng 3X s có bi u hi n nào dư i đây: A) Ch m phát tri n trí tu , cơ th phát tri n không bình thư ng, không có con, c ng n, gáy r ng và ph ng, khe m t x ch, lông mi ng n và thưa, lư i dài và dày, ngón tay ng n B) Ngư i n , lùn,c ng n, ng c g , không có kinh nguy t, vú không phát tri n, âm đ o h p, d con nh , trí tu kém phát tri n C) Ngư i nam, chân tay dài, tinh hoàn nh , vô sinh, trí tu ch m phát tri n D) Ngư i n , bu ng tr ng, d con không phát tri n, r i lo n kinh nguy t, không có con
  4. Đáp án D Câu 20 ngư i s r i lo n phân ly c a c p NST 18 trong l n phân bào 1 c a m t t bào sinh tinh s t o ra: A) Tinh trùng không có NST 18(ch có 2 NST, không có NST 18) B) 2 tinh trùng bình thư ng (23 NST v i 1 NST 18) và hai tinh trùng th a 1 NST 18 (24 NST v i 2 NST 18) C) 2 tinh trùng thi u NST 18 (22 NST, thi u 1 NST 18) và 2 tinh trùng th a 1NST 18 (24 NST, th a 1 NST 18) D) 4 tinh trùng b t thư ng, th a 1 NST 18 (24 NST, th a 1 NST 18) Đáp án C Câu 21 ngư i s r i lo n phân ly c a c p NST 21 trong l n phân bào 2 1 trong 2 t bào con c a t bào sinh tinh s có th t o ra: A) 2 tinh trùng bình thư ng và 2 tinh trùng th a 1 NST 21 B) 2 tinh trùng thi u 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thư ng C) 2 tinh trùng bình thư ng, 1 tinh trùng th a 1 NST 21 và 1 tinh trùng thi u 1 NST 21 D) 4 tinh trùng b t thư ng Đáp án C Câu 22 ngư i s r i lo n phân ly c a c p NST 13 trong l n phân bào 2 c a quá trình gi m phân c a m t t bào sinh tr ng s d n đ n s xu t hi n: A) 1 tr ng bình thư ng B) 1 tr ng b t thư ng mang 22 NST, thi u 1 NST 13 C) 1 tr ng b t thư ng mang 22 NST, th a 1 NST 13 D) Ba kh năng trên đ u có th x y ra Đáp án -D Câu 23 M t ngư i mang b NST có 45 NST v i 1 NST gi i tính X, ngư i này: A) Ngư i nam m c h i ch ng Claiphentơ B) Ngư i n m c h i ch ng Claiphentơ C) Ngư i nam m c h i ch ng T cnơ D) Ngư i nam m c h i ch ng T cnơ Đáp án D Câu 24 M t c p v ch ng sinh ra m t đ a con m c h i ch ng Đao, cơ s t bào h c c a trư ng h p này là: A) S r i lo n phân ly c p NST 21 x y ra t bào sinh tr ng c a ngư i m làm xu t hi n tr ng b t thư ng mang 24 NST v i 2 NST 21 đư c th tinh b i tinh trùng bình thư ng thư ng c a b B) S r i lo n phân ly c p NST 21 x y ra t bào sinh tinh c a ngư i b làm xu t hi n tinh trùng b t thư ng mang 24 NST v i 2 NST 21 đư c th tinh b i tr ng bình thư ng c a m C) Do m l n tu i nên t bào b lão hoá làm s phân ly c a NST 21 d b r i lo n D) A và B đúng Đáp án -D Câu 25 H i ch ng Claiphentơ là h i ch ng có đ c đi m c a b NST trong các t bào sinh dư ng c a cơ th như sau:
  5. A) 47, XXX B) 45, XO C) 47, +21 D) 47, XXY Đáp án D Câu 26 H i ch ng Đao là h i ch ng có đ c đi m c a b NST trong các t bào sinh dư ng c a cơ th như sau: A) 47, XXX B) 45, XO C) 47, +21 D) 47, XXY Đáp án C Câu 27 H i ch ng T cnơ là h i ch ng có đ c đi m c a b NST trong các t bào sinh dư ng c a cơ th như sau: A) 47, XXX B) 45, XO C) 47, +21 D) 47, XXY Đáp án B Câu 28 Đ c đi m ph bi n c a các h i ch ng liên quan đ n b t thư ng s lư ng NST ngư i: A) Ch m phát tri n trí tu B) B t thư ng b m sinh c a đ u, m t , n i t ng C) Vô sinh D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 29 S r i lo n phân ly c a c p NST gi i tính m s có kh năng làm xu t hi n các trư ng h p b t thư ng NST sau: A) XXX; XXY B) XXX; OX; OY C) XXX; OX; OY; XXY D) XXX; OX Đáp án C Câu 30 S r i lo n phân ly c a c p NST gi i tính b s có kh năng làm xu t hi n các trư ng h p b t thư ng NST sau: A) XXX B) OX C) OY D) XXY Đáp án C Câu 31 S r i lo n phân ly trong l n phân bào 1 c a c p NST gi i tính 1 t bào sinh tinh c a ngư i b s cho các lo i giao t mang NST gi i tính sau: A) Giao t không có NST gi i tính và giao t mang NST XX B) Giao t không có NST gi i tính và giao t mang NST XY C) Giao t mang NST XX và giao t mang NST YY
  6. D) Giao t không mang NST gi i tính và giao t mang NST gi i tính XX ho c YY Đáp án B Câu 32 Đ có th cho ra tinh trùng ngư i mang 2 NST gi i tính XX, s r i lo n phân ly c a NST gi i tính ph i x y ra: A) kỳ đ u c a l n phân bào 1 c a gi m phân B) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân C) kỳ đ u c a l n phân bào 2 c a gi m phân D) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân Đáp án D Câu 33 Đ có th cho ra tinh trùng ngư i mang 2 NST gi i tính YY, s r i lo n phân ly c a NST gi i tính ph i x y ra: A) kỳ đ u c a l n phân bào 1 c a gi m phân B) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân C) kỳ đ u c a l n phân bào 2 c a gi m phân D) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân Đáp án D Câu 34 Đ có th cho ra tinh trùng ngư i mang 2 NST gi i tính XY, s r i lo n phân ly c a NST gi i tính ph i x y ra: A) kỳ đ u c a l n phân bào 1 c a gi m phân B) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân C) kỳ đ u c a l n phân bào 2 c a gi m phân D) kỳ sau c a l n phân bào 1 c a gi m phân Đáp án B Câu 35 Lý do làm t l tr m c h i ch ng Đao có t l gia tăng theo tu i m , đ c bi t là ngư i m trên 35 tu i là do: A) T bào b lão hoá làm quá trình gi m phân c a t bào sinh tr ng không x y ra B) T bào b lão hoá làm phát sinh đ t bi n gen C) T bào b lão hoá làm cho s phân ly NST d b r i lo n D) T t c đ u đúng Đáp án C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản