intTypePromotion=4

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN GEN

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
253
lượt xem
107
download

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN GEN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - đột biến gen', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - ĐỘT BIẾN GEN

 1. ð T BI N GEN ð nh nghĩa nào sau ñây là ñúng: Câu 1 ð t bi n gen là nh ng bi n ñ i trong c u trúc c a gen liên quan ñ n m t A) ho c m t s ño n trong ADN, x y ra t i m t ph n t nào ñó c a phân t ADN ð t bi n gen là nh ng bi n ñ i trong c u trúc c a gen liên quan ñ n m t c p B) nuclêôtít, x y ra m t th i ñi m nào ñó c a phân t ADN ð t bi n gen là nh ng bi n ñ i trong c u trúc c a gen liên quan ñ n m t C) ho c m t s c p nuclêôtít, x y ra m t th i ñi m nào ñó c a phân t ADN ð t bi n gen là nh ng bi n ñ i trong c u trúc c a gen liên quan ñ n m t s D) c p nuclêôtít, x y ra m t th i ñi m nào ñó c a phân t ADN C ðáp án Trong nh ng d ng bi n ñ i v t ch t di truy n dư i ñây,d ng ñ t bi n nào là Câu 2 ñ t bi n gen: I. Chuy n ño n nhi m s c th (NST) II.M t c p nuclêôtít III.Ti p h p và trao ñ i chéo trong gi m phân IV.Thay c p nuclêôtít V. ð o ño n NST VI.Thêm c p nuclêôtít VII.M t ño n NST I,II,III,IV,VI A) II,IV,VI B) II,III,IV,VI C) I,V,VII D) B ðáp án Th ñ t bi n ñư c ñ nh nghĩa như sau: Câu 3 ð t bi n gen là nh ng ñ t bi n trong c u trúc c a genliên quan ñ n m t ho c A) m t s c p nuclêôtít, x y ra m t th i ñi m nào ñó c a phân t ADN Th ñ t bi n là nh ng cá th mang ñ t bi n nhưng chưa th hi n trên ki u B) c a cơ th Th ñ t bi n là nh ng cá th mang ñ t bi n ñã th hi n trên ki u hình c a cơ C) th Th ñ t bi n là nh ng bi n ñ i b t thư ng trong c u trúc di truy n m c t D) bào (nhi m s c th ) C ðáp án ð t bi n ñư c ñ nh nghĩa như sau Câu 4 ð t bi n là nh ng bi n ñ i b t thư ng trong c u trúc di truy n m c phân t A) (ADN,gen) ð t bi n là nh ng bi n ñ i c a v t ch t di truy n ñã th hi n trên ki u hình B) c a cơ th ð t bi n là nh ng bi n ñ i c a v t ch t di truy n ñã th hiên trên ki u hình C) c a cơ th http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 2. ð t bi n là nh ng bi n ñ i b t thư ng trong c u trúc di truy n m c ñ D) phân t (ADN, gen) ho c m c t bào (nhi m s c th ) D ðáp án ð t bi n do các nguyên nhân nào dư i ñây gây ra: Câu 5 Do nh ng tác nhân c a môi trư ng ngoài cơ th , g m có các tác nhân v t lý A) ho c tác nhân hoá h c Do nh ng nguyên nhân bên trong cơ th gây ra nh ng bi n ñ i sinh lý, hoá B) sinh trong t bào Do sai sót ng u nhiên trong quá trình nhân ñôi c a ADN ho c quá trình phân C) ly c a nhi m s c th Do nh ng tác nhân c a môi trư ng ngoài cơ th , gôm có các tác nhân v t lý D) ho c tác nhân hoá h c ho c nh ng nguyên nhân bên trong cơ th gây ra nh ng bi n ñ i sinh lý, hoá sinh trong t bào D ðáp án Căn c vào trình t th t c a các nuclêôtít trư c và sau ñ t bi n c a m t Câu 6 ño n gen, hãy cho bi t d ng ñ t bi n: Trư c ñ t bi n: A T T G X X T X X A A G A X T TAAXGGAGGTTXTGA Sau ñ t bi n : A T T G X X T X X A A G A X T TAAXGGATGTTXTGA M t m t c p nuclêôtít A) Thêm m t c p nuclêôtít B) Thay m t c p nuclêôtít C) ð o v trí m t c p nuclêôtít D) C ðáp án Căn c trình t các nuclêôtít trư c và sau ñ t bi n c a m t ño n gen,hãy cho Câu 7 bi t d ng ñôt bi n: Trư c ñ t bi n: G A T G X X T X X A A G A X T XTAXGGAGGTTXTGA Sau ñ t bi n : G A T G X X T A X X A G A X T XTAXGGATGGTXTGA M t m t c p nuclêôtít A) Thêm m t c p nuclêôtít B) Thay m t c p nuclêôtít C) ð o v trí m t c p nuclêôtít D) D ðáp án Căn c trình t các nuclêôtít trư c và sau ñ t bi n c a m t ño n gen,hãy cho Câu 8 bi t d ng ñôt bi n: Trư c ñ t bi n: X A T G X X T X X A A G A X T GTAXGGAGGTTXTGA Sau ñ t bi n : X A T X X T X X A A G A X T GTAGGAGGTTXTGA M t m t c p nuclêôtít A) Thêm m t c p nuclêôtít B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 3. Thay m t c p nuclêôtít C) ð o v trí m t c p nuclêôtít D) A ðáp án Căn c trình t các nuclêôtít trư c và sau ñ t bi n c a m t ño n gen,hãy Câu 9 cho bi t d ng ñôt bi n: Trư c ñ t bi n: X A T G X X T X X A A G A X T GTAXGGAGGTTXTGA Sau ñ t bi n : X T A T G X X T X X A A G A X T GATAXGGAGGTTXTGA M t m t c p nuclêôtít A) Thêm m t c p nuclêôtít B) Thay m t c p nuclêôtít C) ð o v trí m t c p nuclêôtít D) B ðáp án ð t bi n gen ph thu c vào: Câu 10 Li u lư ng, cư ng ñ c a la i tác nhân ñ t bi n A) Tác nhân ñ t bi n B) ð c ñi m c u trúc gen C) A,B và C ñ u ñúng D) -D ðáp án Các tác nhân ñ t bi n ñã gây ra ñ t bi n gen qua cơ th Câu 11 Gây r i lo n qua trình t nhân ñôi c a ADN A) Làm ñ t phân t ADN B) Làm ñ t phân t ADN r i n i ño n làm ñ t vào ADN v trí m i C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Các tác nhân ñ t bi n có th gây ra ñ t bi n gen qua cơ th : Câu 12 R i lo n quá trình phân ly c a các nhi m s c th trong quá trình phân bào A) Làm thay ñ i v trí c a các gen trong c p NST tương ñ ng do hi n tư ng B) trao ñ i chéo gi a các c p NST tương ñ ng trong kỳ ñ u l n phân bào 1 c a gi m phân B t thư ng trong quá trình trao ñ i chéo gi a các c p NST tương ñ ng C) trong kỳ ñ u l n phân bào 1 c a gi m phân Làm ñ t phân t ADN r i n i ño n b ñ t vào phân t ADN v trí m i D) D ðáp án Các tác nhân ñ t bi n không th gây ra ñ t bi n gen qua cơ th : Câu 13 Gây r i l an quá trình t nhân ñôi c a ADN A) Trao ñ i chéo b t thư ng gi a các c p NST tương ñ ng trong kỳ ñ u l n B) phân bào 1 quá trình gi m phân Làm ñ t phân t ADN r i n i ño n b ñ t vào ADN v trí m i C) Làm ñ t phân t ADN D) B ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 4. Nh n xét nào dư i ñây là không ñúng cơ ch phát sinh ñ t bi n gen: Câu 14 Có nh ng gen b n v ng, ít b ñ t bi n nhưng có nh ng gen ít b ñ t bi n A) làm xu t hi n nhi u alen Các tác nhân ñ t bi n gây r i lo n quá trình t nhân ñôi c a ADN, ho c làm B) ñ t phân t ADN, ho c n i ño n b ñ t vào phân t ADN v trí m i ð t bi n gen không ph thu c ñ c ñi m c u trúc gen, các gen khác nhau có C) kh năng như nhau trong vi c phát sinh ñ t bi n ð t bi n gen không nh ng ph thu c vào tác nhân, li u lư ng, cư ng ñ D) c a tác nhân ñ t bi n mà còn tuỳ thu c ñ c ñi m c u trúc c a gen C ðáp án ð t bi n gen gây r i lo n trong…………(N: quá trình nhân ñôi c a ADN, Câu 15 P: quá trình sinh t ng h p prôtêin,F: quá trình phân ly c a nhi m s c th trong phân bào ) nên ña s ñ t bi n gen thư ng ………..(L: có l i,T: trung bình,H: có h i) cho cơ th N,H A) P,T B) P,H C) F,L D) C ðáp án Nh n xét nào dư i ñây là ñúng: Câu 16 ð t bi gen khi xu t hi n s tái b n nh cơ th sao mã ADN A) ð t bi n gen khi xu t hi n s tái b n nh cơ ch sao mã di truy n B) ð t bi n gen khi xu t hi n s tái b n nh cơ ch t nhân ñôi c a ADN C) ð t bi n gen khi xu t hi n s tái b n nh cơ ch phân ly trong các quá trình D) phân bào C ðáp án N u ñ t bi n gen phát sinh trong quá trình …….(N: nguyên phân, G: gi m Câu 17 phân) nó s x y ra t bào…….(S: sinh dư ng,H: h p t ,D: sinh d c),ñ t bi n này g i là ñ t bi n giao t : N,S A) G,H B) G,D C) N,H D) C ðáp án ð t bi n ti n phôi là ñ t bi n x y ra : Câu 18 T bào sinh tinh ho c sinh tr ng A) Nh ng l n nguyên phân ñ u tiên c a h p t B) Giao t C) T bào 2n D) B ðáp án ð t bi n phát sinh trong qua trình …..(N: nguyên phân,G:gi m phân) s x y Câu 19 ra t bào sinh dư ng r i ñư c nhân lên, n u là m t ñ t bi n gen ……(T: tr i,L: l n) s bi u hi n trên…….(B: trên toàn b cơ th ,P: m t ph n cơ th ) t o nên (K: th kh m,ð: th ñ t bi n): http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 5. G,L,P,K A) G,T,B,ð B) N,T,B,ð C) N,T,P,K D) D ðáp án ð t bi n sôma là ñ t bi n x y ra lo i t bào: Câu 20 H pt A) T bào sinh d c B) T bào sinh dư ng C) Giao t D) C ðáp án N u ñ t bi n giao t là m t ñ t bi n l n thì cơ ch nào dư i ñây trong quá Câu 21 trình bi u hi n c a gen ñ t bi n này là không ñúng: Trong giai ño n ñ u khi còn tr ng thái d h p, ki u hình ñ t bi n không A) ñư c bi u hi n Qua giao ph i ñ t bi n l n ti p t c t n t i tr ng thái d h p và không bi u B) hi n S bi u hi n ngay trên ki u hình c a cơ th mang ñ t bi n C) Khi gen l n ñ t bi n có ñi u ki n t h p v i nhau làm xu t hi n ki u gen D) ñ ng h p t l n thì s bi u hi n thành ki u hình C ðáp án ð ñ t bi n gen l n có ñi u ki n bi u hi n thành ki u hình trong 1 qu n th Câu 22 giao ph i c n: Gen l n ñó b ñ t bi n tr l i thành alen tr i và bi u hi n ngay thành ki u A) hình Alen tương ng b ñ t bi n thành alen l n, làm xu t hi n ki u gen ñ ng h p B) t l n và bi u hi n thành ki u hình Qua giao ph i ñ tăng s lư ng cá th d h p và t o ñi u ki n cho các gen t C) h p v i nhau làm xu t hi n ki u gen ñ ng h p t l n T t c ñ u ñúng D) -C ðáp án D ng ñ t bi n gen nào dư i ñây s gây ra bi n ñ i nhi u nh t trong c u trúc Câu 23 c a chu i pôlypéptít tương ng do gen ñó t ng h p: ð t bi n m t c p nuclêôtít A) ð t bi n thay c p nuclêôtít B) ð t bi n thêm c p nuclêôtít C) A và C ñúng D) -D ðáp án D ng ñ t bi n gen nào dư i ñây s gây ra bi n ñ i ít nh t trong c u trúc Câu 24 c a chu i pôlypéptít tương ng do gen ñó t ng h p: ð t bi n m t c p nuclêôtít A) ð t bi n thay c p nuclêôtít B) ð t bi n thêm c p nuclêôtít C) A và C ñúng D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 6. B ðáp án ð t bi n thay c p nuclêôtít có th gây ra h u qu như th nào trên phân t Câu 25 prôtêin do nó mã hoá? Thay m t axit amin này thành m t axít amin khác A) Không làm thay ñ i c u trúc c a prôtêin B) Phân t prôtêin do gen ñ t bi n mã hoá có th ng n hơn so v i trư c khi ñ t C) bi n T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án ð t bi n thay c p nuclêôtít có th không làm thay ñ i c u trúc c a phân t Câu 26 do gen ñó mã hoá do: ð t bi n làm thay ñ i c u trúc c a m t codon nhưng không làm thay ñ i A) nghĩa do nhi u codon có th cùng mã hoá cho m t axit amin ð t bi n ñôi m t codon có nghĩa thành m t codon vo nghĩa B) Gen ñ t bi n ñã ñư c s a ch a t i v trí ñ t bi n C) ð t bi n ch nh hư ng ñ n gen m ñ u,axít amin m ñ u s ñư c c t b D) sau khi k t thúc quá trình gi i mã A ðáp án ð t bi n thay c p nuclêôtít có th làm phân t prôtêin do gen ñ t bi n mã Câu 27 hoá ng n hơn do v i trư c khi b ñ t bi n do: Làm tái s p x p tr t t c a các nuclêôtít trong c u trúc c a gen d n ñ n làm A) vi c gi m s codon Axít amin b thay ñ i trong c u trúc c a phân t prôtêin s b c t ñi sau khi B) gi i mã ð t bi n làm thay ñ i c u trúc c a m t codon nhưng không làm thay ñ i C) nghĩa do nhi u codon có th cùng mã hoá cho m t axit amin ð t bi n làm ñ i m t codon có nghĩa thành m t codon vô nghĩa d n ñ n D) vi c làm k t thúc quá trình gi i mã s m hơn so v i khi chưa ñ t bi n D ðáp án ð t bi n làm thay ñ i c u t o c a chu i pôlypeptít t v trí ñ t bi n trên gen Câu 28 thu c d ng : M t m t c p nuclêôtít A) Thêm m t c p nuclêôtít B) Thay m t c p nuclêôtít C) A và B ñúng D) -D ðáp án M t ño n mARN có trình t các mã b 3 như sau tương ng v i th t : Câu 29 ………AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX……. …………6 7 8 9 10 11…….. M t ñ t bi n x y ra b ba th mư i trên m ch g c c a gen mã cho mARN trên làm cho G b thay b i A s làm cho b ba mã trên mARN tr thành: AAA A) ATA B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 7. AXA C) AUA D) D ðáp án M t ño n mARN có trình t các mã b 3 như sau tương ng v i th t : Câu 30 ………AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX……. …………6 7 8 9 10 11…….. M t ñ t bi n gen x y ra trên b ba th 9 trên gen mã cho mARN trên m ch làm m t c p nuclêôtít TA s làm cho trình t c a các nuclêôtít trên mARN như sau: …AGG-UAX-GXX-GXA-XAX-XX… A) …AGG-UAX-GXX-UGX-AXA-XXX… B) …AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX… C) …AGG-UAX-GXU-XAG-XAX-AXX-X… D) A ðáp án M t ño n mARN có trình t các mã b 3 như sau tương ng v i th t : Câu 31 ………AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX……. …………6 7 8 9 10 11…….. M t ñ t bi n ñ o c p nuclêôtít XG c a b ba mã th 6 v i c p TA b ba mã th 7 c a gen mã cho mARN trên s d n ñ n k t qu : Làm ít nh t hai axit amin tương ng v i v trí mã th 6 và 7 b thay ñ i A) Làm trình t c a các nuclêôtít b thay ñ i t v trímã th 6 tr v sau B) Làm trình t c a các nuclêôtít b thay ñ i t v trímã th 7 tr v sau C) Ch thay m t axit amin tương ng v i v trí mã th 7 D) A ðáp án Quan sát hai ño n m ch g c c a ADN trư c và sau ñ t bi n: Câu 32 Trư c ñ t bi n: ……A T G X T T A G X A A A T X… Sau ñ t bi n: ……A T G X T A G X A A A T X….. ð t bi n trên thu c lo i : Thêm nuclêôtít A) ð o v trí nuclêôtít B) Thay nuclêôtít C) M t nuclêôtít D) D ðáp án Quan sát hai ño n m ch g c c a ADN trư c và sau ñ t bi n: Câu 33 Trư c ñ t bi n: ……A T G X T T A G X A A A T X… Sau ñ t bi n: ……A T G X T A G X A A A T X….. H u qu trên phân t prôtêin do gen này mã hoá: nh hư ng t i m t axit amin trong chu i pôlypeptít A) nh hư ng t i m t axit amin trong chu i pôlypeptít t ñi m tương ng v i B) b ba mã x y ra ñ t bi n Không nh hư ng ñ n axit amin trong chu i pôlypeptít C) A,B và C ñ u có th x y ra D) B ðáp án N i dung nào dư i ñây v ñ t bi n gen là không ñúng: Câu 34 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 8. ð t bi n gen c u trúc ñư c bi u hi n thành m t bi n ñ i ñ t ng t,gián ño n A) v m t ho c m t s tính tr ng nào ñó trên m t ho c s cá th ða s ñ t bi n gen thư ng gây ra nh ng h u qu có h i, làm gi m kh năng B) s ng c a sinh v t Trong ñi u ki n t nhiên t n s ñ t bi n gen khá cao 10-4 ñ n 10-2 C) Có tính ch t di truy n, riêng l , ng u nhiên và vô hư ng D) C ðáp án ð t bi n gen c u trúc ñư c bi u hi n thành m t bi n ñ i …..(ð: ñ t ng t,G: Câu 35 gián ño n, ðG: ñ t ng t và gián ño n) v ……(M:m t, N: m t s ;MN: m t ho c m t s )tính tr ng nào ñó trên m t ho c m t s …..(C: cá th ; Q: qu n th ): ðG;M;Q A) ð;N;C B) G;M;C C) ðG;MN;C D) D ðáp án Trong trư ng h p nào m t ñ t bi n gen tr thành th ñ t bi n: Câu 36 Gen ñ t bi n l n xu t hi n tr ng thái ñ ng h p t A) Gen ñ t bi n tr i B) Gen ñ t bi n l n n m trên nhi m s c th X không có alen trên NST Y, cơ C) th mang ñ t bi n là cơ th mang c p NST gi i tính XY T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án T n s ñ t bi n gen ph thu c vào nh ng y u t nào? Câu 37 Cư ng ñ và li u lư ng c a tác nhân gây ñ t bi n A) Lo i tác nhân ñ t bi n B) ð c ñi m c u trúc gen C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Lo i ñ t bi n gen nào có th di truy n qua con ñư ng sinh s n vô tính ? Câu 38 ð t bi n giao t A) ð t bi n ti n phôi B) ð t bi n sôma C) A và B ñúng D) -D ðáp án Lo i ñ t bi n gen nào có th di truy n qua con ñư ng sinh s n sinh dư ng? Câu 39 ð t bi n giao t A) ð t bi n ti n phôi B) ð t bi n sôma C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Hãy tìm các d ng ñ t bi n gen liên quan ñ n m t c p nuclêôtít làm thay ñ i Câu 40 c u trúc c a gen trong trư ng h p s liên k t hyñrô c a gen tăng thêm 1 liên k t: http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 9. Thay c p AT thành c p TA A) Thay c p GX thành c p XG B) Thay c p XG thành c p AT C) Thay c p AT thành c p GX D) D ðáp án Hãy tìm các d ng ñ t bi n gen liên quan ñ n m t c p nuclêôtít làm thay ñ i Câu 41 c u trúc c a gen trong trư ng h p s liên k t hyñrô c a gen tăng thêm 2 liên k t: M t c p AT A) Thay c p GX b ng c p AT B) Thêm c p AT C) Thêm c p GX D) C ðáp án Cho m t ño n 15 c p nuclêôtít c a m t gen c u trúc có trình t nuclêôtít Câu 42 chưa ñ y ñ như sau: 1 5 8 10 15 -TAXXGAG ? GTATTXG…… m ch g c - ATGGXTX ? XATAAGX……. Vi t trình t nuclêotít ñ y ñ c a m ch g c c a ño n gen nêu trên bi t r ng s n ph m sao mã (mARN) c a ño n gen này có ribônuclêôtít v trí s 8 là A: -ATGGXTXTXATAAGX….. A) -ATGGXTXUXATAAGX….. B) -ATGGXTXGXATAAGX….. C) -ATGGXTXXXATAAGX….. D) A ðáp án Cho m t ño n 15 c p nuclêôtít c a m t gen c u trúc có trình t nuclêôtít Câu 43 chưa ñ y ñ như sau: 1 5 8 10 15 -TAXXGAG ? GTATTXG…… m ch g c - ATGGXTX ? XATAAGX……. Trình t bazơ nitric trên mARN thay ñ i như th nào trong trư ng h p ñ t bi n thay c p nuclêôtít G-X v trí s 5 b ng c p A-T ? -UAXXAAGAGUAUUXG….. A) -UAXXUAGAGUAUUXG….. B) -AUGGAUXUXAUAAGX….. C) -AUGGUUXUXAUAAGX….. D) A ðáp án K t qu phân tích trình t 7axit amin ñ u m ch c a phân t prôtêin Câu 44 hêmôglôbin (Hb) ngư i bình thư ng ñư c ký hi u là HbA, còn c a ngư i b nh là HbB, như sau: HbA:Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu HbB:Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu Hi n tư ng gì ñã x y ra ñ i gen mã hóa cho phân t HbB http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 10. X y ra ñ t bi n m t c p nuclêotít v trí mã b ba mã hoã cho axit amin A) th 6 c a phân t Hb X y ra ñ t bi n thêm c p nuclêotít v trí mã b ba mã hoã cho axit amin B) th 6 c a phân t Hb X y ra ñ t bi n thay c p nuclêôtít v trí mã b ba mã hoã cho axit amin C) th 6 c a phân t Hb X y ra ñ t bi n ñ o v trí gi a hai c p c p nuclêotít v trí mã b ba mã D) hoã cho axit amin th 6 và th 7 C ðáp án ñ t bi n và th ñ t bi n khác nhau ñi m cơ b n sau: Câu 45 ñ t bi n là nh ng cá th mang ñ t b n ñã bi u hi n ki u hình còn th ñ t A) bi n là nh ng bi n ñ i trong v t ch t di truy n ñ t bi n là nh ng bi n ñ i trong v t ch t di truy n còn th ñ t bi n là nh ng B) cá th mang ñ t bi n ñã bi u hi n ki u hình ñ t bi n là nh ng bi n ñ i trong v t ch t di truy n còn th ñ t bi n là nh ng C) cá th mang ñ t bi n có th bi u hi n ho c chưa bi u hi n trên ki u hình ñ t bi n là nh ng cá th mang ñ t bi n có th bi u hi n ho c chưa bi u hi n D) trên ki u hình còn th ñ t bi n là nh ng bi n ñ i trong v t ch t di truy n B ðáp án Cho bi t các b ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ng như Câu 46 sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:b ba k t thúc. Trình t c a các nuclêôtít trên m ch b sung v i m ch g c c a gen ñã mã hoá cho trình t c a m t ño n prôtêin có trình t 5 axit amin cu i chu i như dư i ñây s th nào ? …..-isôlơxin-lizin-lơxin-trêônin-trêônin ……-AUU-AAA-UUG-AXX-AXX-UAA A) ……-TAA-TTT-AAX-TGG-TGG B) ……-ATT-AAA-TTG-AXX-AXX-TAA C) ……-TAA-TTT-AAX-TGG-TGG-ATT D) C ðáp án Cho bi t các b ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ng như Câu 47 sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:b ba k t thúc B t ñ u tính t v trí c â nuclêôtit cu i cùng c a b ba k t thúc tr v trư c n u c p nuclêôtit th 15 và 16 ñ o v trí cho nhau thì chu i pôlipeptit do gen ñó mã hoá s thay ñ i như th nào Isôlơxin và valin b thay b i 2 lo i axit amin khác A) chu i pôlipeptit b ch m d t s m ngay sau axit amin isôlơxin do xu t hi n B) mã k t thúc m i do ñ t bi n chu i pôlipeptit m i có isoolơxin b thay b i 1 axit amin khác do thay mã C) b ba và tr thành axit amin cu i cùng trong chu i pôlipeptit chu i pôlipêptit m i có valin m i b thay b i 1 axit amin khác do thay mã D) b ba http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 11. B ðáp án Cho bi t các b ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ng như Câu 48 sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:b ba k t thúc N u ñ t bi n làm m t ñi m t ño n polinuclêôtit ng n t v trí c p nuclêôtit th 9 ñ n th 14 tính t nuclêôtit cu i cùng thì h u qu trên phân t prôtêin do gen ñó mã hoá s như th nào? gi m ñi 2 axit amin so v i bình trư ng , trình t c a 3 axit amin cu i cùng A) là –lizin-lơxin-trêônin gi m ñi 2 axit amin so v i bình thư ng , trình t c a 3 axit amin cu i cùng B) là –lizin-trêônin-trêônin gi m ñi 1 axit amin so v i bình thư ng, trình t c a 3 axit amin cu i cùng là C) –lơxin-trêônin-trêônin gi m ñi 2 axit amin so v i binh tthư ng, trình t c a 3 axit amin cu i cùng D) là –isôlơxin-trêônin-trêônin D ðáp án Cho bi t các b ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ng như Câu 49 sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:b ba k t thúc N u ñ t bi n làm m t ñi 3 c p nuclêôtít 7,8 và 9 tính t v trí c a nuclêôtít cu i cùng thì phân t prôtêin sau ñ t bi n s như th nào ? Gi m m t axít amin so v i bình thư ng,trình t c a 4 axit amin cu i cùng là A) –isôlơxin-lizin-trêônin-trêônin Gi m m t axít amin so v i bình thư ng,trình t c a 4 axit amin cu i cùng là B) –lizin-lơxin-trêônin-trêônin Gi m m t axít amin so v i bình thư ng,trình t c a 4 axit amin cu i cùng là C) –isôlơxin-lizin-trêônin-trêônin Gi m m t axít amin so v i bình thư ng,trình t c a 4 axit amin cu i cùng là D) –isôlơxin-lizin- isôlơxin -trêônin B ðáp án Cho bi t các b ba trên mARN mã hoá cho các axit amin tương ng như Câu 50 sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:b ba k t thúc N u ñ t bi n làm thay c p nuclêôtít XG b ng AT v trí th 5 tính t nuclêôtít cu i cùng thì phân t prôtêin sau ñ t bi n s như th nào ? Axit amin cu i cùng không th thay ñ i do b ba mã trư c và sau ñ t bi n A) mã hoá cho cùng m t axit amin Axit amin cu i cùng là trêônin b thay b i lơxin B) Prôtêin ñ t bi n ít hơn prôtêin bình thư ng m t axit amin C) Axit amin cu i cùng là trêônin b thay b i asparagin D) D ðáp án M t gen A b ñ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin Câu 51 hoàn ch nh có 298 axit amin. http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 12. Gen A b ñ t bi n m t 3 c p nuclêôtít k ti p nhau trên gen, nh ng kh năng nào sau ñây ñã có th x y ra ? Prôtêin mã hoá b i gen a ít hơn so v i prôtêin bình thư ng 1 axit amin và A) trong trình t c a các axit amin còn l i ch khác m t axit amin Prôtêin mã hoá b i gen a khác v i prôtêin bình thư ng hai axit amin B) và tr axit amin b m t toàn b trình t c a các axit amin còn l i không ñ i C) A và C ñúng D) -D ðáp án M t gen A b ñ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin Câu 52 hoàn ch nh có 298 axit amin. S nuclêôtít c a gen a sau ñ t bi n là bao nhiêu ? 1788 A) 900 B) 894 C) 1800 D) D ðáp án M t gen A b ñ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin Câu 53 hoàn ch nh có 298 axit amin. Quá trình gi i mã 1 mARN do gen a sao mã ñã ñòi h i môi trư ng cung c p 1495 axit amin, n u m i ribôxôm ch tham gia gi i mã m t l n thì ñã có bao nhiêu ribôxôm tham gia gi i mã: 5 ribôxôm A) 10 ribôxôm B) 4 ribôxôm C) 6 ribôxôm D) A ðáp án M t gen A b ñ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin Câu 54 hoàn ch nh có 298 axit amin. Trong quá trình trên ñã có bao nhiêu liên k t ñư c hình thành và bao nhiêu ph n t H20 ñư c gi i phóng ? 1490 liên k t péptít; 1458 phân t H20 A) 1485 liên k t péptít; 1490 phân t H20 B) 1495 liên k t péptít; 1495 phân t H20 C) 1490 liên k t péptít; 1490 phân t H20 D) D ðáp án M t gen A b ñ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin Câu 55 hoàn ch nh có 298 axit amin. N u ñ t bi n làm m t ñi 3 c p nuclêôtít 7,8 và 9 tính t v trí c a nuclêôtít cu i cùng thì phân t prôtêin sau ñ t bi n s như th nào ? A:U:G:X = 30 :60 :90 :120 A) A:U:G:X = 180 :360 :540 :720 B) A:U:G:X = 90 :180 :270 :360 C) A:U:G:X = 20 :30 :60 :80 D) C ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
 13. M t gen A b ñ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin Câu 56 hoàn ch nh có 298 axit amin. S nuclêôtít các lo i c a gen a là bao nhiêu ? A=T=90; G=X=210 A) A=T=270; G=X=630 B) A=T=50; G=X=140 C) A=T=540; G=X=1260 D) B ðáp án M t gen A b ñ t bi n thành gen a,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin Câu 57 hoàn ch nh có 298 axit amin. Gen A có chi u dài bao nhiêu ? 3049.8 Angstron A) 3060 Angstron B) 3070.1 Angstron C) 1016.6 Angstron D) C ðáp án Căn c hình v trư c và sau ñ t bi n c a m t ño n gen, hãy cho bi t d ng Câu 58 ñ t bi n: Trư c ñ t bi n : X A T G X X T X X A A G A X T GTAXGGAGGTTXTGA Sau ñ t bi n : X A T G X X T G X A A G A X T GTAXGGAXGTTXTGA M t m t c p nuclêôtít A) Thêm m t c p nuclêôtít B) Thay m t c p nuclêôtít C) ð o m t c p nuclêôtít D) C ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2